มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ถนนชลบุรี–ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ประมาณ 566 ไร่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
ตราพระธรรมจักร
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อย่อมธ. / TU
ประเภทวิทยาเขต
สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
30 มกราคม พ.ศ. 2538 (29 ปี)
ที่ตั้ง
ศูนย์พัทยา
39/4 หมู่ 5 ถนนชลบุรี–ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สี
 • ██ สีเหลือง
  ██ สีแดง
เว็บไซต์http://pattayacenter.tu.ac.th

ประวัติ แก้

ในปี พ.ศ. 2530 ดร.ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามกลการ จำกัด และบริษัท ทองถาวร อุตสาหกรรม จำกัด มีความประสงค์จะบริจาคที่ดินจำนวน 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา (รวม 3 โฉนด) บริเวณกิโลเมตรที่ 12 ริมถนนสายชลบุรี–ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้แก่กระทรวงการคลัง เพื่อใช้ในราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและ วิชาชีพชั้นสูง เป็นศูนย์การวิจัย และการฝึกอบรม การให้บริการและวิชาการแก่สังคมและดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

ประกอบกับขณะนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประสบปัญหาในเรื่องพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนา และการบริการทางวิชาการต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไม่สามารถขยายหรือต่อเติมได้ เพราะตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ และมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดและแออัดอยู่แล้ว ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนและมีแนวโน้ม เป็นชุมชนเมืองโดยเฉพาะย่านพักอาศัยจะขยายตัวมาสู่พื้นที่นี้มากยิ่งขึ้น ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะย้ายออกไปตั้งในภูมิภาคมากขึ้น จึงไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาที่จะได้ผลนั้น จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจริงอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้พิจารณาที่ดินที่มีอยู่เพื่อเตรียมการพัฒนาในอนาคต คือ ที่ดินบริเวณกิโลเมตรที่ 12 ริมถนนสายชลบุรี–ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา แก้

 • พ.ศ. 2530 – บริษัท ทองถาวรอุตสาหกรรม จำกัด (โดย ดร.ถาวร พรประภา) บริจาคที่ดินจำนวน 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา (รวม 3 โฉนด) บริเวณกิโลเมตรที่ 12 ริมถนนสายชลบุรี-ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้แก่กระทรวงการคลังเพื่อใช้ในราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2537 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 • พ.ศ. 2538 – สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ตั้ง "ศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2538
 • พ.ศ. 2539–2544 – เริ่มโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารฝึกอบรมสัมมนา มธ. ศูนย์พัทยา ประกอบด้วย
 1. อาคารฝึกอบรมสัมมนา
 2. อาคารบริการจัดเลี้ยง
 3. อาคารโรงแรม
 4. อาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ
 5. สนามเทนนิส
 • พ.ศ. 2540 – สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

– สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก "ศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษา" เป็น "วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา" เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

 • พ.ศ. 2547–2548 – ก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 • พ.ศ. 2549 – มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจำนวน 30 ล้านบาทจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์
 • พ.ศ. 2550 – ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2551

– ก่อสร้างศาลาโดมบนยอดเขามะตูม อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
– ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

 • พ.ศ. 2551 – สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา" เป็น "วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และมีประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรม พ.ศ. 2551
 • มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดิน มธ. ศูนย์พัทยา ซึ่งมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา เป็น 566 ไร่ 00 งาน 26.3 วา

ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา แก้

 • สำนักงานศูนย์รังสิต อาคารโดมชั้น 3 ห้อง 315

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 02–564–4413, 02–564–4440–79 ต่อ 1151 โทรสาร. 02–564–4413

 • สำนักงานศูนย์พัทยา อาคารบรรยายรวม ชั้น 2 ห้อง 1215

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 39/4 หมู่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร. 038–259050–55 โทรสาร. 038–259069

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้