รายชื่อวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

รายชื่อวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานในรูปแบบวิทยาเขตนอกจังหวัดที่ตั้ง (ไม่นับรวมศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งใช้สถานของสถาบันอื่น) การเรียกชื่อวิทยาเขตของสถานศึกษาแต่ละแห่งแตกต่างกัน แต่ฐานะเท่าเทียบกัน เช่น

  • วิทยาเขต
  • ศูนย์
  • ศูนย์การศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแก้ไข

มหาวิทยาลัยรัฐแก้ไข

ดูเพิ่มเติมที่: มหาวิทยาลัยรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏแก้ไข

ดูเพิ่มเติมที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแก้ไข

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐแก้ไข

  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
    • วังท่าพระ (รวมถึงพื้นที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน)
    • วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
    • วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแก้ไข

ดูเพิ่มเติมที่: สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาบัน วิทยาเขต/ศูนย์/ศนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
วิทยาเขตร่มเกล้า
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
วิทยาเขตรังสิต
มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี (ส่วนกลาง)
วิทยาคารกรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี (ส่วนกลาง)
นพวงศ์ (พื้นที่ขยาย)
ศูนย์ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศูนย์นครศรีธรรมราช
ศูนย์สุรินทร์
ศูนย์บุรีรัมย์
ศูนย์เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หมื่นไวย
บ้านเกาะ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน (ส่วนกลาง)
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา)
City Campus
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี