พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2280 - พ.ศ. 2352 ครองราชย์ พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2352) รัชกาลที่ 1 แห่งราชจักรีวงศ์ พระราชสมภพเมื่อวันพุธ เดือน 10 แรม 5 ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก เวลา 3 ยาม ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2280 ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นบุตรคนที่ 4 ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระนามเดิม "ทองดี") และพระอัครชายา (พระนามเดิม "หยก" หรือ ดาวเรือง) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 (ตรงกับ วันเสาร์ เดือน 5 แรม 9 ค่ำ ปีขาล จัตราศก จุลศักราช 1144) ขณะมีพระชนมพรรษาได้ 45 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา

แก้
 •   พระมหากษัตริย์
 •   กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

แก้

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระภรรยาเจ้า 1 พระองค์ และพระสนม 43 พระองค์/คน รวม 44 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 17 พระองค์ พระราชธิดา 25 พระองค์ รวม 42 พระองค์ ได้แก่

ประสูตินอกเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา เสกสมรสและพระบุตร
1
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าชาย
ช. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ราว พ.ศ. 2305 ก่อน พ.ศ. 2310 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
2
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง
ญ. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ราว พ.ศ. 2306 ก่อน พ.ศ. 2310 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
3
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่
ญ. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ราว พ.ศ. 2307 พ.ศ. 2322 ราว 14 - 15 ปี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
พระโอรส 1 พระองค์
4
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
(เจ้าฟ้าฉิม)
ช. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2311 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 56 ปี 147 วัน พระภรรยาเจ้าและพระสนม 58 พระองค์/คน
พระราชโอรสและพระราชธิดา 73 พระองค์
5
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ
(เจ้าฟ้าแจ่ม)
ญ. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พ.ศ. 2313 7 สิงหาคม พ.ศ. 2351 38 ปี มิได้เสกสมรส
6
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง
ญ. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงธนบุรี เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
7
 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 
(เจ้าฟ้าจุ้ย)
ช. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี 29 มีนาคม พ.ศ. 2316 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2360 44 ปี 109 วัน พระสนม 20 พระองค์/คน
พระราชโอรสและพระราชธิดา 40 พระองค์
8
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง
ญ. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงธนบุรี เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
9
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี
(เจ้าฟ้าเอี้ยง)
ญ. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี 14 มกราคม พ.ศ. 2320 23 สิงหาคม พ.ศ. 2366 46 ปี 221 วัน มิได้เสกสมรส
10
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทักษ์เทวา
(พระองค์เจ้ากล้าย)
ช. เจ้าจอมมารดาภิมสวน พ.ศ. 2321 พ.ศ. 2358 37 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา

ประสูติในเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา เสกสมรสและพระบุตร
11
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านุ่ม
ญ. เจ้าจอมมารดาปุย พ.ศ. 2326 พ.ศ. 2381 55 ปี มิได้เสกสมรส
12
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ
(พระองค์เจ้าทับทิม)
ช. เจ้าจอมมารดาจันทา พ.ศ. 2326 2 มิถุนายน พ.ศ. 2363 37 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 8 องค์
13
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง
ญ. เจ้าจอมมารดาดวง พ.ศ. 2327 พ.ศ. 2328 1 ปี มิได้เสกสมรส
14
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผะอบ
ญ. เจ้าจอมมารดาภิมสวน พ.ศ. 2327 พ.ศ. 2350 23 ปี มิได้เสกสมรส
15
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ
ญ. เจ้าจอมมารดาคุ้ม พ.ศ. 2328 พ.ศ. 2409 81 ปี มิได้เสกสมรส
16
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์
(พระองค์เจ้าอภัยทัต)
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว 23 สิงหาคม พ.ศ. 2328 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2380 51 ปี 181 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา

17
 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ 
(พระองค์เจ้าอรุโณทัย)
ช. เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2328 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2375 46 ปี 192 วัน พระชายาและพระสนม 22 พระองค์/คน
พระราชโอรสและพระราชธิดา 20 พระองค์
18
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี
(พระองค์เจ้าทับ)
ช. เจ้าจอมมารดาน้อย 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2330 12 เมษายน พ.ศ. 2368 38 ปี 56 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 6 องค์
19
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธิดา
ญ. เจ้าจอมมารดาเอม พ.ศ. 2330 พ.ศ. 2381 51 ปี มิได้เสกสมรส
20
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์
(พระองค์เจ้าคันธรส)
ช. เจ้าจอมมารดาพุ่ม 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2331 31 ธันวาคม พ.ศ. 2359 28 ปี 320 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 3 องค์
21
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกล
ญ. เจ้าจอมมารดาตานี พ.ศ. 2331 พ.ศ. 2364 33 ปี มิได้เสกสมรส
22
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
(พระองค์เจ้าสุริยา)
ช. เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397 65 ปี 23 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 31 องค์
23
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสร
ญ. เจ้าจอมมารดาปทุมา พ.ศ. 2332 พ.ศ. 2360 28 ปี มิได้เสกสมรส
24
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑา
ญ. เจ้าจอมมารดานิ่ม พ.ศ. 2333 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2404 71 ปี มิได้เสกสมรส
25
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณี
ญ. เจ้าจอมมารดาอู่ พ.ศ. 2333 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2408 75 ปี มิได้เสกสมรส
26
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงสุดา
ญ. เจ้าจอมมารดาน้อย พ.ศ. 2333 พ.ศ. 2410 77 ปี มิได้เสกสมรส
27
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรจั่น
ญ. ท้าววรจันทร์ พ.ศ. 2333 สมัยรัชกาลที่ 2 ราว 30 ปี มิได้เสกสมรส
28
 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(พระองค์เจ้าวาสุกรี)
ช. ท้าวทรงกันดาล 11 ธันวาคม พ.ศ. 2333 9 ธันวาคม พ.ศ. 2396 62 ปี 364 วัน มิได้เสกสมรส
29
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
(พระองค์เจ้าฉัตร)
ช. เจ้าจอมมารดาตานี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2334 27 เมษายน พ.ศ. 2373 39 ปี 78 วัน หม่อมพลับ ฉัตรกุล ณ อยุธยาและอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 25 องค์
30
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ สุขวัฒนวิไชย
(พระองค์เจ้าสุริยวงศ์)
ช. เจ้าจอมมารดานวล 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 17 ธันวาคม พ.ศ. 2396 62 ปี 229 วัน หม่อมเจ้าทับทิมและอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 9 องค์
31
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุบล
ญ. เจ้าจอมมารดาทอง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 พ.ศ. 2384 50 ปี มิได้เสกสมรส
32
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉิมพลี
ญ. เจ้าจอมมารดางิ้ว พ.ศ. 2334 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 66 ปี มิได้เสกสมรส
33
 
หม่อมไกรสร พึ่งบุญ
(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงรักษ์รณเรศ)
(พระองค์เจ้าไกรสร)
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว 26 ธันวาคม พ.ศ. 2334 13 ธันวาคม พ.ศ. 2391 56 ปี 352 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 11 องค์
34
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ
(พระองค์เจ้าดารากร)
ช. เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2335 พ.ศ. 2391 56 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 9 องค์
35
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
(พระองค์เจ้าดวงจักร)
ช. เจ้าจอมมารดาปาน 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2335 13 กันยายน พ.ศ. 2389 54 ปี 66 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 5 องค์
36
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิธร
ญ. เจ้าจอมมารดาฉิม พ.ศ. 2337 พ.ศ. 2365 28 ปี มิได้เสกสมรส
37
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรไร
ญ. เจ้าจอมมารดาป้อม พ.ศ. 2338 สมัยรัชกาลที่ 1 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
38
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระษัตรี
ญ. เจ้าจอมมารดานวม พ.ศ. 2338 พ.ศ. 2359 21 ปี มิได้เสกสมรส
39
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
ญ. เจ้าจอมมารดาทองสุก พ.ศ. 2341 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2381 40 ปี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระโอรสและพระธิดา 4 พระองค์
40
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
(พระองค์เจ้าสุทัศน์)
ช. เจ้าจอมมารดากลิ่น 13 มิถุนายน พ.ศ. 2341 30 มกราคม พ.ศ. 2391 49 ปี 231 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 22 องค์
41
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุภาธร
ญ. เจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก พ.ศ. 2341 พ.ศ. 2360 19 ปี มิได้เสกสมรส
42
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุด
ญ. เจ้าจอมมารดาฉิมยักษ์ พ.ศ. 2342 26 มกราคม พ.ศ. 2410 68 ปี มิได้เสกสมรส

รายพระนามพระราชนัดดา (เรียงลำดับตามราชสกุล)

แก้

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่ เป็นเจ้าจอมในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มีพระโอรส 1 พระองค์ ได้แก่

พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระราชบิดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา เสกสมรสและพระบุตร
1
 
หม่อมเหม็น อภัยกุล
(สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ์ร กรมขุนกษัตรานุชิต)
ช. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 17 กันยายน พ.ศ. 2322 13 กันยายน พ.ศ. 2352 29 ปี 362 วัน หม่อมคลี่ อภัยกุลและอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 13 องค์

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

แก้

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระภรรยาเจ้า 2 พระองค์ และพระสนม 56 คน รวม 58 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 38 พระองค์ พระราชธิดา 35 พระองค์ รวม 73 พระองค์ ได้แก่

พระราชโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์

แก้

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ มีพระสนม 20 พระองค์/คน ได้แก่

 • เจ้าจอมมารดาสำลี (ราชวงศ์เดิม ธนบุรี)
 • เจ้าจอมมารดาน่วม
 • เจ้าจอมมารดาก้อนทอง
 • เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่
 • เจ้าจอมมารดาทรัพย์
 • เจ้าจอมมารดาปิ่น
 • เจ้าจอมมารดาศิลา
 • เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่
 • เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก
 • เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
 • เจ้าจอมมารดาเล็ก
 • เจ้าจอมมารดาม่วง
 • เจ้าจอมมารดานิ่ม
 • ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดานก)
 • เจ้าจอมมารดาศรี
 • เจ้าจอมมารดาพลับ
 • เจ้าจอมมารดาแจ่ม
 • เจ้าจอมมารดาภู่
 • เจ้าจอมมารดามี
 • เจ้าจอมอิ่มย่าหรัน

มีพระราชโอรส 23 พระองค์ พระราชธิดา 17 พระองค์ รวม 40 พระองค์ ได้แก่

ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา เสกสมรสและพระบุตร
1
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย
ช. เจ้าจอมมารดาสำลี พ.ศ. 2334 สมัยรัชกาลที่ 1 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
2
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนธิเบศร์บวร
(พระองค์เจ้าประยงค์)
ช. เจ้าจอมมารดาน่วม 16 มกราคม พ.ศ. 2334 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 66 ปี 26 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 14 องค์
3
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประชุมวงศ์
ญ. เจ้าจอมมารดาสำลี พ.ศ. 2337 พ.ศ. 2392 55 ปี มิได้เสกสมรส
4
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอมรมนตรี
(พระองค์เจ้าปาน)
ช. เจ้าจอมมารดาน่วม พ.ศ. 2337 3 มิถุนายน พ.ศ. 2412 75 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา 7 องค์

5
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านัดดา
ญ. เจ้าจอมมารดาสำลี พ.ศ. 2339 พ.ศ. 2400 61 ปี มิได้เสกสมรส
6
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขนิษฐา
ญ. เจ้าจอมมารดาสำลี พ.ศ. 2341 4 มกราคม พ.ศ. 2419 78 ปี มิได้เสกสมรส
7
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง
ญ. เจ้าจอมมารดาน่วม พ.ศ. 2342 สมัยรัชกาลที่ 2 ราว 10 ปี มิได้เสกสมรส
8
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช
(พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ)
ช. เจ้าจอมมารดาสำลี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2343 พ.ศ. 2417 74 ปี หม่อม 5 คน
พระโอรสและพระธิดา 12 องค์
9
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวรรณ
ญ. เจ้าจอมมารดาก้อนทอง พ.ศ. 2344 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 50 ปี มิได้เสกสมรส
10
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไม้เทศ
ช. เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่ พ.ศ. 2345 พ.ศ. 2367 22 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา 4 องค์

11
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภุมริน
ช. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ พ.ศ. 2345 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 50 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรส 1 องค์
12
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอำพัน
ญ. เจ้าจอมมารดาปิ่น พ.ศ. 2346 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2424 78 ปี มิได้เสกสมรส
13
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรศรัศมี
(พระองค์เจ้าภุมเรศ)
ช. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 22 มกราคม พ.ศ. 2347 พ.ศ. 2423 76 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา 7 องค์

14
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านฤมล
ญ. เจ้าจอมมารดาสำลี พ.ศ. 2347 พ.ศ. 2367 20 ปี มิได้เสกสมรส
ประสูติเมื่อรับพระบัณฑูรน้อย
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา เสกสมรสและพระบุตร
15
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้างาม
ญ. เจ้าจอมมารดาก้อนทอง พ.ศ. 2349 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 40 ปี มิได้เสกสมรส
16
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสือ
ช. เจ้าจอมมารดาน่วม พ.ศ. 2349 สมัยรัชกาลที่ 4 ราว 50 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 10 องค์
17
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใย
ช. เจ้าจอมมารดาศิลา พ.ศ. 2350 สมัยรัชกาลที่ 4 ราว 50 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรส 5 องค์
18
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระต่าย
ช. เจ้าจอมมารดาน่วม พ.ศ. 2350 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 40 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา 3 องค์

19
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทับทิม
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่ พ.ศ. 2351 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 40 ปี ไม่ปรากฏนนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา 5 องค์

20
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑา
ญ. เจ้าจอมมารดาน่วม พ.ศ. 2352 สมัยรัชกาลที่ 4 ราว 50 ปี มิได้เสกสมรส
21
 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(พระองค์เจ้าฤกษ์)
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก 14 กันยายน พ.ศ. 2352 28 กันยายน พ.ศ. 2435 83 ปี 14 วัน มิได้เสกสมรส
ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษก
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา เสกสมรสและพระบุตร
22
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายแฝด
ช. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ พ.ศ. 2353 พ.ศ. 2353 0 ปี 0 วัน มิได้เสกสมรส
23
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงแฝด
ญ. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ พ.ศ. 2353 พ.ศ. 2353 0 ปี 0 วัน มิได้เสกสมรส
24
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย
ช. เจ้าจอมมารดาศิลา พ.ศ. 2353 สมัยรัชกาลที่ 2 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
25
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปทุเมศ
ญ. เจ้าจอมมารดาเอี่ยม พ.ศ. 2353 26 ธันวาคม พ.ศ. 2430 77 ปี มิได้เสกสมรส
26
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสร
ญ. เจ้าจอมมารดาปิ่น พ.ศ. 2353 13 ตุลาคม พ.ศ. 2367 14 ปี มิได้เสกสมรส
27
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง
ช. เจ้าจอมมารดาเล็ก พ.ศ. 2353 สมัยรัชกาลที่ 4 ราว 50 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 16 องค์
28
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสาททิพากร
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก พ.ศ. 2353 สมัยรัชกาลที่ 3 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
29
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง
ญ. เจ้าจอมมารดาม่วง พ.ศ. 2354 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 13 - 15 ปี มิได้เสกสมรส
30
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านุ่ม
ญ. เจ้าจอมมารดานิ่ม พ.ศ. 2354 พ.ศ. 2421 67 ปี มิได้เสกสมรส
31
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย
ช. ท้าวสมศักดิ์ พ.ศ. 2355 สมัยรัชกาลที่ 2 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
32
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์
(พระองค์เจ้ายุคันธร)
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2355 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2423 67 ปี 244 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 4 องค์
33
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสีสังข์
ช. เจ้าจอมมารดาเอี่ยม พ.ศ. 2356 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 30 ปึ ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 4 องค์
34
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจันทร์
ญ. เจ้าจอมมารดาศรี พ.ศ. 2356 สมัยรัชกาลที่ 4 ราว 50 ปี มิได้เสกสมรส
35
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนิกร
ช. เจ้าจอมมารดาพลับ พ.ศ. 2357 สมัยรัชกาลที่ 4 ราว 50 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 10 องค์
36
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง
ญ. เจ้าจอมมารดาม่วง พ.ศ. 2357 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 30 ปี มิได้เสกสมรส
37
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทัดทรง
ช. เจ้าจอมมารดาแจ่ม พ.ศ. 2359 15 มิถุนายน พ.ศ. 2428 69 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรส 2 องค์

38
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
(พระองค์เจ้ารองทรง)
ช. เจ้าจอมมารดาภู่ พ.ศ. 2359 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2419 70 ปี หม่อมรอด รองทรง ณ อยุธยาและอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 10 องค์
39
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดวอน
ช. เจ้าจอมมารดามี พ.ศ. 2360 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 30 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 7 องค์
40
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุด
ญ. เจ้าจอมมารดาม่วง พ.ศ. 2360 13 ตุลาคม พ.ศ. 2413 53 ปี มิได้เสกสมรส

ราชสกุลอินทรางกูร

แก้

ราชสกุลอินทรางกูร ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 7 องค์ พระธิดา 1 องค์ รวม 8 องค์ ได้แก่

ราชสกุลอินทรางกูร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
 
หม่อมเจ้าร้าย อินทรางกูร
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2359 4 ตุลาคม พ.ศ. 2431 72 ปี ไม่มีข้อมูล
2
 
หม่อมเจ้าสวน อินทรางกูร
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2363 20 ธันวาคม พ.ศ. 2432 69 ปี ไม่มีข้อมูล
3
 
หม่อมเจ้ากลาง อินทรางกูร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล
4
 
หม่อมเจ้าสราญ อินทรางกูร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล
5
 
หม่อมเจ้าน้อย อินทรางกูร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล
6
 
หม่อมเจ้าถนอม อินทรางกูร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ราว พ.ศ. 2447 ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล
7
 
หม่อมเจ้าหญิง อินทรางกูร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
 
หม่อมเจ้าปาน อินทรางกูร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล

พระราชโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ

แก้

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ มีพระชายา 1 พระองค์ พระสนม 21 คน รวม 22 พระองค์/คน ได้แก่

 • พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี
 • เจ้าจอมมารดาน้อย
 • เจ้าจอมมารดาคุ้มใหญ่
 • เจ้าจอมมารดางิ้ว
 • เจ้าจอมมารดาแสง
 • เจ้าจอมมารดาเฟือง
 • เจ้าจอมมารดาคำ
 • เจ้าจอมมารดาตานี
 • เจ้าจอมมารดาคุ้มเล็ก
 • เจ้าจอมมารดานิ่ม
 • เจ้าจอมมารดาฉิม
 • เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์
 • เจ้าจอมมารดาเอม
 • เจ้าจอมมารดาภู
 • เจ้าจอมมารดาพัน
 • เจ้าจอมพุ่ม
 • เจ้าจอมปราง
 • เจ้าจอมตลับ
 • เจ้าจอมปริก
 • เจ้าจอมทับทิม
 • เจ้าจอมอิ่ม
 • เจ้าจอมคล้าย

มีพระราชโอรส 14 พระองค์ พระราชธิดา 6 พระองค์ รวม 20 พระองค์ ได้แก่

ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา เสกสมรสและพระบุตร
1
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณ
ญ. เจ้าจอมมารดาน้อย 13 ตุลาคม พ.ศ. 2348 11 มิถุนายน พ.ศ. 2428 79 ปี 242 วัน มิได้เสกสมรส
2
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสำอาง
ญ. เจ้าจอมมารดาคุ้มใหญ่ พ.ศ. 2350 พ.ศ. 2412 62 ปี มิได้เสกสมรส
3
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสว่าง
ช. เจ้าจอมมารดางิ้ว พ.ศ. 2358 พ.ศ. 2404 45 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา

4
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัมพร
ญ. เจ้าจอมมารดาแสง พ.ศ. 2358 พ.ศ. 2360 2 ปี มิได้เสกสมรส
5
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสังวาล
ญ. เจ้าจอมมารดาเฟือง พ.ศ. 2359 พ.ศ. 2423 64 ปี มิได้เสกสมรส
6
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากำภู
ช. เจ้าจอมมารดาคำ พ.ศ. 2360 พ.ศ. 2419 59 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 12 องค์
7
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัมพล
ช. เจ้าจอมมารดาตานี พ.ศ. 2360 พ.ศ. 2366 6 ปี มิได้เสกสมรส
8
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุทัย
ช. เจ้าจอมมารดางิ้ว พ.ศ. 2360 พ.ศ. 2392 32 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา

9
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ์
(พระองค์เจ้าเกสรา)
ช. เจ้าจอมมารดาคุ้มเล็ก 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2360 18 กันยายน พ.ศ. 2416 55 ปี 321 วัน หม่อมนวล เกสรา ณ อยุธยาและอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 9 องค์
10
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนตร
ช. เจ้าจอมมารดาเฟือง พ.ศ. 2361 พ.ศ. 2377 16 ปี มิได้เสกสมรส
11
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจร
ช. เจ้าจอมมารดานิ่ม พ.ศ. 2363 พ.ศ. 2377 14 ปี มิได้เสกสมรส
12
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์
ช. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2363 29 ตุลาคม พ.ศ. 2404 40 ปี 341 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 26 องค์
13
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัมพา
ญ. เจ้าจอมมารดาฉิม พ.ศ. 2364 พ.ศ. 2366 2 ปี มิได้เสกสมรส
15
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านุช
ช. เจ้าจอมมารดาเฟือง พ.ศ. 2364 พ.ศ. 2417 53 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 13 องค์
15
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแฉ่ง
ช. เจ้าจอมมารดางิ้ว พ.ศ. 2365 พ.ศ. 2387 22 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา

ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษก
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา เสกสมรสและพระบุตร
16
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย
ช. เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์ พ.ศ. 2367 พ.ศ. 2370 3 ปี มิได้เสกสมรส
17
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย
ช. เจ้าจอมมารดาฉิม พ.ศ. 2368 พ.ศ. 2368 0 ปี มิได้เสกสมรส
18
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเริงคนอง
ช. เจ้าจอมมารดาเอม พ.ศ. 2372 พ.ศ. 2425 53 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 12 องค์
19
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบันเทิง
ญ. เจ้าจอมมารดาภู 13 เมษายน พ.ศ. 2372 24 เมษายน พ.ศ. 2427 55 ปี 11 วัน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
พระโอรสและพระธิดา 4 พระองค์
20
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทวงศ์
ช. เจ้าจอมมารดาพัน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2373 8 มิถุนายน พ.ศ. 2398 25 ปี 107 วัน มิได้เสกสมรส

ราชสกุลทัพพะกุล

แก้

ราชสกุลทัพพะกุล ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 1 องค์ พระธิดา 5 องค์ รวม 6 องค์ ได้แก่

ราชสกุลทัพพะกุล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
 
หม่อมเจ้าไภ ทัพพะกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
 
หม่อมเจ้าใหญ่ ทัพพะกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
 
หม่อมเจ้าขาว ทัพพะกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2453 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
 
หม่อมเจ้าหนูเล็ก ทัพพะกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
 
หม่อมเจ้ากลับเมฆ ทัพพะกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2368 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2421 53 ปี มิได้เสกสมรส
6
 
หม่อมเจ้าชาย ทัพพะกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 1 องค์ พระธิดา 2 องค์ รวม 3 องค์ ได้แก่

พระโอรสและพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
 
หม่อมเจ้ามาลี
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2353 17 ตุลาคม พ.ศ. 2420 67 ปี มิได้เสกสมรส
2
 
หม่อมเจ้าสนิท
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2354 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 40 ปี มิได้เสกสมรส
3
 
หม่อมเจ้าหญิง
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลสุริยกุล

แก้

ราชสกุลสุริยกุล ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 12 องค์ พระธิดา 19 องค์ รวม 31 องค์ ได้แก่

ราชสกุลสุริยกุล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
 
หม่อมเจ้าใหญ่ สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 7 กันยายน พ.ศ. 2448 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
 
หม่อมเจ้าหนู สุริยกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
 
หม่อมเจ้ากลาง สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
 
หม่อมเจ้าประไภ สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
 
หม่อมเจ้าพยอม สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 15 เมษายน พ.ศ. 2452 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
 
หม่อมเจ้าหรีด สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2374 3 ตุลาคม พ.ศ. 2434 60 ปี มิได้เสกสมรส
7
 
หม่อมเจ้าสุนทรรส สุริยกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
 
หม่อมเจ้าประทม สุริยกุล
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2375 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2426 51 ปี ไม่ปรากฎนามภรรยา โอรสและธิดา
9
 
หม่อมเจ้าริต สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
10
 
หม่อมเจ้านิ่ม สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2380 4 กันยายน พ.ศ. 2421 41 ปี มิได้เสกสมรส
11
 
หม่อมเจ้าถนอม อิศรเสนา
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ หม่อมเจ้าจันตรี อิศรเสนา
โอรส 1 คน
12
 
หม่อมเจ้าสงสาร สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2446 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
13
 
หม่อมเจ้าเครือวัน สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
14
 
หม่อมเจ้าเล็ก สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
15
 
หม่อมเจ้าลม้าย สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2384 2 กันยายน พ.ศ. 2460 76 ปี มิได้เสกสมรส
16
 
หม่อมเจ้าเจ๊ก สุริยกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
17
 
หม่อมเจ้าเล็ก สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
18
 
หม่อมเจ้าสุ่ม สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2387 17 ธันวาคม พ.ศ. 2457 70 ปี มิได้เสกสมรส
19
 
หม่อมเจ้าหนู สุริยกุล
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2390 4 มกราคม พ.ศ. 2462 72 ปี ไม่ปรากฎนามภรรยา โอรสและธิดา
20
 
หม่อมเจ้าจำเริญ สุริยกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
21
 
หม่อมเจ้าภุชฌงค์ สุริยกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
22
 
หม่อมเจ้าสวัสดิ สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2393 5 สิงหาคม พ.ศ. 2420 27 ปี มิได้เสกสมรส
23
 
หม่อมเจ้าจัน สุริยกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
24
 
หม่อมเจ้ากลิ่น สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
25
 
หม่อมเจ้าเป้า สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2394 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 68 ปี 244 วัน มิได้เสกสมรส
26
 
หม่อมเจ้าชุ่ม สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
27
 
หม่อมเจ้าพร้อม สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
28
 
หม่อมเจ้าอินทนิล สุริยกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ หม่อมเจ้าทับทิม สุริยกุล
ธิดา 2 คน
29
 
หม่อมเจ้าสุด สุริยกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ หม่อมจั่น สุริยกุล ณ อยุธยา
โอรสและธิดา 3 คน
30
 
หม่อมเจ้าถมยา สุริยกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏนามภรรยา
โอรส 1 คน
31
 
หม่อมเจ้าทับทิม สุริยกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏนามภรรยา
โอรสและธิดา 2 คน

ราชสกุลฉัตรกุล ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ มีหม่อมพลับ ฉัตรกุล ณ อยุธยา และภรรยาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 12 องค์ พระธิดา 19 องค์ รวม 25 องค์ ได้แก่

ราชสกุลฉัตรกุล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
 
หม่อมเจ้าสิริย ฉัตรกุล
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2354 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
 
หม่อมเจ้าดาว ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2357 11 มีนาคม พ.ศ. 2420 63 ปี มิได้เสกสมรส
3
 
หม่อมเจ้าแห ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2359 30 ธันวาคม พ.ศ. 2428 69 ปี มิได้เสกสมรส
4
 
หม่อมเจ้าเป้า ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2443 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
 
หม่อมเจ้ากลิ่น ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2360 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
 
หม่อมเจ้าสาลี ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2362 17 สิงหาคม พ.ศ. 2438 76 ปี มิได้เสกสมรส
7
 
หม่อมเจ้าพลับ ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2363 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
 
หม่อมเจ้าเรไร ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2365 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 80 ปี มิได้เสกสมรส
9
 
หม่อมเจ้าพนม ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2366 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
10
 
หม่อมเจ้าสังวาล ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2367 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
11
 
หม่อมเจ้าขจร ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
12
 
หม่อมเจ้านิล ฉัตรกุล
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2370 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2429 59 ปี หม่อมราชวงศ์สุ่น ฉัตรกุล
โอรส 8 คน
13
 
หม่อมเจ้าบรรจง ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 31 มกราคม พ.ศ. 2439 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
14
 
หม่อมเจ้าศิลป ฉัตรกุล
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2372 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2421 49 ปี ไม่ปรากฎนามภรรยา

โอรสและธิดา

15
 
หม่อมเจ้ามลิวัน ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2372 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 56 ปี มิได้เสกสมรส
16
 
หม่อมเจ้ามะเดื่อ ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2372 พ.ศ. 2415 43 ปี มิได้เสกสมรส
17
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามหาหงสโสภาค
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2375 พ.ศ. 2428 53 ปี หม่อม 2 คน
พระโอรสและพระธิดา 8 คน
18
 
หม่อมเจ้าพนม ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2384 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2429 45 ปี มิได้เสกสมรส
19
 
หม่อมเจ้าสุบรรณ ฉัตรกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 12 กันยายน พ.ศ. 2445 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฎนามภรรยา

โอรสและธิดา

20
 
หม่อมเจ้ากลาง ฉัตรกุล
ช. หม่อมพลับ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ไม่ปรากฏ 21 มกราคม พ.ศ. 2445 ไม่ปรากฏ หม่อม 7 คน
โอรสและธิดา 20 คน
21
 
หม่อมเจ้าจินดา ฉัตรกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฎนามภรรยา

โอรสและธิดา

22
 
หม่อมเจ้าประทุมเสพ ฉัตรกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2429 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏนามภรรยา
ธิดา 1 คน
23
 
หม่อมเจ้าวายุภักษ ฉัตรกุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
24
 
หม่อมเจ้าเล็ก ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
25
 
หม่อมเจ้าสุธารส ฉัตรกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ สุขวัฒนวิไชย มีหม่อมเจ้าทับทิม และภรรยาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 7 องค์ พระธิดา 2 องค์ รวม 9 องค์ ได้แก่

พระโอรสและพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ สุขวัฒนวิไชย
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
 
หม่อมเจ้าถัด
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
 
หม่อมเจ้าเอี่ยม
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
 
หม่อมเจ้าพระญาณวราภรณ์
(หม่อมเจ้ารอง)
ช. หม่อมเจ้าทับทิม พ.ศ. 2359 15 มิถุนายน พ.ศ. 2422 63 ปี มิได้เสกสมรส
4
 
หม่อมเจ้าจีบ
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
 
หม่อมเจ้าอรุณ
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
 
หม่อมเจ้าจั่น
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
 
หม่อมเจ้าอ้น
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2443 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
 
หม่อมเจ้านิ่ม
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
9
 
หม่อมเจ้าน้อย
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2390 12 เมษายน พ.ศ. 2349 59 ปี มิได้เสกสมรส

ราชสกุลพึ่งบุญ ต้นราชสกุล คือ หม่อมไกรสร มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 6 องค์ พระธิดา 5 องค์ รวม 11 องค์ ได้แก่

ราชสกุลพึ่งบุญ
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
 
หม่อมนิลบน พึ่งบุญ
(หม่อมเจ้านิลบน)
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
 
หม่อมอุบลรัศมี พึ่งบุญ
(หม่อมเจ้าอุบลรัศมี)
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
 
หม่อมขนิษฐา พึ่งบุญ
(หม่อมเจ้าขนิษฐา)
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
 
หม่อมสิงหรา พึ่งบุญ
(หม่อมเจ้าสิงหรา)
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2362 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
 
หม่อมกรุง พึ่งบุญ
(หม่อมเจ้ากรุง)
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2366 9 มิถุนายน พ.ศ. 2431 65 ปี หม่อมหนู พึ่งบุญ ณ อยุธยา
โอรส 1 คน
6
 
หม่อมนก พึ่งบุญ
(หม่อมเจ้านก)
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ภรรยาไม่ปรากฏนาม
ธิดา 1 คน
7
 
หม่อมบุษบง พึ่งบุญ
(หม่อมเจ้าบุษบง)
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
 
หม่อมหญิง พึ่งบุญ
(หม่อมเจ้าหญิง)
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
9
 
หม่อมเผือก พึ่งบุญ
(หม่อมเจ้าเผือก)
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
10
 
หม่อมโกเมศ พึ่งบุญ
(หม่อมเจ้าโกเมศ)
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
11
 
หม่อมอำพล พึ่งบุญ
(หม่อมเจ้าอำพล)
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ภรรยาไม่ปรากฏนาม
โอรส 2 คน

ราชสกุลดารากร ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 4 องค์ พระธิดา 5 องค์ รวม 9 องค์ ได้แก่

ราชสกุลดารากร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
 
หม่อมเจ้าใหญ่ ดารากร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
 
หม่อมเจ้าถัด ดารากร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
 
หม่อมเจ้าทิน ดารากร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
 
หม่อมเจ้าสิริ ดารากร
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2368 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 52 ปี มิได้เสกสมรส
5
 
หม่อมเจ้าน้อย ดารากร
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2375 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2434 59 ปี มิได้เสกสมรส
6
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ
ช. ไม่ปรากฏ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 8 สิงหาคม พ.ศ. 2454 67 ปี 69 วัน หม่อมเวก ดารากร ณ อยุธยา
พระโอรส 3 คน
7
 
หม่อมเจ้าก้อน ดารากร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
 
หม่อมเจ้าโกสุมภ์ สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ พระสวามีไม่ปรากฏพระนาม
ไม่มีบุตร
9
 
หม่อมใหญ่ ดารากร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลดวงจักร

แก้

ราชสกุลดวงจักร ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 2 องค์ พระธิดา 3 องค์ รวม 5 องค์ ได้แก่

ราชสกุลดวงจักร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
 
หม่อมเจ้าใหญ่ ดวงจักร
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2357 29 ธันวาคม พ.ศ. 2421 64 ปี มิได้เสกสมรส
2
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2361 9 ตุลาคม พ.ศ. 2428 66 ปี ภรรยาไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 2 คน
3
 
หม่อมเจ้าสังวาล ดวงจักร
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2362 9 เมษายน พ.ศ. 2439 77 ปี มิได้เสกสมรส
4
 
หม่อมเจ้านัดดา ดวงจักร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
 
หม่อมเจ้าสุบรรณ ดวงจักร
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2373 7 ตุลาคม พ.ศ. 2442 69 ปี หม่อมเจ้าชอ้อน ดวงจักร
ไม่มีบุตร

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี เป็นพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระโอรส 3 พระองค์ พระธิดา 1 พระองค์ รวม 4 พระองค์ ได้แก่

พระโอรสและพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระราชบิดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา เสกสมรสและพระบุตร
1
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์
ช. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 19 เมษายน พ.ศ. 2359 พ.ศ. 2391 32 ปี ภรรยาไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 9 องค์
2
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
ช. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 เมษายน พ.ศ. 2362 1 กันยายน พ.ศ. 2420 58 ปี 130 วัน พระชายาและหม่อม 3 พระองค์/คน
พระโอรสและพระธิดา 11 องค์
3
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง
ญ. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 21 มีนาคม พ.ศ. 2363 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าปิ๋ว
ช. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 26 เมษายน พ.ศ. 2365 พ.ศ. 2383 18 ปี มิได้เสกสมรส

ราชสกุลสุทัศน์

แก้

ราชสกุลสุทัศน์ ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 12 องค์ พระธิดา 10 องค์ รวม 22 องค์ ได้แก่

ราชสกุลสุทัศน์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
 
หม่อมเจ้าสุวรรณ สุทัศน์
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2358 7 มีนาคม พ.ศ. 2419 61 ปี มิได้เสกสมรส
2
 
หม่อมเจ้าทัศวงษ์ สุทัศน์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
 
หม่อมเจ้าจินดา สุทัศน์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ชายาและหม่อม 2 องค์/คน
โอรส 5 คน
4
 
หม่อมเจ้านารี สุทัศน์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
 
หม่อมเจ้าจักรรัตน์ สุทัศน์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
 
หม่อมเจ้ารังษี สุทัศน์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
 
หม่อมเจ้าเลขา สุทัศน์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
 
หม่อมเจ้าอรชร สุทัศน์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2375 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 82 ปี มิได้เสกสมรส
9
 
หม่อมเจ้าอโนชา สุทัศน์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
10
 
หม่อมเจ้ามรกฎ สุทัศน์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
11
 
หม่อมเจ้าอินทนิน สุทัศน์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
12
 
หม่อมเจ้าอลงกรณ์ สุทัศน์
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2386 30 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ไม่ปรากฏ หม่อมเจ้ามรกฏ สุทัศน์
โอรส 2 คน
13
 
หม่อมเจ้าภาณุมาศ สุทัศน์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
14
 
หม่อมเจ้าดนตรี สุทัศน์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
15
 
หม่อมเจ้าสุคนธ์ สุทัศน์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
16
 
หม่อมเจ้าเล็ก สุทัศน์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
17
 
หม่อมเจ้าโมรา สุทัศน์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2444 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
18
 
หม่อมเจ้าสุธารส สุทัศน์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2449 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
19
 
หม่อมเจ้าสุรามฤตย์ สุทัศน์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2453 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
20
 
หม่อมเจ้าจำนรรจา สุทัศน์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2384 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 48 ปี มิได้เสกสมรส
21
 
หม่อมเจ้ามุจลินท์ สุทัศน์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
22
 
หม่อมเจ้ากำพร้า สุทัศน์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

พระนามกรม

แก้

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระราชโอรส 15 พระองค์ และพระราชธิดา 2 พระองค์ที่ได้ทรงกรม จากพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 42 พระองค์

การตั้งกรมพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 1

แก้

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 42 พระองค์ แต่พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรมทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในมีจำนวนทั้งสิ้น 17 พระองค์ ในจำนวนนี้เป็นพระราชโอรส 15 พระองค์ และพระราชธิดา 2 พระองค์ โดยพระราชโอรสพระองค์แรกที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่วนพระราชธิดาพระองค์แรกที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี และพระราชบุตรพระองค์สุดท้ายที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต ซึ่งได้รับการสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระนามทรงกรม

แก้

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2325

แก้
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พ.ศ. 2335

แก้

พ.ศ. 2348

แก้

พ.ศ. 2350

แก้

พ.ศ. 2351

แก้

พ.ศ. 2353

แก้
 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

พ.ศ. 2356

แก้

พ.ศ. 2359

แก้

พ.ศ. 2367

แก้

พ.ศ. 2372

แก้

ไม่ทราบปี พ.ศ.

แก้

ดูเพิ่ม

แก้