โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภทโรงพยาบาลประจำจังหวัด ให้บริการรักษาทั่วผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตั้งอยู่ที่เลขที่ 168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และทำหน้าที่เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและสถาบันสมทบเพื่อการผลิตแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงพยาบาลมหาสารคาม
Mahasarakham Hospital
แผนที่
ประเภทโรงพยาบาลประจำจังหวัด
ที่ตั้ง168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2490
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ความร่วมมือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยการนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
จำนวนเตียง580 เตียง[1]
แพทย์112 คน[2]
เว็บไซต์https://www.mkh.go.th/th/

ประวัติ

แก้

โรงพยาบาลมหาสารคาม เริ่มการก่อสร้างในปี 2490 บนเนื้อที่ 12 ไร่เศษ ตั้งอยู่เลขที่ 168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับโอนที่ดินจากสถานีสุขศาลา เทศบาลเมืองมหาสารคามเป้นสถานที่ในการก่อสร้าง เพื่อสกัดกั้นผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดมิให้ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นในการขอรับบริการที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และเพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจังหวัดอื่นๆ ที่มีอยู่โดยรอบ

โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2548 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล[3] และทำหน้าที่เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและสถาบันสมทบเพื่อการผลิตแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

แก้

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เหมาะสมในชนบท โดยมียุทธศาสตร์เริ่มต้นคือ รับจากชนบท เรียนที่ชนบท และกลับสู่ชนบท และได้ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเรียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามข้อบังคับเพื่อการศึกษา ขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 2-3 เรียนร่วมกับชั้นปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนในชั้นคลินิกปีที่ 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

หลักสูตรการศึกษา

แก้

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ระยะเวลาในการศึกษา

แก้

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

อ้างอิง

แก้
  1. ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ, สถานที่และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2564.
  2. ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ, บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2564.
  3. ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ, ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เก็บถาวร 2021-08-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 22 สิงหาคม 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้