คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการฯ[1] เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา โดยในช่วงแรกนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Faculty of Nursing
Princess of Naradhiwas University
สถาปนา14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549; 17 ปีก่อน (2549-11-14)
คณบดีผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา
ที่อยู่
80 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
เว็บไซต์http://www.pnu.ac.th/webpnu/webnursing

ประวัติ

แก้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548[2] โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส เป็น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (เล่มที่ 123 ตอนที่ 118 ก ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549) โดยสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 23 มกราคม 2550 มีมติแต่งตั้ง นางมาลี ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์โดยทำหน้าที่จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 และโดยคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2550 วันที่ 28 มิถุนายน 2550 ได้แต่งตั้งนางทิพยวรรณ นิลทยา เป็นคณบดีคนแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เดิมมีสถานภาพเป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 โดยเริ่มเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น (2 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล 2 ปี) สำหรับผู้ช่วยพยาบาล และในปี พ.ศ. 2535 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) โดยที่หลักสูตรได้พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข ให้กับวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศนำไปใช้ หลักสูตรได้พัฒนามาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ

  • พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีมติรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นราธิวาส เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี ของ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นราธิวาส ได้รับพัฒนาเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
  • พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้หลอมรวมเอาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีอยู่เดิมคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรัฐบาลมีนโยบายให้เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่า เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ซึ่งได้รับการสถาปนาให้มีสถานภาพเป็นคณะวิชาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คือคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับวิชาชีพ และต่ำกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้อง

หลักสูตร

แก้
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

อ้างอิง

แก้
  1. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
  2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้