ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ชื่ออังกฤษKing Taksin The Great Memorial Hospital Medical Education Center
ภาพตราสัญลักษณ์ศูนย์แพทย์
ผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น
สัญลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมแถบสี 3 สี สื่อถึงความร่วมมือในการผลิตแพทย์สู่ชนบท สีเขียว แทนกระทรวงสาธารณสุข สีเทา แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร และสีแสด แทน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ที่อยู่16/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 055-541632 โทรสาร 055-541632
ห้องเรียน Tele-Medicine

ประวัติแก้ไข

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เห็นชอบให้โรงพยาบาลดำเนินงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถรับนิสิตแพทย์ ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งใช้ในภาษาอังกฤษว่า Medical Education Center มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของโรงพยาบาล มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ให้กับนิสิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ในโครงการแพทย์แนวใหม่ (New Track) โดยได้เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีนิสิตแพทย์ระดับคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 จำนวนปีละประมาณ 10 คน

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ามาร่วมพัฒนาในด้านการจัดทำหลักสูตรรายวิชาและการพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรร่วมกัน รวมทั้งการชี้แจงนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นรองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาจนถึงปัจจุบัน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษาแก้ไข

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 5 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 2 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)
  • หมายเหตุ นิสิตแพทย์กลุ่มนี้ไม่ต้องศีกษาในระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ (ชั้นปี 1) เนื่องจากเป็นบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิทยาศาสตร์มาแล้ว

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแก้ไข

 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการแพทย์แนวใหม่ (New tract) เป็นโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) เช่นเดียวกัน รับสมัครเข้าศึกษาเฉพาะข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 2 ปี และอายุนับถึงวันสมัครไม่เกิน 30 ปี โดยนิสิตแพทย์กลุ่มนี้จะทำการเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร เมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องทำงานใช้ทุนในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเองเป็นเวลา 3 ปี โครงการนี้จะดำเนินการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ตามประกาศรับตรงของมหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแก้ไข

พิธีไหว้ครูประจำปีของนิสิตแพทย์ >>> เป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตแพทย์ทุกชั้นปีได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์แพทย์ ซึ่งนอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีพิธีการมอบรางวัลแก่อาจารย์ในดวงใจที่นิสิตโหวตให้คะแนนสูงสุด

วันมหิดล >>> ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังมีพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตแพทย์ที่มีการเรียนดีเด่นในแต่ละชั้นปี

พิธีรับน้องและสู่ขวัญบายศรี >>> เป็นการรับขวัญน้องใหม่ที่ข้ามฟากจากชั้นปรีคลินิกที่เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาสู่ชั้นคลินิกของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โครงการทำนุศิลปวัฒนธรรม >>> นำนิสิตแพทย์ทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันช่วงปิดกลางภาคการศึกษาช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี

5 ส เพื่อพ่อหลวง >>> เป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะของนิสิตแพทย์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีการเปิดหอพัก ประกวดห้องพัก พร้อมมอบรางวัลแก่ห้องพักดีเด่นของนิสิตแพทย์

โครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในชนบทที่ห่างไกล >>> เป็นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของนิสิตแพทย์ไปยังชนบทที่ห่างไกล เพื่อรักษาพยาบาลผู้ด้อยโอกาส เป็นการสร้างจิตสำนึกแก่นิสิตแพทย์เห็นอกเห็นใจผู้ยากไร้ในชนบท

วันคืนสู่เหย้า >>> เป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ในช่วงรับพระราชทานปริญญา และถือโอกาสกลับมาเยี่ยมเยือนนิสิตแพทย์รุ่นน้องศิษย์ปัจจุบัน

ปัจฉิมนิเทศน์ >>> เป็นการให้โอวาทของคณาจารย์แก่ว่าที่บัณฑิตก่อนที่จะจบการศึกษา มีการอบรมและให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตหลังปริญญา

ดูเพิ่มแก้ไข

 

อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิค รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

1.^ การประชุม และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2537
2.^ ประวัติความเป็นมา "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"
3.^ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"
4.^ 4.0 4.1 4.2 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท. การดำเนินการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
    สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 28 มีนาคม 2554. นนทบุรี: สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD, พ.ศ. 2554.
5.^ ประวัติความเป็นมา "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"
6.^ การประชุม และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2542
7.^ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"
8.^ การประชุม และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
9.^ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"
10.^ ประวัติความเป็นมา "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"
11.^ การประชุม และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548
12.^ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช