อาณาจักรสุธรรมวดี

สุธรรมวดี หรือ สะเทิม (มอญ: သထုံ, သဓီု) เป็นอาณาจักรหนึ่งของชาวมอญในอดีต สร้างก่อน พ.ศ. 241 มีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด 59 พระองค์ มีการติดต่อค้าขายใกล้ชิดกับอินเดียและลังกา และกลายเป็นศูนย์กลางหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาณาจักรสุธรรมวดี
อาณาจักร

400 ปีก่อนคริสต์ศักราช–17 พฤษภาคม ค.ศ. 1057  

เมืองหลวง สุธรรมปุระ (สุธรรมนคร, สะเทิม)
ภาษา มอญ
ศาสนา พุทธเถรวาท
การปกครอง ราชาธิปไตย
 -  ประมาณ ค.ศ. 1010–1057 พระเจ้ามนูหะ
ประวัติศาสตร์
 -  ก่อตั้งราชวงศ์ 400 ปีก่อนคริสต์ศักราช
 -  ชาวมอญตั้งถิ่นฐานในพม่าตอนล่าง
 -  สงครามกับอาณาจักรพุกาม
 -  อาณาจักรล่มสลาย 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1057
พระรูปเหมือนของพระเจ้ามนูหะและพระอัครมเหสี

อาณาจักรสุธรรมวดีสลายลงเนื่องจากพระเจ้าอนิรุทธ์ กษัตริย์แห่งพุกามได้ยกทัพมาตีและกวาดต้อนผู้คน ทรัพย์สมบัติ พระสงฆ์ พระไตรปิฎก รวมทั้งพระเจ้ามนูหะ (กษัตริย์แห่งสุธรรมวดี) กลับไปพุกาม ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างวัดมนูหะ หรือวิหารพระอึดอัดไว้ ณ ที่นั่น

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข