วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อังกฤษ: Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen) เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข แต่เดิมเป็นสถาบันสบทบของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่นำมาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรโลงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen
ชื่อย่อวพบ.ขก. / BCNKK
คติพจน์คุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชาพัฒนาสังคม
สถาปนา8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 (62 ปี)
สังกัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ที่อยู่
354 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
สี██ สีเหลืองดอกคูน
มาสคอต
คูณ
เว็บไซต์http://www.bcnkk.ac.th/

ประวัติวิทยาลัย แก้

วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2504 และหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร ในปีการศึกษา 2543 ต่อมาในปีการศึกษา 2544 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นเป็นสถาบันสมทบจึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระหว่างปีการศึกษา 2543 ถึง ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 16 รุ่น

หลักสูตร แก้

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
หลักสูตรประกาศนียบัตร/ฝึกอบรมระยะสั้น ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

  • สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

  • หลักสูตรอบรมพยาบาล
  • หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น
  • หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง
  • หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


อ้างอิง แก้