เปิดเมนูหลัก

รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนาม รายนาม ผู้บัญชาการทหารบก แห่งกองทัพบกไทย

ผู้บัญชาการทหารบก
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Army.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Army.svg
เครื่องหมายราชการ
GenApiratKongsompong.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สถาปนาพ.ศ. 2430
เว็บไซต์Thai Army Commander

เนื้อหา

รายชื่อแก้ไข

เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1   พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 8 เมษายน พ.ศ. 2430 -
เมษายน พ.ศ. 2433
ผู้บัญชาการกรมทหารบก
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
2   จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
(เจิม แสง-ชูโต)
15 เมษายน พ.ศ. 2433 -
27 มีนาคม พ.ศ. 2435
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
3   จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 1 เมษายน พ.ศ. 2435
16 มีนาคม พ.ศ. 2439
1 เมษายน พ.ศ. 2442
8 สิงหาคม พ.ศ. 2444
4   พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 16 มีนาคม พ.ศ. 2439
1 เมษายน พ.ศ. 2442
5   จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 8 สิงหาคม พ.ศ. 2444
11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
5   จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
6   จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต
(หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)
1 เมษายน พ.ศ. 2457
25 สิงหาคม พ.ศ. 2464
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
7   พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต
(แย้ม ณ นคร)
1 เมษายน พ.ศ. 2465
3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
8   จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
31 มีนาคม พ.ศ. 2471
9   พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช 25 ตุลาคม พ.ศ. 2471
16 มิถุนายน พ.ศ. 2474
10   พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474
28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บัญชาการทหารบก
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
11   พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
6 สิงหาคม พ.ศ. 2475
18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
24 มิถุนายน พ.ศ. 2476
4 มกราคม พ.ศ. 2481
25 สิงหาคม พ.ศ. 2487
29 มีนาคม พ.ศ. 2489
12   จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 4 มกราคม พ.ศ. 2481
5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
13   พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต 6 สิงหาคม พ.ศ. 2487
24 สิงหาคม พ.ศ. 2487
14   พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
15   จอมพล ผิน ชุณหะวัณ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
16   จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
17   จอมพล ถนอม กิตติขจร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506
1 ตุลาคม พ.ศ. 2507
18   จอมพล ประภาส จารุเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 25071 ตุลาคม พ.ศ. 2516
19   พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516
30 กันยายน พ.ศ. 2518
20   พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518
30 กันยายน พ.ศ. 2519
21   พลเอก เสริม ณ นคร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519
30 กันยายน พ.ศ. 2521
22   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521
25 สิงหาคม พ.ศ. 2524
23   พลเอก ประยุทธ จารุมณี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2524
30 กันยายน พ.ศ. 2525
24   พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
ถูกปลดออกจากตำแหน่ง
25   พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
28 มีนาคม พ.ศ. 2533
ลาออกจากตำแหน่ง
26   พลเอก สุจินดา คราประยูร 29 มีนาคม พ.ศ. 2533
6 เมษายน พ.ศ. 2535
ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
27   พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี 7 เมษายน พ.ศ. 2535
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
28   พลเอก วิมล วงศ์วานิช 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535
30 กันยายน พ.ศ. 2538
29   พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538
30 กันยายน พ.ศ. 2539
30   พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539
30 กันยายน พ.ศ. 2541
31   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
30 กันยายน พ.ศ. 2545
32   พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545
30 กันยายน พ.ศ. 2546
33   พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
30 กันยายน พ.ศ. 2547
34   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547
30 กันยายน พ.ศ. 2548
35   พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548
30 กันยายน พ.ศ. 2550
36   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
30 กันยายน พ.ศ. 2553
37   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
30 กันยายน พ.ศ. 2557
38   พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
30 กันยายน พ.ศ. 2558
39   พลเอก ธีรชัย นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
30 กันยายน พ.ศ. 2559
40 96x96px พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 -
30 กันยายน พ.ศ. 2561
41   พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 -
ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข