รัฐศรีจนาศะ

แคว้นศรีจนาศะตามจารึกหลักที่ 118 พบที่บ่ออีกา ทางใต้ของเมืองโคราชเก่า จังหวัดนครราชสีมา ระบุศักราช 790 ตรงกับ พ.ศ. 1411 และจารึกหลักที่ 117 ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น สองหลักยืนยันถึงการมีอยู่จริงของอาณาจักรศรีจนาศะ เพราะมีรายชื่อกษัตริย์ผู้ปกครอง กล่าวถึงดินแดนนอกกัมพุชเทศ แสดงให้เห็นถึงความเป็นรัฐอิสระที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย อย่างน้อยก็ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-15 นักปราชญ์หลายท่านเชื่อว่าศรีจนาศะตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลคือ เมืองเสมา-โคราช หรืออำเภอสูงเนินในปัจจุบัน