คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (Faculty of Medicine Siam University) เป็นคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 21 ของประเทศไทย และลำดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเอกชน และผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากแพทยสภาแล้ว

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
Faculty of Medicine, Siam University logo png
ชื่ออังกฤษFaculty of Medicine
Siam University
ที่อยู่เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วันก่อตั้ง17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
คณบดีศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
สีประจำคณะ███ เขียวหัวเป็ดแมลลาร์ดตัวผู้
สัญลักษณ์งูพันคฑา ล้อมรอบด้วยฟันเฟือง
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
เว็บไซต์www.medsiamu.com/newmedsiam

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เกิดจากกลุ่มแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงทั้งด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศและประสบความสำเร็จอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่านเหล่านี้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแพทย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 การเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างไร้พรมแดน รวมถึงจะมีการเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศมากขึ้น รัฐจึงต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเพียงพอที่จะกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศเพื่อรองรับและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

มหาวิทยาลัยสยามในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและได้พัฒนาประเทศในด้านการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมมายาวนานอีกทั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาจากมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามอีกด้วย

ประวัติแก้ไข

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เกิดจากกลุ่มแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงร่วมกันเสนอขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต่อสภามหาวิทยาลัยสยามและได้รับความเห็นชอบเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในการประชุมคราวเดียวกัน ต่อมาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสยามอนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. 2555) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ต่อมาคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ให้การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดรับนักศึกษาจำนวน 48 คน ในปีการศึกษา 2556 และให้จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2556 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ อัศวาณิชย์เป็นคณบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ เป็นที่ปรึกษา

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามเกิดจากกลุ่มแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงทั้งด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศและประสบความสำเร็จอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่านเหล่านี้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแพทย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 การเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างไร้พรมแดน รวมถึงจะมีการเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศมากขึ้น รัฐจึงต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเพียงพอที่จะกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศเพื่อรองรับและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ มหาวิทยาลัยสยามในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและได้พัฒนาประเทศในด้านการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมมายาวนานอีกทั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาจากมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามอีกด้วย

ปี พ.ศ. 2553 ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแก้ไข

ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัยสยามและ ได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในการประชุมคราวเดียวกัน

ปี พ.ศ. 2556 อนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแก้ไข

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสยามอนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. 2555) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ร่างขึ้นใหม่โดยเน้นการสอนแบบบูรณาการและใช้ system-based curriculum เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนในระดับปรีคลินิก

ปี พ.ศ. 2556 ให้การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแก้ไข

คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ให้การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดรับนักศึกษาจำนวน 48 คน ในปีการศึกษา 2556

ปี พ.ศ. 2556 เปิดการศึกษาแก้ไข

จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2556 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ อัศวาณิชย์เป็นคณบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ เป็นที่ปรึกษา

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ อัศวาณิชย์ 2553 - 2556
2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี 2556 - 2562
3 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2562 - ปัจจุบัน

สาส์นจากคณบดีแก้ไข

กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในระยะปลายทศวรรษแรกของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเอกชน นับเป็นลำดับที่สองของประเทศไทย ด้วยความภาคภูมิใจในฐานะสถาบันผลิตแพทย์เอกชน ที่สนับสนุนนโยบายภาครัฐในด้านการสาธารณสุขและช่วยแก้ไขภาวะขาดแคลนแพทย์ของสังคมไทย โดยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ผ่านโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลไทรน้อย โรงพยาบาลปากเกร็ด รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่าง ๆ  ในปัจจุบันคณะฯ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 รุ่น ซึ่งเป็นผลงานที่ต้องขอกล่าวขอบคุณอดีตคณบดีทุกท่าน ผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่และอุทิศตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยกันพัฒนาพันธกิจในด้านต่าง ๆ และผลักดันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเข้าสู่เป้าหมายในการมุ่งสู่มาตรฐานความเป็นสากลและความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้วยปณิธานที่จะผลิตแพทยศาสตรบัณฑิตที่เป็นแพทย์ทรงภูมิปัญญา รอบรู้คู่คุณธรรม ดุจรัตนแห่งสยาม เป็นที่พึ่งพาของสังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสาธารณสุขทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศชาติ

      ในการนำพาคณะแพทย์แห่งนี้ต่อไปในอนาคต กระผมมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะผลักดันศักยภาพของคณะฯ ให้มุ่งสู่ความเป็นสากล โดยเร่งดำเนินการการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ การสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนการยกระดับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ชั้นนำ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ที่มีสมรรถนะด้านการจัดการ การบริหาร และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Future Leader Doctor for Community) ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสแก่บัณฑิตแพทย์ให้มีศักยภาพในระดับสากล มีประสบการณ์ที่มากขึ้นจากการได้รับการศึกษาดูงานในสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของประเทศชาติในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub) กระผมจึงขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ก้าวสู่ความสำเร็จที่ท้าทายนี้ร่วมกันต่อไปครับ

ปณิธานแก้ไข

“มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ให้เป็นผู้มีปัญญา มีความรู้ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องบนความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแห่งวิชาชีพอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการครองตน ครองคนและครองงาน”

พันธกิจแก้ไข

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมงานวิจัย

เพื่อประยุกต์ในการเรียนการสอนและชี้นำด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์แก้ไข

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม
  2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยสามารถให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความสามารถด้านนิติเวชศาสตร์เพื่อช่วยเหลือและผดุงความยุติธรรมในสังคม
  3. มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ได้อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ แบบองค์รวม
  4. มีเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อเนื่องตลอดเวลา ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ มีทักษะทางการสื่อสารกับคนทุกกลุ่มอายุ ทั้งด้านการฟัง พูด เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการทำงานเป็นทีม
  5. มีความสามารถผสมผสานและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาการแพทย์กับวิชาการแขนงต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีทัศนคติเชิงบวก รู้เท่าทันต่อบริบททางสังคม กฎระเบียบ กฎหมาย และนโยบายสาธารณะต่างๆที่ควบคุม กำกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) 6 ปี

สถาบันร่วมผลิตแพทย์แก้ไข

โรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในระดับชั้นคลินิก มีทั้งสิ้น 1 โรงพยาบาล มีดังนี้

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

(ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)

  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก ระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2559 และ 2560
จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความร่วมมือแก้ไข

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแก้ไข

เดิมชื่อว่าโรงพยาบาลนนทบุรี  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  มีเนื้อที่ทั้งหมด มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 1 งาน 2.6 ตารางวา   เปิดให้บริการวันที่  24  มิถุนายน  2500 เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดในปี พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่พระราชชนนี กรมหลวง พระศรีสุลาลัย  เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี

มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามแก้ไข

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ เพื่อให้การสนับสนุนงานด้านการพัฒนาการแพทย์ เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมวิจัยแพทยศาสตร์ เพื่อดำเนินการ หรือ ร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข