โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (อังกฤษ: Charoenkrung Pracharak Hospital) เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงขนาด 464 เตียง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สถาบันสมทบเพื่อการผลิตแพทย์ให้กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
Charoenkrung Pracharak Hospital
แผนที่
ประเภทโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูง
ที่ตั้งแขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
(52 ปี 178 วัน)
สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนแพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความร่วมมือสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับรองสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ผู้อำนวยการนายแพทย์พรเทพ แซ่เฮ้ง
จำนวนเตียง471 เตียง[1]
แพทย์147 คน
เว็บไซต์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ประวัติ แก้

ในปี 2510 คณะผู้บริหารเทศบาลกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาที่จะขยายการให้บริการทางด้านสาธารณสุขให้มากขึ้น เนื่องจากประชากรในกรุงเทพมหานครได้มีจำนวนมากขึ้น และในขณะนั้นมีโรงพยาบาลในสังกัดเพียง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลกลาง และวชิรพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองจึงได้มีดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลในเขต รอบนอกเพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตชานเมือง ปี 2511-2513 สร้างอาคาร 4 ชั้น เป็นตึกรับผู้ป่วย 1 หลัง งบประมาณจำนวน 5,101,000 บาท และตึก 1 ชั้น อีก 1 หลัง เพื่อเป็นตึกซักฟอกและโรงครัว บนพื้นที่ของ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครกรุงเทพเดิม ซึ่งเลิกกิจการไปใน ซอยเจริญกรุง 111 เขตยานนาวา เพื่อเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางสูติกรรมเท่านั้น เนื่องจากประชากรในเขตยานนาวามีอัตราการเกิดที่สูงกว่าในเขตอื่น ๆ ให้ชื่อว่า “โรงพยาบาลคลอดบุตรบางคอแหลม”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514 โรงพยาบาลเริ่มเปิดดำเนินการตรวจรักษาในทุกสาขาโรค โดยโรงพยาบาล ได้ปรับปรุงสถานที่และเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลใหม่ว่า “โรงพยาบาลบางคอแหลม” โดย นายพ่วง สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดเดือนพฤษภาคม 2515 เปิดรับบริการผู้ป่วยในเป็นครั้งแรก คือ ผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวชกรรม เดือนธันวาคม 2515 ได้โอนศูนย์บริการสาธารณสุข 18 ของสำนักอนามัยซึ่งตั้งอยู่ปากทางเข้าให้กับโรงพยาบาล เพื่อดัดแปลงเป็นตึกผู้ป่วยนอก เดือนเมษายน 2517 รับผู้ป่วยทางศัลยกรรมชาย และอายุรกรรมชาย ปี 2518 สร้างตึกพักพยาบาลต่อเติมจากตึกผู้ป่วยหลังเดิมเป็นเงิน 2,105,000 บาท ด้วยความเจริญรุดหน้าของโรงพยาบาลฯ กรุงเทพมหานคร จึงพิจารณาเปลี่ยนชื่อใหม่ และได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ขอพระราชทานชื่อโรงพยาบาลเพื่อความเป็นสิริมงคล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์” โดยมีพิธีเปิดป้าย ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2519 ปี 2519 สร้างตึกพัก ผู้ป่วย 4 ชั้น เป็นเงิน 6,945,389 บาท และรับ ผู้ป่วยทางศัลยกรรมหญิงและอายุรกรรมหญิง ในเดือนสิงหาคม 2519 เดือนมีนาคม 2520 รับผู้ป่วยทางกุมารเวชกรรม ปี 2525-2526 สร้างตึกซักฟอก ครัว พัสดุ และตึกพักพยาบาลเป็นเงิน 18,250,000 บาท ปี 2529 รับโอนที่ทำการเขตยานนาวา ดัดแปลงเป็น ตึกผู้ป่วยนอก ส่วนตึกผู้ป่วยนอกเดิมก็ได้ปรับปรุงเป็นตึก อุบัติเหตุ ศัลยกรรมกระดูก และทันตกรรม

เมื่อโรงพยาบาลดำเนินการให้บริการมาถึง 20 ปี จึงได้มีโครงการสร้าง “อาคารอนุสรณ์ 20 ปี” เพื่อขยายการให้บริการด้านรังสีวิทยา พยาธิวิทยา ชันสูตรโรคกลาง หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วย วงเงิน 80,507,259 บาท ปี 2536 จัดซื้อที่ดินด้านหลังโรงพยาบาลอีก 7 ไร่ 265 ตารางวา วงเงิน 123 ล้านบาท ต่อมาในปี 2543 ด้วยความเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และต้องการภาพลักษณ์ที่ทันสมัยทำให้มีโครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 24 ชั้น เมื่อแล้วเสร็จ ส่งมอบอาคาร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 โดยได้รับ พระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคาร ๗๒ พรรษา มหาราชินี” เมื่อหน่วยงานต่างๆ รวมถึงหอผู้ป่วยได้ย้ายเข้าดำเนินการในอาคารฯ ทำให้โรงพยาบาลสามารถขยายการให้บริการมากขึ้น[2]

ศูนย์และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ แก้

 • ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์โรคหัวใจ
 • ศูนย์สลายนิ่วและส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ศูนย์เบาหวาน
 • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่
 • ศูนย์นมแม่
 • ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
 • ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก แก้

ตามที่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และได้กำหนดให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิกเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[3]

หลักสูตรการศึกษา แก้

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์[4] จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

ระยะเวลาในการศึกษา แก้

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
 • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
 • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้