มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เป็นศูนย์การศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในอดีตเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เดิมเป็นโรงเรียนพาณิชยการแห่งแรกของประเทศไทย และโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เดิมเป็นโรงเรียนช่างตัดเสื้อพระนคร(โรงเรียนช่างตัดเสื้อวัดสุทัศน์) ต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงเป็นการยกเลิกวิทยาเขตนับแต่นั้นเป็นต้นมา และได้รวมทั้งสองวิทยาเขตเดิมเป็น ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น [1]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ประเภทศูนย์การศึกษา
สถาปนาวิทยาเขตพณิชยการพระนคร พ.ศ. 2443 (อายุ 123 ปี) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2476 (อายุ 90 ปี)
ที่ตั้ง
เว็บไซต์www.bus.rmutp.ac.th

ประวัติ แก้ไข

1. วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

“โรงเรียนอาชีวะแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นต้นแบบโรงเรียนพาณิชยการของประเทศไทย”

ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนประถมศึกษาพิเศษภาษาอังกฤษวัดสัมพันธวงศ์” เมื่อปี พ.ศ. 2443 เพื่อตอบสนองแผนการศึกษา พ.ศ. 2441 ซี่งเป็นแผนการศึกษาฉบับแรกของกระทรวงธรรมการ ที่ให้จัดการเรียนการศึกษาพิเศษ หรือ “อาชีวะศึกษา” แรกเริ่มเน้นการเรียนภาษาอังกฤษ ต่อมามีการพัฒนาหลักสูตรโดยเพิ่มวิชาเสมียนพนักงาน วิชาค้าขายและการบัญชี และต่อมาได้มีการเปลี่ยนสถานที่ตามกาลเวลา ได้แก่

พ.ศ. 2445-2553 ได้ย้ายสถานที่ไปที่วัดมหาพฤฒาราม และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพณิชยการวัดมหาพฤฒาราม” และได้ขยายการศึกษาเพิ่มเติมที่วัดราชบูรณะคือ “โรงเรียนพณิชยการวัดราชบูรณะ”

พ.ศ. 2459 ได้มีการรวมโรงเรียนพณิชยการวัดมหาพฤฒาราม และ โรงเรียนพณิชยการวัดราชบูรณะ เป็น “โรงเรียนพณิชยการวัดแก้วฟ้าล่าง” และจัดการเรียนการสอนที่ วัดแก้วฟ้าล่าง

พ.ศ. 2472 ได้ย้ายสถานที่เรียนจาก “วัดแก้วฟ้าล่าง” ไปที่ “วัดหัวลำโพง” และได้เพิ่มสถานที่เรียนใหม่ที่วัดสามพระยาคือ “โรงเรียนพณิชยการวัดสามพระยา”

พ.ศ. 2483 -2491 ได้รวมโรงเรียนพณิชยการวัดแก้วฟ้าล่าง และ โรงเรียนพณิชยการวัดสามพระยา เป็น “โรงเรียนพณิชยการพระนคร” และได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข ที่วังบูรพาภิรมณ์

“โรงเรียนพณิชยการพระนคร สู่ วังนางเลิ้ง สถานศึกษาอันภาคภูมิใจ”

พ.ศ. 2492 โรงเรียนพณิชยการพระนคร ได้ย้ายมาเปิดการสอนที่ วังนางเลิ้ง (วังกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) จวบจนถึงปัจจุบัน

นับตั้งแต่นั้นมา “พณิชยการพระนคร” ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาจาก โรงเรียนพณิชยการพระนคร เป็น “วิทยาลัยพณิชยการพระนคร” ต่อมาได้ยุบรวมเข้ากับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2519[2] ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในเวลาต่อมา


2. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ถือกำเนิด “โรงเรียนช่างตัดเสื้อวัดสุทัศน์”

ปี 2476 ได้ถือกำเนิดโรงเรียนวิชาชีพช่างตัดเสื้อเกิดขึ้นคือ “โรงเรียนช่างตัดเสื้อวัดสุทัศน์” เนื่องจากสมัยนั้นวิชาชีพช่างเสื้อมีแต่ชาวต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ กระทรวงธรรมการ เห็นควรเปิดโรงเรียนวิชาชีพช่างตัดเสื้อเกิดขึ้น โดยเปิดสอน วิชาช่างเย็บในระดับประถมศึกษา และวิชาช่างตัดในระดับมัธยมศึกษา และยังเปิดการศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจวิชาชีพดังกล่าว

“โรงเรียนช่างตัดพระนคร”

พ.ศ. 2504 เนื่องจากโรงเรียนได้รับควานิยมเข้าเรียนมากขึ้น และสถานที่แออัด จึงย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2504 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนช่างตัดพระนคร และต่อมาได้ยกสถานะเป็น วิทยาลัยชุมพรเขตอุมศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2514 โดยเปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และได้เปลี่ยนเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และได้มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับผู้จบ ปวส. และพัฒนาวงการวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จนถึงปัจจุบัน

คณะที่เปิดสอน แก้ไข

 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ปริญญาตรี

  • สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น
  • สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ปริญญาโท

  • สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่มห่มและแฟชั่น

พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แก้ไข

 
พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพณิชยการพระนครตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และยังถือเป็นประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของชาวพณิชยการพระนครและเป็นสิริมงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระมหากรุณา เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระมหากรุณา เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์

วันอาภากร แก้ไข

 
งานวันอาภากร

วันอาภากร ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม ของทุกปี ชาวพณิชยการพระนครถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (พระนามเดิม คือ "พระองค์เจ้าอาภากรเกียร์ติวงศ์") ซึ่งตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 พณิชยการพระนคร เข้าตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บริเวณวังของเสด็จพ่อ ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 เป็นต้นมา หลังจากนั้นประมาณ 55 ปีต่อมา พ.ศ. 2513-2514 ร้อยเอกสุวิทย์ ทัดพิทักษ์กุล ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร รุ่น 2491 ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าพณิชยการพระนคร และศาสตราจารย์ธรรมนูญ อัคคพาณิช (ผู้อำนวยการโรงเรียนพณิชยการพระนคร ในขณะนั้น) ได้ปรึกษาหารือกันว่า ที่ตั้งของพณิชยการพระนคร เคยเป็นที่ประทับของเสด็จพ่อมาก่อน และพระองค์ท่านก็ถือเป็นปูชนียบุคคล ที่ชาวไทยต่างยกย่องนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพณิชยการพระนครอีกด้วย จึงเห็นสมควรว่า ควรจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ขึ้นประดิษฐานหน้าวิทยาเขตฯ ไว้เป็นอนุสรณ์ และยังเป็นวันที่คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงศิษย์เก่าร่วมใจกันประกอบพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ให้สถานที่พักพิงและอาศัยวังนางเลิ้งก่อตั้งเป็น “พณิชยการพระนคร”

เรือนหมอพร แก้ไข

เรือนหมอพร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในจัดแสดงเครื่องใช้ประจำพระองค์และเครื่องมือแพทย์ และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมของวิทยาเขตพณิชยการพระนคร โดยที่ดินบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นวังที่ประทับของ กรมหลวงชุมพรฯ เหตุที่ให้ชื่อเรือนหลังนี้ว่า “เรือนหมอพร” เพราะทางวิทยาเขตฯ เคยใช้เรือนหลังนี้เป็นเรือน พยาบาลมาก่อน ส่วนชื่อ “หมอพร” เป็นพระนาม กรมหลวงชุมพรฯ ในบทบาทที่เป็นหมอรักษาคนไข้

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′41″N 100°30′50″E / 13.761326°N 100.513953°E / 13.761326; 100.513953 แม่แบบ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร