คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะวิชาลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะวิชาลำดับที่ 3 ของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อจากคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามลำดับ ในระยะแรกตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2552 โดยมี ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร เป็นรักษาราชการแทนคณบดี และ นางสาวณัฐชา รัตน์ถานู รักษาราชการแทนรองคณบดี ต่อมาได้ยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจาก สภาการพยาบาล วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และสภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สามารถเปิดรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นแรกในปีการศึกษา 2553 จำนวนประมาณ 60 คน อีกทั้งยังได้ทำความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ และความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และโรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Nursing UBU Logo.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing
Ubon Ratchathani University
ที่อยู่85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้ง7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
คณบดีผศ.ดร.สงวน ธานี
เว็บไซต์www.nurse.ubu.ac.th

ภาควิชาแก้ไข

​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ดังนี้

  • กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  • กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • หลักสูตรผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ
  • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

-

สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

รายนามคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1. ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 12 มกราคม พ.ศ. 2553 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ผศ.ดร.สงวน ธานี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ้างอิงแก้ไข