รายชื่อศตวรรษิกชนไทย

ระบบสถิติทางการทะเบียนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป (ศตวรรษิกชน) มีชีวิตอยู่ทั้งสิ้น 22,764 คน[1]โดยรายชื่อต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น

ชาวไทยอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแก้ไข

ในส่วนนี้จะเป็นรายชื่อชาวไทยอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน (เรียงลำดับตามอายุ)

ชื่อ เพศ เกิด อายุ ภูมิลำเนา อ้างอิง
พระครูปลัดบุดดา ปญฺญาธโร ช. พ.ศ. 2454 มากกว่า 109 ปี 246 วัน ปราจีนบุรี [2]
หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล ญ. 15 มีนาคม พ.ศ. 2461 103 ปี 263 วัน กรุงเทพมหานคร [3][4]
เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ญ. 5 ตุลาคม พ.ศ. 2461 103 ปี 59 วัน กรุงเทพมหานคร [5][6]
เหลาะ พรมนิล ญ. พ.ศ. 2462 มากกว่า 101 ปี 246 วัน พิจิตร [7]
หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ ญ. 12 กันยายน พ.ศ. 2463 101 ปี 82 วัน กรุงเทพมหานคร [8]
โอภาส พลศิลป ช. 2 เมษายน พ.ศ. 2464 100 ปี 245 วัน ลพบุรี
วณี เลาหเกียรติ ญ. 3 เมษายน พ.ศ. 2464 100 ปี 244 วัน กรุงเทพมหานคร [9]

ชาวไทยอายุ 100 ปีขึ้นไปแก้ไข

ในส่วนนี้จะเป็นรายชื่อชาวไทยอายุ 100 ปีขึ้นไป (เรียงลำดับตามอายุ)

      ยังมีชีวิต

ชื่อ เพศ เกิด เสียชีวิต อายุ ภูมิลำเนา อ้างอิง
หลวงปู่สี ฉนฺทสิริ ช. 10 เมษายน พ.ศ. 2392 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 127 ปี 319 วัน นครสวรรค์
สาย เวียงแก้ว ญ. พ.ศ. 2435 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มากกว่า 124 ปี 236 วัน ขอนแก่น [10]
อยู่ฮู้ แซ่ว่าง ช. พ.ศ. 2436 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มากกว่า 120 ปี 56 วัน เชียงราย [11]
หา ศรียากูล ญ. พ.ศ. 2443 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มากกว่า 119 ปี 234 วัน เพชรบูรณ์ [12][13][14]
กามู ธงนำโชคดี ช. 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2437 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 119 ปี 74 วัน แม่ฮ่องสอน [15]
พระมงคลวิสุทธิ์ (สุภา กนฺตสีโล) ช. 17 กันยายน พ.ศ. 2438 2 กันยายน พ.ศ. 2556 117 ปี 351 วัน สกลนคร [16]
หน่อจอเดาะ วนาพานิช ญ. 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 พ.ศ. 2557 - 2559 มากกว่า 116 ปี 237 วัน แม่ฮ่องสอน [17][18]
หลวงปู่ทอง อายะนะ ช. พ.ศ. 2363 พ.ศ. 2480 มากกว่า 115 ปี 364 วัน กรุงเทพมหานคร
ชั้น เกตุทอง ญ. 19 เมษายน พ.ศ. 2441 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 115 ปี 117 วัน นครสวรรค์ [19]
เสียง คำโสม ญ. 18 กันยายน พ.ศ. 2443 11 มกราคม พ.ศ. 2559 115 ปี 115 วัน บึงกาฬ [20]
ปุ่น มุระพันธุ์ ญ. พ.ศ. 2440 18 กันยายน พ.ศ. 2555 มากกว่า 114 ปี 170 วัน อ่างทอง [21]
หลวงปู่สอ ขันติโก ช. 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2448 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 114 ปี 47 วัน นครพนม [22]
หลวงปู่ประ อคฺคธมโม ช. พ.ศ. 2441 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มากกว่า 114 ปี 44 วัน นครศรีธรรมราช [23]
แดง ดวงยศ ญ. พ.ศ. 2444 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 มากกว่า 113 ปี 336 วัน เชียงใหม่ [24]
แว่น ยางจุบุ ญ. พ.ศ. 2443 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มากกว่า 113 ปี 333 วัน นครราชสีมา [25][26]
ปุ่น ตะโกศัย ช. พ.ศ. 2449 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มากกว่า 113 ปี 324 วัน พิษณุโลก [27][28][29]
ฟอง จิตร์สุทธิ ญ. 15 เมษายน พ.ศ. 2446 27 กันยายน พ.ศ. 2559 113 ปี 165 วัน เชียงใหม่ [30]
ตีบ ดำแดง ญ. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 111 ปี 258 วัน สงขลา [31]
สิน มิ่งมิตร ญ. พ.ศ. 2448 27 กันยายน พ.ศ. 2560 มากกว่า 111 ปี 179 วัน สุโขทัย [32][33]
เหลื่อม อินนุพัฒน์ ญ. พ.ศ. 2447 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มากกว่า 111 ปี 152 วัน นครศรีธรรมราช [34][35]
พัด สิงหบุตร ญ. 1 เมษายน พ.ศ. 2448 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มากกว่า 111 ปี 90 วัน ตาก [36][37]
อ่อน เสริฐกระโทก ญ. พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มากกว่า 111 ปี 20 วัน นครราชสีมา [38]
หลวงปู่เงิน พุทธโชติ ช. 16 กันยายน พ.ศ. 2353 20 กันยายน พ.ศ. 2464 111 ปี 4 วัน พิจิตร
ปิน เพชรนะ ช. พ.ศ. 2449 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 มากกว่า 110 ปี 363 วัน พังงา [39]
หลวงปู่แสน ปสันโน ช. 11 กันยายน พ.ศ. 2451 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 110 ปี 317 วัน ศรีสะเกษ [40]
แดง หนูสังข์ ญ. พ.ศ. 2447 มกราคม พ.ศ. 2559 มากกว่า 110 ปี 305 วัน ตรัง [41][42]
หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ช. 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2451 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 110 ปี 158 วัน ลพบุรี [43]
พระครูโกวิทพัฒโนดม (เกลี้ยง เตชธมฺโม) ช. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2451 6 มกราคม พ.ศ. 2562 110 ปี 88 วัน ศรีสะเกษ [44]
ชู วิยะกัน ช. พ.ศ. 2449 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มากกว่า 110 ปี 72 วัน กำแพงเพชร [45]
หมิว เรียงกระโทก ญ. มิถุนายน พ.ศ. 2446 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 มากกว่า 110 ปี 37 วัน นครราชสีมา [46]
เท็บ ครองบุญ ญ. พ.ศ. 2450 เมษายน พ.ศ. 2561 มากกว่า 110 ปี 29 วัน พังงา [47][48]
สุก พวงศรี ช. พ.ศ. 2446 พ.ศ. 2557 - 2559 มากกว่า 109 ปี 275 วัน อุตรดิตถ์ [49][50]
หม่อมเจ้าพงษ์พิศมัย เกษมสันต์ ญ. 13 มีนาคม พ.ศ. 2442 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 109 ปี 255 วัน กรุงเทพมหานคร [51]
พระครูปลัดบุดดา ปญฺญาธโร ช. พ.ศ. 2454 มากกว่า 109 ปี 246 วัน ปราจีนบุรี [2]
ผ่อน รอดทอง ช. พ.ศ. 2446 พ.ศ. 2556 มากกว่า 108 ปี 275 วัน ชุมพร [52][53]
ใบ วงค์ลังกา ญ. 1 มกราคม พ.ศ. 2449 กันยายน พ.ศ. 2557 มากกว่า 108 ปี 243 วัน เชียงราย [54]
สุวรรณ ดวงจันทร์ ช. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 27 มกราคม พ.ศ. 2553 108 ปี 192 วัน อุบลราชธานี [55]
แอ สระทองซัง ญ. พ.ศ. 2452 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มากกว่า 108 ปี 188 วัน พิษณุโลก [56]
นางบูรณวุฒิ (ทรัพย์ สาระเกษตริน) ญ. 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2442 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 108 ปี 135 วัน กรุงเทพมหานคร [57]
พ่อท่านเอื้อม กตฺปฺญฺโญ ช. 15 กันยายน พ.ศ. 2449 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 108 ปี 85 วัน ชุมพร [58]
ไสว หัพนานนท์ ช. 13 ตุลาคม พ.ศ. 2450 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 108 ปี 0 วัน
ทองใบ อุปพิลา ญ. 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 6 กันยายน พ.ศ. 2559 107 ปี 305 วัน เพชรบูรณ์ [59][60]
ติ้น มะลิซ้อน ญ. พ.ศ. 2451 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มากกว่า 107 ปี 254 วัน กำแพงเพชร [61]
เย็น แก้วมะณี ช. พ.ศ. 2443 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551 มากกว่า 107 ปี 194 วัน เพชรบุรี [62]
พระนิมมานโกวิท (ทองดำ ฐิตวณฺโณ) ช. 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2441 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548 107 ปี 97 วัน อุตรดิตถ์
บัวถา จักร์แก้ว ญ. พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 28 มกราคม พ.ศ. 2560 มากกว่า 107 ปี 58 วัน เชียงใหม่ [63]
ชุนห์ สีหะวงค์ ช. พ.ศ. 2452 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มากกว่า 107 ปี 46 วัน เลย [64]
โคอิ มีมิ ช. พ.ศ. 2454 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มากกว่า 106 ปี 187 วัน เพชรบุรี [65]
ป้อ เสนานุช ญ. 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559 106 ปี 153 วัน แพร่ [66]
ท่านผู้หญิงยศวดี บูรณะสัมฤทธิ์ อัมพรไพศาล ญ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2450 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 105 ปี 188 วัน กรุงเทพมหานคร [67]
นางพิสูจน์พาณิชยลักษณ์ (ทวี อิศรเสนา ณ อยุธยา) ญ. 9 กันยายน พ.ศ. 2456 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 105 ปี 89 วัน กรุงเทพมหานคร
พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) ช. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2454 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 105 ปี 65 วัน อุดรธานี [68]
ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ญ. 12 ตุลาคม พ.ศ. 2453 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558 105 ปี 11 วัน กรุงเทพมหานคร [69]
ทองคำ แก้วทอง ญ. 12 เมษายน พ.ศ. 2458 15 เมษายน พ.ศ. 2563 105 ปี 3 วัน อุบลราชธานี [70]
ฉิ้น แก้วสวัสดิ์ ญ. 1 มกราคม พ.ศ. 2458 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 104 ปี 327 วัน สงขลา [71]
หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล ญ. 8 เมษายน พ.ศ. 2445 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549 104 ปี 247 วัน กรุงเทพมหานคร [51]
พงษ์ ดาขุนทด ช. พ.ศ. 2455 ราว 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มากกว่า 104 ปี 196 วัน นครราชสีมา [72]
พั่ว อมรการ ญ. พ.ศ. 2453 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มากกว่า 104 ปี 192 วัน นครศรีธรรมราช [73]
โชติ ครุธดิลกานันท์ ช. 24 มีนาคม พ.ศ. 2458 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 104 ปี 112 วัน พิษณุโลก [74][75]
หวน อนุภาณศิสยานุสรรค์ ญ. 4 กันยายน พ.ศ. 2428 23 ธันวาคม พ.ศ. 2532 104 ปี 110 วัน กรุงเทพมหานคร [76]
พระมงคลวรากร (ชาญ อีณมุตฺโต) ช. 3 เมษายน พ.ศ. 2457 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 104 ปี 98 วัน สมุทรปราการ [77]
ปัน แก้วใจมา ช. พ.ศ. 2454 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มากกว่า 104 ปี 58 วัน เชียงใหม่ [78]
ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล ญ. 30 มกราคม พ.ศ. 2453 21 มกราคม พ.ศ. 2557 103 ปี 357 วัน กรุงเทพมหานคร [51]
คุณหญิงนิธิวดี อ้นตระการ ญ. 2 มีนาคม พ.ศ. 2453 22 มกราคม พ.ศ. 2557 103 ปี 326 วัน กรุงเทพมหานคร [79]
คุณหญิงหลุย มไหสวรรย์ ญ. 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443 3 มกราคม พ.ศ. 2547 103 ปี 310 วัน กรุงเทพมหานคร [80]
ตุ้ม จันทนิตย์ ญ. พ.ศ. 2396 พ.ศ. 2501 มากกว่า 103 ปี 278 วัน นครพนม
พระเทพประสิทธิคุณ (ผัน ติสฺสโร) ช. 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 103 ปี 251 วัน กรุงเทพมหานคร [81]
หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล ญ. 15 มีนาคม พ.ศ. 2461 103 ปี 263 วัน กรุงเทพมหานคร [3][4]
เจียร สีหะวงค์ ญ. พ.ศ. 2456 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มากกว่า 103 ปี 216 วัน เลย [82]
เกียรติ วัธนเวคิน ช. 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 103 ปี 210 วัน กรุงเทพมหานคร [83]
บาง ทับขุนทด ญ. 5 มีนาคม พ.ศ. 2458 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 103 ปี 139 วัน นครราชสีมา [84]
พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์) ช. 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 103 ปี 137 วัน นครศรีธรรมราช
คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ญ. 12 ตุลาคม พ.ศ. 2457 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 103 ปี 119 วัน สุราษฎร์ธานี [85]
เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ญ. 5 ตุลาคม พ.ศ. 2461 103 ปี 59 วัน กรุงเทพมหานคร [5][6]
พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตติโก) ช. 5 มิถุนายน พ.ศ. 2453 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 102 ปี 288 วัน จันทบุรี
คุณหญิงประเทียบ ชลทรัพย์ ญ. พ.ศ. 2443 พ.ศ. 2547 มากกว่า 102 ปี 275 วัน กรุงเทพมหานคร [79]
พระสุธรรมาธิบดี (แสง ชุตินฺธโร) ช. 10 มิถุนายน พ.ศ. 2456 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 102 ปี 240 วัน สุราษฎร์ธานี [86]
พระครูประยุตนวการ (แย้ม ฐานยฺตโต) ช. 5 มกราคม พ.ศ. 2458 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 102 ปี 235 วัน นครปฐม [87]
คุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ (สำอางค์ โลจายะ) ญ. 2 มกราคม พ.ศ. 2450 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 102 ปี 224 วัน กรุงเทพมหานคร [88]
บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ญ. 12 ตุลาคม พ.ศ. 2455 13 เมษายน พ.ศ. 2558 102 ปี 183 วัน กรุงเทพมหานคร [89]
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ช. 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 101 ปี 353 วัน พะเยา [90]
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน) ช. 11 มีนาคม พ.ศ. 2451 26 มกราคม พ.ศ. 2553 101 ปี 321 วัน กรุงเทพมหานคร
พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ ช. 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 101 ปี 298 วัน กรุงเทพมหานคร [91]
เฉิด สุดารา ช. 14 ธันวาคม พ.ศ. 2456 11 กันยายน พ.ศ. 2558 101 ปี 271 วัน
เหลาะ พรมนิล ญ. พ.ศ. 2462 มากกว่า 101 ปี 246 วัน พิจิตร [92]
หม่อมเจ้าวิมลมาศ เกษมสันต์ ญ. 22 มกราคม พ.ศ. 2438 10 มิถุนายน พ.ศ. 2539 101 ปี 139 วัน กรุงเทพมหานคร [51]
ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ ญ. 25 เมษายน พ.ศ. 2463 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 101 ปี 111 วัน กรุงเทพมหานคร
หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ ญ. 12 กันยายน พ.ศ. 2463 101 ปี 82 วัน กรุงเทพมหานคร [93]
พระศีลวุฒาจารย์ (บาง จนฺทสโร) ช. 21 มกราคม พ.ศ. 2433 9 เมษายน พ.ศ. 2534 101 ปี 78 วัน สระบุรี
คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ญ. 6 ธันวาคม พ.ศ. 2458 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 101 ปี 63 วัน กรุงเทพมหานคร [94]
ท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ ญ. 20 มีนาคม พ.ศ. 2451 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 101 ปี 45 วัน กรุงเทพมหานคร [95]
ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล ญ. 7 สิงหาคม พ.ศ. 2456 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 100 ปี 362 วัน กรุงเทพมหานคร [51]
หม่อมเจ้าดุลภากร วรวรรณ ช. 15 ธันวาคม พ.ศ. 2443 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 100 ปี 351 วัน กรุงเทพมหานคร [51]
เจ้าจอมมารดาอ่อน ในรัชกาลที่ 5 ญ. 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2411 29 มกราคม พ.ศ. 2512 100 ปี 344 วัน กรุงเทพมหานคร [79]
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) ช. 29 ธันวาคม พ.ศ. 2460 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 100 ปี 316 วัน กรุงเทพมหานคร [96]
พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) ช. 12 มีนาคม พ.ศ. 2462 4 มกราคม พ.ศ. 2563 100 ปี 298 วัน นครสวรรค์
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์ ญ. 24 ธันวาคม พ.ศ. 2460 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 100 ปี 282 วัน กรุงเทพมหานคร [97]
อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร ญ. 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 100 ปี 271 วัน กรุงเทพมหานคร [51]
หม่อมเจ้าภัคยพันธ์ เกษมสันต์ ช. 15 มีนาคม พ.ศ. 2448 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 100 ปี 255 วัน กรุงเทพมหานคร [51]
ชำนาญ ยุวบูรณ์ ช. 20 ตุลาคม พ.ศ. 2457 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 100 ปี 254 วัน กรุงเทพมหานคร
จรูญ ศิริรัตตานนท์ ช. 10 มกราคม พ.ศ. 2459 20 กันยายน พ.ศ. 2559 100 ปี 253 วัน พิษณุโลก [98]
สมศรี อังสุวัฒนะ ญ. 4 กันยายน พ.ศ. 2461 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 100 ปี 249 วัน กรุงเทพมหานคร
โอภาส พลศิลป ช. 2 เมษายน พ.ศ. 2464 100 ปี 245 วัน ลพบุรี
วณี เลาหเกียรติ ญ. 3 เมษายน พ.ศ. 2464 100 ปี 244 วัน กรุงเทพมหานคร [99]
อภัย พงษ์ศิวาภัย ช. 17 ตุลาคม พ.ศ. 2455 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556 100 ปี 229 วัน
อรุณ ภาณุพงศ์ ช. 15 มีนาคม พ.ศ. 2464 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 100 ปี 227 วัน พัทลุง [100]
เนื่อง แฝงสีคำ ญ. 8 กันยายน พ.ศ. 2457 15 เมษายน พ.ศ. 2558 100 ปี 219 วัน ราชบุรี [101]
พลตำรวจจัตวา หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย ช. 5 ตุลาคม พ.ศ. 2451 3 มกราคม พ.ศ. 2552 100 ปี 90 วัน กรุงเทพมหานคร
ฉลบชลัยย์ พลางกูร ญ. 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 6 เมษายน พ.ศ. 2560 100 ปี 139 วัน กรุงเทพมหานคร [102]
ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ ญ. 5 ตุลาคม พ.ศ. 2458 26 มกราคม พ.ศ. 2559 100 ปี 113 วัน กรุงเทพมหานคร [103]
น้อย ภมรพล ญ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 100 ปี 108 วัน สุพรรณบุรี
แท้ ประกาศวุฒิสาร ช. 26 เมษายน พ.ศ. 2461 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 100 ปี 108 วัน ราชบุรี [104]
คุณหญิงสุรพันธเสนี (นิ่ง บุนนาค) ญ. 11 มกราคม พ.ศ. 2452 21 เมษายน พ.ศ. 2552 100 ปี 101 วัน กรุงเทพมหานคร [105]
พันเอกสมคิด ศรีสังคม ช. 1 สิงหาคม พ.ศ. 2460 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 100 ปี 63 วัน อุดรธานี [106]
ประเสริฐ ณ นคร ช. 21 มีนาคม พ.ศ. 2462 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 100 ปี 47 วัน แพร่ [107]
พันโทหญิง หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ญ. 5 เมษายน พ.ศ. 2451 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 100 ปี 44 วัน กรุงเทพมหานคร [108]
พระมงคลศีลาจารย์ (คร่ำ ยโสธโร) ช. 20 ตุลาคม พ.ศ. 2440 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 100 ปี 42 วัน ระยอง
เสม พริ้งพวงแก้ว ช. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 100 ปี 38 วัน กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ช. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 100 ปี 21 วัน กาญจนบุรี [109]

ชาวไทยที่ไม่ทราบสถานะ (100 ปีขึ้นไป)แก้ไข

 • นางแวบีเดาะ อาเยาะหะยี ชาวปัตตานี เกิด พ.ศ. 2429 อายุ 132 ปี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562[110]
 • นางแห่ว สอนแสง เกิด 14 ตุลาคม 2441[111] อายุ 109 ปี ในวันที่ 10 เมษายน 2551[112]
 • นายคง ชายงาม เกิดเดือนอ้าย พ.ศ. 2443 อายุ 112 ปี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556[113]
 • นางมะเดี๊ย หมัดเส็น เกิด พ.ศ. 2444 อายุ 106 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2550[114]
 • นางเฮง เกิดแก่น ชาวกำแพงเพชร เกิด 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 อายุ 115 ปี ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561[115][116]
 • นางหนุ่ม เปรี่ยมสติ เกิด พ.ศ. 2446 อายุ 105 ปี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2551[117]
 • นางแจ้ว แซ่เล้า เกิด พ.ศ. 2447 อายุ 105 ปี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2552[118]
 • นางบัน โพธิรัตน์ ชาวบึงกาฬ เกิด พ.ศ. 2448 อายุ 111 ปี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559[32][119]
 • นางพัน อร่ามวัฒน์ เกิด พ.ศ. 2448 อายุ 108 ปี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556[120][121]
 • นางมิ่ง ไกรถิ่น เกิด พ.ศ. 2448 อายุ 108 ปี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556[121]
 • นางพิน นาคนิยม เกิด พ.ศ. 2448 อายุ 105 ปี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553[122]
 • นางวัน อารีเอื้อ เกิด 8 กรกฎาคม 2449 อายุ 105 ปี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557[123][124]
 • นางเปลี่ยว เพชรพวง ชาวกระบี่ เกิด พ.ศ. 2450 อายุ 112 ปี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562[125]
 • นายขาล เตยา เกิด พ.ศ. 2450 อายุ 105 ปี ในวันที่ 13 เมษายน 2555[126]
 • นางละมัย กาพย์แก้ว ชาวนครปฐม เกิด พ.ศ. 2450 อายุราว 107 ปี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557[127][128]
 • นางปีหลี ทะเลลึก ชาวกระบี่ เกิด 1 มกราคม 2451 อายุ 108 ปี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559[129]
 • นางคำปัน แก้วสุโพธิ์ เกิด 5 พฤษภาคม 2451 อายุ 107 ปี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558[130]
 • นางหน่อมิโข่ รัตนอารยธรรม เกิด พ.ศ. 2451 อายุ 105 ปี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556[17]
 • นางสาวพิมพ์พา บุญเต็ม ชาวสุรินทร์ เกิด 12 สิงหาคม 2452 อายุ 107 ปี ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559[131]
 • นางหนู เปรมศิริ ชาวกรุงเทพมหานคร เกิด พ.ศ. 2452 อายุ 104 ปี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556[32]
 • นางสอย อาจพวง ชาวอุตรดิตถ์ เกิด พ.ศ. 2452 อายุ 108 ปี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560[132]
 • นางมูล ธรรมวุฒิ ชาวชุมพร เกิด พ.ศ. 2453 อายุ 103 ปี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556[32]
 • นางย้วน รอดอุไร ชาวชลบุรี เกิด พ.ศ. 2455 อายุ 101 ปี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556[32]
 • นางถวิล ปานปุ่มทอง ชาวประจวบคีรีขันธ์ เกิด พ.ศ. 2455 อายุ 105 ปี ในวันที่ 10 มีนาคม 2560[133]
 • นางสุณี เสน่หา ชาวพิษณุโลก เกิด พ.ศ. 2457 อายุ 104 ปี ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561[134]
 • นางทองคำ ไหล่แท้ ชาวชัยนาท เกิด พ.ศ. 2458 อายุ 104 ปี ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562[135]
 • นางสาวสงวน สุจริตกุล ชาวกรุงเทพมหานคร เกิดวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2459 อายุ 100 ปี ในวันที่ 7 มีนาคม 2560[136]
 • นางทุมมา ม่วงศรี ชาวสุรินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 อายุ 100 ปี ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561[137]
 • นางจำลอง วงค์หงษา ชาวพิษณุโลก เกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2462 อายุ 100 ปี ในวันที่ 3 เมษายน 2562[138]

อ้างอิงแก้ไข

 1. "สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร(รายเดือน) ทั่วประเทศเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-10-27. สืบค้นเมื่อ 24 มกราคม 2564. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 "พลังศรัทธา" หลวงปูบุคดา ปัญญาธโร "มหาบารมี 62 " ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เพื่อหาทุนสร้างถนนภายในโรงเรียนและมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ 9 โรงพยาบาลในสระแก้ว". ralanews. 25 ธันวาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 3. 3.0 3.1 "สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานงานมุทิตา "100 ปี อายุวัฒนมงคล หม่อมหลวงอนงค์ (ชุมสาย) นิลอุบล..." หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 13 มีนาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. 4.0 4.1 "ศาลฯสั่งให้ "หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล" เป็นบุคคลไร้ความสามารถ". โพสต์ทูเดย์. 18 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 5. 5.0 5.1 ""พระเทพฯ" พระราชทานน้ำสังข์พระอาจารย์อายุครบ 100 ทรงถามพระอาจารย์ 'จำได้ไหม'". ข่าวสด. 21 พฤศจิกายน 2560. สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. 6.0 6.1 ผู้ใช้เพจเฟซบุ๊ก: ร้อยเพลงดนตรี ร้อยปีครูเบ็ญจรงค์ (7 สิงหาคม 2563). "ห่างหายไปพักใหญ่ๆ จากสถานการณ์​โควิด ๑๙". เว็บไซต์เฟซบุ๊ก. สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2563. zero width space character in |title= at position 31 (help); Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 7. "พบแม่ทวดเหลาะ อายุ 101 ปี อดีตเทพีสงกรานต์พิจิตรเมื่อ 80 กว่าปีก่อน ยังมีชีวิตอยู่ (คลิป)". นิวทีวี. 27 สิงหาคม 2563. สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 8. "อายุ 100 ปีแล้ว 'ม.ร.ว.รุจีสมร' ครูใหญ่โรงเรียนวรรณวิทย์ ต้นแบบหญิงนักสู้ผู้ปฏิเสธเงินพันล้าน". ไทยโพสต์. 12 กันยายน 2563. สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 9. "สวยไม่สร่าง! "วณี เลาหเกียรติ" นางสาวสยาม คนที่ 2 อายุ 100 ปี เข้าฉีดวัคซีนโควิด". ผู้จัดการออนไลน์. 22 มิถุนายน 2564. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 10. "ลูกหลานเศร้า!สิ้นแม่เฒ่าอายุยืนสุดในไทยด้วยวัย 125 ปี อยู่มา 6 แผ่นดิน ชาวบ้านแห่อาลัย". ข่าวสด. 22 พฤศจิกายน 2560. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2560.
 11. "ปิดตำนานผู้เฒ่าดอยเชียงราย 121 ปี 5 แผ่นดิน". สยามรัฐ. 27 พฤษภาคม 2557. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-09-20. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 12. "จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. 30 กรกฎาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 13. "ประชากรรายอายุแยกตามเพศ พื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า ตำบลหินฮาว หมู่ที่ 13 หนองเล ข้อมูลเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563". สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2564. line feed character in |title= at position 24 (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 14. "ยายหา ศรียากูล อายุ 120 ปี ชาวหล่มเก่า เสียชีวิตแล้ว ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ". หล่มสัก เมืองน่าอยู่. 28 พฤศจิกายน 2563. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 15. "สิ้น! พ่อเฒ่ากะเหรี่ยงวัย 119 ปีแล้ว เกือบได้ลงกินเนสบุ๊ก อายุยืนที่สุดในโลก". มติชนออนไลน์. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556. สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 16. "อาลัย 'หลวงปู่สุภา' มรณภาพ อริยสงฆ์ 5 แผ่นดิน-วัย 118 ปี". ไทยรัฐออนไลน์. 3 กันยายน 2556. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 17. 17.0 17.1 "พบชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอายุยืนที่สุดในโลก". ข่าวสด. 11 กรกฎาคม 2556. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-11-02. สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 18. "จำนวนประชากรแยกรายอายุ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 2559". สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 19. "สิ้นแล้ว! ยายทวด 5 แผ่นดินเมืองปากน้ำโพ". ไทยรัฐออนไลน์. 15 สิงหาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 20. "ยายทวด 5 แผ่นดินสิ้นแล้ว! จากไปอย่างสงบ อายุ 115 ปี 3 เดือน 23 วัน". ไทยรัฐออนไลน์. 13 มกราคม 2559. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 21. "สิ้น "ยายปุ่น" แม่เฒ่าห้าแผ่นดิน! อายุ 115 ปี มากที่สุดของจังหวัดอ่างทอง". มติชน. 19 กันยายน 2555. สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 22. "ด่วน! สิ้นแล้ว หลวงปู่สอ เกจิดัง 6 แผ่นดิน สิริอายุ 114 ปี พรรษา 94". ข่าวสด. 6 กรกฎาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 23. "สิ้นบุญ "หลวงปู่ประ" อายุ 116 ปี 5 เดือน 56 พรรษา เกจิดังด้านอาคม เมืองนครศรีธรรมราช". มติชนออนไลน์. 16 พฤษภาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 24. "สิ้นหญิงชราอายุยืน 115 ปี". เชียงใหม่นิวส์. 5 มีนาคม 2559. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-03-18. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 25. "น้ำพริกปลาป่นผักต้ม เคล็ดลับอายุยืนยาย 114 ปี (ชมคลิป)". ASTVผู้จัดการออนไลน์. 14 กันยายน 2557. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 26. "ประชากรรายอายุ แยกตามเพศ พื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอประทาย ตำบลหันห้วยทราย หมู่ที่ 3 เพ็ดน้อย ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2558". สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564. line feed character in |title= at position 25 (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 27. "พบปู่ปุ่น 6 แผ่นดิน อดีตทหารสงครามโลก-ยังแข็งแรง เผยเคล็ดลับอายุยืน 113 ปี". ข่าวสด. 11 กรกฎาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 28. "ประชากรรายอายุแยกตามเพศ พื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง ตำบลวังทอง หมู่ที่ 4 บางสะพาน ข้อมูลเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564". สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2564. line feed character in |title= at position 24 (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 29. "วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก". สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก. 20 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 30. "เสียชีวิตแล้ว 'แม่อุ๊ยฟอง' จ.เชียงใหม่ รวมอายุ 113 ปี". ไทยรัฐ. 30 กันยายน 2559. สืบค้นเมื่อ 24 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 31. "สิ้นแล้ว! "ทวดตีบ"คน 6 แผ่นดิน จากไปอย่างสงบ รวมอายุ 120 ปี". มติชน. 17 มีนาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 32. 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 ผู้ตั้งกระทู้: mahamettayai (10 สิงหาคม 2556). "ประกาศเกียรติคุณ แม่อายุยืน 5 แผ่นดิน อายุ 100 กว่า". เว็บไซต์พลังจิต. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 33. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก: Oilly Nita (29 กันยายน 2560). "#อายุ112ปี คุณยายสิน มิ่งมิตร. #ผู้สูงอายุ(ศรีสัชนาลัย-ป่ากุมเกาะ) จ.สุโขทัย". เว็บไซต์เฟซบุ๊ก. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 34. "ฮือฮา! พบทวดวัย 111 ปี ร่วมงานบุญสารทเดือนสิบวัดดังใน อ.ปากพนัง". ไทยรัฐออนไลน์. 13 ตุลาคม 2558. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 35. "ประชากรรายอายุ แยกตามเพศ พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง ตำบลบางตะพง หมู่ที่ 2 บางวุ้น ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2559 อายุ ชาย หญิง รวม". สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564. horizontal tab character in |title= at position 127 (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 36. "ตะลึง! แม่เฒ่าเมืองตากอายุยืน 108 ปี!!!". ไทยรัฐออนไลน์. 29 สิงหาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 37. "ประชากรรายอายุ แยกตามเพศ พื้นที่ จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด ตำบลแม่กุ หมู่ที่ 7 แม่กุน้อย ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2559". สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564. line feed character in |title= at position 25 (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 38. "โซเชียลสุดอาลัย สิ้นแล้วยายอ่อน ทวด 6 แผ่นดิน". คมชัดลึก. 22 ธันวาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 39. "คุณทวดปิ่น เพชรนะ เกิดปี พ.ศ. 2449 อายุ 112 ปี คุณทวด 6 แผ่นดินผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด ของจังหวัดพังงา ได้เสียชีวิตลงแล้ว วันนี้ 30 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 16.30 น. โดยประมาณ ที่บ้าน อย่างสงบ ศพคุณทวดตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางทราย กำหนดฌาปณกิจ ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 นี้. ณ เมรุ วัดลำวะ". Panomwan Bunyarak. 30 มีนาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 40. "สิ้น เกจิดัง 6แผ่นดิน หลวงปู่แสน เทพเจ้าแห่งเขาภูฝ้าย ละสังขารอย่างสงบ อายุ 112ปี". ข่าวสด. 26 กรกฎาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 41. "พบคุณทวดอายุยืน '110 ปี' ที่ตรัง ชอบกินปลา-ผักต้ม". ไทยรัฐออนไลน์. 25 กรกฎาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 42. "ประชากรรายอายุ แยกตามเพศ พื้นที่ จังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด ตำบลปากแจ่ม หมู่ที่ 2 ลำแพะ ข้อมูลเดือน มกราคม 2559". สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564. line feed character in |title= at position 25 (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 43. "ลูกศิษย์ร่ำไห้ 'หลวงปู่ทวน' เกจิดังเมืองจันท์ อายุ 110 ปี มรณภาพ". ไทยรัฐออนไลน์. 19 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 44. "เปิดประวัติ "หลวงปู่เกลี้ยง" เกจิดังเมืองศรีสะเกษ ก่อนมรณภาพด้วยโรคชรา". ไทยรัฐออนไลน์. 6 มกราคม 2562. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 45. "ปู่ทวด 6 แผ่นดินเมืองกล้วยไข่ สิ้นลมวัย 111 ปี มอบคาถาอายุยืน สั่งลา". ไทยรัฐออนไลน์. 13 มิถุนายน 2560. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 46. "คุณยาย 5 แผ่นดินอายุ 110 ปีเมืองโคราช เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคชรา". มติชนออนไลน์. 7 สิงหาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 14 มกราคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 47. "สุดยอด..! ชุมชนวังหม้อแกง จ.พังงา ร่วมฉลองวันเกิดยาย 6 แผ่นดิน". มติชนออนไลน์. 31 ธันวาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 48. "ประชากรการตายรายอายุ พื้นที่ จังหวัดพังงา ท้องถิ่นเทศบาลเมืองพังงา ข้อมูลเดือน เมษายน 2561". สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564. line feed character in |title= at position 67 (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 49. "อุตรดิตถ์ พบผู้เฒ่า4แผ่นดิน อายุเกิน104 ปี ถึง 3 ราย ยังแข็งแรงดี พูดจารู้เรื่อง". มติชน. 12 สิงหาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 50. "จำนวนประชากรแยกรายอายุ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 2559". สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 51. 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 ฤทธิชัย สุทธิเสริม (8 ตุลาคม 2558). "พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า ที่มีชันษายืนเกิน 100 ปี ในราชวงศ์จักรี". ศูนย์ศตวรรษิกชน. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-11-30. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 52. "ญาติโผล่แล้วกว่า50คน โต้ไม่ได้ทอดทิ้งทวด107ปี". ข่าวสดออนไลน์. 2 ตุลาคม 2553. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 53. "จำนวนประชากรแยกรายอายุ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 2556". สืบค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 54. บุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ (26 กันยายน 2557). "ร่วมงานฌาปนกิจศพ แม้อุ้ยใบ วงค์ลังกา อายุ 109 ปี ณ เมรุวัดป่ายาง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย...ขอให้สู่สุคติค่ะ..." สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[แหล่งอ้างอิงอาจไม่น่าเชื่อถือ]
 55. "สิ้นแล้ว "ผู้เฒ่า 5 แผ่นดิน" ชาวศรีสะเกษอายุยืน 110 ปี". ผู้จัดการออนไลน์. 28 มกราคม 2553. สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 56. สิ้นแล้ว "คุณยายแอ" แม่เฒ่าอายุยืน 109 ปี. คมชัดลึก. 9 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2561.
 57. "คนห้าแผ่นดิน : คุณย่าทวดทรัพย์ สาระเกษตริน". สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. เมษายน-พฤษภาคม 2550. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-11-29. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 58. "สิ้น 'พ่อท่านเอื้อม' เกจิดังแดนใต้ อายุ 108 ปี สหาย'ขุนพันธ์'". ไทยรัฐออนไลน์. 9 ธันวาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 59. "พบคุณยายอายุยืน 107 ปีที่ อ.ชนแดน". หนังสือพิมพ์เอกรัฐนิวส์ จังหวัดเพชรบูรณ์. 5 สิงหาคม 2558. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 60. "หนูมาแล้วนะย่า#หลับให้สบายนะ#แท็กลูกหลานย่าทองใบ". Tuk Sunisa. 6 กันยายน 2559. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 61. "ยายทวด 6 แผ่นดิน กำแพงเพชร อายุ108ปี สิ้นแล้ว". ไทยรัฐออนไลน์. 12 ธันวาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 62. "ราชินีพระราชทาน2แสนประกอบพิธีศพของปู่เย็น". ASTVผู้จัดการรายวัน. 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551. สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 63. "สิ้นแล้ว 'แม่อุ้ยเปี้ย' เชียงใหม่ อายุ 107 ปี อยู่มา 6 แผ่นดิน". ไทยรัฐออนไลน์. 2 กุมภาพันธ์ 2560. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 64. "เศร้าสุดหัวใจ..!! "ยายเจียง" พูดถึงความรักที่มีต่อ "ตาชุน" ผู้เฒ่า 6 แผ่นดิน ในวันคู่ชีวิตสิ้นใจสงบ# กว่า 80 ปีเรารักกันมาก!?!". ทีนิวส์ ดอตคอม. 22 พฤษภาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 65. "ลูกหลานแห่อาลัย 'ปู่คออี้' ผู้เฒ่ากระเหรี่ยงนักต่อสู้ ที่ไม่ได้กลับไปตายในถิ่นเกิด". ข่าวสด. 6 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 66. "สิ้นแล้วแม่เฒ่า6แผ่นดินชาวเด่นชัยอายุ 106 ปี สิ้นบุญแล้วตรงกับวันเกิดพอดี". เชียงใหม่นิวส์. 11 ธันวาคม 2559. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-03-01. สืบค้นเมื่อ 31 ธันวาคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 67. "ท่านผู้หญิงยศวดี อัมพรไพศาล จากไปอย่างสงบในวัย 105 ปี". ASTVผู้จัดการออนไลน์. 5 พฤศจิกายน 2555. สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 68. "'หลวงปู่จันทร์ศรี' เกจิดังสายกรรมฐาน ละสังขารแล้ว สิริอายุ 105 ปี". ไทยรัฐออนไลน์. 14 ธันวาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 69. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา". สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์. 24 ตุลาคม 2558. สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 70. "ต่าย อรทัย สุดเศร้า พรั่งพรูคำอาลัย สูญเสียคุณยายทองคำอายุ 107 ปี". ไทยรัฐออนไลน์. 16 เมษายน 2563. สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 71. "สิ้นทวด 5 แผ่นดิน อายุ 105 ปี ชาวบ้านแห่หยิบช้อน ตามความเชื่อสิริมงคล". ไทยรัฐออนไลน์. 24 พฤศจิกายน 2562. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 72. "งานฌาปนกิจศพ..ตาพงษ์ 5 แผ่นดิน นายพงษ์ ดาขุนทด..อายุ 105 ปี... เมรุวัดบ้านเขื่อน อ.ด่านขุนทด 18/10/60". อนันต์ วีดีโอ คนโคราช. 19 ตุลาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 73. "คุณทวด 5 แผ่นดิน วัย 115 ปี สิ้นใจอย่างสงบต่อหน้าลูกหลาน". ไทยรัฐออนไลน์. 14 ตุลาคม 2558. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 74. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :20
 75. แฟนเพจเฟซบุ๊ก: สภานักเรียน โรงเรียนวังทองพิทยาคม (21 กรกฎาคม 2562). "คณะครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม นำสภานักเรียนร่วมกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายโชติ ครุธดิลกานันท์". เว็บไซต์เฟซบุ๊ก. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 76. ฤทธิชัย สุทธิเสริม (8 ตุลาคม 2558). "10 ศตวรรษิกชนคนร้อยปี สตรี (ไทย) ผู้มีคุณฯ". ศูนย์ศตวรรษิกชน. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-06-23. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 77. "สิ้นหลวงพ่อชาญบางบ่อเกจิ104ปี!ปิดตำนานของขลังตระกูลเสือ". สยามพงศ์นิวส์. 10 กรกฎาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 78. "ครอบครัวเศร้า! 'แม่อุ๊ยติ๊บ' สิ้นใจตาม 'พ่ออุ๊ยปัน' ปิดฉากรัก 89 ปี". เอ็มไทย. 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-03-18. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 79. 79.0 79.1 79.2 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ สตรี
 80. ฤทธิชัย สุทธิเสริม (พฤษภาคม 2553). "จะมีบุญแค่ไหน ถ้าวันที่เราอายุ 80 แล้วบุพการียังคงอยู่เคียงข้าง". ศูนย์ศตวรรษิกชน. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-11-30. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 81. "พระเทพประสิทธิคุณ (ผัน ติสฺสโร)". สังฆาธิการ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564. Check date values in: |accessdate= (help)
 82. "'คุณยาย 6 แผ่นดิน อายุ104 ปี สิ้นแล้ว' ตรอมใจคิดถึงสามีจนวาระสุดท้าย". ไทยรัฐ. 22 พฤษภาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 83. "กว่าจะมาเป็น....."เกียรติ วัธนเวคิน"". ชุมชนชาวฮากกา. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-04-02. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560. Check date values in: |accessdate= (help)
 84. "สิ้นแล้ว! ยาย5แผ่นดิน อายุ 104 ปี ป่วยนิ่วในถุงน้ำดี หลับไปแบบสบาย". ไทยรัฐ. 23 กรกฎาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 85. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ อดีตข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. 20 พฤษภาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 86. "คนสุราษฎร์ฯ นับพัน ร่วมพิธีสรงน้ำสรีระสังขาร 'หลวงปู่แสง' เกจิดังภาคใต้". ไทยรัฐออนไลน์. 6 กุมภาพันธ์ 2559. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 87. "สิ้นแล้วหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม นครปฐม". ผู้จัดการออนไลน์. 27 สิงหาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 88. "สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพคุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ". ไทยซ่า. 29 สิงหาคม 2554. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 89. "สิ้นแล้ว "คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์" ประธานกิตติมศักดิ์ "มาแตร์"". ASTV ผู้จัดการออนไลน์. 14 เมษายน 2558. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 90. "พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาศวัดศรีโคมคำ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 102 ปี". ไทยรัฐออนไลน์. 30 มิถุนายน 2562. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 91. "สิ้น"ถนัด คอมันตร์"วัย 102 ปี". มติชนออนไลน์. 3 มีนาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 92. "พบแม่ทวดเหลาะ อายุ 101 ปี อดีตเทพีสงกรานต์พิจิตรเมื่อ 80 กว่าปีก่อน ยังมีชีวิตอยู่ (คลิป)". นิวทีวี. 27 สิงหาคม 2563. สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 93. "อายุ 100 ปีแล้ว 'ม.ร.ว.รุจีสมร' ครูใหญ่โรงเรียนวรรณวิทย์ ต้นแบบหญิงนักสู้ผู้ปฏิเสธเงินพันล้าน". ไทยโพสต์. 12 กันยายน 2563. สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 94. "เศร้า! สิ้น'คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง' บก.สตรีสาร ตั้งสวดพระอภิธรรมวัดเทพศิรินทร์". มติชนออนไลน์. 7 กุมภาพันธ์ 2560. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 95. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ บุญ
 96. "สิ้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม สิริอายุ 101 ปี". ข่าวสด. 10 พฤศจิกายน 2561. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 97. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้". ช่อง 7 HD. 10 ตุลาคม 2561. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-08-07. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 98. "ปู่จรูญ ศิริรัตตานนท์ นายอำเภอวัดโบสถ์คนแรกเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 100 ปี 8 เดือน 10 วัน". พิษณุโลกนิวส์. 20 กันยายน 2559. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 99. "สวยไม่สร่าง! "วณี เลาหเกียรติ" นางสาวสยาม คนที่ 2 อายุ 100 ปี เข้าฉีดวัคซีนโควิด". ผู้จัดการออนไลน์. 22 มิถุนายน 2564. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 100. คารวะ ศ.ดร.อรุณ ภานุพงษ์ โดย ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์
 101. "สิ้น 'ช่างทองสี่แผ่นดิน' ศิลปินแห่งชาติ อายุ 100 ปี 7 เดือน 7 วัน". ไทยรัฐออนไลน์. 15 เมษายน 2558. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 102. ประยูร อัครบวร (16 เมษายน 2560). "อาลัยคุณครูฉลบชลัยย์ เสรีไทยคนท้ายสุด". ผู้จัดการ. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 103. "สวดพระอภิธรรม ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ". สภากาชาดไทย. 3 กุมภาพันธ์ 2559. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 104. "สิ้น 'แท้ ประกาศวุฒิสาร' ผู้สร้าง 'สาวเครือฟ้า' วงการหนังไทยสูญเสียครั้งใหญ่". มติชนออนไลน์. 13 สิงหาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 105. "100 ปี คุณหญิงสุรพันธ์เสนี (นิ่ง บุนนาค) คนมรดกห้าแผ่นดิน ตอนที่ 1". ชมรมสายสกุลบุนนาค. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560. Check date values in: |accessdate= (help)
 106. "'พ.อ.สมคิด ศรีสังคม'อดีตหัวหน้าพรรคสังคมนิยมฯ ส.ส.-ส.ว.อุดรฯ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ อายุ 100 ปี ลูกชายเป่าแคนให้ฟังก่อนจาก". มติชนออนไลน์. 3 ตุลาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 107. "ลูกศิษย์กราบลา ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา". ไทยรัฐออนไลน์. 22 พฤษภาคม 2551. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 108. "อัศจรรย์! "19 พฤษภาคม" สามี-บิดา-บิดาของสามี-หม่อมกอบแก้ว อนิจกรรม วันเดียวกัน". มติชนออนไลน์. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2555. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 109. "สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ พระชันษา 100 ปี". ไทยรัฐออนไลน์. 24 ตุลาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 110. "เจอแล้ว!! คุณทวดมุสลิมวัย 132 อายุยืนที่สุดในประเทศไทยต้องดู". มุสลิมไทยโพสต์. 18 ตุลาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 111. "หญิงชราวัย 109 ปีเมืองเลยสวดมนต์ถวายในหลวงหายประชวร". เอเอสทีวีผู้จัดการ. 16 ตุลาคม 2550. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 112. "อำเภอภูหลวงจัดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุรับปีใหม่ไทย". เอเอสทีวีผู้จัดการ. 10 เมษายน 2551. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 113. "ตะลึง "ทวดคง" อายุยืน 114 ปียังแข็งแรงโชว์ซิตอัพ เผยเคล็ดกินแต่ข้าวโอ๊ต-ผักปลอดสารพิษ". ข่าวสด. 27 มิถุนายน 2556. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 114. "ม.มหิดลประกาศ "23 สุดยอด" แม่ดีเด่นปี 50 เปิดตัวแม่ 100 ปี 4 ภาค". เอเอสทีวีผู้จัดการ. 8 สิงหาคม 2550. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 115. "ทึ่ง! พบคุณยายวัย 112 ปี ติดทำเนียบ "แม่อายุยืน" ร่างกายแข็งแรง ผ่าฟืนขายได้ทุกวัน". ผู้จัดการออนไลน์. 15 สิงหาคม 2558. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 116. "ตระเวนข่าว เยี่ยมยาย 6 แผ่นดินอายุ 115 ปี". ตระเวนข่าว3. 12 เมษายน 2561. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 117. "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี ๒๕๕๑ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑". ไทยพีอาร์ดอตเน็ต. 5 สิงหาคม 2551. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 118. "มหิดล ชูแม่ 100 ปี-ดีเด่น-สู้ชีวิต". กรุงเทพธุรกิจ. 4 สิงหาคม 2552. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-12-02. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 119. "นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พมจ.บึงกาฬ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงกาฬ ผู้ใหญ่บ้านหมู่7 ต.วิศิษฐ์ เข้าเยี่ยมนางบัน โพธิรัตน์ อายุ 111 ปี". สำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ @Buengkhan.Municipality. 9 ธันวาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 120. "ม.มหิดล ประกาศรางวัล "แม่ 100 ปี -แม่สู้ชีวิต-แม่อนุรักษ์ฯ" ประจำ 2554". เอเอสทีวีผู้จัดการ. 4 สิงหาคม 2554. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 121. 121.0 121.1 "สมุทรสงคราม-กาชาดเดินสายเยี่ยมผู้สูงอายุ108 ปี". เว็บไซต์ครอบครัวข่าว 3. 22 พฤษภาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 122. "แม่ชาวชุมพรอายุ 105 ปี คว้ารางวัล "แม่ร้อยปี" มหิดล'53". เอเอสทีวีผู้จัดการ. 12 สิงหาคม 2553. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2013-04-22. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 123. "พิจิตรแม่เฒ่าตาบอดอายุ 108 ปีวอนขอเมตตาอาศัยอยู่กับหลาน4ชีวิตทั้งจนทั้งพิการ". พิจิตรทูเดย์. 10 กุมภาพันธ์ 2557. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-03-01. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 124. "วอนช่วยแม่เฒ่าอายุ108ปีไร้ที่อยู่อาศัย". โพสต์ทูเดย์. 10 กุมภาพันธ์ 2557. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-03-01. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 125. "พบคุณยายทวด 6 แผ่นดิน อายุ 112 ปี อายุยืนสุดในจังหวัดกระบี่ สุขภาพยังแข็งแรงความจำดี". ไทยโพสต์. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 126. "ตะลึง!พ่ออุ้ยลำปางอายุ105ปี". คมชัดลึก. 13 เมษายน 2555. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 127. "คุณตา-คุณยายเผยเคล็ดลับอายุยืนเกิน 100 ปี". สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. 15 กันยายน 2556. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 128. อานนท์ มุ่งลิ้ม และธนพิชฌน์ แก้วกา (29 กรกฎาคม 2557). "เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบเงินซ่อมแซมบ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คุณยายวัย 107 ปี". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 19 เมษายน 2559. Check date values in: |date=, |archivedate= (help)
 129. "ทึ่ง! พบคุณยายอายุ 108 ชาวลันตา เผยเคล็ดลับกินปลา ผัก เป็นประจำ". เวิร์คพอยท์ทีวี. 5 ตุลาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 130. "เลย-เคล็ดลับคุณยายหน้าเด็ก อายุ 107 ปี". เว็บไซต์ครอบครัวข่าว 3. 4 สิงหาคม 2558. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 131. "ฮือฮา! พบคุณยาย 6 แผ่นดิน อายุยืน 107 ปี". เอ็มไทย. 19 ตุลาคม 2559. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-12-31. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 132. "ย่าทวด6แผ่นดิน ร่วมทำบุญวันพระใหญ่". กรุงเทพธุรกิจ. 9 กรกฎาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 133. "ยายวัย 105 ปี ให้อภัยหลานใช้กระโถนตีหัวแตก พบไม่ปกติ จ่อส่งจิตแพทย์". ไทยรัฐ. 1 มีนาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 134. ณัฐพล สอนง่ายดี (12 มิถุนายน 2561). "กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ อบต.วังทอง มอบชุดของขวัญผู้สูงอายุ,มอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี". เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 135. "คุณทวด 5 แผ่นดิน เกาะขอบจอ ร่วมชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก". เอ็มไทย. 4 พฤษภาคม 2562. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-08-07. สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 136. "ขอแสดงความยินดีกับ คุณย่าสงวน สุจริตกุล ที่ได้รับรางวัล หอเกียรติยศ Hall of Fame จากสยามกีฬา". มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา. 7 มีนาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 137. "สุดสตรอง!ยายเมืองช้าง"ฉลองอายุครบ100ปี"". 14 พฤษภาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 138. "คุณยายฉลองวันเกิดอายุครบ100ปีแจกกล้วยทอดที่ทำขายให้ลูกค้ากินฟรี". โพสต์ทูเดย์. 3 เมษายน 2562. สืบค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข