รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย

สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินแก้ไข

ระบบแอนะล็อกแก้ไข

 • สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี - เป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (2498-2520), องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (2520-2547) และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (2547-2561) เริ่มออกอากาศเป็นแห่งแรกในประเทศไทย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียแผ่นดินใหญ่ ด้วยภาพขาวดำระบบ 525 เส้นของสหรัฐอเมริกา ผ่านย่านความถี่วีเอชเอฟ ทางช่องสัญญาณที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ด้วยชื่อว่า สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 ต่อมาเริ่มออกอากาศคู่ขนาน ด้วยภาพสีระบบ 625 เส้นของยุโรป ทางช่องสัญญาณที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2513 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2517 แล้วจึงยุติการออกอากาศ ทางช่องสัญญาณที่ 4 โดยคงออกอากาศไว้ ทางช่องสัญญาณที่ 9 เท่านั้น เป็นผลให้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 โดยอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตามที่มีข้อตกลงร่วมกับ กสทช. อนึ่ง ระหว่างนั้นยังมีการเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และเปลี่ยนอีกครั้งเป็นชื่อปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558
 • สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี - เป็นสถานีโทรทัศน์ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 แผนกวิทยุโทรทัศน์ กองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบกเป็นผู้กำกับดูแล ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศด้วยภาพสีระบบ 625 เส้นของยุโรป ผ่านย่านความถี่วีเอชเอฟ ทางช่องสัญญาณที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามอายุของสัญญาสัมปทาน. โดยชื่อย่อแต่เดิมคือ "ช่อง 7 สี" เนื่องจากต้องการให้ผู้ชมจดจำว่า "ช่อง 7" เป็นของกองทัพบก ทั้งส่วนที่ออกอากาศด้วยภาพขาวดำและภาพสี
 • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย - เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของภาครัฐ ซึ่งดำเนินการโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ออกอากาศด้วยภาพสีระบบ 625 เส้นของยุโรป ผ่านย่านความถี่วีเอชเอฟ ทางช่องสัญญาณที่ 11 โดยเริ่มทดลองออกอากาศ จากเครื่องส่งโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2528 โดยประชาชนทั่วไปรู้จักในชื่อทางการ และต่อด้วยชื่อเลขช่องคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 หรือในชื่อย่อคือ "สทท.11" หรือ "ช่อง 11" ต่อมาจึงย้ายมาใช้ เครื่องส่งโทรทัศน์ของ สทท.เอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2529 และมีพิธีเปิดสถานีฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 โดยถือเป็นวันสถาปนา สทท. ต่อมารัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอใหม่ โดยให้ยุติการใช้คำว่า "ช่อง 11" ในชื่อที่ไม่เป็นทางการของสถานีฯ อย่างจริงจัง โดยให้เปลี่ยนไปใช้คำว่า "เอ็นบีที" หรือ "สทท." เป็นการทดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้การออกอากาศในระบบแอนะล็อก ยังคงดำเนินไปจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตามที่มีข้อตกลงร่วมกับ กสทช.

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแก้ไข

 • โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย - เป็นองค์กรที่ประชุมผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อก ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2511 โดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งประกอบด้วย ททบ.5 (ประธาน), ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี และช่อง 7 เอชดี ต่อมาไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าร่วมนับแต่เริ่มก่อตั้ง, สทท.และไทยพีบีเอส เป็นสมาชิกเข้าร่วมงาน ส่วนช่องโทรทัศน์ผ่านช่องทางอื่นๆ มีหน้าที่รับการประสานขอความร่วมมือจากสมาชิก เพื่อร่วมกันแพร่ภาพออกอากาศ เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งถ่ายทอดสดและเทปบันทึกภาพ

ระบบดิจิทัลแก้ไข

ผู้ให้บริการโครงข่ายส่งสัญญาณแก้ไข

กสทช.เปิดย่านความถี่วิทยุระดับสูงยิ่ง หรือที่นิยมเรียกว่ายูเอชเอฟ ระหว่างช่องสัญญาณที่ 26 จนถึงช่องสัญญาณที่ 60 สำหรับใช้แพร่ภาพออกอากาศ โดยมีช่วงความถี่ 8 เมกะเฮิร์ตซ์ ต่อ 1 ช่องสัญญาณ และใช้ความถี่ 1 เมกะเฮิร์ตซ์ ต่อ 1 ช่องรายการ ดังนั้นแต่ละช่องสัญญาณ จึงมีความสามารถแพร่ภาพสูงสุด 8 ช่องรายการ โดยมีอุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ ควบคุมการส่งแพร่ภาพ ในแต่ละช่องสัญญาณ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 กสทช.อนุมัติให้เจ้าของโครงข่าย โทรทัศน์ระบบแอนะล็อกเดิมจำนวน 4 ราย เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายในระบบดิจิทัล ผ่านอุปกรณ์รวมส่งสัญญาณจำนวน 5 ชุด (ชุดที่ 6 ยังไม่จัดสรรให้ใช้ช่องความถี่) ดังต่อไปนี้

สถานีโทรทัศน์ภาคบริการสาธารณะแก้ไข

สถานีโทรทัศน์ภาคบริการทางธุรกิจแก้ไข

สถานีโทรทัศน์ภาคบริการชุมชนแก้ไข

 • ช่องหมายเลข 37-48 ไม่มี

สถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกแก้ไข

ส่วนกลางแก้ไข

ส่วนภูมิภาคแก้ไข

ช่องโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แก้ไข

ข่าวสารแก้ไข

สาระปกิณกะแก้ไข

กีฬาและนันทนาการแก้ไข

 • ทีสปอร์ตสแชนเนล - ดำเนินการโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สยามสปอร์ตเทเลวิชัน จำกัด นำเสนอรายการเกี่ยวกับกีฬา และนันทนาการทุกชนิด เริ่มออกอากาศครั้งแรก เป็นช่องรายการหนึ่งของโทรทัศน์เคเบิลส่วนภูมิภาค ต่อมาขยายไปออกอากาศกับซีทีเอช ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552
 • ทรูสปอร์ต - ดำเนินการโดย บริษัท ทรูวิชันส์ จำกัด (มหาชน) นำเสนอการถ่ายทอดสดหรือบันทึกการแข่งขัน หรือรายการกีฬาทุกประเภทจากทั่วโลก (3 มีนาคม พ.ศ. 2538)

บันเทิงและดนตรีแก้ไข

 • ช้อป ชาแนล ดำเนินงานโดย บริษัท ช้อป โกลบอล ประเทศไทย จำกัด นำเสนอรายการแนะนำสินค้าต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ทีวีไดเร็ค ดำเนินงานโดย บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด นำเสนอรายการแนะนำสินค้าต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ทีวีดีโมโม่ ดำเนินงานโดย บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด นำเสนอรายการแนะนำสินค้าต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ทรู ซีเล็คท์ ดำเนินงานโดย บริษัท ทรู จีเอส จำกัด นำเสนอรายการแนะนำสินค้าต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง (28 กันยายน พ.ศ. 2554)
 • โอช็อปปิง - ดำเนินงานโดย บริษัท จี-ซีเจ จำกัด นำเสนอรายการแนะนำสินค้าต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง (7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
 • ไฮช้อปปิ้ง ดำเนินงานโดย บริษัท ไฮช้อปปิ้ง จำกัด นำเสนอรายการแนะนำสินค้าต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กลุ่มช่องแกรมมี - ดำเนินการโดย กลุ่มบริษัทในสายงานโทรทัศน์ดาวเทียม บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • เอ็มแชนแนล - ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำเสนอรายการบันเทิง, ภาพยนตร์ และรายการ รวมถึงสกู๊ปเบื้องหลังการถ่ายทำผลงานดังกล่าว (พ.ศ. 2553)
 • กลุ่มช่องอาร์เอส - ดำเนินการโดย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 • ไอเอ็นทีวี - ดำเนินการโดย บริษัท เมคกิ้ง มีเดีย จำกัด
 • โมโนพลัส - ดำเนินการโดย บริษัท โมโนบรอดคาซต์ จำกัด ในเครือเอ็มไทย นำเสนอรายการบันเทิงและภาพยนตร์ (16 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

การศึกษาและศาสนาแก้ไข

เยาวชนและการ์ตูนแก้ไข

 • จ๊ะทิงจา - ดำเนินการโดย บริษัท สามเศียร จำกัด และบริษัท จ๊ะ ทิง จา จำกัด ในเครือดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น นำเสนอรายการสำหรับเยาวชน และการ์ตูนแอนิเมชัน (พ.ศ. 2553)
 • การ์ตูนคลับแชนเนล - ดำเนินการโดย บริษัท การ์ตูนคลับมีเดีย จำกัด ในเครือบริษัท เอฟฟ์ จำกัด นำเสนอรายการการ์ตูนแอนิเมชัน (1 มีนาคม พ.ศ. 2552)
 • ทูนามิเอเชีย - ดำเนินการโดย เทอร์เนอร์บรอดแคสติงซิสเตม (เอเชียแปซิฟิก), อินค์. นำเสนอรายการการ์ตูนแอนิเมชัน (1 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
 • ช่องบูมเมอแรง - ดำเนินการโดย บริษัท เอ็มเทอร์เนอร์ จำกัด นำเสนอรายการการ์ตูนแอนิเมชัน (14 สิงหาคม พ.ศ. 2556)

เกษตรกรรมแก้ไข

สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคแก้ไข

กรมประชาสัมพันธ์ ริเริ่มโครงการก่อตั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายในส่วนภูมิภาค จำนวน 12 แห่ง ทั่วประเทศ ในจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สถานีโทรทัศน์ในอดีตแก้ไข

สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (ส่วนภูมิภาค)แก้ไข

 • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง - ดำเนินการโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ต่อมา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ย้ายที่ทำการจากจังหวัดลำปาง ไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ต้องยกเลิกการออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่จังหวัดลำปาง โดยออกอากาศรายการโทรทัศน์จากจังหวัดเชียงใหม่แทน และปรับปรุงระบบการบริหารงาน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (2 เมษายน พ.ศ. 2505 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2543) [3]
 • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง - ดำเนินการโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ต่อมา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ย้ายที่ทำการจากจังหวัดระยอง ไปสู่จังหวัดจันทบุรี ส่งผลให้ต้องต้องยกเลิกการออกอากาศที่จังหวัดระยอง โดยออกอากาศจากจังหวัดจันทบุรีแทน และปรับปรุงระบบการบริหารงาน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี (9 มีนาคม พ.ศ. 2541 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2547) [4]

สถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกแก้ไข

สถานีโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมแก้ไข

 • สยามสปอร์ตแชนเนล - ดำเนินการโดย บริษัท สยามสปอร์ตเทเลวิชัน จำกัด ในเครือบริษัท
  • สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)
  • สยามสปอร์ตไลฟว์ (Siamsport Live) - นำเสนอไฮไลต์กีฬาต่างประเทศหลายชนิด เกาะติดสถานการณ์เบื้องหน้าเบื้องหลัง ของการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พร้อมทั้งการถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬาหลายรายการ (เดิมคือช่อง "สยามกีฬาทีวี" ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550)
  • สยามสปอร์ตนิวส์ (Siamsport News) - นำเสนอข่าวสารและสาระบันเทิง พร้อมทั้งรายงานสดข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ จากขอบสนามถึงหน้าจอโทรทัศน์ โดยคณะผู้สื่อข่าวมืออาชีพ ผู้มีความรู้และมีชื่อเสียงทางกีฬาทุกประเภท (เดิมคือช่อง ** "ฟุตบอลสยามทีวี" ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
  • สยามสปอร์ตฟุตบอล (Siamsport Football) - นำเสนอข่าวสารกีฬาฟุตบอล ทั้งของไทยและต่างประเทศ พร้อมบทวิเคราะห์วิจารณ์ จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในเชิงลูกหนัง พร้อมทั้งการถ่ายทอดสด ฟุตบอลลีกอาชีพของไทยในทุกรายการ (เดิมคือช่อง "สตาร์ซอคเก้อร์ทีวี" ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553)
 • ทูนามิเอเชีย - ดำเนินการโดย เทอร์เนอร์บรอดแคสติงซิสเตม (เอเชียแปซิฟิก), อินค์. นำเสนอรายการการ์ตูนแอนิเมชัน (1 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
 • สปีดแชนเนล - ดำเนินการโดย บริษัท บรอดคาสต์ไทยเทเลวิชัน จำกัด และบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด นำเสนอรายการเกี่ยวกับรถยนต์ และการแข่งขันรถยนต์แบบต่างๆ (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)
 • ทีวี 24 (เดิมชื่อ เอเชียอัปเดต) - ดำเนินการโดย บริษัท เดโมเครซีนิวส์เน็ตเวิร์ก จำกัด นำเสนอรายการข่าวสาร และสาระบันเทิงตลอด 24 ชั่วโมง (5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
 • ดี-แชนเนล - ดำเนินการโดย บริษัท ดีทีวีเซอร์วิส จำกัด ในเครือบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • โทรทัศน์สื่อกลางไทย-จีน (Thai-China Central Television; TCCTV) - ดำเนินการโดย บริษัท ไทย-ไชนีส เซ็นทรัลเทเลวิชันกรุ๊ป จำกัด (28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)
 • เอ็มวีทีวีแฟมิลี - ดำเนินการโดย บริษัท เอ็มวีเทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

อ้างอิงแก้ไข

 1. ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางโทรทัศน์ของ ททบ.5
 2. ซึ่งหมายถึง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
 3. ปัจจุบัน มีฐานะเป็นแค่สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ซึ่งเป็นลูกข่ายของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 4. ปัจจุบัน มีฐานะเป็นแค่สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ซึ่งเป็นลูกข่ายของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี