จังหวัดมหาสารคามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดมหาสารคามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ
เขตล่าสุด 5 0 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 5 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 216,032 87,827 82,439
ร้อยละ 41.15 16.63 15.70

Maha Sarakham general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

ภาพรวมแก้ไข

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 5 216,032 41.15% 5   100.00%
ภูมิใจไทย 5 87,827 16.63% 0   0.00%
พลังประชารัฐ 5 82,439 15.70% 0   0.00%
อื่น ๆ 174 137,882 26.52% 0   0.00%
ผลรวม 189 524,180 100.00% 5   100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
41.15%
ภูมิใจไทย
  
16.63%
พลังประชารัฐ
  
15.70%
อื่น ๆ
  
26.52%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%
ภูมิใจไทย
  
0.00%
พลังประชารัฐ
  
0.00%

เขตเลือกตั้งแก้ไข

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ และอำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลแก้งแก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ (16) 45,366 39.87
อนาคตใหม่ ภคพล ช่างยันต์ (1) 23,679 20.81
พลังประชารัฐ นงลักษณ์ ทุงจันทร์ (3) 22,805 20.04
ภูมิใจไทย ธนวัฒน์ อุดรพิมพ์ (6) 9,526 8.37
ประชาชาติ ชยพล โบราณมูล (12) 3,057 2.69
ประชาธิปัตย์ เชวงศักดิ์ พลลาภ (8) 2,468 2.17
เสรีรวมไทย ธนบูรณ์ วิริยะคามินทร์ (4) 1,550 1.36
เศรษฐกิจใหม่ โทน เนื่องไชยยศ (26) 1,068 0.94
เพื่อคนไทย ชุมพร ศรีสารคาม (11) 461 0.41
มหาชน ทองสุข ปติเก (28) 331 0.29
ประชาภิวัฒน์ สุธี สิทธิชัย (2) 288 0.25
ประชานิยม ศิธร บรรดา (5) 284 0.25
ประชาธิปไตยใหม่ อดิศักดิ์ พานเพ็ง (13) 258 0.23
แทนคุณแผ่นดิน จวรรณภรณ์ มาตย์สุรีย์ (41) 258 0.23
ชาติพัฒนา ถม ขาลหมัก (7) 235 0.21
พลังท้องถิ่นไท พลอยไพลิน รัตนเสถียร (19) 209 0.18
สยามพัฒนา สุวิทย์ วิชัด (17) 186 0.16
พลเมืองไทย กานจ์ กงเพชร (39) 182 0.16
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประดิษฐ์ วงศ์ศรีอาจ (9) 181 0.16
เพื่อชาติ พัฒนรัฐพงศ์ ไลออน (18) 174 0.15
รวมพลังประชาชาติไทย วราภรณ์ สิทธิจันทร์เสน (20) 140 0.12
พลังปวงชนไทย วิรชัย โสภัณฑ์ (33) 140 0.12
ไทยศรีวิไลย์ พิพัฒนพร ผ่องอำไพโชค (23) 121 0.11
กลาง ดนัยชญาพัฒน์ อุทัยเรือง (21) 113 0.10
ประชาชนปฏิรูป โสมณุดา สัมมานุช (14) 88 0.08
แผ่นดินธรรม ธัญพร อาจสุรินยศพล (10) 84 0.07
ภาคีเครือข่ายไทย พรสวรรค์ นวนภูมิวัน (37) 69 0.06
พลังไทยรักไทย เวธกา มณีเนตร (32) 60 0.05
ชาติไทยพัฒนา สมพิศ บุระคำ (34) 57 0.05
เพื่อไทยพัฒนา มยุรา สุวิชา (22) 56 0.05
ครูไทยเพื่อประชาชน ปรีชา มาลาสีตะ (27) 55 0.05
ผึ้งหลวง เพ็ญผกา อันชัน (36) 55 0.05
พลังประชาธิปไตย บัวเรือง ดีมา (40) 42 0.04
พลังชาติไทย สมเพชร พิมพ์พันธุ์ (30) 32 0.03
พลังสังคม ประสงค์ อุทัยประดิษฐ์ (35) 31 0.03
พลังไทสร้างชาติ ร้อยเอก นวพล ภักดีวังภูวดล (29) 31 0.03
ประชาธรรมไทย สุวิทย์ ปะติตานัง (24) 21 0.02
ไทรักธรรม วินัย สารสวัสดิ์ (38) 20 0.02
ประชากรไทย โสพันธุ์ สิงห์ค้อ (25) 12 0.01
เพื่อนไทย วิมล อภิวัฒนวรรณ (15)
ไทยรักษาชาติ กฤษฎา ปางลิลาศ (31)
ผลรวม 113,787 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอวาปีปทุมและอำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลหนองคูขาด ตำบลวังไชย ตำบลโนนราษี และตำบลโนนแดง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ไชยวัฒนา ติณรัตน์ (15)* 39,758 39.80
ภูมิใจไทย วิเชียร จงชูวณิชย์ (12) 25,324 25.35
พลังประชารัฐ สุทธิ์สวัสดิ์ บัวบาน (11) 12,869 12.88
อนาคตใหม่ อะดิศักดิ์ สมบัติคำ (6) 12,642 12.66
ประชาธิปัตย์ นิพนธ์ วงศ์พัฒน์ (13) 1,133 1.13
เสรีรวมไทย จารุวิทย์ เจริญพันธ์ (2) 934 0.93
เศรษฐกิจใหม่ ชัทชกร ผึ่งบรรหาร (7) 871 0.87
พลังท้องถิ่นไท ทองพูน รัทนีย์ (14) 684 0.68
พลังสังคม ภูวดล มุลนี (32) 669 0.67
ไทรักธรรม ธีรพงษ์ บุดดี (35) 628 0.63
เพื่อคนไทย ปรียาพร ปรุงฆ้อง (8) 516 0.52
ชาติพัฒนา สามารถ อัปปะมะโน (5) 508 0.51
ผึ้งหลวง สมัย ประทุม (31) 430 0.43
เพื่อชาติ รณรงค์ ชารีคง (16) 298 0.30
พลังไทยรักไทย จรูญ มะลิปิไข (21) 284 0.28
ประชาธรรมไทย ดาบตำรวจ อุดม ศิริจริยวัตร (19) 269 0.27
ประชานิยม ทวีศักดิ์ ปะหุปะไพ (9) 253 0.25
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย โอฬาร นามมุงคุณ (10) 225 0.23
รวมพลังประชาชาติไทย สมพร คุ้มพงษ์พันธ์ (17) 164 0.16
ไทยศรีวิไลย์ ภัทชภณ ปะโกสันตัง (22) 156 0.16
ประชาภิวัฒน์ รัฐพงษ์ หงจันทา (3) 153 0.15
พลเมืองไทย พันเอก สมเพชร ปาปะโข (28) 125 0.13
พลังชาติไทย เคน เลิงฮัง (27) 114 0.11
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พลลักษณ์ สิงห์กลาง (25) 107 0.11
เพื่อไทยพัฒนา องอาจ ศรีสัตย์ (20) 106 0.11
ชาติไทยพัฒนา เยื้อน วารียันต์ (18) 104 0.10
พลังไทสร้างชาติ อภิชาติ ดรปัญญา (26) 102 0.10
พลังประชาธิปไตย สิทธิ์ธิ สีหา (34) 98 0.10
ประชาชนปฏิรูป ลือชัย กองแก้ม (4) 67 0.07
ครูไทยเพื่อประชาชน สุพจน์ นาถเหนือ (24) 66 0.07
พลังปวงชนไทย อรรถพรชัย พิลาโท (38) 59 0.06
ทางเลือกใหม่ ศุภัทรดิศ มัชฌิมา (36) 40 0.04
พลังแผ่นดินทอง สุเวช มูลธิยะ (30) 37 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย กัญญารัช พลหอม (33) 37 0.04
แผ่นดินธรรม เมธินี เดชวงษา (37) 35 0.04
มหาชน ณปภัช จริฉัตรธนากร (23) 30 0.03
เพื่อนไทย ธนาเดช วิไลแก้ว (1)
ไทยรักษาชาติ ศุภากร ปัตตะพงศ์ (29)
แทนคุณแผ่นดิน บุญมี รักสูงเนิน (39)
ผลรวม 99,895 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอยางสีสุราช อำเภอนาดูน และอำเภอนาเชือก (ยกเว้นตำบลหนองเรือ ตำบลสำโรง ตำบลหนองเม็ก ตำบลปอพาน และตำบลหนองแดง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (9)* 36,310 36.63
ภูมิใจไทย ลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร (3) 26,738 26.97
พลังประชารัฐ เดชา ปัสสำราญ (11) 16,586 26.14
อนาคตใหม่ พันตำรวจโท บารมี วงษ์อินตา (5) 10,617 10.71
เสรีรวมไทย สุทธิศักดิ์ ยอดสะเทิน (2) 1,603 1.62
ประชาธิปัตย์ กมลวรรณ มณีศรี (13) 1,518 1.53
พลังสังคม สุรัชฐ์ จันทะรัง (29) 643 0.65
มหาชน สิริการณ์ พันธ์บุญ (23) 609 0.61
เศรษฐกิจใหม่ ทองปาน พรมงาม (12) 546 0.55
เพื่อคนไทย สุนทร สุนทรเลิศธนากุล (7) 533 0.54
ชาติพัฒนา พยุง สิงบุดดี (6) 470 0.47
ผึ้งหลวง ประเวช บุษบง (31) 363 0.37
ทางเลือกใหม่ ประสงค์ กันหาป้อง (10) 361 0.36
พลังท้องถิ่นไท สิริรัตน์ สีสวัสดิ์ (4) 280 0.28
ประชาภิวัฒน์ ร้อยตำรวจโท สุทัศน์ รักสกุล (8) 251 0.25
สยามพัฒนา ไพฑูรย์ บัวชิด (1) 249 0.25
พลังชาติไทย กุลธร แก้ววิเศษ (26) 246 0.25
ครูไทยเพื่อประชาชน ณัฐกิตติ์ บัณฑิตย์วีรกุล (24) 187 0.19
รวมพลังประชาชาติไทย ประสรรค์ แสนเย็น (16) 165 0.17
เพื่อชาติ วาสนา คงดี (22) 135 0.14
พลเมืองไทย อังคณา วงษ์นอก (32) 119 0.12
ประชาธรรมไทย คำมั่น ปินะถา (21) 113 0.11
ไทยศรีวิไลย์ บุญาบารมีภณ ชิณราช (18) 100 0.10
พลังปวงชนไทย ประสานมิตร เอมราช (28) 58 0.06
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุวรรณ บุญชัยโย (17) 51 0.05
ภาคีเครือข่ายไทย วิรัตน์ ตีเมืองซ้าย (30) 50 0.05
เพื่อไทยพัฒนา เชี่ยวชาญ ตีชา (20) 49 0.05
ชาติไทยพัฒนา ช่วง ศรีพลแท่น (27) 40 0.04
ไทรักธรรม เนตรดาว อ้มสมเสพย์ (33) 38 0.04
ประชานิยม ฐิติโชติ แก้วสังข์ (14) 35 0.04
ประชาชนปฏิรูป บุสรา สิงวิสุทธิ (15) 32 0.03
แทนคุณแผ่นดิน ธนศร คณะวาปี (34) 31 0.03
เพื่อนไทย วิชาญ ปาสารักษ์ (19)
ไทยรักษาชาติ ภานิณี ขันแก้ว (25)
ผลรวม 99,126 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลหนองคูขาด ตำบลวังไชย ตำบลโนนราษี และตำบลโนนแดง), อำเภอนาเชือก (เฉพาะตำบลหนองเรือ ตำบลสำโรง ตำบลหนองเม็ก ตำบลปอพาน และตำบลหนองแดง) และอำเภอโกสุมพิสัย (ยกเว้นตำบลแก้งแก ตำบลเลิงใต้ ตำบลแห่ใต้ ตำบลเขื่อน และตำบลหนองบัว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ (11)* 43,368 42.83
พลังประชารัฐ โกศล คาดพันโน (8) 21,915 20.93
อนาคตใหม่ พิบูลย์ จันทศิลป์ (14) 14,909 14.72
เพื่อชาติ กุสุมาลวตี ศิริโกมุท (24)* 9,744 9.62
ภูมิใจไทย วิชิต แสนแก้ว (5) 1,913 1.89
ประชาธิปัตย์ เศรษฐวัฒน์ ศิริโกมุท (12) 1,542 1.52
เศรษฐกิจใหม่ หวัน ชินเชษฐ์ (4) 1,309 1.29
เสรีรวมไทย ชัยพิราม พิมพ์ภูธร (13) 1,277 1.26
พลังชาติไทย ฉัตรเฉลิมวุฒิ ลาดเหลา (30) 950 0.94
พลเมืองไทย ประภาส เนื่องแก้ว (31) 715 0.71
พลังไทสร้างชาติ อดิศักดิ์ ดรปัญญา (28) 562 0.56
ประชาภิวัฒน์ ปิยะชัย ตุ่ยสิมา (9) 346 0.34
ชาติพัฒนา บวร ธุระพันธ์ (1) 334 0.33
พลังไทยรักไทย ร้อยตำรวจโท ชลิต ลอยคลัง (23) 328 0.32
ประชาชนปฏิรูป ปรีชา ภูศรี (10) 326 0.32
ไทยศรีวิไลย์ พันเอก สงกรานต์ จันทะปัสสา (15) 283 0.28
ทางเลือกใหม่ ณิชาภา โคตรมั่นคง (6) 253 0.25
พลังปวงชนไทย ประยุทธ์ พานคง (37) 235 0.23
พลังสังคม จ่าสิบตำรวจ สมศรี เทียบสี (34) 200 0.20
พลังท้องถิ่นไท ยุทธภพ คำสุโพธิ์ (2) 166 0.16
รวมพลังประชาชาติไทย รัตนาภรณ์ พิสุทธิพงศ์ (16) 163 0.16
พลังประชาธิปไตย สันติ ประทุมรัตน์ (22) 158 0.16
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อุดร ศิริแก้ว (17) 141 0.14
ไทรักธรรม จันเพ็ญ วงษาวัตร (36) 99 0.10
ชาติไทยพัฒนา โยธิน เถื่อนมิ่งมาตย์ (19) 94 0.09
ประชากรไทย ชัยโรจน์ สัตยสัณห์สกุล (25) 87 0.09
สยามพัฒนา เตชสิทธิ์ พิมล (18) 75 0.07
ประชานิยม ณัชธภัค เนื่องยางศรี (21) 67 0.07
กลาง ชินกร ศรีคราม (29) 60 0.06
แทนคุณแผ่นดิน กฤตดนัย สิงหบุตร (39) 57 0.06
ครูไทยเพื่อประชาชน เรืองศักดิ์ ภูสถิตย์ (26) 56 0.06
มหาชน สุภาพร แสนโสภา (27) 55 0.05
ภาคีเครือข่ายไทย มารศรี สิทธิด่าง (33) 46 0.05
ภูมิพลังเกษตรกรไทย นิยม เอี่ยมชัย (38) 44 0.04
ผึ้งหลวง ประจวบ พรหมกัลป์ (35) 42 0.04
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย มนตรี ทัพขวา (32) 32 0.03
ประชาธรรมไทย สุพล วัฒนกิติกุล (20) 26 0.03
ไทยรักษาชาติ สรรพภัญญู ศิริไปล์ (3)
เพื่อนไทย ธนพงษ์ วังสพรรณ์ (7)
ผลรวม 101,257 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอชื่นชม อำเภอเชียงยืน อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลเลิงใต้ ตำบลแห่ใต้ ตำบลเขื่อน และตำบลหนองบัว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุทิน คลังแสง (3)✔ 51,230 46.19
ภูมิใจไทย ธนกร อุดรพิมพ์ (11) 23,826 21.48
อนาคตใหม่ ฐิบุญศานฐ์ ภัทรธนานันท์ (1) 18,303 16.50
พลังประชารัฐ นคร อันทปัญญา (10) 8,984 8.10
เสรีรวมไทย รังษี ปัทมามาลย์ (6) 1,289 1.16
ประชาธิปัตย์ จุลจักร กองพลพรหม (2) 1,272 1.15
เพื่อชาติ ขุนเดช วรกานศ์ ประภาพรพันธ์ (8) 988 0.89
เศรษฐกิจใหม่ วีระพันธุ์ โคตร์ศรีเมือง (15) 597 0.54
แผ่นดินธรรม ธณพร โพธิ์หล้า (23) 571 0.51
ผึ้งหลวง ราชันย์ ไชยะดา (31) 401 0.36
สยามพัฒนา ไพบูลย์ รัชโพธิ์ (4) 393 0.35
ประชาภิวัฒน์ เสกสรร ชัยพัฒนเมธี (9) 354 0.32
พลเมืองไทย ธนวัฒน์ สิมลา (33) 295 0.27
เพื่อคนไทย ดาวเรือง พรสีมา (13) 231 0.21
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุทธินันท์ สามะหาดไทย (12) 217 0.20
ประชาธรรมไทย นิกร วงค์ช่าง (22) 206 0.19
พลังแรงงานไทย ดวงใจ บุตรคำโชติ (19) 199 0.18
ประชากรไทย บุญมี ศรีสมฤทธิ์ (35) 150 0.14
พลังท้องถิ่นไท ศลิษา เขจรศาสตร์ (14) 148 0.13
ภาคีเครือข่ายไทย ภัสสรีรดา แก้วมี (30) 139 0.13
พลังไทยรักไทย สิบตำรวจตรี สายัณห์ จันทะเหลา (28) 122 0.11
ชาติพัฒนา ทองล้วน บุญตา (17) 121 0.11
ทางเลือกใหม่ สุเทพ จันทะเหลา (16) 114 0.10
รวมพลังประชาชาติไทย ทองสืบ เลิศล้ำ (7) 109 0.10
ครูไทยเพื่อประชาชน สำเริง ปุรัมภะเว (24) 98 0.09
ไทยศรีวิไลย์ ธนพล ซามาตย์ (20) 92 0.08
ประชานิยม คณพศ พันธุ์เทศ (21) 91 0.08
ประชาชนปฏิรูป ทัศนีย์ ปางลิลาศ (5) 80 0.07
พลังประชาธิปไตย ธัญลักษณ์ อุทัยจอม (34) 65 0.06
แทนคุณแผ่นดิน กิตติ อุประ (36) 65 0.06
พลังปวงชนไทย ประยุทธ์ พานคง (26) 43 0.04
ไทรักธรรม วีรยุทธ ก้านสรรไชย (32) 39 0.04
ชาติไทยพัฒนา บรรจง เถื่อนมิ่งมาตย์ (18) 31 0.03
พลังชาติไทย สุทธี มีดวง (27) 24 0.02
มหาชน ฉลอง พันธ์บุญ (25) 19 0.02
ไทยรักษาชาติ มัฆวาน พยัคเค (29)
ผลรวม 110,906 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิงแก้ไข

  1. สยามรัฐออนไลน์ (27 กุมภาพันธ์ 2562). "จับตา"เพื่อไทย" กับภารกิจใหญ่ รักษาแชมป์ "สนามมหาสารคาม"". Siamrath. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2562.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข