ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ชื่ออังกฤษMedical Education Center
ภาพสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.02-5901975
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

ประวัติEdit

ในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย จัดทำ“โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท” เพื่อแก้ไขความขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ในการร่วมผลิตแพทย์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดตั้ง“สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท” ในปี พ.ศ. 2540 เพื่อรับผิดชอบโครงการดังกล่าว สำนักงานนี้มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ชื่อย่อว่า “สบพช.”

สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น ในระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3) จะทำการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ส่วนในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) จะอาศัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบในการเรียนและฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ดังนั้นทาง สบพช. จึงให้มีการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อบริหารและจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลนั้นๆ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในประเทศไทยEdit

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้[1]

มหาวิทยาลัยมหิดลEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Edit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังต่อไปนี้

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Edit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์Edit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังต่อไปนี้

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลหลักEdit

โรงพยาบาลสมทบEdit

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Edit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Edit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังEdit

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังต่อไปนี้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตEdit

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีดังต่อไปนี้

อ้างอิงEdit

แหล่งข้อมูลอื่นEdit