กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เป็นกลุ่มสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีหน้าที่จัดการสอบเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปัจจุบันมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์เป็นเลขาธิการ มีสถาบันแพทยศาสตร์เป็นสมาชิก 27 สถาบันและได้ผ่านการรับรองหลักสูตร และสถาบันจาก สมพ.(โดยมีบางที่จะเปิดรับนักศึกษาแบบรับตรง โดยไม่รับร่วมผ่าน กสพท.)

 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 10. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 11. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 14. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 16. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 17. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 18. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 19. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 20. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 21. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 22. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 23. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 24. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 25. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 26. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
 27. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย