คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ได้รับการสถาปนาเป็นคณะลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ในการจัดการศึกษาสาขาวิชาชีพการพยาบาล ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นจัดตั้งเพื่อผลิตพยาบาล ในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่สังคม และเพื่อปฏิบัติงาน โดยเน้นความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตร ให้บริการวิชาการแก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม และเน้นการทำวิจัยควบคู่กันไปกับการเรียนการสอนและการบริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Nursing,
Thammasat University
สถาปนา28 มิถุนายน พ.ศ. 2539 (27 ปี)
คณบดีปรีย์กมล รัชนกุล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
ที่อยู่
เพลงพยาบาลศาสตร์
สี  สีแดง
เว็บไซต์www.nurse.tu.ac.th

ประวัติ

แก้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเป็นคณะลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 113 ตอนที่ 24 ก คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการก่อตั้งตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) ในการจัดการศึกษาสาขาวิชาชีพการพยาบาล ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อผลิตพยาบาลในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่สังคม และเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยได้ตัดโอนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพยาบาลทั้งหมดรวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) พ.ศ. 2538 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2539 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรก โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ทั้งนี้ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเพียง 1 รุ่น สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นบางส่วน 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2541 และปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2546 เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547) และเริ่มใช้หลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมาในปีการศึกษา 2548 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์เน้นความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ในปี พ.ศ. 2542 และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตร ให้บริการวิชาการแก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม และเป็นแหล่งการทำวิจัยควบคู่กันไปกับการเรียนการสอนและการบริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในอนาคต [1]

หลักสูตร

แก้
ระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตรอบรมเฉพาะทาง ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต [2]

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรอบรมเฉพาะทาง [2]

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต [2]

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต[3]

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

การเดินทาง

แก้

การเดินทาง

 • รถเมล์ประจำทาง
  • สาย 29 รังสิต–หัวลำโพง
  • สาย 39 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต–อนุสาวรีย์ชัยฯ
  • สาย 510 รังสิต–อนุสาวรีย์ชัยฯ
 • รถตู้ประจำทาง
  • อนุสาวรีย์ชัยฯ–ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • BTS หมอชิต–ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์–ศูนย์รังสิต (รถบริการของทางมหาวิทยาลัย)
 • รถประจำทางภายในมหาวิทยาลัย
  • รถเมล์ประจำทาง NGV สาย 2
  • รถสองแถว สาย 2

อ้างอิง

แก้
 1. ความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 หนังสือหลักสูตร คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. http://nurse.tu.ac.th/english/academic-program/phd/

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
 1. https://ict.tu.ac.th/