นายวันชัย บุษบา (เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2507) อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 4 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

วันชัย บุษบา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 4
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 (55 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
คู่สมรส นางสมไหม บุษบา

ประวัติแก้ไข

วันชัย บุษบา เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เป็นบุตรของนายลือ และนางกลั่น บุษบา สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง และศาสนศสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สมรสกับนางสมไหม บุษบา มีบุตร 2 คน นายคณาวุติบุษบา และ นางสาวสุรีนุช บุษบา

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย (อำเภอเมืองเลย) 2 สมัย ก่อนจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง จากนั้นจึงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เขตอำเภอเมือง และได้รับการเลือกตั้ง[1][2]

พ.ศ. 2554 ลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก

ใน พ.ศ. 2561 นายวันชัยได้ย้ายมาสังกัด พรรคพลังประชารัฐ พร้อมกับนาย ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข และนาง เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วันชัย บุษบา ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเลย สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. วันชัย บุษบา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย "ทำงานตามความต้องการส่วนรวม"
  2. ช้างชนช้าง-เขต4เลยภูมิใจไทยหวังตีไข่แตก
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข