วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/ภาษาโปรแกรม

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User ASP.NET}}
ASP.NET ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนเอเอสพีดอตเน็ต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User C}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาซี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User C Sharp}}
C#ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาซีชาร์ป
หน้าที่นำไปใช้
 {{User C++}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาซีพลัสพลัส
หน้าที่นำไปใช้
 {{User VB.NET}}
VB.NETผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน
ภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User js}}
จาวาสคริปต์ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนจาวาสคริปต์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User html}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Htmlallergy}}
ผู้ใช้คนนี้ แพ้โค้ด HTML
หน้าที่นำไปใช้
 {{User css}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถใช้สไตล์ชีต ได้
หน้าที่นำไปใช้
 {{User PHP}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาพีเอชพี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Java}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน ภาษาจาวา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Java1}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน ภาษาจาวา ได้ในระดับพื้นฐาน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Lua}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน ภาษาลูอา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Objective-C}}
ObjC ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาอ็อบเจกทีฟ-ซี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User python}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาไพทอน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User SQL}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาเอสคิวแอลได้
หน้าที่นำไปใช้