มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง เป็นวิทยาเขต ในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในอดีตจัดตั้งขึ้นเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเน้นด้านการเกษตรกรรม และปัจจุบันได้มีการเปิดสอนในสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้น มีจำนวนนักศึกษากว่า 2,843 คน[1]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna LamPang
ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.jpg
ชื่อย่อRMUTL
สถาปนาพ.ศ. 2515
ประเภทวิทยาเขต
ที่ตั้ง200 หมู่ 11 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เว็บไซต์http://www.lpc.rmutl.ac.th

ประวัติแก้ไข

วิทยาเขตลำปาง เดิมชื่อ "โรงเรียนเกษตรกรรมลำปาง" ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กิโลเมตรที่ 616 ถนนพหลโยธิน ห่างจากตัวจังหวัดลำปางประมาณ 16 กิโลเมตร เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2515 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,381 ไร่ ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จึงย้ายมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยใช้ชื่อว่า วิทยาเขตเกษตรลำปาง[2]

ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง วิทยาเขตลำปาง จึงเป็นวิทยาเขตในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยแก้ไข

หน่วยงานสนับสนุนแก้ไข

 • กองการศึกษาลำปาง
 • กองบริหารทรัพยากรลำปาง

หน่วยงานของนักศึกษาแก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้มีองค์กรของนักศึกษาในระดับเขตพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา[3] ได้แก่

 • หน่วยดำเนินกิจกรรม
  • สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับเขตพื้นที่ มีนายกสโมสรนักศึกษาคณะในเขตพื้นที่ และผู้แทนนักศึกษา เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
  • สโมสรนักศึกษาคณะ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับคณะในแต่ละเขตพื้นที่ มีผู้แทนนักศึกษาในคณะ เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
  • ชมรม เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีประธานชมรม เป็นผู้อำนวยการดำเนินงาน
 • หน่วยตรวจสอบ
  • สภานักศึกษาเขตพื้นที่ เป็นตัวแทนรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา ควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา และชมรม) เป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา

คณะที่เปิดสอนแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาและจัดตั้งเป็นวิทยาเขต (จำนวน 28 แห่ง)
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2010-08-27. สืบค้นเมื่อ 2010-04-26.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข