ผู้ใช้:NorthernTH/ทดลองเขียน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2539

26 ธันวาคม พ.ศ. 2539

99 ที่นั่งในสภาร่างรัฐธรรมนูญ

สภาร่างรัฐธรรมนูญหลังการเลือกตั้ง

สภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2539

การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2539 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 โดยบัญญัติให้เพิ่มเติมหมวด 12 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และบัญญัติให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาทั้งสิ้น 2 ประเภทคือผู้สมัครรับเลือกตั้งรายจังหวัดจำนวน 76 คน และเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญไว้จำนวน 23 คน โดยมีการเลือกตั้งในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ที่มา

แก้

ผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 กลุ่มประชาชนและกระแสสังคมมีความต้องการขับไล่การสืบทอดอำนาจของคณะทหารที่ทำการก่อรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 พร้อมกับเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น หนึ่งในเป้าหมายนั้นคือการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อทดแทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นผลิตผลจากการรัฐประหารครั้งนั้น

แม้จะมีการผลักดันจนสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 หลายครั้งให้มีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่กลับไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ จนนำไปสู่การอดอาหารประท้วงของเรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2537 เหตุการณ์นี้ได้ส่งผลให้นายมารุต บุนนาค ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาในขณะนั้นดำเนินการตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) เพื่อทำการศึกษาและเสนอแนะในเนื้อหาของการปฏิรูปทางการเมืองซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 รัฐบาลชุดใหม่นำโดยนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.) ขึ้นมาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 มาตรา 211 เปิดทางให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อร่างธรรมนูญชุดใหม่ โดยร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ผ่านการเห็นชอบวาระที่ 3 จากที่ประชุมร่วมของรัฐสภาได้สำเร็จในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2539 และประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539

ประเภทของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

แก้

ตามบทบัญญัติมาตรา 211 ทวิ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 ได้แบ่งประเภทของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไว้ 2 ประเภท ได้แก่

 1. สมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 211 ฉ ให้ได้จังหวัดละ 1 คน
 2. สมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์จำนวน 23 คน โดยแบ่งออกทั้งสิ้นเป็น 3 สาขา
  1. ผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน จำนวน 8 คน
  2. ผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 8 คน
  3. ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑ์ที่ประธานรัฐสภากำหนด จำนวน 7 คน

ขั้นตอนการเสนอชื่อสู่รัฐสภา

แก้

สมาชิกประเภทรายจังหวัด

แก้

ตามบทบัญญัติมาตรา 211 ฉ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 บัญญัติว่าผู้ใดประสงค์รับสมัครเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาหรือที่ตนเกิด ตามแบบและภายในกำหนดวันและเวลาที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องกำหนดวันรับสมัครให้เป้นวันเดียวกันทั่วทั้งประเทศ

ในกรณีที่จังหวัดใดมีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกิน 10 คนให้ส่งรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งไปยังประธานรัฐสภาเพื่อดำเนินการต่อไป แต่หากจังหวัดใดมีผู้รับสมัครเลือกตั้งเกิน 10 คนให้มีการจัดประชุมพร้อมกันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งกันเองโดยลงคะแนนลับ ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครด้วยกันเองได้คนละไม่เกิน 3 คน โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำส่งรายชื่อไปยังประธานรัฐสภาต่อไป ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีจำนวนเกิน 10 คน ให้จัดมีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันนั้นเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดจำนวน 10 คน

ประธานรัฐสภาจะจัดทำบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยแยกเป็นรายชื่อของแต่ละจังหวัดและเรียงรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามลำดับอักษรไทย

สมาชิกประเภทผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์

แก้

ตามบทบัญญัติมาตรา 211 สัตต แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 บัญญัติว่าให้สภาสถาบันอุดมศึกษาที่มีการให้ปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์แต่ละแห่งคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามประเภทดังกล่าวในทั้ง 3 สาขา สาขาละไม่เกิน 5 คน โดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อของแต่ละสาขาพร้อมทั้งรายละเอียดตามที่ประธานรัฐสภากำหนด

ประธานรัฐสภาจะจัดทำบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากสภาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยแยกเป็นสาขาของแต่ละบัญชีรายชื่อและเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรไทย

วิธีการเลือกตั้ง

แก้

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

แก้

ตามบทบัญญัติมาตรา 211 อัฏฐ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 เมื่อประธานรัฐสภาได้รับบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งรายจังหวัดและรายชื่อบุคคลจากการเสนอของสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ให้จัดมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาภายใน 10 วันนับตั้งแต่ได้รับรายชื่อครบถ้วน

โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อจังหวัดต่างๆ จังหวัดละ 1 คน และเลือกตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่สภาสถาบันอุดมศึกษาส่งมาตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละสาขา การลงคะแนนดังกล่าวให้กระทำเป็นการลับ

ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งจากแต่ละจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ซึ่งได้คะแนนสูงสุดตามลำดับตามจำนวนที่กำหนดไว้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันในลำดับใดอันเป็นเหตุให้จะมีจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเกินจำนวนดังกล่าว ให้จัดการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน หากพบว่ามีคะแนนเท่ากันอีกให้ประธานรัฐสภาทำการจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

กรณีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกตั้งแล้วจะทำการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในราชกิจจานุเบกษา

รายละเอียด ณ วันเลือกตั้ง

แก้

เจ้าหน้าที่สภาจะทำการแจกซองสมุดลงคะแนนให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสภาชิกวุฒิสภา ในซองที่แต่ละสมาชิกได้รับจะมีสมุดลงคะแนนทั้งหมด 11 ปึก โดยเล่มปึกที่ 1-8 จะเป็นสมุดที่ใช้ลงคะแนนผู้สมัครจากรายจังหวัดต่างๆ ซึ่งแต่ละปึกประกอบไปด้วย 10 จังหวัดยกเว้นปึกที่สุดท้าย (ปึกที่ 8) จะมี 6 จังหวัด ทั้งหมด 76 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร

เล่มปึกที่ 9 มีลักษณะเป็นสีฟ้าจะใช้ลงคะแนนเลือกสมาชิกในส่วนของผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน, เล่มปึกที่ 10 มีลักษณะเป็นสีเหลืองจะใช้ลงคะแนนเลือกสมาชิกในส่วนของผู้เชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และเล่มปึกที่ 11 มีลักษณะเป็นสีชมพูจะใช้ลงคะแนนเลือกสมาชิกในส่วนของผู้มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในการร่างรัฐธรรมนูญ

สมาชิกสามารถเลือกผู้สมัครประเภทรายจังหวัดต่างๆได้เพียงจังหวัดละ 1 คน และสามารถเลือกสมาชิกประเภทผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์จำนวนเท่าไรก็ได้แต่ต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดในแต่ละสาขานั้นๆ หากสมาชิกใดลงคะแนนเลือกเกินจำนวนที่กำหนดให้นับเป็นคะแนนเสียทันที

โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจะทำการตั้งคณะกรรมการ 2 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 เป็นกรรมการตรวจรับซองลงคะแนนจากสมาชิก เพื่อประจำตามแถวที่แบ่งตามกลุ่มตัวอักษรทั้งหมด 6 กลุ่มได้แก่กลุ่มอักษร ก-ด, กลุ่มอักษร ต-บ, กลุ่มอักษร ป-ม, กลุ่มอักษร ย-ศ, กลุ่มอักษร ส และกลุ่มอักษร ห-อ เพื่อรับซองคะแนนจากสมาชิกที่จะต้องนำมาส่งตามแถวกลุ่มตัวอักษรต่างๆตามรายชื่อของตนเองที่ขึ้นต้นตามตัวอักษรใด โดยกรรมการแต่ละแถวกลุ่มอักษรจะมีทั้งสิ้น 3 รายมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
  • กรรมการรายที่ 1 ทำหน้าที่จดชื่อสมาชิกที่มายื่นซองสมุดลงคะแนน เพื่อให้ทราบว่าสมาชิกรายนั้นๆได้มาลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
  • กรรมการรายที่ 2 ทำหน้าที่รับซองจากสมาชิก และตรวจสมุดลงคะแนนให้ครบ 11 เล่ม
  • กรรมการรายที่ 3 ทำหน้าที่รับสมุดลงคะแนนจากกรรมการรายที่ 2 แล้วนำมาแยกตามกลุ่มจังหวัดและตามสาขาวิชา
 • ครั้งที่ 2 เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด 11 ชุด ชุดละ 4 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาประเภทละ 2 ราย ก่อนนับคะแนนกรรมการจะดำเนินการแยกใบลงคะแนนแต่ละปึกออกเป็นแผ่นๆ เพื่อเรียงตามแต่ละจังหวัดและเรียงตามสาขาวิชา ซึ่งกรรมการ 4 รายในแต่ละชุดมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
  • กรรมการรายที่ 1 และ 2 ทำหน้าที่ตรวจใบลงคะแนนว่าลงคะแนนไม่เกินจำนวนที่จะมีสิทธิลงได้ ถ้าเกินให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
  • กรรมการรายที่ 3 และ 4 ทำหน้าที่กาเครื่องหมายนับจำนวนคะแนนในใบรวมคะแนน

ผลการเลือกตั้ง

แก้

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญประเภทรายจังหวัด

แก้

กรุงเทพมหานคร

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ เสรี สุวรรณภานนท์ 166 26.65
อิสระ เสาวนีย์ ลิมมานนท์ 126 20.23
อิสระ คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช 123 19.74
อิสระ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 86 13.80
อิสระ ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร์ 47 7.54
อิสระ เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร 42 6.74
อิสระ ลดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ 17 2.73
อิสระ ประทีป อึ้งทรงธรรม 12 1.93
อิสระ พรชัย มนัสศิริเพ็ญ 4 0.64
อิสระ ชัยยง อัชฌานนท์ 0 0.00
ผลรวม 623 100.00

กระบี่

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดกระบี่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พินิจ อัศวโกวิทกรณ์ 208 34.38
อิสระ ประทีป อินทรโชติ 128 21.16
อิสระ สมบูรณ์ สิทธิมนต์ 97 16.03
อิสระ กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 59 9.75
อิสระ ดวล ดำดี 51 8.43
อิสระ พงษ์เดช มโนรส 26 4.29
อิสระ บุญชัย จิวะนันทประวัติ 17 2.81
อิสระ โอวาท อุกฤษณ์ 12 1.98
อิสระ ดุสิต ธุระหาญ 7 1.16
อิสระ สมนึก รัตนศิริวงศ์วุฒิ 0 0.00
ผลรวม 605 100.00

กาญจนบุรี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ประวิทย์ เจนวีระนนท์ 222 36.39
อิสระ ร้อยตรี ณรงค์ แสงสุริยงค์ 172 28.20
อิสระ พลโท รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ 123 20.16
อิสระ พินิจ จันทร์สมบูรณ์ 73 11.97
อิสระ กำธร ล้อวงศ์งาม 9 1.48
อิสระ นิคม อินทรโสภา 5 0.82
อิสระ ปริญญา ภุมรินทร์ 4 0.66
อิสระ กิตติพงศ์ ศรีกิตติกาญจน์ 1 0.16
อิสระ ภูมินทร์ โอภากุลวงษ์ 1 0.16
อิสระ สุรเดช มาสภัสร์ 0 0.00
ผลรวม 610 100.00

กาฬสินธุ์

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง 179 29.39
อิสระ สมบัติ วรามิตร 158 25.94
อิสระ วิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ 123 20.20
อิสระ สุขุมพงศ์ โง่นคำ 65 10.67
อิสระ วิบูลย์ แช่มชื่น 38 6.24
อิสระ พลตำรวจตรี เวทย์ เพชรบรม 30 4.93
อิสระ นพคุณ สุขเกษม 8 1.31
อิสระ โฆษิต ธีรกุล 5 0.82
อิสระ นิลเพชร สะอาดซื่อ 2 0.33
อิสระ จารุวัฒน์ บุญเพิ่ม 1 0.16
ผลรวม 609 100.00

กำแพงเพชร

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ อนันต์ ผลอำนวย 241 40.37
อิสระ สุนทร จินดาอินทร์ 183 30.65
อิสระ วิโรจน์ จงสวัสดิ์ 50 8.38
อิสระ พันตำรวจเอก นิวัฒน์ ธงชัย 47 7.87
อิสระ ธานี สุโชดายน 41 6.87
อิสระ นพรัตน์ จงสวัสดิ์ 9 1.51
อิสระ พิทักษ์ มหบุญพาชัย 9 1.51
อิสระ สาต ดีเลิศ 7 1.17
อิสระ สมนึก ถมอินทร์ 6 1.01
อิสระ อดุลย์ หาญกำจัดภัย 4 0.67
ผลรวม 597 100.00

ขอนแก่น

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ แคล้ว นรปติ 171 27.99
อิสระ บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล 157 25.70
อิสระ บุรินทร์ ภู่สกุล 86 14.08
อิสระ สุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ 60 9.82
อิสระ วีระพรรณ สุพรรณไชยมาตย์ 43 7.04
อิสระ บุญยง แก้วฝ่ายนอก 31 5.07
อิสระ ชนะ สมใจวงษ์ 28 4.58
อิสระ ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช 19 3.11
อิสระ เจริญ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 13 2.13
อิสระ วัชรินทร์ มาศอมรพันธุ์ 3 0.49
ผลรวม 611 100.00

จันทบุรี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดจันทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ เอก วรรณทอง 264 44.00
อิสระ อนุศักดิ์ มโนรมย์ภัทรสาร 115 19.17
อิสระ พลตำรวจโท ชัยสิทธิ์ กาญจนกิจ 86 14.33
อิสระ เรือตรี สุกรี รักษ์ศรีทอง 74 12.33
อิสระ ศิริชัย ศิริสุนทรลักษณ์ 36 6.00
อิสระ ดิศจี สุทธศีล 15 2.50
อิสระ สุนทร กองจินดา 5 0.83
อิสระ วุฒิชัย เลื่อนธนะกุล 3 0.50
อิสระ สุระ ไกรสุเณย์ 2 0.33
อิสระ วินัตร์ ธนประสิทธิ์พัฒนา 0 0.00
ผลรวม 600 100.00

ฉะเชิงเทรา

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ วุฒิพงศ์ ฉายแสง 241 39.57
อิสระ สุทิน นพเกตุ 198 32.41
อิสระ ร้อยตรี ทวี ผดุงรัตน์ 149 24.47
อิสระ สุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ 8 1.31
อิสระ ประสิทธิ์ แสนสุข 6 0.99
อิสระ อนุสรณ์ ฐปนานนท์ 3 0.49
อิสระ สมพงษ์ เจียรจรูญศรี 2 0.33
อิสระ วันชัย สืบสมาน 1 0.16
อิสระ สุพจน์ เจียรจรูญศรี 1 0.16
อิสระ เอกชัย ฐปนานนท์ 0 0.00
ผลรวม 609 100.00

ชลบุรี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดชลบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ คณิน บุญสุวรรณ 290 46.77
อิสระ เชาวน์ มณีวงษ์ 288 46.45
อิสระ ฉัตรชัย โรจนมณเฑียร 18 2.90
อิสระ คุณวุฒิ คนฉลาด 7 1.13
อิสระ เดชา จุฑาเพ็ชร 6 0.97
อิสระ สรัล ศรีชลวัฒนา 5 0.81
อิสระ จิร ชัยศิริ 2 0.32
อิสระ ประเทือง วัณโณ 2 0.32
อิสระ อรรณพ เหลือชม 2 0.32
อิสระ ศุภกร ธรรมธาดา 0 0.00
ผลรวม 620 100.00

ชัยนาท

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดชัยนาท
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ องอาจ หลำอุบล 306 51.34
อิสระ ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง 147 24.66
อิสระ ชัชวาลย์ ศรีชัย 45 7.55
อิสระ ร้อยตรี เกรียงศักดิ์ สุขสว่าง 27 4.53
อิสระ ทินกร ปรีชพันธุ์ 25 4.20
อิสระ สุรศักดิ์ เหล่าสุวรรณ 15 2.52
อิสระ อารี คำสวัสดิ์ 15 2.52
อิสระ สาธิต เหล่าสุวรรณ 10 1.68
อิสระ วัลลภ ปัญโญยิ่ง 4 0.67
อิสระ วีระ นาคทอง 2 0.34
ผลรวม 596 100.00

ชัยภูมิ

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ 380 62.81
อิสระ นัยนา ชัยบุตร 140 23.14
อิสระ จรรยา เกษโพนทอง 31 5.12
อิสระ ธิติภูมิ คูณรัตนศิริ 18 2.98
อิสระ สุพล ฦาชา 12 1.98
อิสระ บุญเหลือ ทองชัยภูมิ 7 1.16
อิสระ จ่าเอก สามารถ ดารากุล 6 0.99
อิสระ อมร ธีระสุต 6 0.99
อิสระ สุระ คงมั่ง 4 0.66
อิสระ พิสูจน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 1 0.17
ผลรวม 605 100.00

ชุมพร

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดชุมพร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สุทธินันท์ จันทระ 161 27.01
อิสระ จัตุรนต์ คชสีห์ 149 25.00
อิสระ สมคิด ศรีช่วง 144 24.16
อิสระ กฤษณะ ฉายากุล 52 8.73
อิสระ นครินทร์ เกื้อนพกุล 43 7.22
อิสระ ชุมาร ชุมวรฐายี 22 3.69
อิสระ สุชีพ ท้าวเชื้อลาว 10 1.68
อิสระ ฉลอง เมืองน้อย 5 0.84
อิสระ ธเนศ พูลปัญญาวงศ์ 5 0.84
อิสระ ประวิน กลิ่นหอม 5 0.84
ผลรวม 596 100.00

เชียงราย

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สามารถ แก้วมีชัย 166 27.53
อิสระ วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ 143 23.72
อิสระ เตือนใจ ดีเทศน์ 142 23.55
อิสระ ร้อยตำรวจโท ระบิล นานากุล 52 8.62
อิสระ โกวิทย์ ศุภมงคล 51 8.46
อิสระ วิรุณ คำภิโล 29 4.81
อิสระ อุเทน แก้วดี 11 1.82
อิสระ ไพโรจน์ บุญประเสริฐ 6 1.00
อิสระ บรรจง ไตรสารศรี 2 0.33
อิสระ สมพงษ์ กุลวงศ์ 1 0.17
ผลรวม 603 100.00

เชียงใหม่

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ 259 41.57
อิสระ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 250 40.13
อิสระ ผุสดี ตามไท 61 9.79
อิสระ ประวิทย์ อัครชิโนเรศ 42 6.74
อิสระ เกรียงไกร พานอ่อง 4 0.64
อิสระ คเณศร์ วงษ์พันธุ์ 4 0.64
อิสระ สุกิติ มณเฑียรทอง 2 0.32
อิสระ วินัย วิริยวิทยาวงศ์ 1 0.16
อิสระ สุรพงศ์ พงศ์เดชขจร 0 0.00
อิสระ อัฑฒ์ บุญยะกมล 0 0.00
ผลรวม 623 100.00

ตรัง

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดตรัง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สุบิน สินไชย 342 57.38
อิสระ สุประวัติ ใจสมุทร 150 25.17
อิสระ จำรัส สรพิพัฒน์ 24 4.03
อิสระ ว่าที่ร้อยโท ภักดี เมืองพูล 23 3.86
อิสระ กมล เด่นยุกต์ 15 2.52
อิสระ ไชยันต์ กุลบุญ 13 2.18
อิสระ มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ 9 1.51
อิสระ ลือพงษ์ อ๋องเจริญ 8 1.34
อิสระ ขอม นวลนิ่ม 7 1.18
อิสระ สนอง เพ็ชรวิจิตร 5 0.84
ผลรวม 596 100.00

ตราด

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดตราด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พลตำรวจเอก ชาญ รัตนธรรม 293 47.95
อิสระ ประเวช รัตนเพียร 139 22.75
อิสระ พลตรี สาคร กิจวิริยะ 110 18.00
อิสระ วัฒนา ศิริสาคร 28 4.58
อิสระ ภรต ยมจินดา 25 4.09
อิสระ สิงหา สง่าศิลป์ 11 1.80
อิสระ ปรีชา อิ่มโภชน์ 2 0.33
อิสระ จรวย ศรีพงศ์ 1 0.16
อิสระ บุรินทร์ ธีรวัฒน์ 1 0.16
อิสระ เอนก ทองย้อย 1 0.16
ผลรวม 611 100.00

ตาก

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดตราด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พนัส ทัศนียานนท์ 313 51.14
อิสระ อุดร ตันติสุนทร 270 44.12
อิสระ ณรงค์ ชัยแก้ว 9 1.47
อิสระ สมพงษ์ ไกรวุฒินันท์ 7 1.14
อิสระ สุรพล โฆษิตเสรีวงศ์ 4 0.65
อิสระ ธีรรัตน์ ใจโปร่ง 3 0.49
อิสระ สวรรค์ ใจมูล 3 0.49
อิสระ ธรรมจักร กุศลรัตน์ 2 0.33
อิสระ อร่าม กัณฑาบุญ 1 0.16
อิสระ วีระ จุฑาคุปต์ 0 0.00
ผลรวม 612 100.00

นครนายก

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครนายก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สนั่น อินทรประเสริฐ 343 56.42
อิสระ กมลทิพ พยัฆวิเชียร 189 31.09
อิสระ ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ 19 3.13
อิสระ นฤมล สัตยานุวัฒน์ 19 3.13
อิสระ สมศักดิ์ ธีระชัยชยุติ 15 2.47
อิสระ สุนันท์ รัษฎานุกูล 11 1.81
อิสระ กอบเกียรติ ชิระกุล 10 1.65
อิสระ วิสุทธิ์ พันธุ์ศิริ 2 0.33
อิสระ ทองหล่อ ประกอบแก้ว 0 0.00
อิสระ สุดใจ เขตตลาด 0 0.00
ผลรวม 608 100.00

นครปฐม

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครปฐม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ประชุม ทองมี 283 46.47
อิสระ ปราโมทย์ วานิชานนท์ 98 16.09
อิสระ ยุพิน ดุษิยามี 87 14.29
อิสระ เกาศัลย์ แก้วยิ่งยงศ์ 75 12.32
อิสระ คนึงเดช สุวรรณกูฏ 32 5.26
อิสระ ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 19 3.12
อิสระ ร้อยตำรวจเอก สุชิน สงวนปุญญศิริ 10 1.64
อิสระ สมศักดิ์ ระวังภัย 5 0.82
อิสระ บุญส่ง คีรินทร์ 0 0.00
อิสระ อภินันท์ เหงี่ยมสง่า 0 0.00
ผลรวม 609 100.00

นครพนม

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครพนม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พูนสวัสดิ์ พุทธศิริ 381 66.38
อิสระ สุมาลี พูลศิริกุล 57 9.93
อิสระ สุวรรณ เกษทอง 45 7.84
อิสระ วรจักร์ วรรณศรี 37 6.45
อิสระ จักรกฤษณ์ รัตนกาล 17 2.96
อิสระ นิศากร บุพศิริ 10 1.74
อิสระ สถิตย์ ลีลานุช 10 1.74
อิสระ ว่าที่ร้อยตรี รัตนพล พวงแก้ว 6 1.05
อิสระ สมพันธ์ ทวีพงษ์ 6 1.05
อิสระ ไพบูลย์ แสงอุไรสิทธิ์ 5 0.87
ผลรวม 574 100.00

นครราชสีมา

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พลเอก ปัญญา สิงห์ศักดา 241 39.57
อิสระ อุดม ตะนังสูงเนิน 76 12.48
อิสระ ชุบ ชัยฤทธิ์ไชย 65 10.67
อิสระ วราพร โชติชาครพันธุ์ 59 9.69
อิสระ เรืองรวี เกตุผล 51 8.37
อิสระ เจริญ ปุสุรินทร์คำ 35 5.75
อิสระ ไพบูลย์ มัฆวิมาลย์ 35 5.75
อิสระ อรชัย ปุณณะนิธิ 34 5.58
อิสระ ประมุข เดโชวิบูลย์ 13 2.14
อิสระ เสถียร ยวงทอง 0 0.00
ผลรวม 609 100.00

นครศรีธรรมราช

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ธงชาติ รัตนวิชา 229 38.55
อิสระ สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ 227 38.22
อิสระ สมบูรณ์ พรหมพันธุ์ 52 8.75
อิสระ ช.เชื้อเพ็ชญ เพ็ชญไพศิษฎ์ 19 3.20
อิสระ บุญส่ง ชำนาญกิจ 17 2.86
อิสระ วัชรา หงส์ประภัศร 17 2.86
อิสระ ณัฐวุฒิ ภารพบ 11 1.85
อิสระ ประยูร มาศบำรุง 11 1.85
อิสระ จิตกล้า วิทยา 7 1.18
อิสระ ว่าที่ร้อยตรี โกวิทย์ เหมทานนท์ 4 0.67
ผลรวม 594 100.00

นครสวรรค์

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ประเทือง คำประกอบ 309 50.33
อิสระ ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา 137 22.31
อิสระ นัทธี พุคยาภรณ์ 92 14.98
อิสระ อุทยาน อุทยานะกะ 45 7.33
อิสระ จักรี ศิริภาพ 9 1.47
อิสระ สุนทร สุขเวชชวรกิจ 7 1.14
อิสระ บุญยืด เรไร 4 0.65
อิสระ ประยูร วิจิตรวงศ์ 4 0.65
อิสระ รณพจน์ จุ้ยศิริ 4 0.65
อิสระ ถวิล จีนมหันต์ 3 0.49
ผลรวม 614 100.00

นนทบุรี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดนนทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ บุญเลิศ คชายุทธเดช 217 36.23
อิสระ พิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ 164 27.38
อิสระ พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ 56 9.35
อิสระ วินิดา แจ้งเร็ว 54 9.02
อิสระ พันโท ต่อพงษ์ กุลครรชิต 50 8.35
อิสระ สายัณห์ มั่นเหมาะ 18 3.01
อิสระ กิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ 13 2.17
อิสระ สุวิทย์ น้อยห้องไส 11 1.84
อิสระ ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ 10 1.67
อิสระ สุเทพ ฟักแป้น 6 1.00
ผลรวม 599 100.00

นราธิวาส

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดนราธิวาส
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ นัจมุดดีน อูมา 306 52.04
อิสระ อูมาร์ ตอยิบ 167 28.40
อิสระ กรรณิกา ดำรงวงศ์ 64 10.88
อิสระ ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ 18 3.06
อิสระ ถิระพงษ์ บุญปถัมภ์ 10 1.70
อิสระ อนันต์ ไทยสนิท 7 1.19
อิสระ สุนทร เอียดนุสรณ์ 6 1.02
อิสระ มูฮัมหมัดยูโซฟ หะยียูโซะ 4 0.68
อิสระ อดิศักดิ์ แวเต๊ะ 3 0.51
อิสระ อารง เจ๊ะหลง 3 0.51
ผลรวม 588 100.00

น่าน

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดน่าน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ เพชร แก่นเมือง 224 37.97
อิสระ วุฒิชัย โลหะโชติ 109 18.48
อิสระ สมยศ ภิราญคำ 104 17.63
อิสระ ตะวัน สวนนันท์ 62 10.51
อิสระ พงษ์พัฒน์ ธีรประเทืองกุล 35 5.93
อิสระ นิรมิต สิริสุขะ 21 3.56
อิสระ หรรษา แพงสร้อย 12 2.03
อิสระ จำนงค์ ยอดหงษ์ 9 1.53
อิสระ ศุภศิษย์ บำรุงพฤกษ์ 7 1.19
อิสระ สำเริง ดำเนินผล 7 1.19
ผลรวม 590 100.00

บุรีรัมย์

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดบุรีรัมย์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ถาวร จันทร์สม 195 32.61
อิสระ การุณ ใสงาม 189 31.61
อิสระ พันตำรวจเอก เสนอ ประยงค์ 50 8.36
อิสระ พิลึก แสงใส 46 7.69
อิสระ พันตำรวจเอก สนอง เรืองไพศาล 38 6.36
อิสระ วุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย 25 4.18
อิสระ กมล ใสงาม 16 2.68
อิสระ วิรัช จันทร์ศรี 16 2.68
อิสระ นิวัติ เลื่อนไธสง 13 2.17
อิสระ ช่วง วงศ์คำ 10 1.67
ผลรวม 598 100.00

ปทุมธานี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี 196 31.97
อิสระ ปรีดี หิรัญพฤกษ์ 195 31.81
อิสระ วิฑูรย์ เจนยุทธนา 180 29.36
อิสระ สมคิด จิรานันตรัตน์ 18 2.94
อิสระ พันจ่าอากาศเอก นคร มณีสวัสดิ์ 8 1.31
อิสระ สมเกียรติ ศรลัมพ์ 7 1.14
อิสระ ทรงวุฒิ วัฒนเขจร 4 0.65
อิสระ ชูชัย เอกเบญจพร 2 0.33
อิสระ ธนิต กลิ่นขจร 2 0.33
อิสระ สมชาย ศรีธีระจิตต์ 1 0.16
ผลรวม 613 100.00

ประจวบคีรีขันธ์

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ร้อยตรี อำนวย ไทยานนท์ 335 56.40
อิสระ อลิศรา สายน้ำเขียว 192 32.32
อิสระ พันตำรวจเอก พิศิษฐ์ สุทธิกุล 31 5.22
อิสระ กึกก้อง แสงสว่าง 11 1.85
อิสระ ประสิทธิ์ ขวัญอ่อน 6 1.01
อิสระ ศานิตย์ เนตรประไพ 6 1.01
อิสระ ร้อยเอก อุทัย ศุกระกาญจน์ 6 1.01
อิสระ เจริญพงษ์ จูศิริพงษ์กุล 3 0.51
อิสระ อุดร โพธิ์พ่วง 3 0.51
อิสระ สุรวุฒิ วงศ์แหวน 1 0.17
ผลรวม 594 100.00

ปราจีนบุรี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดปราจีนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ จำนงค์ พิณสาย 208 36.11
อิสระ สถิต หงษ์วิไล 180 31.25
อิสระ พิชิต ชื่นบาน 56 9.72
อิสระ บุญเลิศ เลิศวิทยานุศิษฏ์ 54 9.38
อิสระ เกษม มกราภิรมย์ 32 5.56
อิสระ ชนินทร พวงกนก 10 1.74
อิสระ อำนวย ชัชวานิชย์ 10 1.74
อิสระ วชิร หงส์เจริญ 9 1.56
อิสระ วีระ ชมพันธุ์ 9 1.56
อิสระ ทวีเดช บุตรเนียม 8 1.39
ผลรวม 576 100.00

ปัตตานี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดปัตตานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ เหม สุไลมาน 290 48.09
อิสระ ศิริพงษ์ จันทรัศมี 157 26.04
อิสระ บดินทร์ พงค์ประเสริฐ 96 15.92
อิสระ มูหะมัด เจะเอาะ 14 2.32
อิสระ วิทยา ยุวชิต 13 2.16
อิสระ ฉลอง กุลโชติ 12 1.99
อิสระ เฉลิม พัทโร 7 1.16
อิสระ แวบือราเฮง หะยีเด็ง 7 1.16
อิสระ ชอบ เขี้ยวแก้ว 4 0.66
อิสระ อุษมัน บือราเฮง 3 0.50
ผลรวม 603 100.00

พระนครศรีอยุธยา

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ นิเวศ พันธ์เจริญวรกุล 220 36.42
อิสระ พลตรี มนูญ รูปขจร 207 34.27
อิสระ นัยนา สุภาพึ่ง 84 13.91
อิสระ ร้อยเอก นรชัย จาฏามระ 57 9.44
อิสระ ปัญญา น้ำเพชร 11 1.82
อิสระ สมจิตร ศิริเสนา 8 1.33
อิสระ ยงยศ เล็กกลาง 7 1.16
อิสระ ธนนน วรรณวิมลรักษ์ 4 0.66
อิสระ ธวัชชัย ประสิทธิเวชชากูร 4 0.66
อิสระ สุทัศน์ อติโรจนสกุล 2 0.33
ผลรวม 604 100.00

พะเยา

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดพะเยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พวงเล็ก บุญเชียง 407 64.30
อิสระ พักพิง บรันส์ 63 9.95
อิสระ นิตย์ ปิงเมือง 50 7.90
อิสระ สงวน นันทชาติ 43 6.79
อิสระ ชูชัย ดำรงวัฒนกุล 33 5.21
อิสระ ทองสุก ปิงเมือง 18 2.84
อิสระ ประเสริฐ งานดี 7 1.11
อิสระ สะอาด ปริปุณณากร 5 0.79
อิสระ เสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ 4 0.63
อิสระ สิงหา ปิงเมือง 3 0.47
ผลรวม 633 100.00

พังงา

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดพังงา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ วรพจน์ ณ นคร 301 49.83
อิสระ ดวงจันทร์ โมกขะเวส 150 24.83
อิสระ สะอาด กำลัง 56 9.27
อิสระ อุทัย จินดาพล 51 8.44
อิสระ ร้อยเอก กิตติ ปรมัตถผล 20 3.31
อิสระ ถนอม โภคบุตร 13 2.15
อิสระ ถิรเดช เพ็ชร์กุล 7 1.16
อิสระ ฉลอง พลประสิทธิ์ 5 0.83
อิสระ สมยศ กองเงิน 1 0.17
อิสระ ปราโมทย์ แหล่ทองคำ 0 0.00
ผลรวม 604 100.00

พัทลุง

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดพัทลุง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ประวิทย์ ทองศรีนุ่น 221 36.71
อิสระ นรินทร์ เดชนรดิลก 142 23.59
อิสระ ผ่อง เล่งอี้ 113 18.77
อิสระ วีระพันธ์ ไตรสุวรรณ 74 12.29
อิสระ ปิยะ ยิ้มซ้าย 17 2.82
อิสระ ชูศักดิ์ เดชดี 12 1.99
อิสระ โสภณ กสิวงศ์ 10 1.66
อิสระ สะพรั่ง เพชรกาฬ 7 1.16
อิสระ วิโรจน์ อินทร์แก้ว 4 0.67
อิสระ สุรพงศ์ อัมพันศิริรัตน์ 2 0.33
ผลรวม 602 100.00

พิจิตร

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ยุพา อุดมศักดิ์ 542 90.18
อิสระ จาตุรนต์ น้อยอ่ำ 11 1.83
อิสระ ดิเรก เพ็ญสุภา 11 1.83
อิสระ สมชาย พฤกษะวัน 9 1.50
อิสระ ปราณี ไกรเดช 8 1.33
อิสระ สุมิตรา ฉัตรศรีวงศ์ 6 1.00
อิสระ อุดม ศรีบัวชม 5 0.83
อิสระ ผิน ต่วนชะเอม 4 0.67
อิสระ วิวัฒน์ ประเสริฐชัย 3 0.50
อิสระ ชะนะ ศรีสุเทพ 2 0.33
ผลรวม 601 100.00

พิษณุโลก

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดพิษณุโลก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ปราณี วชิราศรีศิริกุล 256 43.10
อิสระ กิตติ คุณะเกษม 119 20.03
อิสระ มังกร ทองสุขดี 102 17.17
อิสระ เติม แย้มเสมอ 58 9.76
อิสระ อภิชาติ ตั้งเบญจผล 27 4.55
อิสระ พงษ์สรรพ์ สรรพานิช 15 2.53
อิสระ ผาติ หอกิติกูล 7 1.18
อิสระ ชัยรัตน์ สำดี 5 0.84
อิสระ สิทธิชัย สิริสินเลิศ 3 0.51
อิสระ ชะอุ่ม เพ็งคุ้ม 2 0.34
ผลรวม 594 100.00

เพชรบุรี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดเพชรบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ เปลี่ยน เกตุทอง 252 42.35
อิสระ พิชัย ขำเพชร 164 27.56
อิสระ พันเอก ชากร เกตุกล่ำ 89 14.96
อิสระ ประกิต เผ่าสำราญ 24 4.03
อิสระ ชำนาญ นิลสุข 23 3.87
อิสระ อุดม วิไลวงษ์ 15 2.52
อิสระ ถวัลย์ รุยาพร 12 2.02
อิสระ กุล ขำทวี 10 1.68
อิสระ สุทธยา จรรยงค์ 5 0.84
อิสระ อัธยา เทียมเมือง 1 0.17
ผลรวม 595 100.00

เพชรบูรณ์

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดเพชรบูรณ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ วิศัลย์ โฆษิตานนท์ 368 61.54
อิสระ พลตำรวจตรี ประธาน สว่างวโรรส 164 27.43
อิสระ นวลนภา ทองใบ 21 3.51
อิสระ ธง เสาธง 17 2.84
อิสระ วรรณภา อากรสกุล 8 1.34
อิสระ วิศิษฎ์ ชัยพิลา 6 1.00
อิสระ ศักดา โพธิสาร 6 1.00
อิสระ เรือน ชนะวาที 4 0.67
อิสระ ยุทธชัย พาตา 2 0.34
อิสระ สมบุญ บุญจอม 2 0.34
ผลรวม 598 100.00

แพร่

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พนัส จันทรสุรินทร์ 225 37.25
อิสระ สามขวัญ พนมขวัญ 184 30.46
อิสระ วรชัย วงศ์วรกุล 92 15.23
อิสระ สมพร คำชื่น 28 4.64
อิสระ สมชาย จารุจินดา 19 3.15
อิสระ อภินันท์ ตั้งศรีอนุกูล 17 2.82
อิสระ วิทย์ ประทักษ์ใจ 15 2.48
อิสระ ยงยุทธ สินธุวงศ์ 14 2.32
อิสระ นพดล วงษ์ฤทธิ์ 5 0.83
อิสระ อุทุม อมรสิน 5 0.83
ผลรวม 604 100.00

ภูเก็ต

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดภูเก็ต
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ อุทัยวรรณ ดำรงกิจการวงศ์ 267 44.80
อิสระ จรูญ เสรีถวัลย์ 184 30.87
อิสระ จำลอง สวนะคุณานนท์ 42 7.05
อิสระ วิทยา อิสระมาลัย 37 6.21
อิสระ สำเริง ไชยศร 18 3.02
อิสระ สุรพจน์ มิตรารัตน์ 16 2.69
อิสระ วิชิต ตันติวิท 11 1.85
อิสระ ปริญญา เสียมหาญ 10 1.68
อิสระ ธีรศักดิ์ วิชชุตานนท์ 9 1.51
อิสระ พยุงศักดิ์ นาถกรณ์กุล 2 0.34
ผลรวม 596 100.00

มหาสารคาม

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ โกศล ศรีสังข์ 305 50.33
อิสระ อำนวย ปะติเส 217 35.81
อิสระ ทองหล่อ พลโคตร 65 10.73
อิสระ สนิท เกษาสุวรรณ 6 0.99
อิสระ ไพรัช ไชยสมคุณ 3 0.50
อิสระ เรี่ยม ชินบุตร 3 0.50
อิสระ จอมขวัญ วิถาทานัง 2 0.33
อิสระ ศักดิ์ชัย หลูอารีย์สุวรรณ 2 0.33
อิสระ สันต์ ศรีสถิตย์ 2 0.33
อิสระ สันติ สายสิม 1 0.17
ผลรวม 606 100.00

มุกดาหาร

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดมุกดาหาร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พันตรี ปรีดา นิสสัยเจริญ 420 71.31
อิสระ วิชัย รัตนากีรณวร 71 12.05
อิสระ นฤนารถ กลิ่นประทุมทิพย์ 47 7.98
อิสระ ร้อยเอก เอนก นาวาพานิช 18 3.06
อิสระ ปรีชา ทองบพิตร 9 1.53
อิสระ ว่าที่ร้อยตรี เนติวุฒิ อัมไพพันธ์ 7 1.19
อิสระ ประพจน์ นิ่มพิศุทธิ์ 6 1.02
อิสระ วัชรา อาษาศรี 4 0.68
อิสระ สนอง มานิตย์ 4 0.68
อิสระ ไหล่ วงศ์ตาหล้า 3 0.51
ผลรวม 589 100.00

แม่ฮ่องสอน

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ เกษม พันธุรัตน์ 262 44.41
อิสระ ดำรง ไหวดี 204 34.58
อิสระ บุญทอง เพียรสุขุม 36 6.10
อิสระ จันทร์เงิน คำนวนตา 23 3.90
อิสระ ถนัด สินอนันต์วนิช 21 3.56
อิสระ เชิด บุญญขันธ์ 18 3.05
อิสระ ชาติชาย ไชยา 13 2.20
อิสระ ว่าที่ร้อยตรี ธีรพล สังข์ภิรมย์ 6 1.02
อิสระ ชาตรี ศักดิ์ชาตรีชาญ 4 0.68
อิสระ สุรพล เทพบุญ 3 0.51
ผลรวม 590 100.00

ยะลา

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดยะลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ อุดร กามา 199 33.33
อิสระ พันตำรวจเอก มาโนช จารักษ์ 189 31.66
อิสระ โมหัมมัด อับดุลกาเดร์ 82 13.74
อิสระ วรนารถ ดวงอุดม 40 6.70
อิสระ บวร สุนทรเจริญนนท์ 32 5.36
อิสระ ฉัตรบดี จารุสกุล 28 4.69
อิสระ เฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ 10 1.68
อิสระ ธีรยุทธ หงส์บุรินทร์ 10 1.68
อิสระ ธีรวัธน์ วุนาพันธ์ 6 1.01
อิสระ ลาภ เพชรเรือง 1 0.17
ผลรวม 597 100.00

ยโสธร

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดยโสธร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ อภินันท์ เมตตาริกานนท์ 183 30.25
อิสระ คำนวณ ชโลปถัมภ์ 167 27.60
อิสระ ประภาศรี สุฉันทบุตร 146 24.13
อิสระ สมบูรณ์ ทองบุราณ 51 8.43
อิสระ สุทิน ใจจิต 24 3.97
อิสระ สมชัย โภควนิช 14 2.31
อิสระ เยี่ยมยอด ศรีมันตะ 11 1.82
อิสระ มังกร ภาระเวช 8 1.32
อิสระ เกียรติชัย มาตะราช 1 0.17
อิสระ ชัยฤกษ์ ช่วงกรุด 0 0.00
ผลรวม 605 100.00

ร้อยเอ็ด

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ 250 39.56
อิสระ ถวิล พิมพ์มหินทร์ 115 18.20
อิสระ สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล 108 17.09
อิสระ ธีระ รัตนจันทร์ 76 12.03
อิสระ เกษม มาลัยศรี 40 6.33
อิสระ บุญเที่ยง อารีเอื้อ 20 3.17
อิสระ สายันต์ อินสอน 11 1.74
อิสระ ยงยุทธ ขัติยนนท์ 7 1.11
อิสระ ทวีสิน ตุ่นสมัย 4 0.63
อิสระ คำผั่น วรรณสินธ์ 1 0.16
ผลรวม 632 100.00

ระนอง

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดระนอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ธรรมนูญ มงคล 290 49.40
อิสระ สุวัฒน์ อ๋องสมหวัง 111 18.91
อิสระ ยง วัฒนสิน 80 13.63
อิสระ ศิริวรรณ ทวีกุล 66 11.24
อิสระ ทวีป วงศ์สว่างศิริ 12 2.04
อิสระ พรรณี ตันถิลา 10 1.70
อิสระ สุพัฒน์ ตันกุล 8 1.36
อิสระ อภิลักษณ์ นพรัตน์ 7 1.19
อิสระ ประโมทย์ เทพนุรักษ์ 2 0.34
อิสระ สมพล อิ่มศิลา 1 0.17
ผลรวม 587 100.00

ระยอง

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดระยอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ จัตวา กลิ่นสุนทร 220 34.81
อิสระ พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ์ 192 30.38
อิสระ สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ 126 19.94
อิสระ ณรงค์ อินทรสายัณห์ 65 10.29
อิสระ ประเสริฐ แจ่มกระจ่าง 11 1.74
อิสระ ชลิต ขวัญแก้ว 9 1.42
อิสระ วิสูตร พิริยะวณิชย์ 3 0.48
อิสระ สุพัฒน์ อินทรสายัณห์ 3 0.48
อิสระ สมศักดิ์ สาครเสถียร 2 0.32
อิสระ สันทัด วิเศษศรี 1 0.16
ผลรวม 632 100.00

ราชบุรี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดราชบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ทวิช กลิ่นประทุม 304 49.84
อิสระ ร้อยตรี ธรรมนูญ ตัณฑะเตมีย์ 101 16.56
อิสระ ร้อยเอก นที ทองดี 64 10.49
อิสระ สุนทรี ประภาวงศ์ 58 9.51
อิสระ วิเชียร คุตตวัส 52 8.53
อิสระ วิยะดา ทองคำ 12 1.97
อิสระ ประสงค์ ตินทศร 8 1.31
อิสระ นภา พิษณุไวศยวาท 6 0.98
อิสระ วิวัฒน์ เจริญเชื้อ 4 0.66
อิสระ เอกพงศ์ ธัชศฤงคารสกุล 1 0.16
ผลรวม 610 100.00

ลพบุรี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ชงค์ วงษ์ขันธ์ 417 67.92
อิสระ กอแก้ว เพชรบุตร 50 8.14
อิสระ นพคุณ เพชรวราภา 42 6.84
อิสระ วรวิทย์ เชื้อเพ็ชร์ 36 5.86
อิสระ โรจน์ ดุลยากร 33 5.38
อิสระ พรชัย นันทวีชัยกุล 20 3.26
อิสระ ชูชาติ ลาวัลย์ 5 0.81
อิสระ ประดับ ขันทองทิพย์ 5 0.81
อิสระ จันทร์ บัวสนธิ์ 4 0.65
อิสระ วิมล ดุลยากร 2 0.33
ผลรวม 614 100.00

ลำปาง

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดลำปาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ชานนท์ สุวสิน 273 45.50
อิสระ นิรันดร์ จิวะสันติการ 130 21.67
อิสระ นพดล สมบูรณ์ 108 18.00
อิสระ อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ 28 4.67
อิสระ นิมิตร จิวะสันติการ 18 3.00
อิสระ สิริรัตน์ ยิ่งเสรี 17 2.83
อิสระ วิสูตร์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา 9 1.50
อิสระ เชษฐ คติวัฒน์ 8 1.33
อิสระ ทองใบ ปัญญาภินันท์ 7 1.17
อิสระ วราวุฒิ หน่อคำ 2 0.33
ผลรวม 600 100.00

ลำพูน

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดลำพูน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สงวน พงษ์มณี 240 40.27
อิสระ สุวิทย์ แสนไชย 101 16.95
อิสระ ประสิทธิ์ จันทกลาง 66 11.07
อิสระ จรูญ คำปันนา 62 10.40
อิสระ สายสวาท สุริยกุล ณ อยุธยา 52 8.73
อิสระ พิทักษ์ ปั้นทอง 31 5.20
อิสระ ศุภวรรณ ปั้นทอง 16 2.69
อิสระ สุวิทย์ จันทรธาดา 14 2.35
อิสระ สืบตระกูล ภู่พิสิฐ 9 1.51
อิสระ สุรพันธ์ มงคล 5 0.84
ผลรวม 596 100.00

เลย

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ร้อยตรี สมนึก ชูวิเชียร 236 39.60
อิสระ วัชรินทร์ เกตะวันดี 175 29.36
อิสระ พินิจ สิทธิโห 133 22.32
อิสระ กิตติชัย กิตติอุดมพิทยา 12 2.01
อิสระ รังสรรค์ พิมพ์สารี 11 1.85
อิสระ กฤษณ์ พิลากุล 9 1.51
อิสระ สุจิตรา เกตะวันดี 9 1.51
อิสระ นาวาอากาศตรี สุทัศน์ พิลาล้ำ 6 1.01
อิสระ โสภณ วโนทยาน 4 0.67
อิสระ สมัคร ศรีจริยา 1 0.17
ผลรวม 596 100.00

ศรีสะเกษ

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดศรีสะเกษ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ประสพพร พาทยกุล 136 22.86
อิสระ วีระ ไชยะเดชะ 108 18.15
อิสระ นพดล จันทร์พวง 105 17.65
อิสระ นันทสาร สีสลับ 102 17.14
อิสระ ธาดา ลิมปิจำนงค์ 101 16.98
อิสระ เสรี วงศ์ภักดี 18 3.03
อิสระ ไพโรจน์ วงศ์พรหม 11 1.85
อิสระ ไพบูลย์ นาคสีหราช 7 1.18
อิสระ สุทนทร เสนะเกตุ 6 1.01
อิสระ อรรคพล เทียบคุณ 1 0.17
ผลรวม 595 100.00

สกลนคร

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ วรพจน์ วงศ์สง่า 201 33.44
อิสระ อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย 163 27.12
อิสระ เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา 101 16.81
อิสระ วีระ รักความสุข 86 14.31
อิสระ ประเสริฐ จันฤๅชัย 12 2.00
อิสระ เรือโท อุทิศ นวลมณี 10 1.66
อิสระ เสรี ทวีเดช 8 1.33
อิสระ ประยอม แก้วคำแสน 7 1.17
อิสระ สมพงษ์ อาจไพรินทร์ 7 1.17
อิสระ เจริญ แพงคำอัก 6 1.00
ผลรวม 601 100.00

สงขลา

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พินทิพย์ ลีลาภรณ์ 197 32.51
อิสระ ชิต นิลพานิช 191 31.52
อิสระ พันเอก สุชาติ จันทรโชติกุล 71 11.72
อิสระ ปณิธาน ธาระวานิช 63 10.40
อิสระ นิรันทร์ แก่นยะกุล 27 4.46
อิสระ ยะมีน แหละดี 26 4.29
อิสระ นิรัตน์ กาฬพันธุ์ 18 2.97
อิสระ เอกวัจน์ เวชสิทธิ์ 7 1.16
อิสระ นิลมล หนูสังข์ 4 0.66
อิสระ จำแลง มงคลมิสภากุล 2 0.33
ผลรวม 606 100.00

สตูล

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสตูล
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ จรัส ง๊ะสมัน 201 32.74
อิสระ พลเอก หาญ ลีนานนท์ 165 26.87
อิสระ ถ้วง สุขสง 126 20.52
อิสระ ประยงค์ วนิชสุวรรณ 74 12.05
อิสระ เนกิบ ตาเตอินทร์ 15 2.44
อิสระ โกศล ดวงพัตรา 10 1.63
อิสระ สงวน สุทธินันท์ 10 1.63
อิสระ สุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี 10 1.63
อิสระ ธมกฤษณ์ แสงฉาย 3 0.49
อิสระ วิธาน ถั่วพานิช 0 0.00
ผลรวม 614 100.00

สมุทรปราการ

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สมรรค ศิริจันทร์ 282 46.54
อิสระ จรูญ ยังประภากร 119 19.64
อิสระ พลเรือเอก ชวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา 102 16.83
อิสระ พลเรือตรี สุบิน ยิ้มเนียม 77 12.71
อิสระ รุจี ปั้นพินิจ 6 0.99
อิสระ ณัฐ รัตนมาลัย 5 0.83
อิสระ บัญญัติ จันทร์ฉาย 5 0.83
อิสระ สมชาย อินทรขาว 4 0.66
อิสระ วัชรินทร์ เข่งสมุทร 3 0.50
อิสระ สมพงษ์ สิงห์สมบุญ 3 0.50
ผลรวม 606 100.00

สมุทรสงคราม

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสมุทรสงคราม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ อำนวย นาครัชตะอมร 249 43.23
อิสระ พลเทพ คงตระกูล 122 21.18
อิสระ มนตรี สินทวิชัย 117 20.31
อิสระ เฉลิมเกียรติ แก้วทับทิม 34 5.90
อิสระ ชำนาญ แสงภู 14 2.43
อิสระ ศราวุธ รัตนทับทิม 14 2.43
อิสระ ประทีป เอี้ยวพันธ์ 9 1.56
อิสระ พรพิพัฒน์ ปานรัตน์ 9 1.56
อิสระ ยังชิน แก้วเจริญชัยกิจ 5 0.87
อิสระ วัฒนะ รัตนพงศ์ธระ 3 0.52
ผลรวม 576 100.00

สมุทรสาคร

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พงศ์เทพ เทพกาญจนา 430 70.84
อิสระ ร้อยตรี สมพร กุลวานิช 106 17.46
อิสระ ศุภพรพงศ์ ชวนบุญ 42 6.92
อิสระ วิเชียร เจียระธรรม 13 2.14
อิสระ นิพนธ์ กาญจนวิสุทธิ์ 5 0.82
อิสระ ชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา 3 0.49
อิสระ ร้อยตรี ประเทศ นุตสติ 3 0.49
อิสระ ฐิติ มณีประเสริฐ 2 0.33
อิสระ อนนท์ พฤกษ์ศรีสาคร 2 0.33
อิสระ เป้า งามสุวัฒน์ 1 0.17
ผลรวม 607 100.00

สระแก้ว

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสระแก้ว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สุนทร ทิพย์มณี 301 50.67
อิสระ อัศวิน อภัยวงศ์ 219 36.87
อิสระ สมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ 18 3.03
อิสระ ศิริรัตน์ บำรุงถิ่น 15 2.53
อิสระ ชุมพจน์ พรพงษ์กุล 13 2.19
อิสระ พรพล เอกอรรถพร 13 2.19
อิสระ สุกานดา ลีรักพานิช 6 1.01
อิสระ ประยูร พูลทรัพย์ 4 0.67
อิสระ อภิไท สอนทอง 3 0.51
อิสระ ธนาธิป โตศิริวัฒนา 2 0.34
ผลรวม 594 100.00

สระบุรี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสระบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ อนันต์ บูรณวนิช 259 42.46
อิสระ สนิท รุจิณรงค์ 226 37.05
อิสระ จิราพร จตุรพรประสิทธิ์ 74 12.13
อิสระ พลตรี สุรชัย ถนอมพิชัย 32 5.25
อิสระ ปัญญา คุณประทุม 6 0.98
อิสระ สกล อินถา 6 0.98
อิสระ บรรฑูรย์ เกริกวิทยา 3 0.49
อิสระ ธนาวิทย์ วิจิตรแพทย์ 2 0.33
อิสระ วิทยา ไทยถนอม 1 0.16
อิสระ วิทยา ยงพาณิชย์ 1 0.16
ผลรวม 610 100.00

สิงห์บุรี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสิงห์บุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ กมล สุขคะสมบัติ 238 40.41
อิสระ เฉลิม ขวัญเมือง 175 29.71
อิสระ ไวพจน์ สุวรรณโมลี 66 11.21
อิสระ อรพรรณ บุษบงค์ 51 8.66
อิสระ มานพ กลับดี 29 4.92
อิสระ ชูศักดิ์ ศากยะวงศ์ 18 3.06
อิสระ จำลอง โตน้อย 4 0.68
อิสระ ตรี นาคประสิทธิ์ 4 0.68
อิสระ ชัยสิทธิ์ อ้นปันส์ 2 0.34
อิสระ ทวีป ใจเพียร 2 0.34
ผลรวม 589 100.00

สุโขทัย

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสุโขทัย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ประดัง ปรีชญางกูร 401 65.52
อิสระ พันตรี สิโรฒน์ สุวรรณนาคินทร์ 58 9.48
อิสระ สมนึก บำรุง 53 8.66
อิสระ สุรศักดิ์ คลี่ขจาย 49 8.01
อิสระ มนตรี พรหมโชติ 37 6.05
อิสระ สมชาย คำเตือนใจ 7 1.14
อิสระ วิทวัต โลหะสุวรรณ 3 0.49
อิสระ สุทธิ เทศกาล 2 0.33
อิสระ พูนสุข หนูศรีแก้ว 1 0.16
อิสระ อัมพร ผูกพัน 1 0.16
ผลรวม 612 100.00

สุพรรณบุรี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สมเกียรติ อ่อนวิมล 277 45.26
อิสระ พลเอก มนัส อร่ามศรี 250 40.85
อิสระ ดวงพร รวมเมฆ 40 6.54
อิสระ สำเริง เรืองฤทธิ์ 21 3.43
อิสระ ณรงค์ สอิ้งทอง 6 0.98
อิสระ เถลิงชัย ลี้รัตน์ 6 0.98
อิสระ สำเภา วีระนนท์ 5 0.82
อิสระ วิรัตน์ นิสสระ 4 0.65
อิสระ วรวิทย์ ประมวลวุฒิรณ 3 0.49
อิสระ วีระศักดิ์ สุขแสงทิพย์ 0 0.00
ผลรวม 612 100.00

สุราษฎร์ธานี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ เดโช สวนานนท์ 288 46.98
อิสระ พลเอก กิตติ รัตนฉายา 160 26.10
อิสระ ละออ บุญสา 62 10.11
อิสระ ยุทธกิจ เจนปรมกิจ 47 7.67
อิสระ มนู วณิชชานนท์ 45 7.34
อิสระ สลวย ลาภชูรัต 4 0.65
อิสระ โกมล นกวิเชียร 3 0.49
อิสระ สวัสดิ์ ปิยะกาญจน์ 2 0.33
อิสระ พรเลิศ สุทธิรักษ์ 1 0.16
อิสระ พิศิษฐ์ ไชยแจ่มจันทร์ 1 0.16
ผลรวม 613 100.00

สุรินทร์

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสุรินทร์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ เหลื่อม พันธ์ฤกษ์ 272 47.22
อิสระ เลิศชาย รัตนสูรย์ 117 20.31
อิสระ ออมสิน วัฒนะรัตน์ 46 7.99
อิสระ ศิริ จันทร์แดง 32 5.56
อิสระ จรัส หนูพันธ์ 31 5.38
อิสระ สุวิช บูรณ์เจริญ 23 3.99
อิสระ ธีรกุล หาญบาง 21 3.65
อิสระ สมัย ยอดพรหม 14 2.43
อิสระ สวิน นิลเพชร 14 2.43
อิสระ สุวัฒน์ โล้กูลประกิจ 6 1.04
ผลรวม 576 100.00

หนองคาย

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดหนองคาย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ นิตินัย นาครทรรพ 425 71.19
อิสระ ร้อยตรี ทักษิณ มหาศิริพันธุ์ 98 16.42
อิสระ พลอากาศตรี สมทบ มหาศิริพันธุ์ 32 5.36
อิสระ อดิศร สุวรรณโคตร 12 2.01
อิสระ ธนชัย สาครวงศ์ 11 1.84
อิสระ อนิรุธ งามเหลือ 8 1.34
อิสระ ลำดวน สุวรพันธ์ 6 1.01
อิสระ สัญชัย สุวรพันธ์ 2 0.34
อิสระ สุระชัย สกุลดาว 2 0.34
อิสระ มนัส ลี้สมบัติวัฒนะ 1 0.17
ผลรวม 597 100.00

หนองบัวลำภู

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดหนองบัวลำภู
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สุนี ไชยรส 254 44.96
อิสระ พิชัย พ้นภัย 130 23.01
อิสระ ประไว คงอาษา 109 19.29
อิสระ ไพฑูรย์ สมบูรณ์ 35 6.20
อิสระ เฉลิม อัฒจักร 12 2.12
อิสระ สุวิทย์ โพธิราชา 9 1.59
อิสระ บุญเรือง จรรยาศรี 6 1.06
อิสระ ถวัลย์ศักดิ์ เปรยะโพธิเดชะ 5 0.89
อิสระ ถาวร มงคลเคหา 5 0.89
อิสระ วีรพล กราบไกรแก้ว 0 0.00
ผลรวม 565 100.00

อ่างทอง

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดอ่างทอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สำรวย ฉิมทวี 151 24.51
อิสระ กัลยา จรูญกลรักษ์ 144 23.38
อิสระ พลโท จุล อติเรก 110 17.86
อิสระ ผานิต มงคล 100 16.23
อิสระ สมนึก กิจเจริญรุ่งโรจน์ 63 10.23
อิสระ สุริยันต์ บุญนาคค้า 17 2.76
อิสระ ภิญโญ สุวรรณ 14 2.27
อิสระ ปราโมทย์ พัฒนมงคล 11 1.76
อิสระ กิตติศักดิ์ คู่เมือง 3 0.49
อิสระ พงศ์เฉลียว เขม้นดี 3 0.49
ผลรวม 616 100.00

อุดรธานี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พันเอก สมคิด ศรีสังคม 188 30.82
อิสระ จำรัส มัฆนาโส 137 22.46
อิสระ พลโท ปัญญา อยู่ประเสริฐ 113 18.53
อิสระ ธนัชชัย สามเสน 57 9.34
อิสระ พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย 38 6.23
อิสระ ไพฑูรย์ บุญล้ำ 37 6.07
อิสระ ดิเรก หลักคำ 19 3.12
อิสระ ชาตวิทย์ มงคลแสน 11 1.80
อิสระ วีระพงษ์ แสนโภชน์ 9 1.48
อิสระ เรืองศักดิ์ ท้าวสนิท 1 0.16
ผลรวม 610 100.00

อุตรดิตถ์

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดอุตรดิตถ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ นาวาโท สุรินทร์ แสงสนิท 283 48.88
อิสระ วีระ รัตนศิริกุลชัย 96 16.58
อิสระ รัชนีวรรณ คล้ำชื่น 70 12.09
อิสระ ประสาน เทียนสวัสดิ์ 39 6.74
อิสระ สถิตย์ สมานศรี 29 5.01
อิสระ ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ แสงเงิน 20 3.45
อิสระ พรชัย อัมระนันท์ 16 2.76
อิสระ เกรียงไกร ศิริเจริญ 14 2.42
อิสระ สมยศ มีประเสริฐสกุล 9 1.55
อิสระ วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล 3 0.52
ผลรวม 579 100.00

อุทัยธานี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดอุทัยธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ครรชิต สุขุมินท 211 35.95
อิสระ ประสิทธิ์ มงคลศิริ 187 31.86
อิสระ คศิษฐ์ศักดิ์ วงศ์นากนากร 95 16.18
อิสระ แท้ คงห้วยรอบ 28 4.77
อิสระ สมชาย อินทศร 16 2.73
อิสระ วสันต์ จันทรังษ์ 14 2.39
อิสระ สุเมธ อธิมาตรานนท์ 14 2.39
อิสระ ยงยุทธ สาธิตานันท์ 12 2.04
อิสระ สุรพงษ์ สิทธิกรณ์ 6 1.02
อิสระ อุทัย นวะมะวัฒน์ 4 0.68
ผลรวม 587 100.00

อุบลราชธานี

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ไพบูลย์ ชมาฤกษ์ 188 31.33
อิสระ อดุลย์ นิลเปรม 135 22.50
อิสระ ศรีศักดิ์ ไลละวิทย์มงคล 79 13.17
อิสระ นิกร วีสเพ็ญ 78 13.00
อิสระ บุญทรัพย์ อักโข 47 7.83
อิสระ นิคม สายสุวรรณ 30 5.00
อิสระ สงกรานต์ ไขแสง 24 4.00
อิสระ อดิศักดิ์ กุลวงศ์ 17 2.83
อิสระ พงศ์สุกรี พลบุรี 1 0.17
อิสระ สุรศักดิ์ รอนใหม่ 1 0.17
ผลรวม 600 100.00

อำนาจเจริญ

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดอำนาจเจริญ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ธีรศักดิ์ กีฬา 260 44.98
อิสระ นิพนธ์ สุทธิเดช 161 27.86
อิสระ วิชัย เสวะมาตย์ 67 11.59
อิสระ ถนัด ประเสริฐศรี 22 3.81
อิสระ เฉลิมชาติ จันทรเสนา 19 3.29
อิสระ วิชัย บุญเสริฐ 15 2.60
อิสระ สุรพันธ์ ตั้งสกุล 11 1.90
อิสระ พินิจ บุญรำไพ 10 1.73
อิสระ ศักดา ร่วมสุข 9 1.56
อิสระ ประคอง ฤทธิทิศ 4 0.69
ผลรวม 578 100.00

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญประเภทผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์

แก้

เทียบสัดส่วนร้อยละจากจำนวนผู้ลงชื่อเข้าประชุม ณ วันเลือกตั้ง จำนวน 633 คน

ผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สาขากฎหมายมหาชน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 344 54.34
อิสระ ธงทอง จันทรางศุ 311 49.13
อิสระ โกเมศ ขวัญเมือง 310 48.97
อิสระ แก้วสรร อติโพธิ 272 42.97
อิสระ คณิต ณ นคร 252 39.81
อิสระ สมคิด เลิศไพฑูรย์ 242 38.23
อิสระ ทองใบ ทองเปาด์ 229 36.18
อิสระ เกษม ศิริสัมพันธ์** 227 35.86
อิสระ มนตรี รูปสุวรรณ 211 33.33
อิสระ ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร 191 30.17
อิสระ ขวัญชัย สันตสว่าง 185 29.23
อิสระ สมยศ เชื้อไทย 178 28.12
อิสระ ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 166 26.22
อิสระ ชาญชัย แสวงศักดิ์ 147 23.22
อิสระ สุนทร มณีสวัสดิ์ 142 22.43
อิสระ จรัญ ภักดีธนากุล 135 21.33
อิสระ คุณหญิง จันทนี สันตะบุตร 129 20.38
อิสระ วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 107 16.90
อิสระ พลตำรวจโท ดรุณ โสตถิพันธุ์ 94 14.85
อิสระ มานะ พิทยาภรณ์ 93 14.69
อิสระ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 89 14.06
อิสระ กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 88 13.90
อิสระ ร้อยตรี วิจิตร อยู่สุภาพ 64 10.11
อิสระ สุรพล นิติไกรพจน์ 50 7.90
อิสระ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ 47 7.43
อิสระ ศรัณยา ไชยสุต 41 6.48
อิสระ จำรัส ชุมภูพล 40 6.32
อิสระ ผดุง ปัทมะศังข์ 40 6.32
อิสระ วิระดา สมสวัสดิ์ 40 6.32
อิสระ วิษณุ วรัญญู 32 5.06
อิสระ พลตำรวจตรี สวัสดิ์ ศรลัมพ์ 29 4.58
อิสระ หม่อมราชวงศ์ เจริญสุข สุขสวัสดิ์ 22 3.46
อิสระ สมชาย หอมลออ 22 3.46
อิสระ พลเอก วิจักษ์ สัจจะเวทะ 21 3.32
อิสระ สมชาย วงศ์เกษม 20 3.16
อิสระ จรัล เล็งวิทยา 18 2.84
อิสระ ทัศนา วงษานุทัศน์ 17 2.69
อิสระ เกศริน เตียวสกุล 16 2.53
อิสระ วิศิษฏ์พร วัฒนวาทิน 16 2.53
อิสระ สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ 16 2.53
อิสระ ประเสริฐ ตันสกุล 15 2.37
อิสระ อัมภารัชฎ์ วิเศษสมิต 15 2.37
อิสระ เรืองยศ จันทรสามารถ 14 2.21
อิสระ ภมร ขันธหัตถ์ 13 2.05
อิสระ ชาคริต อนันทราวัน 11 1.74
อิสระ นเรศร์ เกษะประกร 10 1.58
อิสระ อุสาห์ โกมลปาณิก 10 1.58
อิสระ พิเศษ เสตเสถียร 9 1.42
อิสระ ประสาทศิลป์ บุญท้าว 8 1.26
อิสระ สมชัย ทรัพยวณิช 8 1.26
อิสระ กำธร กำประเสริฐ 6 0.95
อิสระ ประวิณ นิวาสวัต 6 0.95
อิสระ วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ 6 0.95
อิสระ สมบูรณ์ บุญภินนท์ 6 0.95
อิสระ สิริวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ 6 0.95
อิสระ นพนิธิ สุริยะ 5 0.79
อิสระ นาวาอากาศตรี นิติ ผดุงชัย 5 0.79
อิสระ สุรวุธ กิจกุศล 5 0.79
อิสระ สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก 5 0.79
อิสระ เสาวนีย์ อัศวโรจน์ 5 0.79
อิสระ อุดม รัฐอมฤต 5 0.79
อิสระ ถาวร เกียรติทับทิว 3 0.47
อิสระ ประเสริฐ ตันศรีวรรัตน์ 3 0.47
อิสระ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 3 0.47
อิสระ สานนท์ ฉายเรืองโชติ 1 0.16

ผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์

แก้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สาขากฎหมายรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ กระมล ทองธรรมชาติ 458 72.35
อิสระ ลิขิต ธีรเวคิน 372 58.77
อิสระ สุจิต บุญบงการ 329 51.98
อิสระ เฉลิม พรหมเลิศ 299 47.24
อิสระ อมร รักษาสัตย์ 215 33.97
อิสระ วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น 214 33.81
อิสระ เขียน ธีระวิทย์ 190 30.02
อิสระ เอนก สิทธิประศาสน์ 158 24.96
อิสระ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 156 24.65
อิสระ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 142 22.43
อิสระ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 129 20.38
อิสระ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 124 19.59
อิสระ แสวง รัตนมงคลมาศ 120 18.96
อิสระ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 119 18.80
อิสระ พลตำรวจโท ชิดชัย วรรณสถิตย์ 118 18.64
อิสระ สมบัติ จันทรวงศ์ 108 17.06
อิสระ เสน่ห์ จามริก 105 16.59
อิสระ สุทิน นพเกตุ 84 13.27
อิสระ ไชยา ยิ้มวิไล 82 12.95
อิสระ ธนัน อนุมานราชธน 78 12.32
อิสระ ไสว พราหมณี 72 11.37
อิสระ อัษฏางค์ ปาณิกบุตร 71 11.22
อิสระ จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ 67 10.59
อิสระ มนัสพาสน์ ชูโต 59 9.32
อิสระ ปฐม มณีโรจน์ 55 8.69
อิสระ วรเดช จันทรศร 52 8.22
อิสระ สุจิตรา บุญยะรัตพันธุ์ 46 7.27
อิสระ โคริน เฟื่องเกษม 44 6.95
อิสระ ธเนศวร์ เจริญเมือง 44 6.95
อิสระ เรือตรีหญิง สุรี บูรณธนิต 41 6.48
อิสระ ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ 40 6.32
อิสระ สนธิ เตชานันท์ 39 6.16
อิสระ อุษา ใบหยก 37 5.85
อิสระ ปรัชญา เวสารัชช์ 36 5.69
อิสระ จุมพล สวัสดิยากร 35 5.53
อิสระ ชิต นิลพานิช 33 5.21
อิสระ สวง แก้วภราดัย 33 5.21
อิสระ ติน ปรัชญพฤทธิ์ 29 4.58
อิสระ สุพร สุภสร 23 3.63
อิสระ ประทวน คงฤทธิ์ศึกษากร 19 3.00
อิสระ ผสม เพชรจำรัส 19 3.00
อิสระ สายทิพย์ สุคติพันธ์ 18 2.84
อิสระ รุจิรา เดชางกูร 16 2.53
อิสระ ปรมะ สตะเวทิน 14 2.21
อิสระ พรเทพ วิริยพันธ์ 14 2.21
อิสระ จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ 13 2.05
อิสระ อำนวย สุวรรณกิจบริหาร 12 1.90
อิสระ ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ 10 1.58
อิสระ พีรยศ ราฮิมมูลา 10 1.58
อิสระ สมเกียรติ เกียรติเจริญ 10 1.58
อิสระ สมาน งามสนิท 10 1.58
อิสระ ร้อยตรี เพชร คุ้มสอน 9 1.42
อิสระ ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ 9 1.42
อิสระ สมเกียรติ วันทะนะ 9 1.42
อิสระ กรวีร์ ศรีกิจการ 8 1.26
อิสระ ชวลิต หมื่นนุช 8 1.26
อิสระ สมิหรา จิตตลดากร 8 1.26
อิสระ สุชาญ โกศิน 8 1.26
อิสระ วินิต ทรงประทุม 7 1.11
อิสระ วิโรจน์ ยิ้มเจริญ 7 1.11
อิสระ สมพิศ สุขแสน 7 1.11
อิสระ สุรพันธ์ ทับสุวรรณ 7 1.11
อิสระ จิรโชค วีระสัย 6 0.95
อิสระ พันตรี อาคม พัฒิยะ 6 0.95
อิสระ นิยม รัฐอมฤต 5 0.95
อิสระ ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 4 0.63
อิสระ จรูญ ทิพย์ภัณฑ์ 3 0.47
อิสระ ชูวิทย์ วุฒิการณ์ 3 0.47
อิสระ ธานี สุขเกษม 3 0.47
อิสระ โศรตรีย์ จุฑานนท์ 3 0.47
อิสระ อากร ทองธวัช 3 0.47
อิสระ ทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ 1 0.16
อิสระ ธนู บุญยรัตพันธุ์ 1 0.16
อิสระ ประสงค์ รักวาทิน 1 0.16
อิสระ มาวิณหุ์ พรหมบุญ 1 0.16
อิสระ สมบูรณ์ จิณะแสน 1 0.16
อิสระ สุนทร สุขไทย 1 0.16

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้