มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ศูนย์หาดใหญ่ หรือศูนย์อรรถกระวีสุนทร) เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาเฉพาะ และปัจจุบันได้สอนทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในบางสาขาอีกด้วย และเป็นที่ตั้งกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยหน่วยงานสำคัญ คือ สำนักงานอธิการบดี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลทันตกรรม สำนักงานวิจัยและพัฒนา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นต้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ชื่อย่อม.อ. / PSU
คติพจน์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
ประเภทวิทยาเขต
สถาปนาพ.ศ. 2510
นายกสภาฯศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา
ที่ตั้ง
ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงษ์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เว็บไซต์http://www.hatyai.psu.ac.th/

ประวัติ แก้

การก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ศูนย์ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น เริ่มก่อสร้างในปี 2512 เมื่อการก่อสร้างบางส่วนแล้วเสร็จในปี 2514 วันที่ 5 กรกฎาคม 2514 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2, 3 และ 4 ประมาณ 200 คน ก็ย้ายมาอยู่ประจำที่ศูนย์หาดใหญ่ ส่วนนักศึกษาปีที่ 1 ก็ยังคงเรียนที่กรุงเทพฯ และย้ายตามลงมาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2515 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเริ่มเปิดรับรุ่นแรกในปี 2512 จำนวน 60 คน และบุคลากรหน่วยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ย้ายมายังศูนย์หาดใหญ่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2515เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ย้ายที่ทำการมาอยู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างถาวรภายในปี 2514

การศึกษา แก้

วิทยาเขตหาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดทำการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งสาขาศิลปศาสตร์และ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์(บางสาขา) ในปีการศึกษา 2553 เปิดคณะวิชาต่างๆ จนถึงปัจจุบันมี 25 คณะ ในด้านการผลิตบัณฑิต มหา-วิทยาลัยฯ เปิดสอนสาขาวิชาการต่างๆ จำนวน 236 สาขา เป็นการศึกษาระดับปริญญาเอกและเทียบเท่า 20 สาขา หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 9 สาขา, ปริญญาโท 86 สาขา, ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 สาขา, ปริญญาตรี (4-6 ปี) 121 สาขา วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มี 17 คณะ ดังนี้

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก้

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก้

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการ แก้

คณะที่เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาโทและเอก แก้

 • คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • สถาบันสันติศึกษา
 • สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

วิทยาลัย แก้

 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

โรงพยาบาล แก้

หน่วยงานอื่นๆ แก้

สถานที่สำคัญ แก้

 • พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐานหน้าสำนักงานอธิการบดี
 • สนามกีฬา มี 2 สนาม คือ สนามบน (ฝั่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์) และสนามล่าง (ฝั่งคณะศิลปศาสตร์)
 • เขตกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย โรงยิมเนเซียม อาคารกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ และสนามเทนนิส
 • เขตที่พัก ประกอบด้วย หอพักนักศึกษา บ้านพักครูและบุคลากร
 • อาคารกิจกรรมนักศึกษา
 • อาคารโรงอาหาร (โรงช้าง)

ชีวิตในมหาวิทยาลัย แก้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อกระจาย โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนาก่อตั้ง ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และเพื่อเป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นนักศึกษาของวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยาเขตที่เปิดสอนในสาขาวิชาครอบคลุมทั้งด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ในบางสาขา ตามแผนพัฒนาวิทยาเขตหาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องศึกษา ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในเวลา 4 ปี ที่ตนสังกัดทั้งระยะเวลาหลักสูตรไปตามคณะของตน จะมีความหลากหลายเพราะนักศึกษาแต่ละคน มาจากต่างคณะกัน เช่น แพทยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยาเขตที่ทันสมัย พร้อมทั้งหอพัก โรงพยาบาล ศูนย์การประชุม และการเดินทางสะดวก