สถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์นเรดิโอ

สถานีวิทยุ อสมท MCOT Radio Network เครือข่ายทั่วประเทศ
MCOT Radio Network
MCOT-Modernnine TV EN 2002.svg
ชื่อเต็ม สถานีวิทยุ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เจ้าของสถานี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ผู้รับสัมปทาน ไม่มี
ผู้บริหาร {{{ผู้บริหาร}}}
ความถี่ 62 สถานี
รูปแบบรายการ ข่าวสาร สาระ และบันเทิง
พื้นที่กระจายเสียง ไทย ประเทศไทย
ภาษาที่ใช้ ไทย ไทย
คำขวัญ
 • เป็นสุขทุกเวลา หมุนมา ท.ท.ท.
  (2497 - 2525)
 • เป็นสุขทุกเวลา หมุนมา อสมท
  (2525 - 2535)
 • ก้าวไกลรับใช้ประชาชน
  (2535 - 2547)
 • วิทยุแห่งความทันสมัย
  (2547 - 2557)
 • เครือข่ายทันสมัย ก้าวใหม่อุดมปัญญา
  (2557 - ปัจจุบัน)
ที่ตั้งห้องส่ง เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาที่กระจายเสียง 31 มกราคม พ.ศ. 2497 – ปัจจุบัน
เว็บไซต์ radio.mcot.net

สถานีวิทยุ อสมท MCOT Radio Network (อังกฤษ: MCOT Radio Network; ชื่อเดิม: สถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. และ อ.ส.ม.ท. โมเดิร์นเรดิโอ) เป็นเครือข่ายสถานีวิทยุของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2497 ส่งกระจายเสียง ข่าวสาร สาระความรู้ และรายการต่างๆ ผ่านสถานีวิทยุทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 62 สถานี นอกจากนี้ ยังเป็นเครือข่ายสนับสนุน และให้บริการแก่ประชาชน ในท้องถิ่นและชุมชน โดยมีขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 92.4 ของทั้งประเทศ และครอบคลุมจำนวนประชากร ประมาณร้อยละ 93.8 ของทั้งประเทศ

ประวัติแก้ไข

สถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. ของ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัดแก้ไข

ในระยะก่อนที่จะเปิดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บจก.ไทยโทรทัศน์ ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทย โดยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ให้ดำเนินการจัดตั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท.ขึ้นเพื่อระดมทุนสำหรับการบริหารงาน และฝึกบุคลากรต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเตรียมงานด้านอื่นไปพร้อมกันด้วย โดยมีอาคารที่ทำการสถานีฯ ตั้งอยู่บริเวณแยกคอกวัว และเริ่มส่งกระจายเสียงเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2497 โดยในช่วงแรกเริ่ม เปิดการกระจายเสียงในระบบเอเอ็ม 2 ความถี่คือ 1143 และ 1494 กิโลไซเกิล (กิโลเฮิร์ตซ์)

ทั้งนี้ ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2506 ระบุว่ามีการกระจายเสียง ในสามคลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม จำแนกด้วยชื่อสามรูปแบบว่า ภาคปกติ (เอฟเอ็ม 100.5 เมกะไซเกิล[1] ส่งกระจายเสียงทุกวัน 06:00-23:00 น.), ภาคเพลินเพลง (เอฟเอ็ม 95.0 เมกะไซเกิล ส่งกระจายเสียงทุกวัน 17:00-22:00 น.), และภาคเอฟเอ็มเฉพาะ (เอฟเอ็ม 96.5 เมกะไซเกิล ส่งกระจายเสียงทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ 11:00-14:00 น. และ 17:00-23:00 น., เสาร์และอาทิตย์ 11:00-23:00 น.)[2] ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 มีการนำระบบกระจายเสียง "เอฟเอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์" มาใช้เป็นครั้งแรก ผ่านความถี่ 95.0 เมกะเฮิร์ตซ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 คณะรัฐมนตรี สมัยที่นำโดย นายกรัฐมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียร มีมติให้ยุบเลิกกิจการ บจก.ไทยโทรทัศน์ ส่งผลให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. สิ้นสุดลงพร้อมกันด้วย

สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยแก้ไข

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2520 เพื่อรับโอนกิจการ สถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. มาดำเนินการต่อ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2520 โดยในระยะแรก ยังคงใช้ชื่อเดิมไปพลางก่อน ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. และเริ่มออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เป็นสถานีแรกของประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง]

สถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์นเรดิโอแก้ไข

ราวกลางปี พ.ศ. 2545 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.ในขณะนั้น มีนโยบายในการจัดรูปองค์กรใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งแปรรูปเป็น บมจ.อสมท โดยในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียง มีการเปลี่ยนชื่อหลักของสถานีฯ เป็น สถานีวิทยุแห่งความทันสมัย (โมเดิร์นเรดิโอ) และเริ่มเปลี่ยนชื่อสถานีวิทยุ ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 107.0 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็น "โมเดิร์น เรดิโอ 107 เมโทรโพลิส" (Modern Radio 107 Metropolis) จากนั้นจึงเริ่มทยอยยุติการต่อสัญญา สัมปทานคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. เพื่อนำคลื่นความถี่ทั้งหมดกลับมาบริหารจัดการเอง

โดยแต่ละความถี่ จะมีรูปแบบรายการ และลักษณะเฉพาะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่มุ่งเน้นตามนโยบาย สถานีวิทยุแห่งความทันสมัย หรือโมเดิร์นเรดิโอ และส่วนภูมิภาค จะแบ่งโครงสร้างการบริหาร ออกเป็นสองลักษณะคือ ทางสถานีฯ ดำเนินการบริหาร และผลิตรายการเองทั้งหมด กับการให้บริษัทเอกชนเช่าเวลา เพื่อผลิตรายการและกระจายเสียงเอง

สถานีวิทยุ อสมท MCOT Radio Networkแก้ไข

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 สถานีวิทยุ โมเดิร์นเรดิโอ ของ อ.ส.ม.ท ได้เปลี่ยนชื่อไปเป็น วิทยุ อ.ส.ม.ท. MCOT Radio Network จนถึงปัจจุบัน เน้นสถานีเครือข่ายวิทยุ ครอบคลุมผู้ฟังทั่วประเทศ และก้าวสู่ขยายช่องทางไปสื่ออื่นๆพร้อมกัน

เครือข่ายสถานีวิทยุแก้ไข

สถานีวิทยุ อสมท เอ็มคอตเรดิโอ เครือข่ายทั่วประเทศ มีจำนวนทั้งหมด 62 สถานี แบ่งเป็นคลื่นความถี่ในส่วนกลาง ประกอบด้วย ระบบเอฟเอ็ม 7 สถานี ระบบเอเอ็ม 2 สถานี รวมทั้งหมด 9 สถานี และคลื่นความถี่ในส่วนภูมิภาค เป็นระบบเอฟเอ็มทั้งหมด รวม 53 สถานี ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คลื่นความถี่ในส่วนกลางแก้ไข

สถานีวิทยุ อสมท เอ็มคอตเรดิโอ ส่วนกลาง ส่งกระจายเสียงในระบบเอเอ็ม ซึ่งมีพื้นที่บริการครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ จำนวน 2 ความถี่คือ คลื่นเพลงเพื่อชีวิต 1143 กิโลเฮิรตซ์ และ คลื่นเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1494 กิโลเฮิรตซ์ นอกจากนั้น ยังออกอากาศในระบบเอฟเอ็ม อีกทั้งหมด 7 ความถี่ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให้ไทยทีวีสีช่อง 3 เช่าสัญญาณไป 1 ความถี่ คือ เอฟเอ็ม 105.50 เมกะเฮิรตซ์ โดยบริหารภายใต้ชื่อ อีซี่เอฟเอ็ม 105.5 ซึ่งจัดเป็นรายการเพลงสากลแนวฟังสบาย

โดยมีอีก 6 ความถี่ ซึ่ง บมจ.อสมท เป็นเจ้าของ และผลิตรายการเองทั้งหมด ประกอบด้วย

คลื่นความถี่ในส่วนภูมิภาคแก้ไข

สถานีวิทยุ อสมท เอ็มคอตเรดิโอ ส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ส่งกระจายเสียง ในระบบเอฟเอ็ม ทั้งหมด 53 สถานี ซึ่งจำแนกได้ตามภูมิภาคต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ในวงเล็บคือ คลื่นความถี่ที่ออกอากาศ ในจังหวัดหรืออำเภอที่มีชื่อกำกับอยู่หน้าวงเล็บ)

ลักษณะการกระจายเสียงแก้ไข

สถานีวิทยุ อสมท เอ็มคอตเรดิโอ เครือข่ายทั่วประเทศ จะกระจายเสียงรายการภาคบังคับ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี ตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พุทธศักราช 2498[3] จำนวน 2 รายการคือ การถ่ายทอดข่าว จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในภาคเช้า เวลา 07.00-07.30 น. และภาคค่ำ เวลา 19.00-19.30 น. ของทุกวัน และ รายการปาฐกถาธรรม ในเวลา 08.00-08.30 น. ของวันอาทิตย์ และถ่ายทอดข่าวต้นชั่วโมง จากสำนักข่าวไทย ในทุกวัน ช่วงละ 5 นาที ทั้งหมด 13 ช่วง โดยมีสถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์นเรดิโอ สถานีข่าว (นิวส์ เน็ตเวิร์ก) ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 100.5 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็นสถานีแม่ข่าย สำหรับสถานีฯ ส่วนภูมิภาค จะมีรายการเพื่อประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น คือรายการสด "อสมท เพื่อชุมชน" เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงของทุกวัน โดยเนื้อหารายการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนในเรื่องต่างๆ

ต่อมามีการเปลี่ยนลักษณะในการกระจายเสียงใหม่โดยยกเลิกการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(แต่ยังคงออกอากาศรายการปาฐกถาธรรมในเช้าวันอาทิตย์เช่นเดิม) โดยในช่วง 07:00 น. - 07:30 น. เป็นรายการจาก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning Asean(ในช่วงสุดท้ายรายการ) และ 19:00 น. - 19:30 น. จะเป็น 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว(ช่วงแรก)

การกระจายเสียงโดยใช้สถานีส่วนกลางเป็นแม่ข่ายแก้ไข

สถานีวิทยุ อสมท เอ็มคอตเรดิโอ เครือข่ายทั่วประเทศ ใช้การกระจายเสียงจากส่วนกลางผ่านเครือข่ายทั่วประเทศ (ซูเปอร์สเตชัน) ซึ่งเป็นการผลิตรายการวิทยุ เพื่อกระจายเสียงผ่านดาวเทียม ไปยัง 53 สถานีเครือข่ายส่วนภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมกัน โดยมีสถานีแม่ข่ายส่วนกลาง ในระบบเอฟเอ็ม 4 ความถี่คือ

95.00 เมกะเฮิร์ตซ์ ลูกทุ่งมหานคร (19.30-20.00 น. และ 22.00-7.00 น.)
วัน/เวลา ช่วง ผู้จัดรายการ ลักษณะของช่วงรายการ เพลงเปิดรายการ
19.30-20.00 น. มหานครนิวส์ (ลำดับ 1-10) รัชนีย์ สุทธิธรรม และ กำภู ภูริภูวดล (จ.-ศ.)

จามร กิตเสาวภาคย์ และ จันทร์แรม สัมพันธ์วิวัฒน์ (ส.-อา.)

สรุปข่าวประจำวัน -
22.00-0.00 น.

จ.-ศ.

แคนดี้ รากแก่น, เพชร พุ่มพวง, โอ๊ต คณิต เปิดเพลง รับสายหน้าไมค์ -
22.00-0.00 น.

ส.

ดีเจเหมียวเหมียว, น้าเดช เปิดเพลง รับสายหน้าไมค์ -
22.00-0.00 น.

อา.

คนค้นเพลง สุรินทร์ ภาคสิริ เปิดเพลงลูกกรุง -
0.00-2.00 น.

จ.

มหานครชาร์ต แคนดี้ รากแก่น, โอ๊ต คณิต, กัปตัน ลูกทุ่งมหานคร รายงานเพลงยอดนิยม

ประจำสัปดาห์ 20 ลำดับ

-
0.00-2.00 น.

อ.-ส.

ปัญชลีย์ ธนะกัมพลศักดิ์ เปิดเพลง รับสายหน้าไมค์

พาเหรดเพลงฮิต เล่านิทาน

-
0.00-3.00 น.

อา.

เพลงเพื่อชีวิต อ้อย กะท้อน เปิดเพลง รับสายหน้าไมค์ สาวรำวง
2.00-5.00 น.

อ.-ส.

เอ๋อ้ายสบายดี (เสาร์) เอ๋ นพสร (อังคาร พฤหัสบดี เสาร์)

กัปตัน ลูกทุ่งมหานคร (พุธ ศุกร์)

โสภัทร นาสวัสดิ์ (เสาร์)

เปิดเพลง รับสายหน้าไมค์

พาเหรดเพลงฮิต เพลงช้างเผือก

-
3.00-5.00 น.

อา.

ละครวิทยุ - - -
2.00-5.00 น.

จ.

- ประยงค์ ชื่นเย็น เปิดสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดิน

รัชกาลที่ 9 (ไทยสากลและลูกทุ่ง)

2.00

3.00

4.00

5.00-7.00 น.

จ.-ศ.

โสสีขยี้ข่าว, โสสีขยี้บันเทิง โสภัทร นาสวัสดิ์ และ ศิวิลัย สมทรง อ่านข่าว เปิดเพลง รับสายหน้าไมค์ -
5.00-7.00 น.

ส.

- บุรีรัตน์ สามัธยะ อ่านข่าว เปิดเพลง รับสายหน้าไมค์ -
5.00-7.00 น.

อา.

- ยุวดี เรืองฉาย ให้คำปรึกษาตามวันเดือนปีเกิด ปูนาขาเก
หมายเหตุ : ช่วง 7.00 วันเสาร์ถึง 5.00 วันจันทร์เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ ฮิตเป็นพิเศษ

- 100.50 เมกะเฮิร์ตซ์ คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก (รายการ ก้าวทันข่าว 07.30-08.00 น., ข่าวเที่ยงวัน 12.00-12.30 น.,รายการ ครบเครื่องเรื่องข่าว 18.00-19.00 น.)

- 96.50 เมกะเฮิร์ตซ์ คลื่นความคิด (รายการ Business Network 12.30-13.00 น.)

- 99.00 เมกะเฮิร์ตซ์ แอคทีฟ เรดิโอ คลื่นเมืองไทยแข็งแรง (20.00-22.00 น. ช่วงรายการ ฟุตบอลไฮไลท์)

หมายเหตุ : 97.50 เมกะเฮิร์ตซ์ เมลโล่ [20.00-24.00 น.] ยกเลิกไปเมื่อ ต.ค. 2562)

การกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก้ไข

นอกจากการกระจายเสียงผ่านระบบเอฟเอ็ม และเอเอ็มแล้ว ผู้ฟังทั่วประเทศ ยังสามารถรับฟังการกระจายเสียง พร้อมกับสถานีฯ ส่วนกลาง 6 ความถี่ คือ เพลง นิวส์ เน็ตเวิร์ก 100.5 เมกะเฮิร์ตซ์, คลื่นความคิด 96.50 เมกะเฮิร์ตซ์, แอคทีฟ เรดิโอ คลื่นเมืองไทยแข็งแรง 99.00 เมกะเฮิร์ตซ์, ลูกทุ่งเพลงเพราะ 95.00 เมกะเฮิร์ตซ์, เมลโล่ 97.50 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เมต วัน-โอ-เซเวน 107.00 เมกะเฮิร์ตซ์ และพร้อมกับสถานีฯ ส่วนภูมิภาคทั้ง 53 สถานี นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกรับฟังรายการของสถานีฯ ส่วนกลางย้อนหลัง ในรูปแบบคลิปเสียง ผ่านทาง www.mcot.net ได้อีกด้วย

เพลงไตเติ้ลแก้ไข

สถานีวิทยุ เพลงเพราะ (53 สถานีเครือข่ายส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ) จะมีเพลงจิงเกิ้ลดังนี้

 • ไตเติ้ลสถานีวิทยุ เพลงเพราะ ของจังหวัดนั้นๆ (ใช้เป็นส่วนใหญ่)
 • เพลง "อสมท ก้าวไกลรับใช้ประชาชน" (ใช้ในช่วงตัดสัญญาณจากสถานีอื่นที่ไม่ใช่ของอสมท และใช้ในช่วงเริ่มต้นรายการของสถานี 100.5 เมกะเฮิร์ตซ์ ในสถานีวิทยุอสมท จังหวัดร้อยเอ็ด จะใช้ปิดรายการ (ใช้ในบางกรณี) และ อสมท มหาสารคาม ใช้ในการตัดสัญญาณจากข่าวต้นชั่วโมง)
 • เพลงชุด "เป็นสุขทุกเวลา หมุนมา อสมท" (ใช้ในบางสถานี ใช้ในช่วงเริ่มต้นรายการ) มี 3 เวอร์ชัน คือ
  • เวอร์ชันเร็ว มีเสียงปี๊บ (เซ็นเซอร์) สามครั้งในช่วงเริ่มต้นเพลง ตามด้วยเสียงร้อง "เป็นสุขทุกเวลา หมุนมา อสมท อสมท" (ปัจจุบันใช้ในสถานีวิทยุอสมท ร้อยเอ็ด (ส่วนใหญ่) และ มหาสารคาม(ทุกวันจันทร์ - ศุกร์))
  • เวอร์ชันช้า มีเสียงร้องว่า "อสมท" สองครั้งในช่วงเริ่มต้นเพลง ตามด้วยเสียงร้อง "เป็นสุขทุกเวลา หมุนมา อสมท อสมท"(ปัจจุบันใช้ในสถานีวิทยุอสมท ร้อยเอ็ด (บางกรณี) และ มหาสารคาม(ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์))
  • เวอร์ชันพิเศษ (Extra Edition) ที่มีเสียงร้องว่า "เป็นสุขทุกเวลา หมุนมา อสมท" (ปัจจุบันใช้ในสถานีวิทยุอสมท อุบลราชธานี)
 • เพลงชุด "MCOT Radio Network" และ "เครือข่ายวิทยุ อสมท" มีทั้งเวอร์ชันย่อและเต็ม ส่วนเวอร์ชันเต็ม จะมีคำขวัญ "สังคมสร้างสรรค์ด้วยปัญญา"
 • เพลงชุด "เครือข่ายทันสมัย ก้าวใหม่อุดมปัญญา" (ใช้เป็นส่วนใหญ่) มี 3 เวอร์ชัน

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

พ.ศ. 2497-2520แก้ไข

ตราสัญลักษณ์รูปแบบแรก ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. ของบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัดเป็นรูปวงกลม ซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยรูปสายฟ้า แต่ละส่วนมีอักษรไทยตัว ทั้งสิ้นสามตัว ที่เป็นอักษรย่อของ บจก.ไทยโทรทัศน์ ต่อมาเมื่อเริ่มออกอากาศด้วยระบบสี ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 จึงเพิ่มสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน อันเป็นแม่สีแสงที่รวมออกมาเป็นสีต่างๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์ ลงในทั้งสามส่วนของวงกลมด้วย

พ.ศ. 2520-2546แก้ไข

ตราสัญลักษณ์แบบที่สอง ใช้เมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. ถูกโอนให้เป็นทรัพยากรคลื่นความถี่ ขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) จึงนำตราสัญลักษณ์เดิมของวิทยุ ท.ท.ท. มาวางไว้ที่ส่วนกลางของตราสัญลักษณ์ อ.ส.ม.ท. ซึ่งเป็นรูปวงกลม ภายในเป็นรูปคลื่นกระจายสัญญาณ โดยฝั่งบนมีแม่สีแสงกระจายอยู่สามสี คือแดง เขียว น้ำเงิน ส่วนฝั่งล่างมีพื้นหลังเป็นสีเหลือง และมีตัวอักษร "อ.ส.ม.ท." แบบโค้งสีดำกำกับอยู่ ภายหลังเมื่อเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. อย่างสมบูรณ์ จึงใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกับของ อ.ส.ม.ท.

พ.ศ. 2546-ปัจจุบันแก้ไข

ตราสัญลักษณ์ในปัจจุบัน ใช้เมื่อสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวิทยุแห่งความทันสมัย (โมเดิร์นเรดิโอ) ปัจจุบันคือ เอ็มคอตเรดิโอ เครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่ จากองค์กรรัฐวิสาหกิจมาเป็นรัฐวิสาหกิจบริษัทจำกัดมหาชน จึงนำตราสัญลักษณ์ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานีฯ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ปัจจุบันเรียกว่า "เมกะเฮิร์ตซ์" (Mega Hertz; MHz)
 2. ช่อง 4 บางขุนพรหม ก้าวแรกของวงการโทรทัศน์ไทย, พันทิปดอตคอม โดย อุษณกร, 24 มิถุนายน 2557. (สมุดภาพเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด เนื่องในวาระครบรอบ 9 ปีของบริษัทฯ 31 มกราคม 2506)
 3. ข้อ 26 ในหมวด 5 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พุทธศักราช 2498 ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 111 ตอน 42 ก, 26 กันยายน พ.ศ. 2537.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข