อำเภอหนองบุญมาก

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

หนองบุญมาก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ห่างจากตัวจังหวัด 50 กิโลเมตร

อำเภอหนองบุญมาก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Bun Mak
ปราสาทบ้านถนนหัก ศาสนสถานฮินดูเก่าแก่
ปราสาทบ้านถนนหัก ศาสนสถานฮินดูเก่าแก่
คำขวัญ: 
หนองบุญมากเมืองบุญ หลวงพ่อคูณอุปถัมป์ งามล้ำปราสาทหิน ถิ่นเฟื่องฟ้างามตา ฉ่ำอุราน้ำผึ้งป่า ขนุนหนาเนื้อดี สายพันธุ์ดีมันสำปะหลัง ทุเรียนดังหนองบุญมาก
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอหนองบุญมาก
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอหนองบุญมาก
พิกัด: 14°44′23″N 102°21′57″E / 14.73972°N 102.36583°E / 14.73972; 102.36583
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด590.4 ตร.กม. (228.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด60,764 คน
 • ความหนาแน่น102.92 คน/ตร.กม. (266.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30410
รหัสภูมิศาสตร์3022
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ แก้

อำเภอหนองบุนนากแต่เดิมเป็นเพียงตำบลเดียว คือ ตำบลสารภี ซึ่งอยู่ในเขตปกครอง ของอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งท้องที่ตำบลสารภี ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเรียกว่า “กิ่งอำเภอหนองบุนนาก” โดยมีนายสวัสดิ์ พูนพิพัฒน์ เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ตัวที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านซับหวาย หมู่ที่ 16 ตำบลหนองบุนนาก ในขณะนั้น (ปัจจุบันบ้านซับหวายเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นหมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวแรต)ในการก่อสร้างศูนย์ราชการอำเภอ นางเง็กเจ็ง และนายประสงค์ ศรีหิรัญรัตน์ เป็นผู้อุทิศที่ดินให้เนื้อที่ 100 ไร่ เพื่อจัดสร้างที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจภูธรอำเภอและหน่วยราชการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 กิ่งอำเภอหนองบุนนากได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2532 โดยมี ร.ต. ประสิทธิ์ อินทราทิตย์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 ดำเนินการเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ท่านได้มีจิตศรัทธาและตั้งใจที่จะบริจาคเงินให้ก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ 13,793,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ และหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้บริจาคเงินในการก่อสร้างเองทั้งสิ้น โดยทางทางจังหวัดนครราชสีมาโดยขออนุมัติกรมการปกครอง เป็นอาคารสองชั้นทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องสีแดง ซึ่งจะเป็นอาคารที่ว่าการอำเภอหลังแรกของประเทศไทย ที่ก่อสร้างโดยพระบริจาคเงินเป็นอาคารหลังแรก ที่เป็นอาคารทรงไทยสวยเด่นเป็นสง่าที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้มีความหมายในทางที่เป็นสิริมงคลตามความต้องการของราษฎรและหลวงพ่อคูณ เห็นสมควรเปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมควรเปลี่ยนชื่ออำเภอหนองบุนนากเป็นอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ได้แยกพื้นที่ตำบลหนองบุนนาก ตำบลสารภี และตำบลไทยเจริญ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองบุนนาก ขึ้นกับอำเภอโชคชัย [1]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2527 ตั้งตำบลหนองหัวแรต แยกออกจากตำบลหนองบุนนาก [2]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2529 ตั้งตำบลแหลมทอง แยกออกจากตำบลไทยเจริญ [3]
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลหนองตะไก้ แยกออกจากตำบลหนองบุนนาก [4]
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2532 ยกฐานะเป็น อำเภอหนองบุนนาก [5]
 • วันที่ 15 กันยายน 2535 ตั้งตำบลลุงเขว้า แยกออกจากตำบลสารภี [6]
 • วันที่ 1 กันยายน 2536 ตั้งตำบลหนองไม้ไผ่ แยกออกจากตำบลหนองหัวแรต [7]
 • วันที่ 7 กันยายน 2538 ตั้งตำบลบ้านใหม่ แยกออกจากตำบลไทยเจริญ [8]
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 เปลี่ยนชื่ออำเภอจาก อำเภอหนองบุนนาก เป็น อำเภอหนองบุญมาก [9]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอหนองบุญมากตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอหนองบุญมากแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 104 หมู่บ้าน

1. หนองบุนนาก (Nong Bunnak) 17 หมู่บ้าน
2. สารภี (Saraphi) 15 หมู่บ้าน
3. ไทยเจริญ (Thai Charoen) 8 หมู่บ้าน
4. หนองหัวแรต (Nong Hua Raet) 15 หมู่บ้าน
5. แหลมทอง (Laem Thong) 10 หมู่บ้าน
6. หนองตะไก้ (Nong Takai) 12 หมู่บ้าน
7. ลุงเขว้า (Lung Khwao) 9 หมู่บ้าน
8. หนองไม้ไผ่ (Nong Mai Phai) 9 หมู่บ้าน
9. บ้านใหม่ (Ban Mai) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอหนองบุญมากประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหัวแรตทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแหลมทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบุนนากทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสารภีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทยเจริญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุงเขว้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้ไผ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล

โรงเรียน แก้

 • โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
 • โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม
 • โรงเรียนสายมิตร หนองบุญมาก
 • โรงเรียนณัฐญศึกษา หนองบุญมาก

อาชีวศึกษา แก้

 • วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี หนองบุญมาก

สถานที่สำคัญ แก้

 • วัดสารภี (หลวงพ่อมาก)
 • สวนเฟื่องฟ้าบ้านใหม่ไทยเจริญ
 • ปราสาทบ้านถนนหัก
 • ปราสาทกระถิน
 • ปราสาทบ้านสระคล้า
 • ปราสาทบ้านโนนสะอาด
 • รูปหล่อหลวงพ่อคูณ หนองบุญมาก
 • วัดราษฏร์สุนทร คลองสารเพชร
 • วัดหนองหัวแรด
 • วัดหัวทำนบ-ยุบใหญ่
 • วัดไตรสิริมงคล ซับตะคร้อ
 • วัดหนองบุนนาก
 • วัดหนองตะไก้
 • วัดใหม่ศรีสุข ราษฏร์บำรุง
 • วัดบ้านลุงเขว้า
 • วัดใหม่หนองตะลุมปุ๊ก(หลวงพ่อโสธร)
 • สำนักสงฆ์หนองพยอม
 • ตลาดหนองบุนนาก
 • อ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบ
 • อ่างเก็บน้ำหนองชายแจว
 • ศาลต้นตะเคียน(เจ้าแม่สไบงาม) หมู่บ้านหัวทำนบ
 • โบสถ์หินภูเขาไฟ วัดแหลมทอง
 • รูปหล่อพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) หน้าศูนย์ราชการ

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองบุนนาก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (109 ง): 2133. 5 กรกฎาคม 2526. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-04. สืบค้นเมื่อ 2010-05-10.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่มีอำเภอโนนไทย อำเภอปากช่อง อำเภอโชคชัย อำเภอสีคิ้ว และกิ่งอำเภอหนองบุนนาก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (137 ง): 3518–3540. 2 ตุลาคม 2527.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (พิเศษ 175 ง): 104–111. 10 ตุลาคม 2529.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโชคชัย อำเภอครบุรี อำเภอคง อำเภอโนนสูง กิ่งอำเภอแก้งสนามนาง และกิ่งอำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (พิเศษ 171 ง): 122–155. 21 ตุลาคม 2531.
 5. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอแวงใหญ่ อำเภอหนองบุนนาก อำเภอโพนทราย อำเภอท่าหลวง และอำเภอศรีรัตนะ พ.ศ. 2532" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (83 ก): 249–251. 25 พฤษภาคม 2532. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2010-05-10.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (พิเศษ 131 ง): 23–28. 9 ตุลาคม 2535.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอขามสะแกแสงและอำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (พิเศษ 182 ง): 34–39. 8 พฤศจิกายน 2536.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง อำเภอหนองบุนนาก และอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (91 ง): 68–90. 14 พฤศจิกายน 2538.
 9. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2546" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (36 ก): 7–8. 1 พฤษภาคม 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-04. สืบค้นเมื่อ 2010-05-10.