มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี (อังกฤษ: Thailand National Sports University Udon Thani Campus) เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผลิตบัณฑิตด้านการกีฬา ได้แก่ ครูพลศึกษา สุขศึกษา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา  นักนันทนาการ และผู้สื่อข่าวกีฬา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี โดยเป็น 1 ใน 4 วิทยาเขต ของสถาบันการพลศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยถือกำเนิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการเมื่อ ปีพ.ศ 2548 โดยปรับเปลี่ยนมาจากวิทยาลัยพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลิตนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) มาเป็นผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี[1]

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอุดรธานี
ตราพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมกช.อด. / TNSU UDN
คติพจน์การศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม นำการกีฬา พัฒนาสังคม
ประเภทวิทยาเขต
สถาปนา16 มกราคม 2518
รองอธิการบดีผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
ที่ตั้ง
วิทยาเขตอุดรธานี
เลขที่ 380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
ไทย ประเทศไทย
สี    สีเขียว-ขาว-เหลือง
เว็บไซต์www.tnsuudn.ac.th

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตอุดรธานี [2]แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นในวันที่  16  มกราคม  2518 โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี"  ในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ในขณะนั้น) เพื่อตอบสนองนโยบายขยายการศึกษาด้านพลศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค และได้จัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานีขึ้นเป็นแห่งที่ 5 จากทั่วประเทศ  ในสถานที่ตั้ง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่ 116 ไร่  เลขที่ 380 หมู่ที่ 5 ถนนอุดร-เลย ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบัน ตำบลบ้านเลื่อมเปลี่ยนเป็น ตำบลหมากแข้ง ชุมชนพลบดีศรีอุดร )  โดยมีนายสมหมาย สิริจันทพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการ  พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่  จำนวน 11 คน  

 • ต่อมาใน ปีพ.ศ. 2518 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกพลศึกษา (ป.กศ.สูง)
 • ปีพ.ศ. 2521  วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกสุขศึกษา (ป.กศ.สูง)
 • ปีพ.ศ. 2529  วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงวิชาเอกรักษาความปลอดภัย และพลศึกษา (ป.กศ.สูง)
 • ปีพ.ศ. 2532 วิทยาลัยฯ ได้ทำโครงการร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยครูอุดรธานี เปิดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาการกีฬาและสุขภาพ
 • ปีพ.ศ. 2535  วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นวิทยาลัยสมบทในโครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎอุดรธานี และได้อนุมัติให้วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ปีพ.ศ. 2538  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงให้ตั้งวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดอุดรธานีขึ้นโดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยชุมชนศรีอุดร" ภายในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี และอนุมัติให้วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ปีพ.ศ. 2545  วิทยาลัยฯ ได้ำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธย พ.ร.บ.สถาบันการพลศึกษา .... และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  จึงมีผลำให้วิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศครบรวมก่อตั้งเป็น สถาบันการพลศึกษา โดยถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

จึงทำให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันการพลศึกษา โดยใช้ชื่อว่า "สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี" พร้อมกับวิทยาลัยพลศึกษาอื่นๆทั้ง 17 แห่ง ตั้งแต่บัดนั้น

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน แก้

 • ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน

คือ ภาพพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ หัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ตอนล่างเป็นข้อความภาษาไทยระบุชื่อ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 • เครื่องหมายประจำสถาบัน ประกอบเครื่องแบบนักศึกษา

เครื่องหมายสำหรับนักศึกษาหญิง คือ เครื่องหมายสัญลักษณ์สามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง ภายในเป็นพระพลบดี ทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของสถาบัน สำหรับติดหน้าอกเสื้อเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ด้านซ้าย

เครื่องหมายสำหรับนักศึกษาชาย คือ ตอนบนเป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ อยู่เหนือกลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของสถาบันการพลศึกษา สำหรับติดเนคไท

 • สีประจำสถาบัน

  สีเขียว

  สีขาว

  สีเหลือง

หลักสูตร แก้

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตุดรธานี เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในคณะและสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 4 ปี
 • สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

(วิชาเอกการออกกำลังกายและกีฬา)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 4 ปี
 • สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

การพระราชทานปริญญาบัตร แก้

มหาวิทยาลัยการกิฬาแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งแรก (ประจำปีการศึกษา [[1]]) ภายใต้นามสถาบันการพลศึกษาในขณะนั้น เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

อ้างอิง แก้

 1. http://www.ipeud.ac.th เก็บถาวร 2017-07-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประวัติสถาบันการพลศึกษา
 2. http://www.ipeud.ac.th/ เก็บถาวร 2019-01-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประวัติวิทยาเขตอุดรธานี

แหล่งข้อมูลอื่น แก้