สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ชื่ออังกฤษ: School of Medicine, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นโรงเรียนแพทย์ในจังหวัดเชียงรายของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 19 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Logo MFU.png
ชื่ออังกฤษSchool of Medicine,
Mae Fah Luang University
ที่อยู่333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
วันก่อตั้ง18 มกราคม พ.ศ. 2555
(8 ปี 79 วัน)
คณบดีศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์[1]
วารสารเวชสารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สีประจำคณะ     สีเขียว
สัญลักษณ์งูพันคบเพลิง
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เว็บไซต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติแก้ไข

ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์ในชนบทมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายแพทย์สู่ชนบทยังเป็นปัญหาสำคัญมาโดยตลอด แม้จะมีความพยายามแก้ไขด้วยมาตรการต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ แพทย์ที่จบใหม่ยังคงต้องการมาศึกษาต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใหญ่ ๆ และไม่ต้องการกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท การจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์แนวใหม่ที่มุ่งผลิตแพทย์ที่มีแนวคิดใหม่ตรงความต้องการของชุมชน มีจิตใจรักผูกพันและต้องการปฏิบัติงานอยู่ในชุมชน จึงเป็นทางออกสำคัญทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตร จึงจำเป็นต้องพัฒนาอาจารย์และคัดเลือกนักศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตร โดยหลักการสำคัญของแพทยศาสตร์แนวใหม่คือ หลักสูตรเน้นการผลิตแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Physicians) ซึ่งเป็นสาขาวิชาเฉพาะทางการแพทย์ที่เน้นดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม ผสมผสานเชื่อมโยงวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กับพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย มุ่งเน้นผลการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นหลัก โดยอาศัยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างแนวคิด การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของคนในท้องถิ่น เพื่อผลิตแพทย์แนวคิดใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน มีจิตใจรักชุมชน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดของตนเองได้อย่างยั่งยืน

จากปัญหาขาดแคลนแพทย์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยและรัฐบาล ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเพื่อเป็นแหล่งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับการผลิตแพทย์โดยเน้นเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีสำนักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารและครุภัณฑ์ประกอบอาคารปรีคลินิก ที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเตรียมแพทย์และชั้นปรีคลินิก มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เน้นการแพทย์ทางเลือก ตลอดจนมีโครงการที่จะจัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก จึงเห็นสมควรจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขึ้น ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อผลิตแพทย์แนวคิดใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน มีจิตใจรักชุมชน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดของตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555  เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐในด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและเพิ่มจำนวนแพทย์เพื่อสนองตอบตามความต้องการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จำนวน 32 คน โดยมี พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นพดล วรอุไร อดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2561 ได้มีการเปิดให้บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเวลาต่อมา ณ จังหวัดเชียงราย

ทำเนียบคณบดีแก้ไข


คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นพดล วรอุไร พ.ศ. 2555 - 2563
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภกร โรจนนินทร์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบันสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดทำการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตร 6 ปี

ปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแก้ไข

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา มีทิศทางการพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดตั้ง สำนักวิชาและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น การเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนี้เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อ ค้นคว้าวิจัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์และวิชาการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยรวม และสามารถดำรงตนอยู่ได้ในชุมชนและเป็นที่พึ่งของชุมชน

 • ปรัชญา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ใฝ่รู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะ เจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทยศาสตร์ที่เหมาะสม ทั้งในด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ รู้จักคิดพิจารณา วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสาร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีคุณลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สามารถดำรงตน อยู่ได้ในชุมชนและเป็นที่พึ่งของชุมชน

 • วัตถุประสงค์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (หลักสูตร พ.ศ. 2556) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพแพทย์
 • มีความเชื่อมั่น ศรัทธาและความภาคภูมิใจในวิชาชีพแพทย์
 • มีความสนใจใฝ่รู้ขวนขวายและค้นคว้า มีวิจารณญาณ สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง มีศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งการวิจัยทางการแพทย์ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
 • มีความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อเนื่อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะในการสื่อความหมายและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีความสามารถ ในการทำงานร่วมกัน การเขียนรายงาน การนำเสนอและการถ่ายทอดความรู้
 • มีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน (พหุศักยภาพ) สามารถปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาตนเอง ในการประกอบวิชาชีพแพทย์และด้านการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถด้าน เวชศาสตร์ครอบครัว อย่างเด่นชัดและสามารถให้การอบรมด้านการแพทย์การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการสาธารณสุขแก่ชุมชนและสังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดีและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ทุกแง่มุม ทั้งในด้านร่างกายจิตใจครอบครัวสังคม และสิ่งแวดล้อม
 • มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์และความรู้ความสามารถของตนเอง
 • มีความสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในชุมชนเมือง และในชนบท เป็นที่พึ่งของประชาชน ครอบครัว และชุมชน
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถประยุกต์และเลือกใช้เทคโนโลยีในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ ให้สุขศึกษา ส่งเสริม สุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการวางแผนครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามความจำเป็น และเศรษฐฐานะของผู้ป่วยและสังคม
 • ปณิธาน

มุ่งสร้างแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ใฝ่รู้ค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะและเจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทยศาสตร์ที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

 • วิสัยทัศน์

"สถาบันการแพทย์ชั้นนำเพื่อชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

 • อัตลักษณ์

ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูจรรยาบรรณ

มุ่งมั่นเพื่อชุมชน คิดค้นและวิจัย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้านภาษา

ศรัทธาความเป็นไทย

 • ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

 • ระบบการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และตามแผนการการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานที่จัดการเรียนการสอนแก้ไข

ระดับชั้นเตรียมแพทย์และปรีคลินิค (ชั้นปีที่ 1-3) ทำการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) ทำการจัดการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแก้ไข

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สถาบันร่วมผลิตแพทย์แก้ไข

โรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) โดยได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก" ในสถาบันที่ร่วมผลิตแพทย์ในสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ (โรงพยาบาลหลัก) จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ (โรงพยาบาลสมทบ) จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ (โรงพยาบาลชุมชน) จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพาน เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่สรวย เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข

อ้างอิงแก้ไข

 1. รายนามผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข