มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง เป็นวิทยาเขต ในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในอดีตจัดตั้งขึ้นเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเน้นด้านการเกษตรกรรม และปัจจุบันได้มีการเปิดสอนในสาขาวิชาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น มีจำนวนนักศึกษากว่า 765 คน[1]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ชื่อย่อRMUTL
ประเภทวิทยาเขต
สถาปนาพ.ศ. 2515
ที่ตั้ง
เว็บไซต์http://www.lpc.rmutl.ac.th

ประวัติ แก้

วิทยาเขตลำปาง เดิมชื่อ "โรงเรียนเกษตรกรรมลำปาง" ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กิโลเมตรที่ 616 ถนนพหลโยธิน ห่างจากตัวจังหวัดลำปางประมาณ 16 กิโลเมตร เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2515 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,381 ไร่ ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จึงย้ายมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยใช้ชื่อว่า วิทยาเขตเกษตรลำปาง[2]

ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง วิทยาเขตลำปาง จึงเป็นวิทยาเขตในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย แก้

หน่วยงานสนับสนุน แก้

 • กองการศึกษาลำปาง
 • กองบริหารทรัพยากรลำปาง

หน่วยงานของนักศึกษา แก้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้มีองค์กรของนักศึกษาในระดับเขตพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา[3] ได้แก่

 • หน่วยดำเนินกิจกรรม
  • สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับเขตพื้นที่ มีนายกสโมสรนักศึกษาคณะในเขตพื้นที่ และผู้แทนนักศึกษา เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
  • สโมสรนักศึกษาคณะ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับคณะในแต่ละเขตพื้นที่ มีผู้แทนนักศึกษาในคณะ เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
  • ชมรม เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีประธานชมรม เป็นผู้อำนวยการดำเนินงาน
 • หน่วยตรวจสอบ
  • สภานักศึกษาเขตพื้นที่ เป็นตัวแทนรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา ควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา และชมรม) เป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา

คณะที่เปิดสอน แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. สรุปข้อมูลจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2566
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาและจัดตั้งเป็นวิทยาเขต (จำนวน 28 แห่ง)
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-08-27. สืบค้นเมื่อ 2010-04-26.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้