วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

สถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
Boromarajonani College of Nursing Suratthani
สังกัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ที่อยู่
56/6 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติ แก้ไข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีพัฒนาการเริ่มต้นมาจาก โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล      เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในพื้นที่ โดยใช้วิธีรับคนในพื้นที่เข้ามาเป็นนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้กลับไปทำงานในพื้นที่เดิมเปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ ในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ เวลาเรียน ๑ ปี ๖ เดือน โดยรับผู้ที่มีพื้นฐาน ม.๖ หรือ ม.ศ.๓ เดิม สำเร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์

 • พ.ศ. ๒๕๑๘ โอนไปสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข แต่การจัดการศึกษายังเป็นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์*
 • พ.ศ. ๒๕๒๓ เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและ ผดุงครรภ์เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ เวลาเรียน ๒ ปี โดยรับผู้ที่มีพื้นฐาน ม.๖ หรือ ม.ศ.๕ สำเร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาพยาบาล ระดับเทียบเท่าปริญญาตรีหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ เวลาศึกษา ๔ ปี โดยรับผู้ที่มีพื้นฐาน ม.๖ หรือ ม.ศ.๕ สำเร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล   และผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล) เวลาศึกษา ๒ ปี โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาผดุงครรภ์และอนามัย ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย ๒ ปี เมื่อสำเร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ กองงานวิทยาลัยพยาบาล ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เน้นชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต วิทยาลัยจึงใช้หลักสูตรเน้นชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต    และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรดังนี้
  • - หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
  • - หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและ  ผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงโครงสร้างโดยรวมกองงานวิทยาลัยพยาบาลและกองฝึกอบรมเข้าด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข พระบาทสมเด็จ       พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี”
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราชชนก เปลี่ยนชื่อสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก”
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ปิดรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตร์ ระดับต้น (เฉพาะกาล)
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการอนุมัติปริญญาบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๒ ปี) และปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
 • พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๒ ปี) ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัจุบันยกเลิกแล้ว)
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง ๒ ปี)
 • ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) วิทยาลัยเปิดสอน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร แก้ไข

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • สาขาพยาบาลศาสตร์

อ้างอิง แก้ไข