เปิดเมนูหลัก

รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามและชื่อ ผู้บัญชาการทหารบก แห่งกองทัพบกไทย

ผู้บัญชาการทหารบก
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Army.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Army.svg
เครื่องหมายราชการ
อภิรัชต์ คงสมพงษ์.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สถาปนาพ.ศ. 2430
เว็บไซต์Thai Army Commander

รายพระนามและนามแก้ไข

เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก
ลำดับ พระรูป พระนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1   พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 8 เมษายน พ.ศ. 2430 – เมษายน พ.ศ. 2433
ผู้บัญชาการกรมทหารบก
ลำดับ รูป ชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
2   จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) 15 เมษายน พ.ศ. 2433 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2435
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ลำดับ พระรูป พระนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
3   จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 1 เมษายน พ.ศ. 2435 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2439
1 เมษายน พ.ศ. 2442 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2444
4   พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 16 มีนาคม พ.ศ. 2439 – 1 เมษายน พ.ศ. 2442
5   จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 8 สิงหาคม พ.ศ. 2444 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ พระรูป พระนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
5   จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ลำดับ รูป ชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
6   จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล) 1 เมษายน พ.ศ. 2457 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2464
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ พระรูปหรือรูป พระนามหรือชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
7   พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) 1 เมษายน พ.ศ. 2465 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
8   จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2471
9   พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช 25 ตุลาคม พ.ศ. 2471 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2474
10   พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บัญชาการทหารบก
ลำดับ รูป ชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
11   พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 6 สิงหาคม พ.ศ. 2475 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
24 มิถุนายน พ.ศ. 2476 – 4 มกราคม พ.ศ. 2481
25 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2489
12   จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 4 มกราคม พ.ศ. 2481 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
13   พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) 6 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2487
14   พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
15   จอมพล ผิน ชุณหะวัณ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
16   จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
17   จอมพล ถนอม กิตติขจร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507
18   จอมพล ประภาส จารุเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516
19   พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 30 กันยายน พ.ศ. 2518
20   พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
21   พลเอก เสริม ณ นคร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2521
22   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2524
23   พลเอก ประยุทธ จารุมณี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2525
24   พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ถูกปลดออกจากตำแหน่ง
25   พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2533 ลาออกจากตำแหน่ง
26   พลเอก สุจินดา คราประยูร 29 มีนาคม พ.ศ. 2533 – 6 เมษายน พ.ศ. 2535 ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
27   พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี 7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
28   พลเอก วิมล วงศ์วานิช 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2538
29   พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
30   พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 30 กันยายน พ.ศ. 2541
31   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 30 กันยายน พ.ศ. 2545
32   พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
33   พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
34   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548
35   พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2550
36   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
37   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
38   พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39   พลเอก ธีรชัย นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
40   พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
41   พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561– ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข