โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัดครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
KUS logo.jpg
รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development
อักษรย่อ สธ.มก. / KUS
ประเภท โรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
ก่อตั้ง 22 เมษายน พ.ศ. 2514
เพลง เพลงสาธิต ม.ก.
เว็บไซต์

ประวัติของโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2514 โดย ศ.ดร. อุบล เรียงสุวรรณ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ได้ทำบันทึกถึงรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต ในวันเดียวกันนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอธิการบดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ( ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ขณะนั้น ) ได้ทรงออกหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ บุญถิ่น อัตถากร เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต โดยจะเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจะมีนักเรียนครบทั้ง 12 ชั้นปี ในปีพ.ศ. 2518 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2514 กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือตอบ รับรองผลการศึกษาจากผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ บุตรและบุตรี ของ บุคลากรใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บุตรและบุตรี ของ บุคลากรใน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่ได้จำกัดประเภทบุคลากรจากเงินเดือนหรืออาชีพ แม้แต่บุตรของพนักงานทำความสะอาดโรงเรียนก็สามารถเข้าเรียนได้โดยเป็นสวัสดิการ

โครงการรับผู้ป่วยโรคออทิซึมแก้ไข

ใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับ บุคคลที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม เข้าศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก โดยรับจากบุคคลที่ได้รับการประเมินจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในขณะนั้น ได้แก่ ศาสตราจารย์ เพ็ญแข ลิ่มศิลา ซึ่งทั้งหมดใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนในการร่วมชั้นเรียน และทำการเรียนการสอนจนนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นแรก ใน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม จบการศึกษาพร้อมเพื่อนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รุ่นที่ 27

ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนให้บุคคลที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม เป็นรุ่นที่ 30 ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางรายแม้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก แต่ก็เป็น คนเสมือนไร้ความสามารถ

บุตร และ บุตรี ที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม ของบุคคลที่มีชื่อเสียงได้เข้าเรียนที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา อาทิ บุตร อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ บุตรี ทนง พิทยะ

ยกเว้น คุณ พุ่ม เจนเซน ที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนได้ จึงจัดโปรแกรมให้เรียนในชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดย คุณ พุ่ม เจนเซน ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อและที่ตั้งของอาคารและสนามแก้ไข

ไฟล์:รายชื่อและที่ตั้งของอาคาร.jpg
แผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งของอาคารต่างๆในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาคารอุบล เรียงสุวรรณ:ที่ตั้งของห้องสมุด และห้องประชุม
 • อาคาร 1:งานบริหาร งานประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4
 • อาคาร 2:ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมนักเรียน
 • อาคาร 3:ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • อาคาร 4:โครงการศึกษานานาชาติ (ไอพี)
 • อาคาร 5:ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศึกษาเด็ก งานแนะแนว ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • อาคาร 6:ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานหลักสูตรภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาไทย
 • อาคาร 7:ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2 ห้องพยาบาล ห้องดนตรีไทย
 • อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา :โรงอาหาร สหกรณ์ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม เป็นต้น
 • อาคารส่งเสริมพลานามัยและการกีฬา:เป็นอาคาร 2 ชั้น มีหอนาฬิกา ชั้นล่างประกอบด้วย สระว่ายน้ำ,ห้องปฏิบัติการพัฒนาสมรรถภาพ,ห้องยืดหยุ่น,ห้องเทเบิลเทนนิสและห้องทำงานของอาจารย์ ส่วนชั้น 2 มีสนามวอลเลย์บอล และสนามแบดมินตัน ซึ่งพื้นที่บางส่วน สามารถใช้จัดกิจกรรมแบบอเนกประสงค์ได้
 • อาคารฝึกงาน:
 • อาคารเกษตร:
 • สนามหน้าอาคารอุบล:เป็นสนามหญ้า ใช้จัดกิจกรรมหลายชนิด เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง,กิจกรรมกีฬา,กิจกรรมงานประจำปี
 • สนามกีฬากลางแจ้ง:แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1 สนามหญ้า ใช้จัดกิจกรรมกีฬาหลายชนิด เช่น ฟุตบอล,รักบี้,แฮนด์บอล เป็นต้น พร้อมใช้เป็นการเรียนการสอน 2 สนามลู่วิ่งแบบอิฐฝุ่น ใช้ในการจัดกิจกรรมการเดิน วิ่ง และกีฬากรีฑา 3 สนามพื้นแข็ง มีสนามบาสเกตบอล,สนามเซปักตะกร้อ และสนามเทนนิส

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

 1. ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ (พ.ศ. 2514 - 2518)
 2. รศ.ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์ (พ.ศ. 2519 - 2523)
 3. รศ.ดร.จงรักษ์ ไกรนาม (พ.ศ. 2523 - 2524 และ พ.ศ. 2526 - 2542)
 4. รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ (พ.ศ. 2542 - 2549)
 5. รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ (พ.ศ. 2549 - 2553)
 6. ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร (พ.ศ. 2553 - 2561)
 7. อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

หลักสูตรแก้ไข

ด้านการศึกษาแก้ไข

1 โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (SENIOR PROJECT) เป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงอิสระของนักเรียนแบบรายคน ที่ตนเองสนใจหรือถนัด ใช้ความรู้ที่เรียนมาและประสบการณ์มาผสมผสานด้วยวิธีของกระบวนการวิจัย ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องผ่านโครงการนี้ จึงสามารถจบหลักสูตร

ด้านโครงการแก้ไข

1 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2532 เริ่มที่โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย - ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร - อุบุยามา (ฮิโกไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนของประเทศไทยและต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งสันติภาพและมีประโยชน์ต่อความร่วมมือและพัฒนาระหว่างประเทศในอนาคต ขณะนี้โรงเรียนได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนใน ต่างประเทศ ดังนี้

 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-อุบุยามา (ฮิโกไทย)
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-อาซาฮีนิชิ (โฮโฮเอมิโคริว)
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-เซโตดะ (คากายากิโคริว)
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-อิชิโนเซกิไดอิจิ
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-จิสเซ็นไฮสคูล
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – อังกฤษ สาธิตเกษตร- Rochester Independent College
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – สหรัฐอเมริกา สาธิตเกษตร- Foxcroft School
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – สหรัฐอเมริกา (สาธิตเกษตร-โคโลราโด) และโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม University School ,สหรัฐอเมริกา
 • โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Upper St.Clair High School ,สหรัฐอเมริกา
 • โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Phoenix English Language Academy ,ออสเตรเลีย
 • โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Avondale School ,นิวซีแลนด์
 • โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มควบคู่กับพัฒนากีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Harrow House International College ,อังกฤษ
 • โครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้ม Beijing Union University ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • โครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร - Lyceé de l’Empéri ,ฝรั่งเศส
 • โครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร - OB Montessori Center ,ฟิลิปปินส์
 • โครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร - Tanjong Katong Secondary School ,สิงคโปร์

2 โครงการสนทนาสัปดาห์-ศิษย์ลูก เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมาพบกับอาจารย์ครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2517 หลังจากก่อตั้งโรงเรียนมาเพียง 3 ปี จัดทุกระดับชั้น ใช้เวลาร่วมเดือน และจัดในภาคต้นประมาณสิงหาคม-กันยายนของปีการศึกษา ปีละครั้ง นับเป็นต้นแบบในการนำไปใช้

ด้านกิจกรรมแก้ไข

1 บริหารจัดการแบบองค์รวมทุกชั้น คือมีการทำงานที่ช่วยกันตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6 ในการจัดกิจกรรมครั้งหนึ่งๆ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู รวมนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมกัน, กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ รวบรวมนักเรียนทุกสีทุกชั้นในวันสุดท้ายของกีฬากรีฑา ที่จัดเป็นพิธีปิด, กิจกรรมงานประจำปีของโรงเรียน ซึ่งจัดเพียง 1 วัน ให้ทุกระดับชั้นมีกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าการแสดงกลางแจ้ง บนเวที ซุ้มเกม

ด้านกีฬาแก้ไข

1 แชร์บาส ชนิดกีฬาใหม่ที่ผสมผสานระหว่างกีฬาแชร์บอลและบาสเกตบอล ประมาณปีการศึกษา 2519 ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกที่คิดค้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและจัดกีฬาสี ให้มีความเหมาะสมกับชั้นประถมศึกษา

2 มหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ เป็นโรงเรียนแรกๆ ที่จัดรักบี้ รุ่นอายุตั้งแต่ 6-13 ปี มีการเชิญชาติใกล้เคียง เช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่น ศรีลังกา เป็นต้น และโรงเรียนในกรุงเทพ ปริมณฑล โรงเรียนนานาชาติในประเทศ มาร่วมแข่งขัน และเป็นโรงเรียนแรกที่มอบเหรียญทองที่ระลึกให้กับนักกีฬาทุกทีมและทุกคน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 จนถึงปัจจุบัน

3 รักบี้ยุวชนและเยาวชน รุ่น 14,16 และ 18 ปี เป็นหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งและแห่งแรกที่ช่วยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดแข่งขันรักบี้ฟุตบอล รุ่นอายุดังกล่าว มาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2536 ใช้สนามฟุตบอลและรักบี้ของโรงเรียนเป็นสถานที่จัดแข่งขัน

4 งานพัฒนากีฬา มีลักษณะโครงสร้างและระบบงานที่ช่วยให้การดำเนินงานกีฬามีความคล่องตัวในการทำงาน ประกอบด้วย ประธานงานพัฒนากีฬา คณะกรรมการ ผู้จัดการทีม สวัสดิการทีม อย่างน้อยกีฬา ๑๘ ชนิด มีการดำเนินงานคือ หานักกีฬา ฝึกซ้อม ประลอง แข่งขัน และมอบเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ ให้นักกีฬาตามคุณสมบัติของผลงานที่กำหนด

รางวัลดีเด่นของโรงเรียนแก้ไข

 • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2541 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ผศ.ดร.จงรักษ์ ไกรนาม (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นตัวแทนรับ รางวัลดีเด่นทางวิชาการ ประจำปี 2541 ประเภทโครงการเนื่องในวันคนพิการสากล จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภาธร อาจารย์ใหญ่เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทาน รางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (ครั้งที่ 1)
 • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทาน รางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต (ครั้งที่ 2)

โครงการการศึกษานานาชาติแก้ไข

โครงการการศึกษานานาชาติ (International Program: IP) ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ตั้งขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเน้นเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเข้าโครงการนำร่องเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของรัฐบาล โดยให้การศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 จนถึงเกรด 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)

นักเรียนในโครงการการศึกษานานาชาติ จะเรียนวิชาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยอาจารย์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย ที่จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวไทย

โครงการการศึกษาพหุภาษาแก้ไข

โครงการการศึกษาพหุภาษา (Multilingual Program) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้การศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความสามารถในการใช้ได้หลายภาษา โดยมีการสอนในวิชาทั่วไปเป็นภาษาไทย โดยใช้หลักสูตรเดียวกับบางเขน ส่วนวิชาภาษาอังกฤษเรียนตั้งแต่ ป.1 กับเจ้าของภาษา และเมื่อนักเรียนขึ้นชั้น ป.4 จะเลือกเรียนภาษาที่ 3 คือ ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่น โครงการการศึกษาพหุภาษาเริ่มมีนักเรียนครบทั้ง 12 ระดับชั้นในปีการศึกษา 2549

โครงการการศึกษาพหุภาษามีที่ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทอมตะนคร ได้บริจาคที่ดิน 34 ไร่ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีระยะห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 28 กิโลเมตร

ศิษย์เก่าแก้ไข

ราชสกุลวงศ์แก้ไข

นักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงแก้ไข

นักวิชาการแก้ไข

นักธุรกิจและผู้บริหารภาคเอกชนแก้ไข

นักออกแบบแก้ไข

สื่อมวลชนแก้ไข

นักแสดง นักดนตรี และวงการบันเทิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิงแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′05″N 100°34′01″E / 13.851360°N 100.566990°E / 13.851360; 100.566990