เปิดเมนูหลัก
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พญากือนา (คำเมือง: LN-King Kuena.png) หรือพญาธรรมิกราช เป็นพระมหากษัตริย์ล้านนา รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1898 - พ.ศ. 1928[1] เป็นพระราชโอรสในพญาผายูกับพระนางจิตราเทวี[2]

พญากือนามีศรัทธาในศาสนาพุทธอย่างแรงกล้า โปรดให้อาราธนาพระสุมนเถรจากกรุงสุโขทัยมาประดิษฐานพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในล้านนา[3] และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานบนดอยสุเทพ

ในยุคของพระองค์ได้ถูกรุกรานจากอาณาจักร์ข้างเคียงอย่างอาณาจักร์ล้านช้าง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาทแห่งล้านช้างได้ยกกองทัพเข้ามาปราบปรามหัวเมืองเชียงใหม่ สาเหตุมาจากการแข็งเมืองไม่ส่งส่วยให้กับล้านช้างเหมือนครั้งก่อน ทัพล้านนาได้ต่อสู้สุดความสามารถแต่ไม่สามารถต้านทานทัพจากล้านช้างที่แข็งแกร่งกว่าได้ พระองค์จึงตัดสินใจยอมอ่อนน้อมและถวายพระนางแก้วอ่อนสอเป็นพระมเหสีพร้อมทั้งเครื่องบรรณาการตามเดิมเหมือนที่เคยส่งให้ล้านช้างในครั้งสมัยพญาผายู

อ้างอิงแก้ไข

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. สรัสวดี อ๋องสกุลกษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. 166 หน้า. หน้า 54. ISBN 978-974-672-853-9
  3. "จารึกวัดพระยืน ด้านที่ ๑". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. 2549. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2560.


ก่อนหน้า พญากือนา ถัดไป
พญาผายู    
พระมหากษัตริย์ล้านนา
(พ.ศ. 1898 - พ.ศ. 1928)
  พญาแสนเมืองมา