มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

วิทยาเขตหนองคาย[1] เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคาย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 เปิดรับนักศึกษาครั้งแรก พ.ศ. 2541 ปัจจุบันมีนักศึกษา 21 รุ่น (พ.ศ. 2559) และมีการเรียนการสอน 5 คณะวิชา 16 หลักสูตร นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาของรัฐในภูมิภาคอีสานตอนบน มีสีประจำคือสีเปลือกไม้ ต้นไม้ประจำวิทยาเขตหนองคายคือต้นชิงชัน ปัจจุบันมีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่า 1,500 คน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย
KKU Emblem.png
ชื่ออังกฤษKhon Kaen University
Nongkhai Campus
วารสารวารสารวิทยาเขตหนองคาย (Journal Of Nongkhai Campus)
สีประจำคณะเปลือกไม้
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มาร์ชกาลพฤกษ์, วิทยาเขตหนองคาย
สถานปฏิบัติวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์www.nkc.kku.ac.th

ประวัติแก้ไข

วิทยาเขตหนองคาย จัดตั้งขึ้นตามนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาล และเป็นโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ในปี พ.ศ. 2539 มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วยความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ทฤษฎีวิชาการไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นบุคคลผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตงานวิจัยสามารถให้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้ พร้อมเป็นขุมปัญญาใหม่ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเป็นประตู แห่งการขยาย สหวิทยาการไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และมีการจัดการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาค้นคว้าวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประสานศาสตร์หลากหลายวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานของการก่อตั้งวิทยาเขตหนองคาย พร้อมมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศาสตร์ สาขาวิชาแขนงต่างๆ ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายบทบาทของวิทยาเขตไปสู่สถาบันของอุดมศึกษา นำความเป็นเลิศทางวิชาการ ขยายไปยังกลุ่ม ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผลงานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ วิทยาเขตหนองคาย จัดตั้งขึ้นตามนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาล มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตงานวิจัยให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นขุมปัญญาใหม่ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเป็นประตูแห่งการขยาย สหวิทยาการไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประสาน ศาสตร์หลากหลายวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศาสตร์ สาขาวิชาแขนงต่างๆ ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายบทบาทของวิทยาเขตไปสู่สถาบันของอุดมศึกษา นำความเป็นเลิศทางวิชาการ ขยายไปยังกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และในปัจจุบัน วิทยาเขตหนองคาย มีพิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งนอกจากมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายแล้ว ยังถือเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ปลาในลุ่มน้ำโขงที่มากที่สุด และยังถูกใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง ใช้เป็นแหล่งศึกษาวงจรชีวิตสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มโดยตรง

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น [2] ส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 
ตราครบรอบ10ปี วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2551
 
ตราครบรอบ16ปี วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2557
ไฟล์:ตราครบรอบ20ปี วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2561.png
ตราครบรอบ20ปี วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2561
 
ป้ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 
ประเพณีเชียร์กลาง วิทยาเขตหนองคาย
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะ/หน่วยงาน/หน่วยงานในกำกับแก้ไข

คณะวิชาแก้ไข

โรงเรียนแก้ไข

หน่วยงานแก้ไข

หน่วยงานในกำกับแก้ไข

ศูนย์แก้ไข

การรับเข้าศึกษาต่อแก้ไข

ระดับปริญญาตรีแก้ไข

 • สอบคัดเลือกจากระบบกลาง (Admissions) โดยใช้ ผลสอบ O-NET และ GAT - PAT โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สอบคัดเลือกจากวิธีรับตรง รับจากผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 • โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาประจำจังหวัด
 • การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ ตามโครงการขยายโอกาสต่างๆ ของวิทยาเขต โดยรับจากผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังโครงการต่อไปนี้
  • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนเขตจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัด (หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร มุกดาหาร เลย บึงกาฬ) รับสมัครในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี
  • โครงการนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบริการสังคม โดยเปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเป็นประกาศจากเว็บไซต์ http://www.kku.ac.th แต่ละปีการศึกษาที่มีการเปิดรับสมัคร[3]

ระดับปริญญาโทแก้ไข

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

 • การสอบคัดเลือก เป็นการสอบคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดสอบเอง
 • การคัดเลือก เป็นกรคัดเลือกครูประจำการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน

ระดับปริญญาเอกแก้ไข

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาต่างๆ โดยการพิจารณาของมหาวิทยาลัย หรือสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ได้

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแก้ไข

กิจกรรมร้องเพลงร่วมสถาบัน หรือ ประเพณีเชียร์กลางแก้ไข

มหาวิทยาลัยขอนแก่นคือมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่คงประเพณีการเชียร์ร่วมของนักศึกษาใหม่รวมทุกคณะไว้ด้วยกัน การที่คนนับพันร่วมหมื่นคนและมาจากหลากหลายคณะสามารถมารวมตัวกัน ร้องเพลงเดียวกันด้วยใจที่รักในสิ่งเดียวกันได้ถือว่าเป็นที่สุด เชียร์กลางเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นและดำเนินมาจนเป็นประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมาจากพี่ๆจนถึงปัจจุบัน และถูกถ่ายทอดสู้วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งคือเสมือนเชียร์กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่นเดียวกัน นักศึกษาปัจจุบันและพี่ๆทุกคนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่างตั้งตารอ กิจกรรมเชียร์กลางนี้จัดขึ้นหลังจากน้องใหม่เข้าหอพัก รวมน้องและมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้น้องใหม่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ รู้จักพี่ๆในชื่อ พี่เลี้ยงน้องใหม่ มีกิจกรรมสันทนาการ เรียนรู้เพื่อนใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรู้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านบทเพลงแห่งมหาวิทยาลัย และจะจัดขึ้น ณ สนามกีฬากลาง บนสแตนด์เชียร์ จำนวน 2 วัน กลางที่โล่ง

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกดำนา นานาชาติแก้ไข

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกดำนา นานาชาติ เป็นการช่วยเหลือหมู่บ้านในเขตตำบลหนองกอมเกาะ ที่มีพื้นที่อยู่ห่างจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพียง 3 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเป็นการสร้างความสามัคคี เผื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันในสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จึงจัดทำโครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกดำนา นานาชาติ ขึ้น เพื่อสอดรับกับภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้บัณฑิตได้ฝึกความอดทน มีความเสียสละ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น เรียนรู้และศึกษาลักษณะของเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด และฟื้นฟูขนบธรรมเนียบประเพณี และวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้คงอยู่ นอกจากการลงแขกดำนาแล้ว ได้มีการทำพิธีเลี้ยงผีตาแฮก บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรรบุรุษให้คุ้มครองป้องกันภยันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์ ก่อนการดำนาและจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งปรองดองสมานฉันท์ 11 ขาสามัคคีและดำนาสามขาสามัคคี ระหว่างทีมนักศึกษาชาย นักศึกษาหญิงและทีมทหาร ทั้งนี้การจัดกิจกรรมลงแขกดำนา ได้จัดต่อเนื่องมาทุกๆปีในช่วงฤดูทำนา เพื่อสืบสานประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการลงแขกดำนา ให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนได้ปฏิบัติสืบต่อกัน เป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกดำนาแก่ชาวต่างชาติ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้าวของชาวนาและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการจ้างแรงงาน ทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองในองค์กรและสังคม มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กับชุมชน

การเดินทางแก้ไข

 • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศไปหนองคาย ทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่บริการเดินรถไปจังหวัดหนองคาย
 • เครื่องบิน สามารถไปได้โดยลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร

ครุยวิทยฐานะแก้ไข

ครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นชุดพิธีการซึ่ง ปัจจุบัน ใช้ในพิธีมอบปริญญาบัตรเพื่อแสดงถึงปริญญา วิทยฐานะที่ได้จากการสำเร็จการศึกษา ครุยวิทยฐานะสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งการใช้ครุยวิทยฐานะสำหรับมหาวิทยาลัยรัฐโดยไม่ชอบนั้นมีโทษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ครุยแบบโบราณพระราชพิธีไทย ลักษณะแบบครุยจะเป็นชุดครุยคล้าย ๆ ชุดครุยพระยาแรกนา หรือขุนนางสมัยโบราณหรือที่เรียกว่าครุยเทวดา

 
ครุยบัณฑิตหญิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แบบเดิม)

ลักษณะครุยวิทยะฐานะแก้ไข

 • ครุยดุษฎีบัณฑิต

ทำด้วยผ้าโปร่งสีขาว มีสำรดรอบขอบและที่ปลายแขน พื้นสำรดทำด้วยสักหลาดสีขาว มีแถบทองขนาด 1 เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองข้าง เว้นระยะ 0.5 เซนติเมตร มีแถบสักหลาดสี ตามสีประจำมหาวิทยาลัย ขนาด 0.5 เซนติเมตร ทั้งสองข้าง เว้นระยะอีก 0.5 เซนติเมตร มีแถบทอง ขนาด 1 เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ตอนกลางมีพื้นสักหลาดสีดำขนาด 2 เซนติเมตร ตรงกึ่งกลางติดทับด้วยสักหลาดสีตามสีประจำมหาวิทยาลัย ขนาด 1 เซนติเมตร และมีตรามหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะสีเงิน ขนาดสูง 4 เซนติเมตร ติดตามทางดิ่งกลางสำรดบนสักหลาด ตอนหน้าอกทั้งสองข้าง สำรดที่ต้นแขน เช่นเดียวกับสำรดรอบขอบ แต่ตอนกลางมีพื้นสักหลาดสีดำ ตรงกึ่งกลาง ห่างจากขอบ 0.5 เซนติเมตร ติดทับด้วยสักหลาดสีตามสีประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 3 เส้น แต่ละเส้นคั่นด้วยแถบทองขนาด 1 เซนติเมตร โดยเว้นระยะระหว่างแถบ 0.5 เซนตเมตร

 • ครุยมหาบัณฑิต

เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แต่ตอนกลางของสำรดที่ต้นแขนมีแถบ สักหลาดสีตามสีประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เส้น คั่นด้วยแถบทองขนาด 1 เซนติเมตร โดยเว้นระยะระหว่างแถบ 0.5 เซนติเมตร

 • ครุยบัณฑิต

เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แต่ตอนกลางของสำรดที่ต้นแขนมีแถบสักหลาดสีตามสีประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 1 เส้น

 • ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แต่ตรามหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะสีทอง

 • ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต

เช่นเดียวกับครุยบัณฑิต แต่ตรามหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะสีทอง

 • ครุยประจำตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

เป็นครุยพื้นผ้าโปร่งสีขาว มีสำรดรอบขอบและที่ต้นแขนกับปลายแขน พื้นสำรดทำด้วยสักหลาดสีขาว มีแถบทองขนาด 1 เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองข้าง เว้นระยะ 0.5 เซนติเมตร มีแถบสักหลาดสีตามสีประจำ มหาวิทยาลัย ขนาด 1 เซนติเมตร ทั้งสองข้าง เว้นระยะอีก 0.5 เซนติเมตร มีแถบทอง ขนาด 1 เซนติเมตร ตอนกลางมีพื้นสักหลาดสีแดงชาด ติดแถบสักหลาดสีตามสีประจำมหาวิทยาลัย ขนาด 3 เซนติเมตร ทั้งสองข้างโดยติดห่างจากขอบสักหลาดสีแดงชาด 0.5 เซนติเมตร และมีตรามหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะสีทองขนาดสูง 4 เซนติเมตร ติดตามทางดิ่งกลางสำรดบนสักหลาดตอนหน้าอกทั้งสองข้าง และมีสร้อยทำด้วยโลหะสีทองพร้อมด้วยเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยตามแบบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดระหว่างตรามหาวิทยาลัยทั้งสองข้าง ยึดติดกับครุยประมาณร่องหัวไหล

 • ครุยประจำตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

เช่นเดียวกับครุยประจำตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย แต่ไม่มีสร้อย[4]

ตัวอย่างแถบสำรดแก้ไข

ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก้ไข

 
ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื่องจาก วิทยาเขตหนองคาย เป็นหน่วยงานหนึ่งเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะฉนั้นจึงใช้ ตราประจำมหาวิทยาลัยเดียวกันกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ลักษณะตราสัญลักษณ์เป็นตามแนวคิดของพระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ซึ่งให้นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ เป็นผู้ยกร่าง ในชั้นแรกนั้นเป็นรูปพระธาตุพนม ทั้งสองข้างมีลายช่อกนกเปลวลอย ส่วนล่างสุดขององค์พระธาตุเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นบนแพรแถบ ต่อมาพระยาอนุมานราชธนได้นำร่างดังกล่าวปรึกษาหาหรือกับผู้ออกแบบและท่านผู้รู้แห่งราชบัณฑิตยสถาน เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขลายกนกเป็นรูปเทวดาอัญเชิญมิ่งขวัญสิริมงคลพนมประทานสู่สถาบัน และเปลี่ยนแถบแพรป้ายชื่อเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่บนขอนไม้ พื้นหลังแบ่งเป็น ๓ ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา ๓ ประการ ได้แก่

 • วิทยา คือ ความรู้ดี
 • จริยา คือ ความประพฤติดี
 • ปัญญา คือ ความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี

สาเหตุที่กำหนดให้พระธาตุพนมเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เนื่องจากตระหนักว่าพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานสำคัญ เป็นมิ่งขวัญสิริมงคลอันเป็นที่เคารพบูชาของ ชาวไทย-ลาว ทั้งสองฝั่งโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เช่นเดียวกัน ที่จะต้องเป็นศูนย์รวมความคิด สติปัญญาของสังคมและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ ได้เดินทางไปนมัสการพระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กนฺโตภาโส) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อทำพิธีขออนุญาตเชิญรูปพระธาตุพนมมาเป็นตราสถาบันอย่างถูกต้องและเป็นทางการแต่เพียงสถาบันเดียว ในปี ๒๕๐๙ นับตั้งแค่นั้นมา ตราพระธาตุพนมก็กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำสถาบันการศึกษาแห่งนี้[5]

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

วิทยาเขตหนองคาย มีคณะวิชาซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ดังนี้

 • ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 4 คณะ จำนวน 19 หลักสูตร

 • ระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท ทั้งสิ้น 3 คณะ จำนวน 6 หลักสูตร

 • ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอก ทั้งสิ้น 1 คณะ จำนวน 2 หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายครอบคลุม ค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาแรกเข้า นอกจากนี้ยังได้รับบริการต่างๆ ได้แก่ การประกันอุบัติเหตุ บริการสุขภาพ บริการห้องสมุด บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ฯลฯ สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนเท่ากับครึ่งหนึ่งของภาคปกติ จำแนกตามหลักสูตร ดังนี้

 • 1. หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาการประมง วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
 • 2. หลักสูตรทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ (สาขาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชี การท่องเที่ยว การปกครองท้องถิ่น และรัฐประศาสนศาสตร์) เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดสอนใน วิทยาเขตหนองคาย
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการประมง
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการพยาบาล (โครงการพิเศษ)

อ้างอิงแก้ไข

 1. วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา, วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2558
 3. การรับเข้าศึกษา
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/134/39.PDF
 5. หนังสือที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช 2552 : ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดน่ครพนม 25 ตุลาคม 2552

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข