รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามและชื่อ ผู้บัญชาการทหารบก แห่งกองทัพบกไทย

ผู้บัญชาการทหารบก
Emblem of the Royal Thai Army.svg
เครื่องหมายราชการ
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Army.svg
ธงประจำตำแหน่ง
พลเอกณรงค์พันธื จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ..jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ
สถาปนาพ.ศ. 2430

รายนามแก้ไข

เจ้าพนักงานใหญ่
ลำดับ รูป ชื่อ วาระ หมายเหตุ
1   พันโท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เมษายน 2430 – เมษายน 2433
กรมทหารบก
ลำดับ รูป ชื่อ วาระ หมายเหตุ
2   พลโท พระยาสุรศักดิ์มนตรี เมษายน 2433 – มีนาคม 2435
กรมยุทธนาธิการ
ลำดับ รูป พระนาม วาระ หมายเหตุ
3   พลเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช เมษายน 2435 – มีนาคม 2439
เมษายน 2442 – 11 สิงหาคม 2444
4   พลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ มีนาคม 2439 – เมษายน 2442
5   พลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช 11 สิงหาคม 2444 – 11 ธันวาคม 2453
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป ชื่อ วาระ หมายเหตุ
5   พลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช 11 ธันวาคม 2453 – กุมภาพันธ์ 2456
6   พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (อรุณ) 1 เมษายน พ.ศ. 2457 [1] – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2464
7   พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม) 1 เมษายน พ.ศ. 2465 [2] – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
8   จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469[3] – 31 มีนาคม พ.ศ. 2471
9   พลเอก หม่อมเจ้าบวรเดช 25 ตุลาคม พ.ศ. 2471[4] – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2474
-   พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2474 [5] – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม (ปัจจุบันใช้คำว่า รักษาราชการแทน)
10   พลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474[6] – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บัญชาการทหารบก
ลำดับ รูป ชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
11   พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2475[7] – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476[8]
24 มิถุนายน พ.ศ. 2476[9] – 4 มกราคม พ.ศ. 2481[10]
24 สิงหาคม พ.ศ. 2487 [11] – 29 มีนาคม พ.ศ. 2489
12   พลตรี หลวงพิบูลสงคราม (ถึงก.ค. 2484)
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (หลังก.ค. 2484)
4 มกราคม พ.ศ. 2481[12] – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
13   พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต 6 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2487
14   พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
15   พลเอก ผิน ชุณหะวัณ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
16   พลเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
17   พลเอก ถนอม กิตติขจร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507
18   พลเอก ประภาส จารุเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516
19   พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 30 กันยายน พ.ศ. 2518
20   พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
21   พลเอก เสริม ณ นคร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2521
22   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2524
23   พลเอก ประยุทธ จารุมณี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2525
24   พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ถูกปลดออกจากตำแหน่ง
25   พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2533 ลาออกจากตำแหน่ง
26 พลเอก สุจินดา คราประยูร 29 มีนาคม พ.ศ. 2533 – 6 เมษายน พ.ศ. 2535 ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
27   พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี 7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
28   พลเอก วิมล วงศ์วานิช 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2538
29   พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
30   พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 30 กันยายน พ.ศ. 2541
31   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 30 กันยายน พ.ศ. 2545
32   พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
33   พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
34   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548
35   พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2550
36   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
37   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
38   พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39   พลเอก ธีรชัย นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
40   พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
41   พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
42   พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการทหารบก
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดี และรองเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 7. แจ้งความประธานคณะกรรมการราษฎร
 8. ประกาศ เรื่อง นายทหารขอลาออกจากประจำการ
 9. ประกาศ เรื่อง ตั้งนายทหารเข้าประจำการ เลื่อน ย้ายและปลดเป็นกองหนุน
 10. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งผู้บัญชาการทหารบก
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพบก
 12. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งผู้บัญชาการทหารบก

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข