แม่แบบประวัติศาสตร์

แก้
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
บ้านเชียง ประมาณ 2500 ก่อน พ.ศ.
บ้านเก่า ประมาณ 2000 ก่อน พ.ศ.
ยุคอาณาจักร
ประมาณ 2500 ก่อน พ.ศ.
ยุครัฐประชาชาติ
ประเทศไทย
  ปฏิวัติ พ.ศ. 2475
  เปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ
สหรัฐไทยเดิม
พ.ศ. 2485-2489
 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นครภูกามยาว
ลังกาสุกะ
ศรีจนาศะ
ฟูนาน
ศรีโคตรบูรณ์
ตามพรลิงค์
ขอม
หลั่งยะสิว
ล้านช้าง

เขมรัฐเชียงตุง
หอคำเชียงรุ่ง
ร่มขาวเชียงทอง
สิบสองเจ้าไท
ไทมาว (โกสัมพี)
น่านเจ้า
รามัญประเทศ
หงสาวดีตองอู

เพิ่มเติม

แก้


อดีตประเทศราชของสยาม

แก้

เส้นเวลา 1000 ปี

แก้

พุทธสหัสวรรษที่ 1

แก้

พุทธสหัสวรรษที่ 2

แก้
1000 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 2000
เหม่งแซเจ้า และ อีก 5 กลุ่ม น่านเจ้า (南詔)
พ.ศ. 1160 - 1480
ต้าหลี่ฟู
พ.ศ. 1480 - 1796
ส่วนหนึ่งของแผ่นดินจีน
ตั้งแต่ราชวงศ์หยวน เป็นต้นไป
สิบสองปันนา (หอคำเชียงรุ่ง)
พ.ศ. 1723 - 2492
ตึงขอ
พ.ศ. 1307 - 1495
แสนแจ้
พ.ศ. 1500 - 1854
มาว
1854 - 1948
แสนหวี
1948 - 2245
ศรีเกษตร พุกาม
พ.ศ. 1587 - 1830
เชียงชุง
1830 - 1907
อังวะ
พ.ศ. 1907 - 2070
สุธรรมวดี
พุทธศตวรรษที่ 2 - ประมาณ พ.ศ. 1600
มอญ
พ.ศ. 1830 - 2094
Independent Tribes Independent Tribes เขมรัฐเชียงตุง
พ.ศ. 1786 - 2502
โยนกนาคพันธุ์
พ.ศ. 431 - 1088
เวียงปรึกษา
1090 - 1181
หิรัญนครเงินยางเชียงแสน
พ.ศ. 1181 - 1805
ล้านนา
พ.ศ. 1835 - 2101
อารยธรรมทวารวดี หริภุญชัย
พ.ศ. 1203 - 1835
ละโว้
พ.ศ. 1191 - 1470
สุโขทัย
ราวพ.ศ. 1720 - 1991 (นิตินัย) / 2127 (พฤตินัย)
สุพรรณภูมิ
ราวพุทธศตวรรษที่ 16 - พ.ศ. 1893 (นิตินัย) / 1955 (พฤตินัย)
ละโว้-อโยธยา
พ.ศ. 1470 - 1893
อยุธยา
พ.ศ. 1893 - 2310
เพชรบุรี
พ.ศ. 1713 - 1750 (นิตินัย) / 1893 (พฤตินัย)
คันธุลี
ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1202
ศรีวิชัย
พ.ศ. 1202 - 1568
ตามพรลิงค์
พ.ศ. 1568 - 1758
  นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 1830[1] - 1991
 
ลังกาสุกะ
ก่อนพ.ศ. 994 - 1202
  สิงหะส่าหรี
1765 - 1835
มัชปาหิต
1836 - 2070
สุลต่านมะละกา
1945 - 2054
มลายู
ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1231
 
ไศเลนทร์
ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1202
มะตะราม
พ.ศ. 1295 - 1764
เกดิรี
พ.ศ. 1588 - 1765

พุทธสหัสวรรษที่ 3

แก้

ลำดับพัฒนาการอดีตประเทศ

แก้

Northern Daic

แก้

Ayeyarwady Basin

แก้
ก่อนหน้า Aquapatinth/notes/pad5 ถัดไป
อาณาจักรศรีเกษตร
(พ.ศ. 440 - 1199)
  อาณาจักรพุกาม
((พ.ศ. 1389 - 1830))
  มณฑลเชียงเมียน
(พ.ศ. 1830 - ???)
ว่าง   ว่าง
  มณฑลเชียงชุง
(พ.ศ. 1830 - 1907)
อาณาจักรสุธรรมวดี
(n/a - ~พ.ศ. 1600)
  ว่าง
  ไฟล์:Mons Golden Hintar Flag.gif อาณาจักรมอญ
(พ.ศ. 1830 - 2094)
ก่อนหน้า Aquapatinth/notes/pad5 ถัดไป
มณฑลเชียงเมียน ?
(พ.ศ. 1830 - n/a)
  อาณาจักรสะกายง์
((พ.ศ. 1858 - 1907))
  ส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรรัตนปุระอังวะ

(ตั้งแต่พ.ศ. 1097)
ก่อนหน้า Aquapatinth/notes/pad5 ถัดไป
มณฑลเชียงชุง
(พ.ศ. 1830 - 1907)
  อาณาจักรรัตนปุระอังวะ
((พ.ศ. 1907 - 2296))
  ไฟล์:Flag of Myanmar Konbaung Dynasty.gif อาณาจักรพม่า (ราชวงศ์อลองพญา)
(พ.ศ. 2295 - 2428)
อาณาจักรสะกายง์
(พ.ศ. 1858 - 1097)
  ว่าง
  ว่าง
เมืองตองอู
(พ.ศ. 2153)
  ว่าง
  ว่าง
เมืองแปร
(พ.ศ. 2153)
  ว่าง
  ว่าง
ก่อนหน้า Aquapatinth/notes/pad5 ถัดไป
ส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรพุกาม

(พ.ศ. 1587 - 1830)
  ไฟล์:Mons Golden Hintar Flag.gif
อาณาจักรมอญ (รามัญเทศะ)
((พ.ศ. 1830 - 2094))
  ส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรตองอู

(ตั้งแต่ พ.ศ. 2094)
ส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรรัตนปุระอังวะ

(จนถึง พ.ศ. 2283)
  อาณาจักรมอญ (ยุคที่ 2)
((2283 - 2300))
  ส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรพม่า

(ตั้งแต่ พ.ศ. 2300)
ก่อนหน้า Aquapatinth/notes/pad5 ถัดไป
เมืองจ๊อกเส
(ส่วนหนึ่งของรัตนปุระอังวะ จนถึงพ.ศ. 2029)
  อาณาจักรตองอู
((พ.ศ. 2029 - 2143))
  มณีปุระ
(พ.ศ. 2110)
เมืองแปร
(พ.ศ. 2087)
  ว่าง
  โมญีง โมกอง บ้านหม้อ
(พ.ศ. 2118)
ไฟล์:Mons Golden Hintar Flag.gif อาณาจักรมอญ
(พ.ศ. 2094)
  ว่าง
  พระพิษณุโลกสองแคว
(พ.ศ. 2127)
รัตนปุระอังวะ
(พ.ศ. 2098)
  ว่าง
  อาณาจักรอยุธยา
(พ.ศ. 2127)
โมญีง โมกอง บ้านหม้อ
(พ.ศ. 2099)
  ว่าง
  เมืองแปร
(พ.ศ. 2137)
อาณาจักรล้านนา
(พ.ศ. 2101)
  ว่าง
  อาณาจักรล้านนา
(พ.ศ. 2139)
มณีปุระ
(พ.ศ. 2103)
  ว่าง
  เมืองตองอู
(พ.ศ. 2143)
พระพิษณุโลกสองแคว
(พ.ศ. 2106)
  ว่าง
  รัตนปุระอังวะ
(พ.ศ. 2143)
อาณาจักรอยุธยา
(พ.ศ. 2112)
  ว่าง
  หงสาวดีและหัวเมืองมอญ
(พ.ศ. 2143)

พม่ายุคอาณานิคม

แก้

Chaophraya Basin

แก้

Southern Sea

แก้


ก่อนหน้า Aquapatinth/notes/pad5 ถัดไป
แคว้นคันธุลี
(ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1202)
  อาณาจักรศรีวิชัย
((พ.ศ. 1202 - 1568))
  อาณาจักรตามพรลิงค์
(พ.ศ. 1568 - 1758)
อาณาจักรลังกาสุกะ
(ก่อนพ.ศ. 994 - 1202)
  ว่าง
  ว่าง
อาณาจักรมลายู
(ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1231)
  ว่าง
  ว่าง
แคว้นไศเลนทร์
(ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1202)
  ว่าง
  อาณาจักรมะตะราม
(พ.ศ. 1295 - 1764)
ก่อนหน้า Aquapatinth/notes/pad5 ถัดไป
อาณาจักรศรีวิชัย
(พ.ศ. 1202 - 1568)
  อาณาจักรตามพรลิงค์
((พ.ศ. 1568 - 1758))
  อาณาจักรนครศรีธรรมราช
(พ.ศ. 1830 - พ.ศ. 1991*)
 * ยังไม่สรุป
ว่าง   ว่าง
  ส่วนหนึ่งของอาณาจักรสิงหะส่าหรี
(พ.ศ. 1765 - พ.ศ. 1835)
ก่อนหน้า Aquapatinth/notes/pad5 ถัดไป
อาณาจักรตามพรลิงค์
(พ.ศ. 1568 - 1758)
  อาณาจักรนครศรีธรรมราช
((พ.ศ. 1830 - พ.ศ. 1991*)
 * ยังไม่สรุป)
  เมืองพระยามหานคร
ในกำกับของอาณาจักรอยุธยา

(ตั้งแต่ พ.ศ. 1991*)
 * ยังไม่สรุป


ก่อนหน้า Aquapatinth/notes/pad5 ถัดไป
ว่าง
([[]] (พ.ศ. - พ.ศ. ))
  ว่าง
ว่าง
([[]] (พ.ศ. - พ.ศ. ))
  ว่าง
ว่าง
([[]] (พ.ศ. - พ.ศ. ))

Mid-Mekong Basin

แก้

Lower Mekong Basin

แก้

กล่องสืบตำแหน่ง

แก้

อ้างอิง

แก้