มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ (อังกฤษ: Thailand National Sports University Sisaket Campus) เดิมชื่อ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตวีสมหมาย เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็น 1 ใน 4 วิทยาเขต ของ สถาบันการพลศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี หลายสาขา เพื่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
ตราพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมกช.ศก. / TNSU SSK
คติพจน์คิดเป็น เด่นกีฬา มีจิตอาสา พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐในการกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เลขที่ 771 ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ไทย ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-4561-2645
โทรสาร 0-4561-1982
เว็บไซต์เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

นอกจากภารกิจด้านการศึกษาแล้ว ยังดำเนินงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการสาขาการพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการด้านการกีฬาแก่ชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร ที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา นันทนาการ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน การกีฬาไทย ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการทางการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพและนันทนาการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร

ประวัติ

แก้

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ มีรากฐานมาจากการเป็น วิทยาลัยพลศึกษาศรีสะเกษ ในอดีต ซึ่งสังกัดกรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการผลิตครูพลศึกษา ซึ่งได้เริ่มจัดตั้ง “วิทยาลัยพลศึกษา” ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย” ขึ้นในปีการศึกษา 2501 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

ต่อมาได้ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย ในปี พ.ศ. 2512 และได้ขยายหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา แต่ยังคงดำเนินการโดยกรมพลศึกษา และใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา” ในปี พ.ศ. 2514 ได้ยุติการดำเนินการวิทยาลัยพลศึกษาในส่วนกลางและโอนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา ไปให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาดำเนินการต่อไป กรมพลศึกษา ได้เปิดดำเนินการผลิตครูพลศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยเริ่มจัดตั้งและเปิด วิทยาลัยพลศึกษา ในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 จำนวน 17 แห่ง ทั่วประเทศ

หลังจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบรรจุข้าราชการครูจากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กรมพลศึกษาจึงหาแนวทางยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาให้สามารถเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี โดยในระยะแรกได้จัดทำโครงการร่วมมือทางวิชาการกับกรมการฝึกหัดครู เป็นสถาบันสมทบของวิทยาลัยครู และมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางที่จะเปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง จนได้มีการร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญา ในปี พ.ศ. 2538 และใช้ชื่อ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. ...

กรมพลศึกษา ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคลตามลำดับ พร้อมกับที่กรมอาชีวศึกษาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และกรมศิลปากรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนศิลป์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับ แต่เนื่องจากสาเหตุบางประการกรมพลศึกษาได้นำร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคลกลับมาพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง เป็นเหตุให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ทันเวลา เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรหมดอายุลง จึงต้องนำร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล มาเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว

การดำเนินการเพื่อยกฐานะดังกล่าว ได้ดำเนินเรื่อยมากระทั่งสภาผู้แทนราษฎรได้ส่ง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา ไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 [1] จึงนับได้ว่า สถาบันการพลศึกษา ได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จึงได้รับการสถาปนาโดยยกฐานะจากวิทยาลัยพลศึกษาศรีสะเกษ พร้อมกับวิทยาลัยพลศึกษาอื่นๆทั้ง 17 แห่ง ตั้งแต่บัดนั้น

ปัจจุบัน มี ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต เป็น รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ [2]

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน

แก้
 • ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน คือ ภาพพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ หัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี อยู่ภายในกรอบทรงวงรี โดยวงรีรอบนอกตอนบนเป็นอักษรภาษาไทยข้อความ สถาบันการพลศึกษา ตอนล่างเป็นข้อความภาษาไทยระบุชื่อวิทยาเขต ศรีสะเกษ
 • เครื่องหมายประจำสถาบัน ประกอบเครื่องแบบนักศึกษา
  • เครื่องหมายสำหรับนักศึกษาหญิง คือ เครื่องหมายสัญลักษณ์สามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง ภายในเป็นพระพลบดี ทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของสถาบัน สำหรับติดหน้าอกเสื้อเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ด้านซ้าย
  • เครื่องหมายสำหรับนักศึกษาชาย คือ ตอนบนเป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ อยู่เหนือกลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของสถาบันการพลศึกษา สำหรับติดเนคไท
 • สีประจำสถาบัน คือ สี เขียว - ขาว - เหลือง

หลักสูตร

แก้

ปัจจุบัน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในคณะและสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 5 ปี
  • สาขาพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี
  • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • วิชาเอกการออกกำลังกายและกีฬา

(โครงการจัดตั้ง)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีนครินทร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • สำนักวิชาผู้ช่วยพยาบาล
คณะศิลปศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 4 ปี
  • สาขานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว
  • สาขาพัฒนาการกีฬาและนันทนาการชุมชน

การพระราชทานปริญญาบัตร

แก้

สถาบันการพลศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา ครั้งแรก (ประจำปีการศึกษา 2548-2551) เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานภายใน

แก้

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ มีการแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

 • สำนักงาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน
  • สำนักงานรองอธิการบดี
  • ฝ่ายบริหาร
  • ฝ่ายวิชาการและวิจัย
  • ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
  • ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  • กลุ่มงานแผนและพัฒนา
  • กลุ่มงานประกันคุณภาพ
  • กลุ่มงาน ก.พ.ร.
 • คณะ/ภาควิชา
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
 • ศูนย์
  • ศูนย์วิทยบริการ
  • ศูนย์วิจัย
  • ศูนย์เทคโนโลยี
  • ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

แก้

ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Center for Sports Excellence : CSE) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของสถาบันการพลศึกษา (สพล.)เพื่อช่วยต่อยอดส่งเสริมนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาวงการกีฬาโดยสร้างนักกีฬาอย่างมีมาตรฐาน พัฒนาเข้าแข่งระดับนานาชาติมากขึ้นต่อไป

ศูนย์กีฬาฯ จะส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อให้นักกีฬาที่มีพื้นฐานและทักษะความสามารถฝึกกีฬาได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบด้วยการจัดให้เรียนในระดับปริญญาตรีในสถาบันการพลศึกษา, จัดสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขัน, จัดหาผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญ, จัดแผนการฝึกที่มีประสิทธิภาพ, สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกและแข่งขัน, การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาสนับสนุนการฝึกอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดสวัสดิการสำหรับนักกีฬา เช่น ที่พัก, อาหาร, ทุนการศึกษา, การทดสอบ และแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ได้เปิดดำเนินการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 [3]

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ตอนที่ 13 ก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
 2. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ.(2553).สารสนเทศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 3. ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ.(2554).ข่าวศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ. [ออนไลน์] ทาง http://cse.ipessk.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=84:2011-01-26-02-44-19&catid=59:2011-01-26-03-00-45&Itemid=100[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้