ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ชื่ออังกฤษRoiet Hospital
Medical Education Center
ภาพสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
สัญลักษณ์สัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วารสารเวชสารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ที่อยู่ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติแก้ไข

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นสถาบันร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนนิสิต แพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2552 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาบริหารจัดการโดยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและ กรรมการภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภายใต้กรอบและนโยบายการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษาแก้ไข

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแก้ไข

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระบบรับตรงประจำปีตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข