วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/การศึกษา

ระดับการศึกษา

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User ประถม}}
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มัธยม}}
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มหาวิทยาลัย}}
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มหาวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User thai militia}}
นศท.ผู้ใช้คนนี้เคยเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
หน้าที่นำไปใช้

สถานศึกษา

แก้

มหาวิทยาลัย

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User จุฬาลงกรณ์}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนิสิต/ศิษย์เก่า/บุคลากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ธรรมศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เกษตรศาสตร์}}
มก.ผู้ใช้คนนี้เป็นนิสิต/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มหาวิทยาลัยมหิดล}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ศิลปากร}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มหาวิทยาลัยรามคำแหง}}
 ผู้ใช้คนนี้ เป็นศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ม.ขอนแก่น}}
มข.ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้าที่นำไปใช้
 {{User PSU}}
มอ.ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User SWU}}
มศวผู้ใช้คนนี้เป็นนิสิต/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User KMITL}}
สจล.ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ม.มหาสารคาม}}
มมส.ผู้ใช้คนนี้เป็นนิสิต/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มหาวิทยาลัยพะเยา}}
มพ.ผู้ใช้คนนี้เป็นนิสิต/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User MedRSU}}
มรส.ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ม.นเรศวร}}
มน.ผู้ใช้คนนี้เป็นนิสิต/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User วิทยาลัยดนตรี}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
หน้าที่นำไปใช้

โรงเรียน

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User เตรียมอุดม}}
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สาธิตปทุมวัน}}
ส.มศวผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User CU Dem School}}
CUDผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User KU Dem School}}
สธ.มก.ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อสช}}
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย}}
ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาที่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User กท}}
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ทศ}}
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ซค}}
ซค.ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User โรงเรียนบึงกาฬ}}
บ.ก. ผู้ใช้คนนี้เป็นนักเรียน/ศิษย์เก่า/บุคลากร
โรงเรียนบึงกาฬ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User โรงเรียนวัดสุทธิวราราม}}
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย}}
  ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาที่
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User BR}}
บ.ร.ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนบูรณะรำลึก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User BR-1}}
บ.ร.ผู้ใช้คนนี้จบการศึกษาจาก
โรงเรียนบูรณะรำลึก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User โรงเรียนวัดราชโอรส}}
ร.อ.
ผู้ใช้เป็นศิษย์เก่า นักเรียน หรือ บุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส
หน้าที่นำไปใช้
 {{User บ.พ.}}
บ.พ.ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาที่
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มารีย์}}
ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User RW}}
ร.ว.ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User จภ.}}
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาที่โรงเรียนหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ยบ}}
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาที่
โรงเรียนโยธินบูรณะ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เคมีอาจารย์อุ๊}}
อ.อุ๊ผู้ใช้คนนี้เป็นลูกศิษย์ของ
อ.อุ๊ (อุไรวรรณ ศิวะกุล)
หน้าที่นำไปใช้
 {{User MWIT}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักเรียน/ศิษย์เก่า/บุคลากร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หน้าที่นำไปใช้

สาขาวิชาที่ศึกษา/คณะ

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User แพทยศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากสถาบัน
แพทยศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ทันตแพทยศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สัตวแพทยศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
สัตวแพทยศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เภสัชศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
เภสัชศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User คณะวิทยาศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ศิลปกรรมศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
ศิลปกรรมศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ศิลปศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User คุรุศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
คุรุศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ศึกษาศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สถาปัตยกรรมศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นิติศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
นิติศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นิเทศศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User คณะบัญชี}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
บัญชี/พาณิชกรรมศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User คณะเศรษฐศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User บริหารธุรกิจ}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
บริหารธุรกิจ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User คณะรัฐศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
รัฐศาสตร์/การปกครอง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User พยาบาลศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
พยาบาลศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มนุษยศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ/วิทยาลัย
มนุษยศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User คณะจิตวิทยา}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ
จิตวิทยา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User วิศวกรรมศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้มาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้

วิชาที่ชอบ

แก้

สังคมศึกษา

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User เศรษฐศาสตร์}}
 
ผู้ใช้คนนี้ชอบวิชาเศรษฐศาสตร์


หน้าที่นำไปใช้
 {{User ประวัติศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ภูมิศาสตร์}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบภูมิศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ภูมิศาสตร์ Expert}}
GEOผู้ใช้คนนี้เชี่ยวชาญในภูมิศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User วิชาภูมิศาสตร์}}
 วิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่ผู้ใช้คนนี้โปรดปราน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สนใจพระพุทธศาสนา}}
 ผู้ใช้คนนี้สนใจพระพุทธศาสนา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เขมรศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่องประเทศกัมพูชามากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เกาหลีใต้ศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศเกาหลีใต้ มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เกาหลีเหนือศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศเกาหลีเหนือ มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User จีนศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศจีน มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User โซมาเลียศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศโซมาเลีย มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ญี่ปุ่นศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศญี่ปุ่น มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ไทยศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศไทย มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ฝรั่งเศสศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่องประเทศฝรั่งเศสมากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User พม่าศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศพม่า มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มาเลเซียศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศมาเลเซีย มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ยูเครนศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศยูเครน มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User รัสเซียศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศรัสเซีย มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ลาวศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศลาว มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อเมริกาศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศสหรัฐอเมริกา มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สิงคโปร์ศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศสิงคโปร์ มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อังกฤษศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศอังกฤษ มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เออีซีศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้

ภาษา

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User de-L}}
de-Lผู้ใช้คนนี้กำลังเรียนภาษาเยอรมัน
Dieser Benutzer ist, Deutsch zu lernen.
หน้าที่นำไปใช้
 {{User el-L}}
el-Lผู้ใช้คนนี้กำลังเรียนภาษากรีก
Αυτός ο χρήστης επί του παρόντος εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
หน้าที่นำไปใช้
 {{User fr-L}}
fr-Lผู้ใช้คนนี้กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศส
Cet utilisateur est l'étude du français.
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ja-L}}
ja-L ผู้ใช้คนนี้กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่น
この使用者は日本語を学んでいます。
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ko-L}}
ko-Lผู้ใช้คนนี้กำลังเรียนภาษาเกาหลี
이 사용자는 한국어를 배우고 있습니다.
หน้าที่นำไปใช้
 {{User zh-L}}
zh-L ผู้ใช้คนนี้กำลังเรียนภาษาจีน
此用戶正在學習中文。
หน้าที่นำไปใช้