ผู้ใช้:Aquapatinth/noto express/pad4

Thanyakij.png
thanyakij
 just a normal human


คลังข้อมูลพระราชวงศ์กษัตริย์ ในดินแดนสุวรรณภูมิ

ลำดับพระมหากษัตริย์ และกษัตริย์ ในดินแดนสุวรรณภูมิ

ลำดับพระมหากษัตริย์ กษัตริย์ พระราชาธิบดี และประมุข ของประเทศ และรัฐ ในดินแดนสุวรรณภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อความกระชับ จึงเขียนเฉพาะพระนาม ทั้งนี้ ศักราชอาจคลาดเคลื่อนบ้างตามความแตกต่างของที่มา

ก่อนสถาปนาศรีวิชัยแก้ไข

ปี พ.ศ. คันธุลี ทวารวดี ละโว้ โยนกชัยบุรี ล้านช้าง ยะไข่ แปร มอญ ฟูนัน - ขอม - กัมพูชา อื่นๆ
431 สิงหนวัติ
??? พันธนติ
561 อชุตราช
976 โกญฑัญญะที่ 2
977 ศรีนทรวรมัน
994 นเรนทร
1045 ธนูรักษ
1057 เทพยา
1066 ภคทัต
1068 พุทธทอง
1115 ศรีจุล
1129 ท่าข้าม (?)
1133 อุเทน
1150 เทพนิมิตร
1156 ปรารพ
1165 พาน
1181 +++ ตั้งจุลศักราช
1182 +++ พระเจ้าอนุรุทธราชาธิราช
1199 +++ กากะวรรณดิษ
1202 สถาปนา: รัฐศรีวิชัย
หริมิตร

ศรีวิชัย - ก่อนสถาปนาสุโขทัยแก้ไข

ปี พ.ศ. ศรีวิชัย สุพรรณภูมิ ลวรัฐ - อโยธยา หริภุญชัย - ล้านนา โยนก ล้านช้าง ศรีเกษตร - พุกาม - พม่า ฟูนัน - ขอม - กัมพูชา อื่นๆ
1202 สถาปนา: รัฐศรีวิชัย
หริมิตร
1203 +++ จามเทวี
1230 ศรีนทรวรม (ศรีทรัพย) มหันตยศ
1245 ศรีวิชย (วิษณุราช)
1284 พระยาเธอ
1294 ศรีสงครามธนัญชัย
1317 สิทธิยาตรา
1345 ศิริกิตติ
1369 พระใหญ่ (3เดือน)
ศรีพลบุตร (จากชวากลาง)
1394 กิตติกุลนพ
1402 กัสสปะที่ 5 (อรรณพ)
1440 ชีวกราช (สิทธิยาตรา)
1446 +++ อุจฉิตจักรวัติ วัตราสัตถะราช (ตราพก)
+++ บุรพโกศลกัมโพชราช อุจฉิตจักรวัติ
1462 ศรีคุปตะ +++
1480 +++ +++ พังคราช
พรหมกุมาร
1503 ศรีจุฬามณีวรม +++ +++ ชัยวรมันที่ 4
1518 ศรีสอ +++ +++
1528 ศรีจุลนีพรหมทัต +++ +++
1540 +++ อาทิตยราช +++
1541 +++ +++ ชัยศิริ อุทัยทิตยวรมัน
1551 ศรีมาลา +++
1553 +++ (ไปตีเขมร) สุริยวรมันที่ 1 (อาทิตยราช)
1560 ศรีสุริยะ +++
1568 มหาสธรรม
พระนางสุนทรี
+++
1571 เจ้าชายศรีเทพ (5 พรรษา) +++
1588 ศรีสมรวิชัย +++
1595 +++ จันทโชติ
1611 ศรีปาณฑย /มาฆะพร +++
1618 ชยโคปะ +++
1625 +++ นารายณ์
1628 กัสสปะ +++
1630 +++ (จลาจล - ไม่มีกษัตริย์)
1632 +++ เจ้าหลวง
1636 ศรีจุฬามณี +++
1654 +++ สายน้ำผึ้ง
1664 มาณาภรณ์ +++
1698 ศรีมหาพรหม +++
1707 ศรีชัยคุป +++
1708 +++ ธรรมิกราช ตริภูวนาทิพย์

สุโขทัย - ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาแก้ไข

ปี พ.ศ. ศรีวิชัย สุพรรณภูมิ ลวรัฐ - อโยธยา สุโขทัย - พิษณุโลก อาณาจักรล้านนา ล้านช้าง พม่า เขมร อื่นๆ
สุโขทัย ศรีสัชนาลัย สองแคว กำแพงเพชร หริภุญชัย โยนก
1708 ศรีชัยคุป ธรรมิกราช ตริภูวนาทิพย์
17?? ศรีพรหมทัต ตั้งรัฐการค้า สุโขทัย
+++ +++ ศรีนาวนำถม
1711 ศรีพรหมทัต +++
1724 +++ +++ ขอมสบาดโขลญลำพง ชัยวรมันที่ 7
1726 ศรีปราสัมพัฒน์ +++ +++
1736 มหาสุรนารายณ์ +++ +++
1748 +++ อู่ทอง +++
1756 กลิงค์วิชัยพาหุ +++ +++
1780 +++ ศรีอินทรบดินทราทิตย์ ผาเมือง
1781 +++ สถาปนา อาณาจักรสุโขทัย
1796 ชัยเสน +++
1800 +++ บานเมือง ลาวเมง ท้าวหว่าง
1802 +++ +++ เม็งราย +++
1817 +++ +++ +++ ท้าวลัง
1822 +++ รามคำแหง +++ +++
1823 สุวรรณราชา +++ +++ +++
1835 +++ +++ (พญาเม็งราย ตีได้หริภุญชัย) +++
1839 +++ +++ สถาปนา นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ +++
1842 +++ ไสสงคราม/ เลอไท +++ +++
1844 ธรรมราชา +++ +++ +++
1853 บรมราชา +++ +++ +++
1854 +++ +++ ไชยสงคราม +++
1859 +++ +++ +++ สุวรรณคำผง
1868 +++ +++ แสนภู +++
1877 +++ +++ คำฟู +++
1879 +++ +++ ผายู +++
1883 +++ งั่วนำถม ลิไท +++ +++
1887 รามาธิบดี +++ +++ +++ ฟ้างุ้ม
1890 +++ ลิไท +++ +++
1893 - - - - - - สถาปนา กรุงศรีอยุธยา - - - - - - +++ +++ +++

อยุธยา(ก่อนเสียกรุงครั้งที่ 1)แก้ไข

ปี พ.ศ. อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง พม่า เขมร อื่นๆ
สุพรรณภูมิ ลวรัฐ - อโยธยา สุโขทัย - พิษณุโลก
1893 - - - - - - สถาปนา กรุงศรีอยุธยา - - - - - - ลิไท ผายู ฟ้างุ้ม
พะงั่ว สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 +++ +++ +++
1898 +++ +++ +++ กือนา +++ บรมลำพง
1912 +++ สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่1) +++ +++ +++
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พะงั่ว) +++ +++ +++
1913 +++ ลือไท +++ +++
1916 +++ +++ +++ สามแสนไทไตรภูวนาถ
1921 (ไปตีสุโขทัย) เป็นประเทศราชอยุธยา +++ +++
1931 สมเด็จพระเจ้าทองลัน ไสลือไท แสนเมืองมา +++
อินทร์ราชา สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่2) +++ +++ +++
1938 +++ สมเด็จพระรามราชาธิราช +++ +++ +++
1952 สมเด็จพระนครินทราชาธิราช (อินทร์ราชา) +++ +++ +++
1954 +++ +++ สามฝั่งแกน +++
1959 +++ +++ +++ ล้านคำแตง
1967 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) บรมปาล +++ +++
1971 +++ +++ +++ พรหมทัต/ แก้วพิมพา
1979 +++ +++ +++ คำเกิด
1981 +++ +++ +++ ไชยจักรพรรดิ
1985 +++ +++ ติโลกราช +++
1989 +++ พระราเมศวร (บรมไตรฯ) +++ +++
1991 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ยุทธิษฐิระ +++ +++
2011 (ย้ายไปสร้าง และประทับอยู่ที่พิษณุโลก) เป็นประเทศราชล้านนา +++ +++
2018 (ทรงตี เอาสุโขทัยคืน) เป็นประเทศราชอยุธยา +++ +++
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (ในฐานะอุปราช) บรมไตรโลกนาถ +++ +++
2022 +++ +++ +++ (ว่าง)
2029 +++ +++ +++ หล้าแสนไทภูวนาถ
2031 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระมหากษัตริย์) เชษฐาธิราช ศรีบุญเรือง/ ยอดเชียงราย +++
+++ +++ ศิริธรรมจักรพรรดิ +++
2034 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หน่อพุทธางกูร +++ +++
2039 +++ +++ +++ ชุมภูบดี
2044 +++ +++ เมืองเกษเกล้า/ ชายคำ วิชุลราชาธิราช
2063 +++ +++ +++ โพธิสารรามาธิบดี
2065 +++ +++ ไชยเชษฐา +++
2072 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) พระชัยราชา +++ +++
2076 สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร +++ +++ +++
2077 สมเด็จพระชัยราชาธิราช ขุนพิเรนทรเทพ +++ +++
2079 +++ +++ +++ +++ ตะเบ็งชะเวตี้
2081 +++ +++ (กลับหลวงพระบาง) ศรีกิจธนวราธิราช +++
+++ +++ จิระประภามหาเทวี ไชยเชษฐา +++
2085 +++ +++ เป็นประเทศราชอยุธยา +++ +++
2089 สมเด็จพระยอดฟ้า (แก้วฟ้า) +++ เป็นอิสระจากอยุธยา +++ +++
2090 ท้าวศรีสุดาจันทร์ / ขุนวรวงศาธิราช +++ +++ +++ +++
2091 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ +++ +++ +++ +++
2093 +++ +++ +++ ย้ายราชธานีไป เวียงจันทน์ (ว่าง)
2094 +++ +++ เมกุฏิสุทธิวงศ์ +++ บุเรงนอง
2101 +++ +++ เป็นประเทศราชพม่า +++ +++
2107 +++ +++ วิสุทธิเทวี +++ +++
2111 สมเด็จพระมหินทราธิราช +++ +++ +++ +++

เสียกรุงครั้งที่ 1- เสียกรุงครั้งที่ 2แก้ไข

ปี พ.ศ. อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง พม่า เขมร อื่นๆ
อยุธยา พิษณุโลก
2111 สมเด็จพระมหินทราธิราช พระมหาธรรมราชา วิสุทธิเทวี ไชยเชษฐา บุเรงนอง
2112 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช +++ +++ +++
2114 +++ +++ สุมงคลโพธิสัตว์ +++
2121 +++ สาวถีนรตรามังซอศรีมังสรธาช่อ +++ +++
2124 +++ +++ +++ (สิ้นพระชนม์)
2125 +++ +++ นครน้อย
2126 +++ +++ (ว่าง)
2133 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช +++
2134 +++ +++ หน่อแก้วกุมาร
2139 +++ +++ วรวงศ์ธรรมิกราช
2148 สมเด็จพระเอกาทศรถ +++ +++
2150 +++ พระช้อย (ครั้งที่ 1) +++
2151 +++ พระชัยทิพย์ +++
2153 สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ +++ +++
2154 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม +++ +++
2156 +++ พระช้อย (ครั้งที่ 2) +++
2158 +++ เจ้าเมืองน่าน +++
2164 +++ +++ พระอุปเยาวราช
2165 +++ +++ บัณฑิตโพธิสาร (มหานาม)
2170 +++ +++ (ว่าง)
2171 สมเด็จพระเชษฐาธิราช +++ +++
2172 สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ +++ +++
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง +++ +++
2174 +++ พระยาหลวงทิพเนตร +++
2179 (ขุดคลองนนทบุรี) +++ สุริยวงศาธรรมิกราช
2198 +++ พระแสนเมือง +++
2199 สมเด็จเจ้าฟ้าไชย / สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา +++ +++
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช +++ +++
2202 +++ เจ้าเมืองแพร่ +++
2215 +++ อุปราชอึ้งแซะ +++
2218 +++ เจพูตราย +++
2231 สมเด็จพระเพทราชา +++ +++
2237 +++ +++ เมืองจันทน์ / องค์หล่อ
2242 +++ +++ นันทราช
2243 +++ +++ ไชยเชษฐที่ 2 (องค์เว้)
2246 สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 (พระเจ้าเสือ) +++ +++
2250 +++ มังแรนร่า +++
2251 สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ +++ +++
2270 +++ เทพสิงห์/องค์ดำ / เจ้าจันทร์ +++
2275 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ +++ (ว่าง)
2278 +++ +++ สิริบุญสาร
2295 +++ เจ้าขี้หุด +++ อลองพญา
2301 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร +++ +++ +++
สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ +++ +++ +++
2303 +++ เจ้าขี้หุด +++ มังลอก
2304 +++ เจ้าขี้หุด +++ +++
2306 +++ โปอภัยคามุนี +++ มังระ
2310 เสียกรุงครั้งที่ 2 +++ +++ +++

ธนบุรี - ปัจจุบันแก้ไข

ปี พ.ศ. กรุงธนบุรี - กรุงรัตนโกสินทร์ อาณาจักรล้านช้าง พม่า เขมร อื่นๆ
กรุงธนบุรี - กรุงเทพ พิษณุโลก อาณาจักรล้านนา
2311 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เจ้าพระยาสุรสีห์ โปมะยุง่วน สิริบุญสาร พระเจ้ามังระ
2317 (พระเจ้าตากสิน พระเจ้ากาวิละ และพระยาจ่าบ้าน(บุญมา) เป็นประเทศราชสยาม +++ +++
ตีเชียงใหม่คืนจากพม่า) พระยาจ่าบ้าน (บุญมา) +++ +++
2319 +++ +++ +++ (สิ้นพระชนม์)
2322 (พระเจ้าตากสิน ให้เจ้าพระยาจักรีฯ ยกทัพไปตีเวียงจันทน์) +++ (ว่าง)
2325 - - - - - - - - สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ - - - - - - - - เป็นประเทศราชสยาม พระเจ้าปดุง นักองค์เอง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ พระเจ้านันทะเสน +++ (เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร)
2327 (สงครามเก้าทัพ) +++ +++ +++
2335 +++ +++ พระเจ้าอินทะวงศ์ +++
2347 +++ +++ พระเจ้าไชยเชษฐที่ 3 (เจ้าอนุวงศ์) +++
2352 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย +++ +++ +++
2356 +++ พระเจ้าช้างเผือกธรรมลังกา +++ +++
2362 +++ +++ +++ (สิ้นพระชนม์)
2366 +++ เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น +++
2367 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว +++ +++
2369 (วีรกรรมท้าวสุรนารี) เจ้าหลวงพุทธวงศ์ (ว่าง)
2390 +++ พระเจ้ามโหตรประเทศ
2393 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว +++
2399 +++ พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์
2411 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว +++
2416 +++ พระเจ้าอินทวิชยานนท์
2437 (วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112) +++ เสียลาวให้ฝรั่งเศษ
2444 +++ เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์
2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว +++
2454 +++ พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ +++
2468 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว +++
2477 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
2482 (ยกเลิกประเพณี เจ้านายฝ่ายเหนือครองนครเชียงใหม่)
2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ปัจจุบัน +++ +++

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข