โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 180 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 71 ไร่ 90 ตารางวา

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
NARADHIWASRAJANAGARINDRA Hospital
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลประจำจังหวัด)
ที่ตั้งถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2484
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำ-
นวยการ
นายแพทย์ ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์
จำนวนเตียง400 เตียง
แพทย์35 คน
บุคลากร963 คน
เว็บไซต์เว็ปไซต์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ประวัติแก้ไข

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 180 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 71 ไร่ 90 ตารางวา เปิดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อปี พ.ศ. 2484 แรกเริ่มเป็นเพียงสุขศาลาเท่านั้น จวบจนปี พ.ศ. 2495 กระทรวงสาธารณสุขได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลชื่อว่า "โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์" โดยมีนายแพทย์สุรินทร์ พรหมพิทักษ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ขณะนั้นมีเตียงผู้ป่วย 16 เตียง ต่อมาได้ดำเนินการพัฒนาเรื่อย ๆ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-4 จนมีขีดความสามารถตามมาตรฐานของโรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข

ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลนราธิวาสโดยคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลต่างมีความเห็นว่าเพื่อเป็นเกียรติ ศักดิ์และศรีของโรงพยาบาล เห็นควรเปลี่ยนชื่อของโรงพยาบาลใหม่ จึงได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขออนุญาตกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระนามใหม่ของโรงพยาบาล ความทราบฝ่าบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์" เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540[1]

ปัจจุบันพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ตติยภูมิระดับต้น เมื่อวันที่26 มีนาคม พ.ศ. 2552 และผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA+HPH) ปีพศ2552 ยังเป็นสถาบันสมทบ โครงการผลิตแพทย์ และสถาบันหลัก (อนาคต) การเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาตรศึกษา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์[2] โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมระยะเวลา จัดตั้งโรงพยาบาลแล้ว 70 ปี

อาคารและสิ่งก่อสร้างแก้ไข

ภายในโรงพยาบาลนราธิวาสราชราชนครินทร์ มีอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเฉลิมพระเกรียติ ดังนี้

 • อาคารเปี่ยมสุข
 • อาคารเฉลิมราชย์
 • อาคารนวมินทร์
 • อาคารพระบารมีปกเกล้า

= ทำเนียบผู้บริหาร =พยาบาลวิชาชีพแก้ไข

จากอตีตถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีผู้อำนวยการรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ได้แก่

 1. นายแพทย์ สุรินทร์ พรหมพิทักษ์ (พ.ศ. 2484-พ.ศ. 2491)
 2. นายแพทย์ โอภาส มีนะกรรณ (พ.ศ. 2491-พ.ศ. 2517)
 3. นายแพทย์ ธัชชัย มุ่งการดี (พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2519)
 4. ร.ท.นายแพทย์ วีระ คณานุรักษ์ (พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2532)
 5. นายแพทย์ ณัฐพงศ์ อนันตบุรี (พ.ศ. 2532-พ.ศ. 2537)
 6. นายแพทย์ พิษณุ มณีโชติ (พ.ศ. 2537)
 7. นายแพทย์ พงศักดิ์ เอกจริยาวัฒน์ (พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2539)
 8. นายแพทย์ ประจักษ์ เค้าสงวนศิลป์ (พ.ศ. 2539-พ.ศ. 2542)
 9. แพทย์หญิง พรจิต จันทรัศมี (พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2546)
 10. นายแพทย์ สุทัศน์ ศรีวิไล (พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2549)
 11. นายแพทย์ เฉลิม ศักดิ์ศรชัย (พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2550)
 12. นายแพทย์ วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล (พ.ศ. 2550-2555)
 13. นายแพทย์ ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ (พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)

หน่วยงานภายในแก้ไข

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย 4กลุ่ม งาน 4 ฝ่าย คือ

 1. งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 3. กลุ่มงานทันตกรรม
 4. งานตรวจหัวใจ
 5. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
 6. กลุ่มงานเภสัชกรรม
 7. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 8. PCU รพ.นราธิวาสฯ
 9. งานรังสีวิทยา

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข