โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อังกฤษ: Somdech Phra Nangchao Sirikit Hospital) เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เป็นโรงพยาบาลของกองทัพเรือ สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลทหารเรือและครอบครัวกองทัพเรือ และยังให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป สนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ มีการฝึกอบรมบุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์ โดยมีศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ซึ่งได้มีการจัดอบรมโครงการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีโครงการอบรมแพทย์ฝึกหัด และเข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ที่จัดอบรมนักศึกษาแพทย์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและสอนอบรมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า[1]

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Somdech Phra Nangchao Sirikit Hospital
กองทัพเรือไทย
Map
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง163 หมู่ 1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 ประเทศไทย, ประเทศไทย
หน่วยงาน
ประเภททหาร, เพื่อการเรียนการสอน
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ
กองทัพเรือ
บริการสุขภาพ
จำนวนเตียง1,000 เตียง
ประวัติ
เปิดให้บริการ18 สิงหาคม พ.ศ. 2535
ลิงก์
เว็บไซต์srkhospital.com

ประวัติ แก้ไข

 
ภาพอาคารแบบพาโนรามา

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ก่อสร้างขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของการใช้งานของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องจากกองทัพเรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้ขยายและจัดตั้งหน่วยกำลังรบหน่วยสนับสนุนและหน่วยการศึกษาขึ้น ในพื้นที่สัตหีบ จึงทำให้ข้าราชการ, ลูกจ้าง และครอบครัวของทหารเรือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้จัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง–พัทยา) ให้เป็นสนามบินพาณิชย์ ทำให้มีประชาชนเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก ทางกองทัพเรือมีความเห็นว่าน่าจะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่สัตหีบ

ครั้นใน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กองทัพเรือและกระทรวงสาธารณสุข ได้มีความเห็นร่วมกันในการที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลขนาด 1,000 เตียง ขึ้นบนเนื้อที่กว่า 400 ไร่ บริเวณแยกกิโลเมตรที่ 10 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาล จากศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูร แสงสิงแก้ว ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ต่อมา ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2535 และพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามของโรงพยาบาลว่า "โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" อันเป็นโรงพยาบาลในสังกัด กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งการก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และเริ่มเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ต่อมา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ กองทัพเรือจึงได้อนุมัติให้วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็น "วันสถาปนาโรงพยาบาล"[2]

ดูเพิ่ม แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. "มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-12-04.
  2. "ความเป็นมาโรงพยาบาล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-30.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข