เทวรูป เป็นประติมากรรมลอยตัว สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเทพเจ้า เทวรูปนั้นได้มีการนำมาใช้เพื่อกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา และการสักการบูชาเคารพ มีการสักการบูชาที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การถวายข้าวตอกดอกไม้ การไหว้ หรือมีพิธีกระบวนแห่ต่าง ๆ เป็นต้น

เทวรูปพระพรหม ที่พิพิธภัณฑ์กีเมต์ จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้