คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549[1] มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Faculty of Business Administration and Liberal Arts
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ
สถาปนา27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณบดีรศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว
ที่อยู่
สี  สีฟ้า
เว็บไซต์bala.rmutl.ac.th

รายนามคณบดี

แก้
 • นางสาวอารยา พัชรเมธา พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554
 • นายคูณธนา เบี้ยวบรรจง พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา(ชนิตา) โชติเสถียรกุล พ.ศ. 2558 - 2562
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข พ.ศ.2562 - 2566
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

การจัดการเรียนการสอน

แก้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) และระดับปริญญาตรี โดยมีการเรียนการสอนใน 6 เขตพื้นที่ คือ เชียงใหม่ (ส่วนกลาง) เชียงราย ลำปาง น่าน ตาก และพิษณุโลก มีจำนวนนักศึกษา 4,508 คน[2]

สาขาที่เปิดสอน

แก้


หน่วยงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี
สาขาการบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การตลาด
 • สาขาวิชาการตลาดและการตลาดดิจิทัล
 • สาขาวิชาธุรกิจการค้าและบริการ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หน่วยงานของนักศึกษา

แก้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้มีองค์กรของนักศึกษาในระดับคณะ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา[3] ได้แก่

 • สโมสรนักศึกษาคณะ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับคณะในแต่ละเขตพื้นที่ มีผู้แทนนักศึกษาในคณะ เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
 • ชมรม เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีประธานชมรม เป็นผู้อำนวยการดำเนินงาน

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากคณะ

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘)
 2. สรุปข้อมูลจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2566
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-08-27. สืบค้นเมื่อ 2010-04-26.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้