อสมท

รัฐวิสาหกิจประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: MCOT Public Company Limited; ชื่อย่อ: บมจ.อสมท, MCOT PCL.) เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นกิจการสื่อสารมวลชน ภายใต้การกำกับของรัฐบาลไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี มีมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล[1][2] ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน อันประกอบด้วย กิจการวิทยุโทรทัศน์ แพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีแม่ข่ายในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในภูมิภาค 53 สถานี มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทย กิจการวิทยุกระจายเสียง ส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 53 สถานี และในระบบเอเอ็ม ในส่วนกลาง 2 สถานี สำนักข่าวไทย ดำเนินการผลิต รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข่าวสาร ทั้งทางสื่อโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ทำการส่วนกลางในปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
MCOT Public Company Limited
ประเภทสื่อและสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมสถานีโทรทัศน์/สถานีวิทยุ/สำนักข่าว
รูปแบบสื่อสารมวลชน
ก่อนหน้าบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (2495–2520)
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (2520–2547)
ก่อตั้ง17 สิงหาคม พ.ศ. 2547 (16 ปี)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พื้นที่ที่ให้บริการ
ไทย ประเทศไทย
บุคลากรหลัก
 • พล.ต.อ. ทวิชชาติ พละศักดิ์ (ประธานกรรมการ)
 • สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
ผลิตภัณฑ์
เจ้าของกระทรวงการคลัง
พนักงาน
1,423 คน (2553)
บริษัทแม่สำนักนายกรัฐมนตรี
บริษัทลูกบจก.พาโนรามา เวิลด์ไวด์
บจก.ซี้ดอสมท
เว็บไซต์www.mcot.net
เชิงอรรถ / อ้างอิง
(SET:MCOT)

ประวัติ

บจก.ไทยโทรทัศน์

เนื่องจากจอมพล ป.พิบูลสงคราม เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการจัดบริการวิทยุและโทรทัศน์ ขึ้นในประเทศไทย โดยนำเสนอในรูป โครงการจัดตั้งวิทยุโทรภาพ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แต่กลุ่มข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนไปใช้วิธีจัดตั้งในรูปนิติบุคคลชื่อว่า บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495[3]

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ต่อมาภายหลัง บจก.ไทยโทรทัศน์ ประสบปัญหาการดำเนินกิจการ คณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยธานินทร์ กรัยวิเชียร จึงลงมติให้ยุบเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 และมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2520 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้ง องค์การของรัฐบาล พุทธศักราช 2496 เพื่อดำเนินการจัดตั้ง องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจการสื่อสารมวลชน และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง หรือใกล้เคียงกับกิจการสื่อสารมวลชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร รวมถึงให้โอนพนักงานและลูกจ้างของ บจก.ไทยโทรทัศน์ เข้าเป็นพนักงานของ อ.ส.ม.ท. พร้อมทั้งรับโอนกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของ บจก.ไทยโทรทัศน์ มาดำเนินงานสืบต่อ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2520[3]

ต่อมาในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2520 อ.ส.ม.ท. ได้ก่อตั้งหน่วยงานเพิ่ม คือ สำนักข่าวไทย เพื่อดำเนินงานผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร นับว่าเป็นสำนักข่าวแห่งแรกของไทย และในปี พ.ศ. 2532 อ.ส.ม.ท. ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ โทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิล, สัมปทานให้เอกชนเช่าสัมปทานและความถี่ และร่วมดำเนินธุรกิจกับเอกชน ในการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก เป็นครั้งแรกของประเทศไทย คือ ไอบีซี (เริ่มสัญญาเมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2532) ซึ่งต่อมารวมกิจการกับยูทีวี (เริ่มสัญญาเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ปัจจุบันคือทรูวิชันส์) ทั้งนี้ ยังมีสถานีโทรทัศน์ไทยสกายอีกแห่งหนึ่ง (ปัจจุบันยุติการออกอากาศแล้ว)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

จากนั้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547 อ.ส.ม.ท. ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อแปลงสภาพเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ[3] โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น ปัจจุบันมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนร้อยละ 65[4] บมจ.อสมท เข้าจดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และกระจายหุ้นสู่มหาชน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ก่อนหน้านั้น อ.ส.ม.ท. จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สำหรับผลิตรายการและสารคดีให้กับ บมจ.อสมท, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่หรือจำหน่ายแก่สถานีโทรทัศน์ ทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 กระทรวงการคลัง 452,134,022 65.80%
2 ธนาคารออมสิน 78,865,978 11.48%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,254,876 4.84%
4 GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C 19,116,100 2.78%
5 AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX 5,000,000 0.73%

การประกอบธุรกิจ

ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี

ดูบทความหลักที่: ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี

กิจการวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินของ บมจ.อสมท โดยตรงคือ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 (2498-2517), สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 (พ.ศ. 2517 - 2545) และ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (พ.ศ. 2545 - 2558) ตามลำดับ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 และเปลี่ยนมาออกอากาศ ด้วยระบบโทรทัศน์สี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ดำเนินการแพร่ภาพตลอด 24 ชั่วโมง โดยออกอากาศจากสถานีแม่ข่าย ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 ไปยังสถานีเครือข่ายในส่วนภูมิภาค จำนวน 53 สถานีทั่วประเทศ มีขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณร้อยละ 87 และมีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่บริการ ประมาณร้อยละ 88.5

เครือข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มคอต

กิจการวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซึ่งดำเนินงานโดย บมจ.อสมท ได้แก่ เครือข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มคอต ออกอากาศด้วยระบบดิจิทัลตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 ช่องรายการคือ เอ็มคอตวัน (MCOT1) และเอ็มคอตเวิลด์ (MCOT World) เริ่มแพร่ภาพเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นโอกาสคล้ายวันสถาปนา อ.ส.ม.ท. ครบรอบ 30 ปี โดยทั้งสองช่องรายการ ออกอากาศรายการ และสาระต่างๆ รวมทั้งข่าวสาร การถ่ายทอดสด และกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบันทั้ง 2 ช่อง ได้ยุติออกอากาศแล้ว [6][7]

สถานีวิทยุโมเดิร์นเรดิโอ

กิจการวิทยุกระจายเสียงในการกำกับดูแลของ บมจ.อสมท คือ สถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์น เรดิโอ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2497 ภายใต้ชื่อ สถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. ของ บจก.ไทยโทรทัศน์ ในปัจจุบันทำการส่งกระจายเสียงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีจำนวนสถานีทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน 62 สถานี ประกอบไปด้วย สถานีวิทยุที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน 9 สถานี แบ่งเป็นระบบ FM 7 สถานีและระบบ AM 2 สถานี และในส่วนภูมิภาค ส่งกระจายเสียงในระบบ FM 53 สถานี มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณ 92.4% และมีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่บริการประมาณ 93.8% ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตเพื่อทำการจัดตั้งสถานีเครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการ

สำนักข่าวไทย

ดูบทความหลักที่: สำนักข่าวไทย

กิจการบริการข่าวสาร ในการกำกับดูแลของ บมจ.อสมท คือ สำนักข่าวไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2520 เป็นศูนย์กลางในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยนำเสนอผ่านทางสื่อของบริษัท ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี, เครือข่ายสถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์น เรดิโอ, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับสำนักข่าว และสื่อสำคัญ ๆ ทั่วโลก

ธุรกิจอื่น ๆ

บมจ.อสมท มีธุรกิจย่อยสองแห่งคือ บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์และสารคดีโทรทัศน์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด เพื่อผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง จัดกิจกรรมบันเทิง ผลิตสื่อวีดิทัศน์และดนตรี รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย บมจ.อสมท มีสัดส่วนการถือหุ้น ในทั้งสองบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 49.0

นอกจากนี้ บมจ.อสมท ยังร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการรายอื่น ประกอบด้วย 2 กิจการหลักที่สำคัญคือ ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (BEC) ในการดำเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในระยะเวลา 50 ปี (หมดสัญญาไปตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และปัจจุบันคือช่อง 3 เอชดี) รวมทั้งให้เช่าเวลาจัดรายการ และโฆษณาทางสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 105.5 เมกะเฮิร์ตซ์ และร่วมกับบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมคือบริษัท อินเตอร์เนชันแนลบรอดแคสติงคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูทีวีเคเบิลเน็ตเวิร์ก จำกัด (มหาชน) ก่อนจะควบรวมกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2541) ในการดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก โดยมีชื่อว่า ทรูวิชั่นส์ (เดิมชื่อ ไอบีซี/ยูทีวี, ยูบีซี, ยูบีซี-ทรู, ทรูวิชันส์-ยูบีซี)

อนึ่ง บมจ.อสมท ยังเคยร่วมกับบริษัท สยามบรอดแคสติง จำกัด เพื่อดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ภายใต้ชื่อไทยสกายทีวี ระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2540 อีกด้วย

ตราสัญลักษณ์

พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2520

บจก.ไทยโทรทัศน์ ใช้ตราสัญลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 เป็นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน

พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2547

หลังก่อตั้ง อ.ส.ม.ท. จึงเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลม ภายในเป็นรูปคลื่นกระจายสัญญาณ โดยฝั่งบนมีสีที่กระจายอยู่ 3 สี คือ แดง เขียว น้ำเงิน และมีตัวอักษรคำว่า อ.ส.ม.ท. แบบโค้งสีดำ อยู่ฝั่งล่างพื้นหลังเป็นเหลือง ซึ่งอยู่ฝั่งล่าง แต่ในเอกสารจะใช้แบบโครงเส้น

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

หลังจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็น บมจ.อสมท ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ก็ใช้สัญลักษณ์เดิมของโมเดิร์นไนน์ทีวี มาเป็นสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน

ผู้บริหารองค์กร

ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแห่งนี้ เรียกว่า ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) ส่วนตำแหน่งผู้บริหารองค์กรนั้น มีการเปลี่ยนชื่อไปตามการแปรรูปองค์กร แต่ผู้ดำรงตำแหน่งนี้ ถือว่าเป็น "ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์" ในทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน โดยในยุคแรกคือ บจก.ไทยโทรทัศน์ ใช้ชื่อตำแหน่งว่า กรรมการผู้จัดการ ต่อมาในยุค อ.ส.ม.ท. ใช้ชื่อตำแหน่งว่า ผู้อำนวยการ และในยุคปัจจุบันคือ บมจ.อสมท ใช้ชื่อตำแหน่งว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยที่ปรากฏต่อไปนี้ เป็นรายนามของผู้บริหารนับแต่ พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน[8]

รายนามประธานคณะกรรมการ

บจก.ไทยโทรทัศน์

อ.ส.ม.ท.

บมจ.อสมท

รายนามผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4

อ.ส.ม.ท.

บมจ.อสมท

 • มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ : พ.ศ. 2545 - 2549
 • ชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ (รักษาการ) : พ.ศ. 2549 - 2550
 • วสันต์ ภัยหลีกลี้ : พ.ศ. 2550 - 2552
 • ธนวัฒน์ วันสม : พ.ศ. 2552 - 2554
 • จักรพันธุ์ ยมจินดา (รักษาการ) : มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2555[14][15]
 • เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา (รักษาการ) : พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. 2555[15]
 • เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ : ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557[16]
 • ศิวะพร ชมสุวรรณ: 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 • พิเศษ จียาศักดิ์ (รักษาการ) : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
 • เขมทัตต์ พลเดช : 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 2563
 • สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ (รักษาการ) : สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

 1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 196/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สืบค้นวันที่ 10 กันยายน 2562
 2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2562
 3. 3.0 3.1 3.2 ประวัติ อ.ส.ม.ท. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จากหน้าเว็บ ประวัติและเทคโนโลยีโทรทัศน์ของ บมจ.อสมท ในเว็บไซต์ บมจ.อสมท
 4. ข้อมูลผู้ถือหุ้น อสมท
 5. http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorshareholder_p1.jsp?txtSymbol=THAI&selectPage=5
 6. http://www.infosats.com/content/6810/ยุติออกอากาศ-mcot1
 7. http://www.mcot.net/mcotworld
 8. รายงานประจำปี พ.ศ. 2553 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 9. ข่าวบริษัท : การแต่งตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 28 ธันวาคม 2554.
 10. ข่าวบริษัท : แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 5 กันยายน 2555.
 11. ข่าวบริษัท : เลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 4 ธันวาคม 2555.
 12. เคาะเลือก “เทวินทร์ วงศ์วานิช” นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการ MCOT มีผล 12 ก.ย.นี้, 12 กันยายน 2557
 13. MCOT ตั้ง `ทวิชชาติ พละศักดิ์` เป็นประธานบอร์ดคนใหม่ มีผล 22 ก.ย.63
 14. ข่าวบริษัท : การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 25 มกราคม 2555.
 15. 15.0 15.1 ข่าวบริษัท : อนุมัติงบการเงินไตรมาสแรก ปี 2555 แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการตรวจสอบ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 11 พฤษภาคม 2555.
 16. ข่าวบริษัท : การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2555 การแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 26 กันยายน 2555.

แหล่งข้อมูลอื่น