เปิดเมนูหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (อังกฤษ: Suan Sunandha Rajabhat University, Samut Songkhram Campus) เป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
Suan Sunandha Rajabhat University,
Samut Songkhram Campus
SuanSunandhaRajabhatUniversity Logo.png
สถาปนาพ.ศ. 2557
ประเภทวิทยาเขต
ที่ตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
111/1-3 ถนนพระราม 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สีประจำสถาบัน         สีน้ำเงิน-สีชมพู
เว็บไซต์www.skm.ssru.ac.th

ประวัติมหาวิทยาลัยแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม [1]ศูนย์การศึกษาแห่งนี้ อนาคตจะเป็น โรงพยาบาลสวนสุนันทาขนาด 165 เตียงในเบื้องต้น และพัฒนาศักยภาพเพื่อเปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ ราวปี พ.ศ. 2566 เป็นอย่างช้า และเป็นที่ทำการเรียนการสอนหลักของ 1 วิทยาลัย คือวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการดูแลสุขภาพ เช่น สาขาแพทย์ทางเลือก สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาเภสัชศาสตร์ สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

อาคารเรียนและหอพักแก้ไข

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้ได้

คณะที่ทำการเรียนการสอนแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันเปิดทำการสอน 1 คณะ ได้แก่

โครงการก่อสร้าง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข