จังหวัดเลยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] ลดลงจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดเลยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ
เขตล่าสุด 4 0 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease2 Increase1 Steady0
คะแนนเสียง 144,090 63,326 72,763
ร้อยละ 39.61 17.41 20.00

Loei general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

ภาพรวมแก้ไข

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 3 144,090 39.61% 2  2 66.67%
ภูมิใจไทย 3 63,326 17.41% 1  1 33.33%
พลังประชารัฐ 3 72,763 20.00% 0   0.00%
อื่น ๆ 95 83,344 22.98% 0   0.00%
ผลรวม 110 363,523 100.00% 3   100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
39.61%
ภูมิใจไทย
  
17.41%
พลังประชารัฐ
  
20.00%
อื่น ๆ
  
22.98%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
66.67%
ภูมิใจไทย
  
33.33%
พลังประชารัฐ
  
0.00%

เขตเลือกตั้งแก้ไข

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองเลย อำเภอปากชม อำเภอนาด้วง และอำเภอเอราวัณ (เฉพาะตำบลเอราวัณและตำบลผาอินทร์แปลง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (4) 53,289 43.77
ภูมิใจไทย ทศพล สังขทรัพย์ (12)✔ 21,164 17.38
พลังประชารัฐ วันชัย บุษบา (1)* 19,367 15.91
อนาคตใหม่ ดาบตำรวจ ไมตรี วาที (9) 13,111 10.77
ประชาธิปัตย์ ยงยุทธ ทิพรส (7) 5,259 4.32
เสรีรวมไทย ศุภเกียรติ ปิ่นเพชร (2) 2,581 2.12
เศรษฐกิจใหม่ อุดม อ่ำแย้ม (8) 822 0.68
ประชากรไทย ณัฐดนัย ตาสา (24) 808 0.66
ประชาภิวัฒน์ แก้วกล้า ทาสาลี (21) 617 0.51
พลังไทยรักไทย วิภาวรรณ กงภูธร (5) 590 0.48
รวมพลังประชาชาติไทย ทศพล พรหมเกตุ (10) 525 0.43
ภาคีเครือข่ายไทย นภัสวรรณ ภูช่างทอง (32) 458 0.38
เพื่อชาติ เดชา เสนานุช (17) 434 0.36
ชาติไทยพัฒนา บุญเศรษฐ์ มานะดี (13) 366 0.30
ประชาชาติ รัชกฤช ธนกุลชูวงศ์ (11) 319 0.26
ครูไทยเพื่อประชาชน แสงจันทร์ ศรีพลเมือง (26) 283 0.23
ชาติพัฒนา ทินกร ศรีจันทร์ (6) 229 0.19
สามัญชน ภัทราภรณ์ แก่งจำปา (22) 204 0.17
ประชาชนปฏิรูป ที่ ทิพย์มณี (14) 197 0.16
รักท้องถิ่นไทย จิดาภา จันทร์สว่าง (36) 120 0.10
พลังชาติไทย ประจวบ สีหะ (29) 115 0.09
ประชานิยม ศิวกร วงศาฤชายุส (16) 113 0.09
พลังปวงชนไทย วรจันทร์ บุดดีคำ (27) 95 0.08
พลังท้องถิ่นไท ว่าที่ร้อยตรี ปิยะวัฒน์ นันตะเวชกูล (20) 94 0.08
แผ่นดินธรรม เดชา ภักดีมี (25) 94 0.08
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย บัวพันธ์ โสมาศรี (18) 88 0.07
พลังสหกรณ์ ศรชัย สมตระกูล (28) 75 0.06
ภราดรภาพ สุรเดช สิงห์สุริย์ (19) 57 0.05
พลเมืองไทย พิทยา คำภูอ่อน (30) 57 0.05
พลังธรรมใหม่ ร้อยเอก พิษณุ ถาโคตร (15) 56 0.05
ผึ้งหลวง สมบัติ ขวัญจร (33) 51 0.04
แทนคุณแผ่นดิน ร้อยตรี ธนกร แสนตรี (34) 39 0.03
ประชาธรรมไทย ทองนาค หงษ์โยธี (31) 35 0.03
พลังศรัทธา บุญโฮม จันทะโสม (35) 26 0.02
เพื่อนไทย คำภีร์ ประเสริฐ (3)
ไทยศรีวิไลย์ สันต์ ตันกูล (23)
ผลรวม 121,738 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง อำเภอหนองหิน อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ (เฉพาะตำบลทรัพย์ไพวัลย์และตำบลผาสามยอด) และอำเภอวังสะพุง (เฉพาะตำบลโคกขมิ้น ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาน้อย ตำบลศรีสงคราม ตำบลวังสะพุง และตำบลผาบิ้ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ (11) 55,514 47.85
พลังประชารัฐ เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข (9)* 31,105 26.81
อนาคตใหม่ นิธินันท์ อินทรโฆษิต (5) 13,271 11.44
ประชาธิปัตย์ ฉัตรชัย ลีกระจ่าง (14) 2,433 2.10
เสรีรวมไทย บุญตา ศิริบุตร (15) 2,014 1.74
เพื่อชาติ ชูศักดิ์ บัวระภาสิริ (13) 1,522 1.31
แทนคุณแผ่นดิน ว่าที่ร้อยโท ปรเมศวร์ สุริยวรรณ (31) 1,382 1.19
เศรษฐกิจใหม่ สุรสีห์ ลานนท์ (4) 1,004 0.87
พลังสหกรณ์ ธรรมพล หงษ์คำ (29) 977 0.84
พลังไทยรักไทย สงกรานต์ ธรรมกุล (6) 854 0.74
ชาติพัฒนา พินิจ สิทธิโห (8) 763 0.66
ประชาชาติ อิสระ นามวงค์ (1) 684 0.59
ประชาชนปฏิรูป ว่าที่ร้อยตรี ชัยอนันต์ สุขแก่น (10) 517 0.45
ประชาธรรมไทย ทวีวัฒน์ ชิดประทุม (17) 467 0.40
รวมพลังประชาชาติไทย ภูริวัจน์ พีรภาว์ธรสิริ (12) 406 0.35
ภูมิใจไทย แสงเดือน ศรีบุรินทร์ (3) 399 0.34
ประชานิยม ปดิษฐ์ คำดี (19) 334 0.29
พลังธรรมใหม่ เทพพิทักษ์ ตั้งตระกูล (2) 295 0.25
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย รุ่งทิพย์ ดีมุงคุณวัด (7) 287 0.25
ครูไทยเพื่อประชาชน ธนกฤต อันทะระ (21) 235 0.20
ชาติไทยพัฒนา ศุภผล ผลพูนศิริ (26) 235 0.20
รักท้องถิ่นไทย สมพร นนทะศิริ (35) 154 0.13
ไทยศรีวิไลย์ ปนัดดา ระดาบุตร (20) 145 0.12
ภราดรภาพ นอง บัวระภา (16) 143 0.12
ผึ้งหลวง นคเรศ ศรีหนารถ (30) 118 0.10
พลังท้องถิ่นไท ว่าที่ร้อยตรี นัฐวัฒน์ ศิลประเสริฐ (24) 112 0.10
พลังชาติไทย จำปี วงบำหลาบ (23) 111 0.10
เพื่อแผ่นดิน ณรงค์ศักดิ์ คูณสวัสดิกูล (25) 101 0.09
พลังปวงชนไทย บาเรียน คามะดา (22) 95 0.08
ภาคีเครือข่ายไทย ลักษณ์ศิริ อุทธตรี (28) 82 0.07
พลเมืองไทย พีระศักดิ์ สารวงษ์ (34) 73 0.06
พลังศรัทธา เอกพล วงเสน (32) 69 0.06
พลังรัก สุระเสิน ภูพาน (27) 66 0.06
ประชาภิวัฒน์ ชยุต ไชยทิพย์ (33) 56 0.05
เพื่อนไทย เกษม สมชาย (18)
ผลรวม 116,023 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอนาแห้ว อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ อำเภอท่าลี่ อำเภอเชียงคาน และอำเภอวังสะพุง (เฉพาะตำบลหนองงิ้ว ตำบลเขาหลวง ตำบลทรายขาว และตำบลปากปวน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย ธนยศ ทิมสุวรรณ (4) 41,763 33.14
เพื่อไทย สันติภาพ เชื้อบุญมี (5) 35,287 28.00
พลังประชารัฐ ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข (2)* 22,291 17.69
อนาคตใหม่ สุรยุทธ สุระท้าว (12) 11,639 9.24
ประชาธิปัตย์ อดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร (16) 4,869 3.86
พลังปวงชนไทย ประจักษ์ ปัญญาคำ (3) 2,960 2.35
พลังชาติไทย จิราภรณ์ ชูเลิศ (24) 1,029 0.82
เสรีรวมไทย บุญแช่ม ดู่ป้อง (9) 973 0.77
ไทยศรีวิไลย์ วชิระ พรหมเมตตา (25) 660 0.52
สามัญชน วิรอน รุจิไชยวัฒน์ (21) 640 0.51
ประชากรไทย บรรทม ศรีบุรินทร์ (22) 582 0.46
รวมพลังประชาชาติไทย จ่าสิบตำรวจ ลำพูน มูลสุวรรณ (1) 497 0.39
ประชาธรรมไทย บรรชา พานทองสิม (17) 308 0.24
ครูไทยเพื่อประชาชน สมพร ศรีบุญ (20) 280 0.22
ประชาชาติ อนุสรณ์ ช้างอินทร์ (6) 270 0.21
ชาติพัฒนา มงคล มงคลบุราณ (13) 245 0.19
พลังไทยรักไทย สุทธิวรรณ มณีศิวฐานิดา (10) 238 0.19
พลังท้องถิ่นไท สุริยา เจริญสว่าง (23) 144 0.11
ประชานิยม กันตร์ฤทัย จันสุราช (15) 143 0.11
พลเมืองไทย ประพัฒน์พงศ์ สืบสาย (31) 139 0.11
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย หนูซิน ม่วงจำปา (11) 137 0.11
พลังธรรมใหม่ ธิติ พุทธิมา (7) 135 0.11
ชาติไทยพัฒนา เอกวิทย์ สายแก้วเทศ (19) 127 0.10
แทนคุณแผ่นดิน ธณน นิยะโมสถ (33) 117 0.09
เพื่อแผ่นดิน วีระวิทย์ ยะโสธร (18) 103 0.08
รักท้องถิ่นไทย บุษบา ไขมีเพ็ชร (32) 95 0.08
ผึ้งหลวง ชูชาติ น้อยคุ้ม (30) 79 0.06
ประชาชนปฏิรูป วิลาสินี เดชบำรุง (8) 70 0.06
ประชาภิวัฒน์ สุวัฒน์ เคณาภูมิ (26) 62 0.05
เพื่อชาติ ธวัชชัย อินธิราช (28) 54 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย สายสุณี วิเศษโวหาร (29) 39 0.03
มหาชน ลักขณา สันสา (27) 35 0.03
เพื่อนไทย สุเมธ เหมือนศรีชัย (14)
ผลรวม 126,010 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิงแก้ไข

  1. ข่าวสด (24 มีนาคม 2562). "คนรุ่นใหม่ผงาด! เลือกตั้ง จ.เลย "อดีต ส.ส.22 สมัย" แพ้หมดรูป เพื่อไทยชนะขาด 2 เขต". Khaosod. สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข