คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549[1] มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ
ชื่ออังกฤษFaculty of Business Administration and Liberal Arts
ที่อยู่128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
วันก่อตั้ง27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณบดีผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข
สีประจําคณะ     สีฟ้า
เว็บไซต์bala.rmutl.ac.th

รายนามคณบดีแก้ไข

 • นางสาวอารยา พัชรเมธา พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554
 • นายคูณธนา เบี้ยวบรรจง พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา(ชนิตา) โชติเสถียรกุล พ.ศ. 2558 - 2562
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

การจัดการเรียนการสอนแก้ไข

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) และระดับปริญญาตรี โดยมีการเรียนการสอนใน 6 เขตพื้นที่ คือ เชียงใหม่(ส่วนกลาง) เชียงราย ลำปาง น่าน ตาก และพิษณุโลก

สาขาที่เปิดสอนแก้ไข


หน่วยงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี
สาขาการบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การตลาด
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หน่วยงานของนักศึกษาแก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้มีองค์กรของนักศึกษาในระดับคณะ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา[2] ได้แก่

 • สโมสรนักศึกษาคณะ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับคณะในแต่ละเขตพื้นที่ มีผู้แทนนักศึกษาในคณะ เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
 • ชมรม เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีประธานชมรม เป็นผู้อำนวยการดำเนินงาน

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากคณะแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘)
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2010-08-27. สืบค้นเมื่อ 2010-04-26.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข