คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Nursing Burapha University) เป็นคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งทำการสอนวิชาความรู้ด้านการพยาบาลศาสตร์ โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Logo gold.gif
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing
Burapha University
ที่อยู่169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วันก่อตั้ง8 มิถุนายน พ.ศ. 2525
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
เว็บไซต์http://nurse.buu.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2525 โดยเป็นคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้โอนเข้ามาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นคณะวิชาแรกของ มหาวิทยาลัยบูรพา[1]

หลักสูตรแก้ไข

ประกาศนียบัตรแก้ไข

  • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล : Certificate Program for Practical Nurse Cert. for PN.

ปริญญาตรีแก้ไข

  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต : Bachelor of Nursing Science

ปริญญาโทแก้ไข

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : Master of Nursing Science

ปริญญาเอกแก้ไข

  • พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต : Doctor of Philosophy in Nursing Science

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข