ศาสนาพุทธ

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Buddhist}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User BuddhaImages}}
  ผู้ใช้คนนี้ ศึกษาเรื่อง พระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพ และ/หรือ วัตถุอันพึงเคารพอื่นๆ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ได้รับการบวช}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User ได้รับอุปสมบท}} หน้าที่นำไปใช้
 {{ผู้ใช้ วิถีเซน}}
 ผู้ใช้คนนี้ศรัทธาในวิถีเซน
หน้าที่นำไปใช้

ศาสนาอื่น ๆ

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Christian}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาคริสต์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Muslim}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาอิสลาม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Hindu}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาฮินดู
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Shinto}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาชินโต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Chinesereligion}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือเทพเจ้าตามคติจีน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Bahai}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาบาไฮ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Caodai}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือลัทธิกาวด่าย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Sikhism}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาซิกข์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User GhostR}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาผี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Catholic}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือคริสต์โรมันคาธอลิก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Protestant}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Orthodox}}
 ผู้ใช้คนนี้นับถือคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Atheist}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ไม่นับถือศาสนาใด ๆ ที่ปกป้องสิทธิของผู้มีศรัทธา
หน้าที่นำไปใช้

ความเชื่อ

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User กฎแห่งกรรม}}
 ผู้ใช้คนนี้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User FengShui}}
  ผู้ใช้คนนี้เชื่อในเรื่องฮวงจุ้ย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ลึกลับ}}
 ผู้ใช้คนนี้สนใจในเรื่องผี วิญญาณ และสิ่งลึกลับ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Godlovespeople}}
 ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักคุณ!
หน้าที่นำไปใช้
 {{User LovesJesus}}
 ผู้ใช้คนนี้รักพระเยซู
หน้าที่นำไปใช้
 {{User beentoMekkah}}
 ผู้ใช้คนนี้ได้เข้าร่วมพิธีฮัจญ์แล้ว
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Mekkahdream}}
 ผู้ใช้คนนี้ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ให้ได้สักครั้ง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User God bless you}} หน้าที่นำไปใช้