thanyakij
 just a normal humanสำนักวิจัยและพัฒนา
Comment แม่แบบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยและพัฒนาแม่แบบ ไม่ควรเชื่อมโยงแม่แบบนี้ลงสู่บทความทั่วไป เนื่องจากแม่แบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเสมอ
ผู้จะนำไปใช้ ควรคัดลอกเนื้อหาสร้างเป็นแม่แบบใหม่ แล้วจึงนำไปใช้ตามอัธยาศัย
แม่แบบ แก้

ตารางว่าง แก้

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ไม่ทราบ

กษัตริย์ล้านนา แก้