อำเภอหนองบุญมาก

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

หนองบุญมาก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ห่างจากตัวจังหวัด 50 กิโลเมตร

อำเภอหนองบุญมาก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Bun Mak
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอหนองบุญมาก
คำขวัญ: 
เฟื่องฟ้างาม น้ำผึ้งหวาน กล่าวขานขนุนดี
คนมีคุณธรรม ศิลปกรรมปราสาทหิน
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°44′23″N 102°21′57″E / 14.73972°N 102.36583°E / 14.73972; 102.36583
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด590.4 ตร.กม. (228.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด60,793 คน
 • ความหนาแน่น102.97 คน/ตร.กม. (266.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30410
รหัสภูมิศาสตร์3022
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอหนองบุนนากแต่เดิมเป็นเพียงตำบลเดียว คือ ตำบลสารภี ซึ่งอยู่ในเขตปกครอง ของอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งท้องที่ตำบลสารภี ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเรียกว่า “กิ่งอำเภอหนองบุนนาก” โดยมีนายสวัสดิ์ พูนพิพัฒน์ เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ตัวที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านซับหวาย หมู่ที่ 16 ตำบลหนองบุนนาก ในขณะนั้น (ปัจจุบันบ้านซับหวายเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นหมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวแรต)ในการก่อสร้างศูนย์ราชการอำเภอ นางเง็กเจ็ง และนายประสงค์ ศรีหิรัญรัตน์ เป็นผู้อุทิศที่ดินให้เนื้อที่ 100 ไร่ เพื่อจัดสร้างที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจภูธรอำเภอและหน่วยราชการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 กิ่งอำเภอหนองบุนนากได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2532 โดยมี ร.ต. ประสิทธิ์ อินทราทิตย์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 ดำเนินการเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ท่านได้มีจิตศรัทธาและตั้งใจที่จะบริจาคเงินให้ก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ 13,793,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ และหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้บริจาคเงินในการก่อสร้างเองทั้งสิ้น โดยทางทางจังหวัดนครราชสีมาโดยขออนุมัติกรมการปกครอง เป็นอาคารสองชั้นทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องสีแดง ซึ่งจะเป็นอาคารที่ว่าการอำเภอหลังแรกของประเทศไทย ที่ก่อสร้างโดยพระบริจาคเงินเป็นอาคารหลังแรก ที่เป็นอาคารทรงไทยสวยเด่นเป็นสง่าที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้มีความหมายในทางที่เป็นสิริมงคลตามความต้องการของราษฎรและหลวงพ่อคูณ เห็นสมควรเปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมควรเปลี่ยนชื่ออำเภอหนองบุนนากเป็นอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ได้แยกพื้นที่ตำบลหนองบุนนาก ตำบลสารภี และตำบลไทยเจริญ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองบุนนาก ขึ้นกับอำเภอโชคชัย [1]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2527 ตั้งตำบลหนองหัวแรต แยกออกจากตำบลหนองบุนนาก [2]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2529 ตั้งตำบลแหลมทอง แยกออกจากตำบลไทยเจริญ [3]
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลหนองตะไก้ แยกออกจากตำบลหนองบุนนาก [4]
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2532 ยกฐานะเป็น อำเภอหนองบุนนาก [5]
 • วันที่ 15 กันยายน 2535 ตั้งตำบลลุงเขว้า แยกออกจากตำบลสารภี [6]
 • วันที่ 1 กันยายน 2536 ตั้งตำบลหนองไม้ไผ่ แยกออกจากตำบลหนองหัวแรต [7]
 • วันที่ 7 กันยายน 2538 ตั้งตำบลบ้านใหม่ แยกออกจากตำบลไทยเจริญ [8]
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 เปลี่ยนชื่ออำเภอจาก อำเภอหนองบุนนาก เป็น อำเภอหนองบุญมาก [9]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหนองบุญมากตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหนองบุญมากแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 104 หมู่บ้าน

1. หนองบุนนาก (Nong Bunnak)
2. สารภี (Saraphi)
3. ไทยเจริญ (Thai Charoen)
4. หนองหัวแรต (Nong Hua Raet)
5. แหลมทอง (Laem Thong)
6. หนองตะไก้ (Nong Takai)
7. ลุงเขว้า (Lung Khwao)
8. หนองไม้ไผ่ (Nong Mai Phai)
9. บ้านใหม่ (Ban Mai)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหนองบุญมากประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหัวแรตทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแหลมทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบุนนากทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสารภีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทยเจริญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุงเขว้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้ไผ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล

โรงเรียนแก้ไข

 • โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
 • โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม
 • โรงเรียนสายมิตร หนองบุญมาก
 • โรงเรียนณัฐญศึกษา หนองบุญมาก

อาชีวศึกษาแก้ไข

 • วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี หนองบุญมาก

สถานที่น่าสนใจแก้ไข

 • วัดสารภี (หลวงพ่อมาก)
 • สวนเฟื่องฟ้าบ้านใหม่ไทยเจริญ
 • ปราสาทบ้านถนนหัก
 • ปราสาทกระถิน
 • ปราสาทบ้านสระคล้า
 • ปราสาทบ้านโนนสะอาด
 • รูปหล่อหลวงพ่อคูณ หนองบุญมาก
 • วัดราษฏร์สุนทร คลองสารเพชร
 • วัดหนองหัวแรด
 • วัดหัวทำนบ-ยุบใหญ่
 • วัดไตรสิริมงคล ซับตะคร้อ
 • วัดหนองบุนนาก
 • วัดหนองตะไก้
 • วัดใหม่ศรีสุข ราษฏร์บำรุง
 • วัดบ้านลุงเขว้า
 • วัดใหม่หนองตะลุมปุ๊ก(หลวงพ่อโสธร)
 • สำนักสงฆ์หนองพยอม
 • ตลาดหนองบุนนาก
 • อ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบ
 • อ่างเก็บน้ำหนองชายแจว
 • ศาลต้นตะเคียน(เจ้าแม่สไบงาม) หมู่บ้านหัวทำนบ

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองบุนนาก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (109 ง): 2133. 5 กรกฎาคม 2526. Check date values in: |date= (help)
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่มีอำเภอโนนไทย อำเภอปากช่อง อำเภอโชคชัย อำเภอสีคิ้ว และกิ่งอำเภอหนองบุนนาก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (137 ง): 3518–3540. 2 ตุลาคม 2527. Check date values in: |date= (help)
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (พิเศษ 175 ง): 104–111. 10 ตุลาคม 2529. Check date values in: |date= (help)
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโชคชัย อำเภอครบุรี อำเภอคง อำเภอโนนสูง กิ่งอำเภอแก้งสนามนาง และกิ่งอำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (พิเศษ 171 ง): 122–155. 21 ตุลาคม 2531. Check date values in: |date= (help)
 5. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอแวงใหญ่ อำเภอหนองบุนนาก อำเภอโพนทราย อำเภอท่าหลวง และอำเภอศรีรัตนะ พ.ศ. 2532" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (83 ก): 249–251. 25 พฤษภาคม 2532. Check date values in: |date= (help)
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (พิเศษ 131 ง): 23–28. 9 ตุลาคม 2535. Check date values in: |date= (help)
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอขามสะแกแสงและอำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (พิเศษ 182 ง): 34–39. 8 พฤศจิกายน 2536. Check date values in: |date= (help)
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง อำเภอหนองบุนนาก และอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (91 ง): 68–90. 14 พฤศจิกายน 2538. Check date values in: |date= (help)
 9. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2546" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (36 ก): 7–8. 1 พฤษภาคม 2546. Check date values in: |date= (help)