จังหวัดนครราชสีมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 16 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดนครราชสีมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 →

16 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ72.16%
  First party Second party
 
Thaksin DOD 20050915.jpg
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2).png
พรรค ไทยรักไทย มหาชน
เลือกตั้งล่าสุด 7 0
ที่นั่งก่อนหน้า 17 0
ที่นั่งที่ชนะ 15 1
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง 2 เพิ่มขึ้น 1
คะแนนเสียง 936,808 159,019
% 73.04 12.40

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. %
ไทยรักไทย 936,808 73.04%
มหาชน 159,019 12.40%
อื่น ๆ 186,739 14.56%
ผลรวม 1,282,566 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
73.04%
มหาชน
  
12.40%
อื่น ๆ
  
14.56%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดนครราชสีมา
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 46,722 3.64
กิจสังคม (2) 2,185 0.17
พัฒนาชาติไทย (3) 3,463 0.27
ประชาธิปัตย์ (4) 89,625 6.99
ประชาชนไทย (5) 2,239 0.17
คนขอปลดหนี้ (6) 7,898 0.62
ธรรมชาติไทย (7) 1,480 0.12
แผ่นดินไทย (8) 4,566 0.36
ไทยรักไทย (9) 936,808 73.04
ความหวังใหม่ (10) 2,347 0.18
มหาชน (11) 159,019 12.40
ประชากรไทย (12) 1,493 0.12
ไทยช่วยไทย (13) 2,209 0.17
แรงงาน (14) 2,097 0.16
ชาติประชาธิปไตย (15) 1,914 0.15
กสิกรไทย (16) 865 0.07
ทางเลือกที่สาม (17) 619 0.05
รักษ์ถิ่นไทย (18) 1,197 0.09
พลังเกษตรกร (19) 14,610 1.14
พลังประชาชน (20) 1,210 0.09
บัตรดี 1,282,566 96.01
บัตรเสีย 39,643 2.97
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,711 1.02
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,335,920 72.16
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,851,362 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10เขต 11เขต 12เขต 13เขต 14เขต 15เขต 16

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลในเมือง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เทวัญ ลิปตพัลลภ (9)* 45,271 59.47
มหาชน ประพัทธพงศ์ พราหมณี (11) 13,914 18.28
ประชาธิปัตย์ อดิศร เนาวนนท์ (4) 13,460 17.68
ชาติไทย จิดาภา อุไรธารากุล (1) 3,224 4.24
ความหวังใหม่ จ่าสิบเอก อนุกูล เชิดพุดชา (10) 255 0.33
ผลรวม 76,124 100.00
บัตรดี 76,124 92.69
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,207 3.90
บัตรเสีย 2,800 3.41
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,131 75.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 108,664 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตําบลหนองไผ่ล้อม ตําบลโพธิ์กลาง ตําบลหนองบัวศาลา ตําบลหนองระเวียง ตําบลพะเนา ตําบลมะเริง ตําบลหัวทะเล ตําบลตลาด ตําบลบ้านเกาะ ตําบลจอหอ ตําบลบ้านโพธิ์ ตําบลหนองไข่น้ำ ตําบลโคกสูง ตําบลพุดซา ตําบลพลกรัง และ ตําบลสีมุม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วรรณรัตน์ ชาญนุกูล (9)* 70,834 78.68
มหาชน รุ่งโรจน์ วรชมพู (11) 10,749 11.94
ประชาธิปัตย์ วสุ วศินชุติวัต (4) 8,444 9.38
ผลรวม 90,027 100.00
บัตรดี 90,027 89.31
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,780 3.75
บัตรเสีย 6,999 6.94
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 100,806 77.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,682 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตําบลหมื่นไวย ตําบลหนองกระทุ่ม ตำบลหนองจะบก ตำบลปรุใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลสุรนารี ตำบลไชยมงคล และตำบลโคกกรวด) และอำเภอสูงเนิน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ประเสริฐ บุญชัยสุข (9) 68,229 79.64
ประชาธิปัตย์ ธนภัทร มงคลจิต (4) 7,059 8.24
ชาติไทย รัชดาพร อุไรธรากุล (1) 6,022 7.03
มหาชน รักษ์ฤทัย อุดมรัตนศิลป์ (11) 4,139 4.83
ความหวังใหม่ เด่นชัย ศรีจักรโคตร (10) 226 0.26
ผลรวม 85,675 100.00
บัตรดี 85,675 91.23
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,817 3.00
บัตรเสีย 5,421 5.77
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,913 77.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,009 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอขามทะเลสอ อำเภอโนนไทย และกิ่งอำเภอพระทองคำ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อุทัย มิ่งขวัญ (9) 37,722 55.55
ประชาธิปัตย์ ลัดทา ชนะภัย (4) 14,938 22.00
มหาชน พันตำรวจเอก ณัฐ อรรถกวิน (11) 12,260 18.05
ชาติไทย ประพิศ นวมโคกสูง (1) 2,992 4.41
ผลรวม 67,912 100.00
บัตรดี 67,912 89.77
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 727 0.99
บัตรเสีย 4,667 6.37
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 73,301 67.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 108,421 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอโนนสูง และอำเภอขามสะแกแสง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
มหาชน ทัศนียา รัตนเศรษฐ (11) 39,957 48.23
ไทยรักไทย พิชญ์สินี มุ่งฝากกลาง (9)* 39,647 47.86
ชาติไทย ว่าที่ร้อยตรี ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ (1) 2,028 2.45
ประชาธิปัตย์ จรัญ เสาวกุล (4) 1,213 1.46
ผลรวม 82,845 100.00
บัตรดี 82,845 93.08
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 760 0.85
บัตรเสีย 5,397 6.06
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,002 69.84
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,440 100.00
มหาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ กิ่งอำเภอบัวลาย และกิ่งอำเภอสีดา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วัชรา ณ วังขนาย (9)* 52,402 60.97
มหาชน นาวี ศรีนุชศาสตร์ (11) 31,994 37.22
ประชาธิปัตย์ สิทธิชัย เจริญใจ (4) 1,546 1.80
ผลรวม 85,942 100.00
บัตรดี 85,942 92.70
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,165 1.26
บัตรเสีย 5,607 6.05
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,714 66.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 139,694 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอประทาย อำเภอโนนแดง และอำเภอคง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พงษ์พิช รุ่งเป้า (9)* 52,901 64.05
ชาติไทย ภิรมย์ พลวิเศษ (1) 21,193 25.66
มหาชน สมบูรณ์ สุขเพียบพร้อม (11) 6,718 8.13
ประชาธิปัตย์ ธรรมศักดิ์ ไสยราม (4) 1,780 2.16
ผลรวม 82,592 100.00
บัตรดี 82,592 92.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,044 1.17
บัตรเสีย 5,260 5.92
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,896 66.38
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,914 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 8

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอชุมพวง กิ่งอำเภอเมืองยาง และกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก (9)* 46,615 75.39
มหาชน สุทธิชัย ลาภยิ่งยง (11) 8,396 13.58
ชาติไทย เรือเอก ศิริเกษ กุลประเสริฐ (1) 6,817 11.02
ประชาธิปัตย์ แก้วอุบล ทองทุ่งมน (4)
ผลรวม 61,828 100.00
บัตรดี 61,828 90.99
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,163 1.71
บัตรเสีย 4,959 7.30
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 67,950 65.51
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 103,717 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 9

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอพิมาย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สมศักดิ์ โสมกลาง (9)* 35,126 56.94
มหาชน ประพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ (11) 13,125 21.28
ประชาธิปัตย์ วันชัย โนนสูงเนิน (4) 11,018 17.86
ชาติไทย จิรยุทธ บุญแต่ง (1) 2,157 3.50
ชาติประชาธิปไตย ปาริชาติ ธรรมคุณ (15) 263 0.43
ผลรวม 61,689 100.00
บัตรดี 61,689 92.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,079 1.62
บัตรเสีย 3,952 5.92
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 66,729 69.52
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 95,983 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 10

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอห้วยแถลง และอำเภอจักราช

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวี (9)* 52,941 78.30
มหาชน บุญช่วย วัฒนานันทวิไล (11) 13,711 20.28
ประชาธิปัตย์ สิทธิพงษ์ ระหาญนอก (4) 960 1.42
ผลรวม 67,612 100.00
บัตรดี 67,612 92.27
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 850 1.16
บัตรเสีย 4,815 6.57
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 73,277 71.81
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 102,043 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 11

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย และอำเภอหนองบุญมาก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 11 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (9)* 56,903 62.31
มหาชน มีชัย จิตต์พิพัฒน์ (11) 32,933 36.06
ประชาธิปัตย์ กาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ (4) 1,483 1.62
ผลรวม 91,319 100.00
บัตรดี 91,319 92.77
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,596 1.62
บัตรเสีย 5,516 5.60
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 98,431 80.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,830 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 12

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเสิงสาง และอำเภอครบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สุภรณ์ อัตถาวงศ์ (9)* 57,152 71.90
มหาชน พันตำรวจโท ปฎิวัติ นาคำ (11) 18,390 23.13
ประชาธิปัตย์ สายัณห์ สำนักโนน (4) 2,562 3.22
ชาติไทย ธีรพล รัตนประยูร (1) 1,003 1.26
ความหวังใหม่ สมควร ปิวจันทึก (10) 383 0.48
ผลรวม 79,490 100.00
บัตรดี 79,490 92.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,460 1.71
บัตรเสีย 4,617 5.40
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,567 74.48
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,882 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 13

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอปักธงชัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 13 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สมศักดิ์ พันธ์เกษม (9)* 59,920 75.31
ประชาธิปัตย์ สมบุญ วัชรเมฆินทร์ (4) 8,659 10.88
ชาติไทย สมศักดิ์ กุลละวณิชย์ (1) 5,643 7.09
มหาชน สมศักดิ์ ฉิ่งสระน้อย (11) 5,339 6.71
ผลรวม 79,561 100.00
บัตรดี 79,561 92.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,023 1.19
บัตรเสีย 5,544 6.44
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,128 74.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 116,257 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 14

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอปากช่อง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 14 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (9)* 69,753 81.21
ประชาธิปัตย์ ศรีสุดา ยิ่งเลิศเจริญชัย (4) 10,585 12.32
มหาชน เวสารัช สุดเดือน (11) 5,101 5.94
ประชาชนไทย ภูมิศาสตร์ บุญมา (15) 451 0.53
ผลรวม 85,890 100.00
บัตรดี 85,890 90.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,539 2.68
บัตรเสีย 6,374 6.72
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94,803 73.63
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 128,751 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 15

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอสีคิ้ว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 15 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ประเสริฐ จันทรรวงทอง (9)* 45,214 80.61
มหาชน สาธิต ด่านกุล (11) 7,410 13.23
ประชาธิปัตย์ สมบูรณ์ จีระมะกร (4)✔ 2,750 4.90
ชาติไทย บุญยงค์ จันทร์แสง (9) 718 1.28
ผลรวม 56,092 100.00
บัตรดี 56,092 92.24
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 792 1.30
บัตรเสีย 3,930 6.46
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 60,814 69.03
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 88,104 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 16

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอด่านขุนทด และกิ่งอำเภอเทพารักษ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 16 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ (9)* 55,665 74.18
มหาชน บุญเลิศ ครุฑขุนทด (11) 17,324 23.09
ประชาธิปัตย์ ดารา เกตกะโกมล (4) 2,047 2.73
ผลรวม 75,036 100.00
บัตรดี 75,036 92.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 703 0.87
บัตรเสีย 5,127 6.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80,866 74.21
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 108,971 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)