คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 21 ของประเทศไทย และลำดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเอกชน [1] และผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากแพทยสภาแล้ว[2]

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
Faculty of Medicine
Siam University
Faculty of Medicine, Siam University logo png
สถาปนา17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
คณบดีศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
ที่อยู่
สี███ เขียวหัวเป็ดแมลลาร์ดตัวผู้
มาสคอต
งูพันคฑา ล้อมรอบด้วยฟันเฟือง
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
เว็บไซต์med.siam.edu

ประวัติ

แก้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เกิดจากกลุ่มแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงร่วมกันเสนอขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต่อสภามหาวิทยาลัยสยามและได้รับความเห็นชอบเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในการประชุมคราวเดียวกัน ต่อมาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสยามอนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. 2555) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ต่อมาคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ให้การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดรับนักศึกษาจำนวน 48 คน ในปีการศึกษา 2556 และให้จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2556 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ อัศวาณิชย์เป็นคณบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ เป็นที่ปรึกษา


ทำเนียบคณบดี

แก้
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ อัศวาณิชย์ 2553 - 2556
2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี 2556 - 2562
3 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2562 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา

แก้

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) 6 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

  • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถาบันร่วมผลิตแพทย์

แก้

โรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในระดับชั้นคลินิก มีทั้งสิ้น 1 โรงพยาบาล มีดังนี้

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

(ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)

  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก ระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2559 และ 2560
จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความร่วมมือ

แก้

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

แก้

เดิมชื่อว่าโรงพยาบาลนนทบุรี  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  มีเนื้อที่ทั้งหมด มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 1 งาน 2.6 ตารางวา   เปิดให้บริการวันที่  24  มิถุนายน  2500 เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดในปี พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่พระราชชนนี กรมหลวง พระศรีสุลาลัย  เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี

มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แก้

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ เพื่อให้การสนับสนุนงานด้านการพัฒนาการแพทย์ เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมวิจัยแพทยศาสตร์ เพื่อดำเนินการ หรือ ร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ""ม.สยาม" สยายปีก เปิดแพทย์รับเออีซี". www.siamturakij.com.
  2. "แพทยสภา :: The Medical Council of Thailand". tmc.or.th (ภาษาอังกฤษ).